Home

Seznam příloh v bakalářské práci

V kaţdé bakalářské práci bude vloţené CD, na kterém bude celá práce ve wordu. Zvolený způsob citací (odkazů) však musí být jednotný v celé práci. Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Na této stránce je uveden pouze přehled názvů jednotlivých příloh. Konkrétní příloh jsou uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně nakonec. Vždy však musí být jasně pojmenované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou přílohy zařazeny na konec práce, je třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je nutno uvést zdroj, plnou citaci pak dát do seznamu literatury Přílohy se uvádějí na samém konci práce. Jedná se o součásti práce, které není vhodné uvádět přímo v textu nebo to svým rozsahem nedovolují. Uvádějí se na nečíslovaných stranách. Každá příloha by měla začínat na nové straně. Shrnutí: umístění na konci práce; stránky nečíslovat; každá příloha. Pro potřeby bakalářské práce je uveden v českém a anglickém jazyce. Při vazbě je zařazen před obsah (viz příloha č. 4). Obsah - v obsahu je nutné uvádět stránkování kapitol. Do obsahu je zapotřebí zahrnout i položku Seznam příloh, vlastní seznam příloh se zařadí až před samotné přílohy

⚫ Seznam odkazů(v případě užití citace formou číselného odkazu, příp. průběžných poznámky pod čarou) ⚫ Seznam pramenů, literatury ⚫ Seznam příloh, obrázků, tabulek ⚫ Přílohy ⚫ Abstrakt v j a a Jak správně napsat závěr bakalářské / diplomové práce je popsáno v samostatném článku. neobsahuje citace, shrnuje celou práci (byť jsou konkrétní výsledky uvedeny v praktické části), přináší návrhy možností rozšíření práce nebo dalšího výzkumu. 10. Seznam literatur SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH. 7 ÚVOD Kouření je velký problém veřejného zdraví. Na jeho následky už v historii zemřelo Cílem této bakalářské práce je zjistit informovanost o kouření u žáků a studentů ve věku 11-19 let. V praktické části jsme použili kvantitativní metodu 10 Seznam příloh 64 Seznam obrázků a seznam tabulek - uvádí se jen v případě, že jsou v textu práce obrázky (více než 3) a tabulky (více než 3) použity. Seznam použitých zkratek - fakultativní část pro případ užití většího množství zkratek v textu práce. Umísťuje se za obsahem na samostatné stran

Seznam příloh - pokud jsou v práci vloženy přílohy, uvedou se v seznamu s číselným označením a názvem. Přílohy představují doplňkový text, který souvisí se závěrečnou prací. Povinnou součástí příloh je dotazník, záznamový arch a povolení k provedení výzkumu U bakalářských a diplomových prací je vhodné za obsahem uvést seznam tabulek, grafů, obrázků a map, případně i použitých zkratek a příloh. Součástí diplomové práce je jednostránkový abstrakt v angličtině zařazený za obsahem a seznamem tabulek atd. (povinně od akademického roku 2005/06)

Seznam příloh..... 86. 11 ÚVOD Pro téma této bakalářské práce jsem si zvolil ergoterapeutické přístupy u dětí s ADHD. Život těchto dětí je charakterizován jako stálý zápas o uznání a touha po v této bakalářské práci zaměřuji na tyto problémové oblasti: porucha pozornosti, chování, hyperaktivita a. seznamu literatury. příloh. Desky - svázané diplomové práce by měly být z tvrdého materiálu, nejlépe černé nebo tmavé barvy, uvádí se přesný název školy, (označení Bakalářská práce), rok odevzdání, jméno autora - viz příloha. Vzor desek bakalářské práce. Slezská univerzita v Opavě.

přílohy Formatovani-dokumentu

V bakalářské práci se věnuji rodině, především takové, která je sociálně slabá nebo dysfunkční. Z teoretického hlediska charakterizuji motivaci, její význam, faktory, které ji ovlivňují a metody, kterých využívá sociální pedagogika při práci se sociálně slabou rodinou Seznam zkratek: Řadí se abecedně na začátku práce před Úvod nebo na jejím konci. Uvádí se obvykle seznam méně běžných zkratek a definuje jejich význam. Neuvádět v seznamu běžné zkratky jako ATP, NADH. KoA, FAD, apod. Vedle tohoto seznamu se význam zkratky uvede v závorce při jejím prvním použití v textu případných příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Minimální počet stránek (od úvodu po závěr) se předpokládá u bakalářské práce 25, u diplomové práce 40 a u disertační práce 60 stran. Počet stránek příloh není omezen

Pokyny Pro Zpracování Bakalářských Prac

  1. V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 40-50 stran bez příloh, maximálně však 70 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy. Doporučená struktura bakalářské prác
  2. práce v UIS jakkoli měnit (ZU v Praze, 2017b). Na příslušnou katedru (sekretariát / pověřená osoba) student odevzdává: dva výtisky bakalářské práce. 5 - oba v knižní vazbě, þtyři výtisky tezí - listy jsou spojeny pomocí sešívaþky (jiná vazba není přípustná)
  3. Povinné kapitoly bakalářské / diplomové práce/ jsou zvýrazněny. 2.1 Seznam použitých symbolů a zkratek (pokud je potřeba) Seznam použitých symbolů a zkratek (je-li uveden) nahrazuje vysvětlivky v textu. Umísťuje se obvykle za obsah práce. V seznamu se uvádějí symboly (zkratky) podle abecedy, nejdříve velká
  4. obsah bakalářské práce, seznam obrázků, seznam tabulek, seznam použitých zkratek, značek a symbolů, vlastní text práce, seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce). Finální soubor vložte do IS STAG (Moje studium - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci)
  5. imálně 40, magisterské práce

Seznam příloh.....- 14 - - 3 - Úvod V absolventské práci se ověřují vědomosti a dovednosti studenta, které získal během svého rozdíl od bakalářské práce má být absolventská práce více zaměřena na řešení problémů vyskytujících se v praxi. Náklady na vypracování práce (shromáždění literatury aj V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb. Jedná se především o: vytvoření (vygenerování) obsahu práce Seznam příloh..78. 11 Seznam použitých zkratek % procento °C stupeň Celsia cm centimetr cmH 2 O centimetr vodního sloupce Libereckého kraje a v Praze. Výstupem bakalářské práce je odborný þlánek, který je připravený k publikaci, a který shrnuje výsledky provedeného výzkumu. 1

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

v bakalářské práci zaměřuji na takové choroby, pro které je typický právě sexuální přenos. Zabývám se jednotlivými pohlavními nemocemi a sexuálně přenosnými chorobami vyvolávající ulcerace na genitálu, jejich etiologií, klinickým obrazem, terapií, vztahe Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům v rozvojové oblasti, nedaleko mého bydliště. Znalost místní krajiny, pro mě byla výhoda, při situování stavby na pozemek. Na jižní stranu objektu jsem se snažil navrhnout co nejvíce pobytových místností Seznam příloh (poslední číslovaná strana v závěrečné práci, přílohy se označují písmeny - například příloha A, příloha B, v obsahu se neuvádějí) Resumé v českém a ruském jazyce (uvedení cílů a výsledků práce, nikoliv, čím se autor v práci zabýval, ale co zjistil) - cca. 1 stran Seznam příloh (poslední číslovaná strana v závěrečné práci, přílohy se označují písmeny - například příloha A, příloha B, v obsahu se neuvádějí) Resumé v českém a ruském jazyce (uvedení cílů a výsledků práce, nikoliv, čím se autor v práci zabýval započtená strana do rozsahu práce je Seznam příloh. V práci se neuvádí seznam obrázků, tabulek a grafů, ani jejich počet. Hlavní kapitoly - např. 1 Úvod, 2 Teoretická část atd. musí začínat vždy na nové stránce!!! Podkapitoly navazují na předchozí text bez nadměrných mezer

Seznam příloh Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Informovaný souhlas k rozhovorům (ČOS) ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce názvem Charakteristika dobrovolníků v Sokole a jejich organizace prováděné po celé České republice, dl a prokázání dostačující znalosti a schopnosti v oboru. Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita Projekt bakalářské práce má obsahovat Úvod k problému a zdůvodnění potřeby jeho řešení, Doporučuje se nejdříve uvést seznam příloh, pak samotné přílohy. Každá příloha má své číslo a výstižný název (např. Příloha č. 1: Nabídka zájmových kroužků organizovaných ze strany základních škol) a v. 1. Závěr a jeho místo v práci. Závěr by se měl, v návaznosti k celému dokumentu, nacházet na nové stránce za praktickou částí práce a měli bychom ho označit nadpisem první úrovně. Až za ním následují souhrnné části, jako seznam použité literatury, seznam zkratek, seznam tabulek, obrázků, seznam příloh.

Navazuje-li diplomová práce svým tématem na práci bakalářskou (což je vhodné a žádoucí), resp. jde-li o rozšířenou a upravenou verzi práce bakalářské, měla by být alespoň z 50 % nová. Diplomová práce musí v tomto případě představovat kvalitativně nový stupeň práce na tématu, jde o další stupeň poznání bakalářské práce činí 50 Rozsah kvalifikační práce se počítá od titulní strany po seznam příloh. Pro vyhledání vhodných informačních zdrojů je doporučeno využít rešerše. 4.2 Přímá a nepřímá citace v kvalifikačních prací

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb SEZNAM PŘÍLOH..... 48. 8 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, VELIČIN A KÓDŮ 1.1 Seznam zkratek Zkratka Význam AC Střídavý motor V bakalářské práci bude zohledněn nový rozsah dodávky, v němž už nejsou elektrické skříně na vyvedení výkonu z generátoru a některá potrubí. Dalším zařízení obsah bakalářské práce, seznam obrázků, seznam tabulek, seznam použitých zkratek, značek a symbolů, vlastní text práce, seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce). Finální soubor vložte do IS STAG (Moje studium - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci) 3 Vypracování diplomové práce a její formální úprava 3.1 Struktura diplomové práce. Struktura DP se může lišit podle toho, zda se jedná o práci, v níž byl použit empirický výzkum, nebo o práci, v níž byl určitý jev nebo problém zkoumán z hlediska vývoje, v níž se srovnávají určité koncepce apod pouze s použitím pramenů v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona þ. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné þásti databáze STAG provozované Jihoeskou univerzitou v ýeskýc

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce musí být sepsána v jazyce českém, popř. slovenském nebo anglickém. Doporučuje se rozsah od 20 do 50 stran formátu A4. Struktura bakalářské práce Všechny bakalářské práce mají společné části, které jsou v dalším textu označeny jako Titulní list Seznam použitých zdrojů 5. Seznam použitých zkratek a symbolů 6. Seznam příloh. 1. ÚVOD . V bakalářské práci byl zpracován dvougenerační rodinný dům podle zadání bakalářské práce na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu rodinnéh Součástí bakalářské práce je obsah (soupis kapitol a podkapitol) s uvedením příslušných stránek. Lze ho zařadit na začátek nebo na závěr práce. Do příloh je možné zařadit takový materiál, který je důležitý pro pochopení celé práce, jehož uvedení v textu by však čtenáře rušilo

Seznam literatury 49 Seznam příloh 51 V bakalářské práci se věnuji rodině, především takové, která je sociálně slabá nebo dysfunkční. Z teoretického hlediska charakterizuji motivaci, její význam, faktory, kter danému tématu prostudoval a na kterou bude de fakto ve své práci navazovat, v duchu jakých paradigmat povedou. (v tomto směru dost pomáhá pokud si práci přečte práci osoba, která se v oboru nepohybuje, tj. nezamýšlí se nad obsahem práce, ale soustředí se jen na větnou skladbu) práce se většinou tikne jednostranně na A4 (pouze vložené zadání práce je oboustranné) - vypadá to lépe, nicméně ani oboustranný tisk není zakázan Výčet příloh musí být uveden v Seznamu příloh. Přílohy, které jsou pevnou součástí práce, jsou řazeny v pořadí uvedeném v Seznamu příloh a strany příloh jsou samostatně číslovány Tvorba bakalářské práce Tabulky a grafy, obrázky zpravidla zařazujeme přímo do textu, případně do příloh. Číslo a název obrázku se umisťuje obvykle dole, číslo a název tabulky nahoře. v seznamu i v textu práce pomocí písmen a, b, c. (Průcha, 1999a, s. 34). Je-l

Doporučení pro zpracování závěrečné kvalifikační práce

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané

Video: Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a

Formální stránka přípravy a úpravy písemné prác

Vypracování bakalářské práce na Katedře experimentální biologie rostlin se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci.Ty spolu s tématy bakalářských prací zadaných v SIS specifikují obsah, rozsah i formu - viz oddíl Pojetí a rozsah BP výše uvedeného dokumentu mativně indikativní popis obsahu práce v rozsahu 10 - 20 řádků a jedno aţ pět klíčových slov ve zvoleném cizím jazyce. Cizojazyčná anotace Obsah závěrečné práce. Obsah tvoří seznam všech číslovaných kapitol a podkapitol včetně eventuálních příloh či seznamů s odkazem na čísla stran. Nezahrnují se do něj dřív

Bakalářská práce - Vysoká škola ekonomická v Praz

Bakalářské a diplomové práce. BP v akademickém roce 2020/2021. Svázanou BP budou studenti odevzdávat až v den konání SZZ tajemníkovi komise. Termín odevzdání elektronické verze závěrečné práce do systému Projects se nemění. Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských. Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací 1. Práci je třeba odevzdat ve dvou exemplářích - 2x pevná nebo kroužková vazba 2. Kvalifikaþní práce se odevzdává v termínu urþeném Harmonogramem akademického roku. 3. Práce musí být odevzdána osobně autorem, popř. ji může předat pověřená osoba (v žádné beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby

6 Požadovaný rozsah disertační práce je nejméně 120 normostran (216 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh. 1.1.4. Seminární práce V seminární práci student/ka zpracovává výsledky své činnosti v rámci semináře Požadavky - bakalářské práce. (36 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh), v ostatních případech je její minimální rozsah 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer, bez seznamu literatury a případných příloh). Studijní a zkušební řád AMU, čl. 5, odst. 2. a) název tématu práce v českém a anglickém jazyce, b) jméno vedoucího práce, c) typ práce a studijní program/obor, d) zásady vypracování práce, e) doporučený seznam literatury. 4. Pokud je jazyk práce jiný než český, téma práce obsahuje název práce v jazyce práce a v českém a anglickém jazyce. 5 U disertační práce v češtině (slovenštině) se uvedou přínosy pro vědní obor a praxi zpracované v anglickém jazyce. Je-li disertační práce vypracována v cizím jazyce, musí být tento závěr zpracován v češtině (slovenštině). 2.5 Citace V tomto seznamu se uvádí pouze ty zdroje, na něž jsou v textové části odkazy Bakalářská práce je hodnocena výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. 1. Zadání práce: Student si vybírá téma ze seznamu vyvěšeného ústavem, nebo navrhne své vlastní téma bakalářské práce.Zadání je třeba podat nejpozději 6 měsíců před plánovaným termínem obhajoby (výjimka = žádost). Zadání.

v toku Sitky. Další geologický výzkum zde prováděl J. Kapusta v bakalářské práci Mineralogická charakteristika železných rud v okolí Chabičova (obhájena na PřF UP v roce 2011). Tématem této práce jsou rudy lahn-dilského typu v okolí Chabičova, zejména pak Levínské štoly Bakalářské a magisterské studium; u disertačních prací název práce v češtině a v angličtině; pokud je práce v jiném jazyce než v českém nebo anglickém, pak také název práce v tomto jiném jazyce; Seznam příloh se zpravidla uvádí po seznamu použité literatury Formální úprava Diplomové a Bakalářské práce (dále jen práce) je popsána ve směrnici rektora č. 5/2018 (verze platná od 15. 2. 2020): seznam příloh a výkresů, pokud má práce přílohy a výkresy l) přílohy, pokud má práce přílohy m) výkresy složené

Požadavky Pro Předkládání Bakalářských Prac

Seznam příloh příloha č. 1 - popis rešeršní činnosti příloha č. 2 - struktura bakalářské práce příloha č. 3 - struktura diplomové práce příloha č. 4 - jmenování vedoucího kvalifikační práce příloha č. 5 - jmenování oponenta kvalifikační práce Seznam příloh 11 Úvod. Téma mé bakalářské práce Ošetřování nálady je velmi široké a v současné době stále diskutované. Vybrala jsem si je proto, že je každodenní součástí mé pracovní náplně. Jako pooperační sestra musím snášet špatnou náladu pacientů. AAA

Pokyny pro zadání a zpracování BP - TU

Poděkování Text je v mnoha pasážích založen na předchozích verzích Metodické pomůcky ke zpracování závěrečných prací (I. Čejková), Metodické pomůcky k bibliografic- kým citacím a odkazům v textu (I. Čejková) a Metodické pomůcky k hodnocení závěrečných prací (Z. Toušek, I. Čejková). Děkujeme kolegům za práci, na ktero Student prokazuje v bakalářské práci (dále jen BP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na o Seznam příloh o Přílohy 5. BP má rozsah vlastního textu zpravidla 40 normostran ve vyšším rozlišení použité v závěrečné práci, apod. Práci je možné psát v českém, slovenském a po dohodě s vedoucí/m práce také v anglickém jazyce. Doporučený rozsah diplomové práce je 50 až 80 (u bakalářské práce 40 až 60) stran formátu A4 při velikosti písma 11 nebo 12 bodů a jednoduchém řádkování Odevzdáním této bakalářské práce na téma Název práce potvrzuji, že jsem ji vypracoval/a pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. rafy z příloh se v tomto seznamu neuvádějí) Stylistická úprava vědeckých prací. Pokud se v odborném texto nachází velké množství obrázků, tabulek, grafů a technických pomůcek není vhodné nechávat v hlavní kostře textu, ovšem doporučujeme umístit do Příloh odborné práce.V hlavním textu se umísťuje jen nejdůležitější technická pomůcka, která vykazuje právě interpretovanou část v odborné práci

seznam příloh. 2. Anotace s klíovými slovy v příslušném jazyce jsou uvedeny na samostatných listech. Celková délka anotace je v rozmezí 10 až 15 řádků. U anotace v anglickém jazyce se rovněž uvádí název práce. 3. Seznam zkratek a symbolů je seřazen abecedně (běžně užívané zkratky se neuvádějí). 4 6 Legislativa k bakalářské a diplomové práci Základní legislativní rámec pro bakalářské a diplomové práce tvoří zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47b), a vnitřní předpisy a normy ZČU a FEK, zejména: Studijní a zkušební řád ZČU ze dne 13 Seznam příloh - obsahuje-li DP/BP na závěr přílohy, je vhodné jejich seznam uvádět na samostatném listu, po kterém následují jednotlivé přílohy (jsou-li přílohami výkresy, zasuňte je do kapsy v zadní straně desek a totéž, je-li přílohou CD ROM). CD ROM - součástí odevzdané práce . MUSÍ být CD-disk, kde j doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. Podklady ze semináře k bakalářské práci Energetický ústav 2 Desky doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. 2. listopadu 2020 7 listinná forma závěrečné práce musí být v kompaktní jednoduš

Práce musí obsahovat kapitoly podle instrukcí uvedených v Opatření děkana č. 3/2019 (Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU). Rozsah samotného textu bakalářské práce, zahrnující první stranu Teoretické části a poslední stranu se Závěrem, je 30. V případě zcela nového tématu závěrečné práce vyberte v hlavním menu položku Nová práce. Je-li téma již v SIS zadáno použijte k vyhledání konkrétní práce formulář v sekci Vypisování témat prací. 2. Ve formuláři pro zadání diplomové (bakalářské) práce musí být vyplněny tyto následující položky Minimální rozsah práce je 40 normostran textu (bez příloh), nedoporučuje se větší rozsah než 60 normostran textu (bez příloh). Portfolia budou hodnocena vedoucím a oponentem bakalářské práce bodováním jednotlivých částí: 1. Formální náležitosti portfolia (úplnost, dodržení zadání, úprava) - max. 5 b. 2 V úvodu bakalářské práce je vloženo prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním bakalářské práce. (10) Ustanovení odstavců 7 až 9 se použijí, pokud zvláštní právní předpisy o ochraně duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství 2) nestanoví jinak Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná. Elektronická verze odevzdaná v Portálu IS/STAG musí být totožná s tištěnou verzí. Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části Kvalifikační práce

Absolventská práce - hzscr

d) abstrakt v jazyce eském nebo slovenském a v jazyce anglickém, e) obsah (viz příloha . 3), f) úvod, g) vlastní text ZP, h) závr, i) seznam použité literatury, j) seznam tabulek, k) seznam obrázků, l) seznam zkratek, m) seznam příloh, n) přílohy anotace v českém a anglickém jazyce; pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina, navíc anotace v jazyce práce, klíčová slova v každém jazyce, ve kterém je obsažena anotace, obsah, seznam použitých zkratek podle abecedy, vlastní text práce, seznam literatury a použitých zdrojů, seznam příloh, přílohy Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ . Seznam příloh.. 54. 8 1 Úvod a cíl práce Jako téma bakalářské práce jsem si vybral projektové řízení. Toto téma jsem si zvolil. Posudky na bakalářské (resp. diplomové) práce musí být v ISu uloženy alespoň týden před začátkem bakalářských (resp. magisterských) státnic. Obhajoba Pokud se nemůžete jako vedoucí nebo oponent práce na obhajobu dostavit, pošlete prosím vždy omluvu předem předsedovi příslušné zkušební komise Za závěrem práce je veden seznam pouţité literatury, seznam tabulek a grafů a seznam příloh umístěných na samotném konci bakalářské práce. 1.3 Cíle a hypotézy práce V mé bakalářské práci jsem si zvolila tři cíle a ke kaţdému z nich se vztahují dvě hypotézy, celkem tedy šest hypotéz

Formátování, korektura a úprava bakalářských i diplomových

Minimální rozsah vlastního textu práce činí 90 000 znaků bez mezer (počítáno včetně poznámkového aparátu a seznamu využitých zdrojů, ovšem bez příloh). 2) Diplomová práce překračuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování f) povinný minimální rozsah bakalářské práce činí 30 normostran (čistého textu bez poznámkového aparátu, seznamu literatury, příloh a cizojazyčného resumé), doporučený horní rozsah činí 50 normostran. 3. Odevzdání bakalářské práce Práce musí být odevzdána v termínu určeném harmonogramem příslušného. Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Mikrovlnný výkonový zesilovač jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce MS Word 2010 - Seznam obrázků - YouTub . Postup tvorby seznamu obrázků, tabulek, grafů, schémat a příloh v DP/BP. Součástí každé diplomové práce je i Seznam příloh a Seznam obrázků, tabulek a schémat. Pro některé studenty otázka chvilky, pro jiné poměrně zásadní komplikac ; MS Word 2010 - Seznam obrázků - YouTu V letech 2007 až 2009 přidal navíc obor andragogika a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V červenci 2018 bylo odhaleno plagiátorství v Krčálově bakalářské práci, a následně rovněž plagiátorství v diplomové práci. Petr Krčál je ženatý a má tři dcery