Home

Etapy lidského vývoje

Prenatální období (280 dní před narozením). Nitroděložní vývoj je stádium prvních motorických projevů člověka.. Dětství . 1. Novorozenectví (6 týdnů) stádium vrozených reflexních pohybů. 2. Kojenectví (6 týdnů až 1 rok) stádium vývoje vzpřimování , uchopování a lokomoce . 3. Rané dětství (1 až 3 roky) stádium vývoje chůze, běhu a manipulace s předmět Etapy lidského života Získává mnoho znalostí a dovedností. Tělesný vývoj, růst do výšky. Specializují se zájmy dětí, dosahují prvních úspěchů v soutěžích. V šesti letech se děti bojí nadpřirozených jevů, bouřky, blesků, bojí se jít spát a být sám normální vývoj velmi důležité, aby dítě mělo dostatečný přísun adekvátních podnětů, a to jak těch neživých, tak podnětů ze sociální oblasti. Druh zkušeností (pozitivní nebo negativní), které v něm podněty zanechají, pak určuje stupeň základní důvěry ve svět, jeho řád a vůbec poznatelnost Etapy lidského vývoje. Tato prezentace ve stručnosti představuje základní etapy lidského vývoje od početí do stáří. Je doplněním nebo shrnutím výkladu učitele. V krátkých aktivitách žáci ověřují získané znalosti o jednotlivých etapách Postnatální vývoj člověka je fáze jeho ontogeneze, která probíhá po porodu.Jde o produktivní a nejdelší část vývoje jedince, která se dělí do 13 stádií. Stádia jsou charakterizována a ovlivňována fyzickými (fyziologické a anatomické změny), psychickými i sociálními faktory.Mezi fáze patří

Periodizace lidského vývoje (Sigmund Freud) Obsah. 1 Sigmund Freud. 2 Fáze psychosexuálního vývoje. 2.1 Orální fáze. 2.2 Anální fáze. 2.3 Falická fáze. 2.4 Latentní fáze. 2.5 Genitální fáze Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) Erik Erikson. neopsychoanalytik. ale říká, že vývoj není jen vývoj organismů zasazeného do mantinelů společnosti. klíčová determinanta je psychosociální konflikt, který se musí vyřešit. vývoj člení až do smrti (8 fází) → měníme se až do konce života. Obsah Etapy psychického vývoje: dospělost, stárnutí a stáří, smrt. Psychologická charakteristika těchto období, jejich význam pro další vývoj Dospělost. V České republice se člověk stane plnoletým v 18 letech. Avšak v psychosociální rovině je dospělosti dosahováno až mezi 20. a 25. rokem Periodizace lidského vývoje Ot.č.8 periodizace Rozdělení vývoje člověka na etapy, periody Vývoj od početí do smrti Každá perioda něčím charakteristická Od kdy do kdy (biologické či sociální mezníky) Fyzická úroveň Psychické PSD - vnímání,myšlení, paměť,socializace, emoce,

Ontogeneze člověka je průběh vývoje lidského jedince.. Ontogenetické fáze. prenatální období (od oplodnění do porodu) oplozené vajíčko - od oplození (spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce) do konce 1. týdne; embryo (zárodek) 2. týden-8. týden; fetus (plod) 9. týden-porod; postnatální období. novorozenecké období 1. den-28 dn Etapy vývoje osobnosti Ve vývoji osobnosti můžeme rozlišit jednotlivé etapy, které mají své biologické, sociální a psychologické charakteristiky. Při vývoji se mění nejen věk, váha atd., ale i osobnost, naše schopnosti, myšlení Jednotlivá období: 1) Prenatální období (období nitroděložního vývoje = od početí.

TÉMA: Etapy lidského vývoje. Milí studenti a studentky, doplňte si z prezentace zbytek poznámek. Po návratu do školy si poznámky zkontroluji Vývoj lze chápat jako celistvý, individuální proces, který zahrnuje tělesnou a duševní stránku osobnosti člověka. Sledujeme-li více dětí téhož věku a v přibližně stejných podmínkách, zjistíme, že určité vývojové změny nastupují zhruba ve stejných věkových obdobích. Existují přitom věkové etapy s velký Etapy psychického vývoje lidského života Není jednoduché rozlišit psychický vývoj člověka do několika etap, neboť lidský život je doprovázen řadou činitelů, determinován přírodními i uměle vytvořenými zákonitostmi, či vnějšími a vnitřními procesy příhodnými biologickému a/nebo chronologickému věku. Lidský život se všemi zvláštnostmi a determinacemi.

Etapy lidského vývoje podle Freuda. Klasická psychoanalýza neztrácírelevance dnes. V současné době jsou Freudovy teorie jedním ze základních pojmů osobnosti. Z jeho pohledu je lidský vývoj procesem přizpůsobení vnějším podmínkám světa. Vědec rozlišoval tři vrstvy psychie v člověku - tzv

Tato prezentace ve stručnosti představuje základní etapy lidského vývoje od početí do stáří. Je doplněním nebo shrnutím výkladu učitele. V krátkých aktivitách žáci ověřují získané vědomosti o jednotlivých etapách Etapy lidského života Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na míru našim dětem a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210 SP - Etapy lidského vývoje Výukový materiál pro využití v občanské nauce a psychologii, prezentace podávající přehled etap vývoje lidského jedince. Autor: Mgr. Miroslava Wrubelová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: Společenskovědní vzdělávání další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby. Etapy vývoje lidského života II. Author: kab22 Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785 - jde o začátek permanentního lidského hledání, ztrácení a znovunalézání rovnováhy mezi osobní svobodnou svébytností a vynucovanou sociální konformitou. Sféry socializace . profesionalizace . 4. a problémové etapy vývoje osobnosti/identity/self

Periodizace lidského věk

Etapy lidského života a jejich charakteristické znaky V procesu vývoje jedince (ontogeneze) lze rozlišit tři hlavní stadia: -dětství a mládí - zdokonalování po stránce rozumové, tělesné i sociální, převažující činností je hra, učení, příprava na živo Teorie osmi věků člověka Vývoj ego probíhá v osmi stadiích; každé má svůj optimální čas k vynoření (kritické obd.) a obsahuje psychosociální krizi, která představuje možnost růstu, ale zároveň i ohrožení.Vyřešení konfliktu je předpokladem růstu, ego získává novou mohutnost, ctnost (virtue) - absorbuje pozitivní komponentu Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období (cca 9 kalendářních měsíců) 19 Kojenecké období (od narození do 1 roku) 20 Batolecí období (zhruba od 1 roku do 3 let) 20 Předškolní věk (od 3 let do 6 let) 2 Počátky lidské společnosti - objasní způsob obživy člověka. Etapy psychického vývoje lidského života Není jednoduché rozlišit psychický vývoj člověka do několika etap, neboť lidský život je doprovázen řadou činitelů, determinován přírodními i uměle vytvořenými zákonitostmi, či vnějšími a vnitřními procesy. DUMY.CZ Materiál Etapy psychického vývoje - kojen

Pracovní list - vývojové etapy života člověka 1. Vývojové etapy. Chronologicky seřaď vývojové etapy života člověka. o pro adolescenci je typické dokončení vývoje, o při těhotenství by matka neměla brát drogy, pít . Author: Lenka Urbanová Created Date Psychologický vývoj člověka od dětství do dospělosti. Poprvé v ruské vědě začaly být etapy lidského vývoje zvažovány na počátku 20. století. Při dělení životního cyklu byly vzaty v úvahu faktory jako fyzický růst, duchovní a psychologický vývoj První etapy života, od těhotenství až po dospívání, výrazně ovlivní pozdější vývoj dospělých. Péče o tyto fáze je základní a zásadní pro zajištění zdravého vývoje našich kojenců. V následujícím článku Psychology-Online vám ukážeme, které jsou různé etapy lidského života podle věků, od prenatálního.

Snahy o periodizaci lidského života 2. Biopsychosociální vývojová periodizace 3. 1. antenatální(před narozením) -nitroděložní vývoj od početí do porodu 2. první dětství a) novorozenecké (do 2měsíců) b) kojenecké (do 1 roku) celoživotní proces zahrnuje všechny etapy našeho života multidirektivní. ontogenetická psychologie - zabývá se psychickým vývojem jedince a základními biologickými mezníky jeho života (početí a smrt) Periodizace vývoje lidského jedince 1. Prenatální období začíná samotným početím (splynutí mužské a ženské zárodečné buňky) pokračuje vývojem plodu v matčině těle a končí narozením: embryonální - od početí do 2 měsíců. Období lidského života. Přečti si text a vyber název období lidského života. Pak stiskni KONTROLA. Vyvíjí se. v těle Zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti: časová posloupnost ireversibilních změn (stadia, fáze, etapy vývoje). Zákon diferenciace a specializace: buněčná (svalový průřez), orgánová (plíce), funkční (protaženost) diferenciace vlivem fyzické aktivity (diferenciace roste s věkem)

Etapy lidského života - Frau

Postnatální vývoj člověka - Wikipedi

Fáze lidského života. délka videa 06:27. Pořad ukazuje fáze lidského života od narození až po smrt Etapy psychického vývoje lidského života Není jednoduché rozlišit psychický vývoj člověka do několika etap, neboť lidský život je doprovázen řadou činitelů, determinován přírodními i uměle vytvořenými zákonitostmi, či vnějšími a vnitřními procesy příhodnými biologickému a/nebo chronologickému věku

Popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé etapy lidského života Uvede potřeby a životní projevy člověka, vybrané vývojové etapy Na konkrétních příkladech zdůvodní význam ohleduplného chování k druhému pohlaví lovk je souástí pírody Lidské tělo a vnitřní stavba lidského těl Tenhle je bod, ve kterém se staly důležité etapy kognitivního vývoje, které navrhl Jean Piaget: když chceme vidět, jak samostatná aktivita zapadá a souvisí se sociálním kontextem s genetickými a biologickými podmínkami, které se vyvíjejí během růstu. Etapy nebo etapy by popisovaly styl, v němž člověk organizuje své. Zkoumáme-li z hlediska výskytu (statisticky) průběh vývoje jednotlivých křivek, můžeme stanovit obecnou linii lidského života charakteristickou pro konkrétní sociální celek. Tyto životní křivky nám vytvářejí řady uzlových bodů, v nichž se vzájemně protínají a vytvářejí tím relativně oddělené etapy lidského. Vývoj dětského myí dle J. Pga 19 3. RVP a toto téma 22 3.1. Fáze lidského v a o vé komp 23 3.2. Fáze lidského v a aŠoblasti a (očekávané výstup 23 4. Nejpoužívaněr vouky v českýcá ch a etapy lidského živa 26 4.1. Ue pro prí ro 26 4.2. Ue pro druhý ro 27 4.3. Ue pro třetí ro 29 5. r ekoncepty / přy 31.

Periodizace lidského vývoje (Sigmund Freud) - Wikisofi

  1. 2. Správn ě se řaďte tyto etapy lidského vývoje 1. c) 2. b) 3. a) 4. e) a) dospívání b) d ětství c) narození d) stá ří e) dosp ělost 5. d) 3. P řeškrtni špatná tvrzení - ženskými pohlavními bu ňkami jsou vají čka - mužskými pohlavními bu ňkami jsou vají čka -spermie oplod ňuje vají čko - vajíčko oplod ňuje.
  2. existují vývojové etapy, kde je poměrně málo vývojových změn a etapy, které jsou bohaté na změny. Pozor, ale každý nový projev chování není vývojová změna vývoj lidského jedince od narození do smrti ovlivňují jak dědičné dispozice, tak podněty prostředí, které působí ve vzájemné, obvykle složité interakci
  3. Vývojová psychologie je mimo jiné definována jako Psychologická disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu od jednobuněčných organismů až po člověka (fylogenetická psychologie ); b) genezi individuálního psychického života od narození do stáří (psychologie ontogenetická)
  4. Etapy vývoje embrya. Vývoj lidského embrya začíná od okamžiku početí, splynutí spermatozoidu a vajíčka s tvorbou zygoty, která za pár dní projde několika divizemi. Čtvrtý den se jedná o malinové bobule ve formě a skládá se z 58 buněk. Z těchto buněk bude potřebné 5 pro vytvoření budoucí placenty, chorionu a.
  5. Etapy lidského vývoje ve středověku jsou rozděleny do tří časových úseků: brzy (5 - do poloviny 11. století.), vysoké (střední 11 - konec 14. stol.), a vyšší (14-16 století)
  6. Etapy lidského života dle Freuda. Freudova teorie vývoje osobnosti je postavena na tom, jakým způsobem člověk dosahuje slasti (neboli na tom, co Freud pojmenoval Libido). Orální stádium - (oral=latinsky ústní). Slasti dosahuje dítě pomocí úst (příjem potravy). Končí růstem zubů (bolest dásní)

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) - Wikisofi

Přiřaď správné názvy lidského těla. Doplň do vět části lidského těla. Kostra člověka. Zuby - růst dětského chrupu. Potřeby a projevy člověka. Růst a vývoj člověka. Etapy lidského vývoje - křížovka Vývoj člověka Žák se seznámí s vývojem a růstem člověka. Růst, vývoj, etapy lidského života 17. Lidské tělo Žák pojmenovává části kostry a důležité orgány člověka. Kostra, lebka, hrudník, horní a dolní končetiny: orgány lidského těla 18. Vnitřní orgány Žák poznává vnitřní orgány lidského těla

12. PRVOUKA - 1.-5.6. Tento týden nás čeká nové učivo - VÝVOJ A RŮST ČLOVĚKA, ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA a KOSTRA. Vývoj a růst člověka - přečti si článek na str. 29, můžeš si o svém dětství popovídat s rodiči. Tentokrát si na pomoc přivoláme díly ze seriálu Byl jednou jeden život, tento díl se jmenuje A. Eriksonovy etapy lidského vývoje - anglicky . Ve stejné kategorii. Vzdělávací materiály z Letní školy k tématu: Volby a politický marketing . Vztahy a rodina. Schopnosti a dovednosti. Sociální role, konformita. Sociální média, jejich vliv a závislost na nich Vývojová psychologie vývoj - tři úrovně: 1.fylogenetický (od nejjednodušších živočichů ke složitějším, až ke člověku), 2.historický (vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako součástí této společnosti), 3.ontogenetický (od narození jedince přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří Mnoho. Etapy vývoje lidského embrya. 29.06.2018. Před 8. týdnem těhotenství se embryo rozvíjí, jeho orgány jsou položeny a po tomto období embryo má všechny hlavní orgány a pak se jedná pouze o jejich vývoj. Doba až 8 týdnů se nazývá embryonální a po 8 týdnech už není embryo, ale plod a fetální období začíná.. Otázka: Osobnost a její vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): nojmiii PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI = já - sebepoznání a city k sobě samému = komplex vzájemně propojených somatických a psychických funkcí, které determinují prožívání a chování jedince a z toho vyplývající vztah k prostřed

Etapy vývoje člověka, etapy lidského života

Etapy psychického vývoje: dospělost, stárnutí a stáří, smr

- vývoj a jeho činitelé - etapy lidského života - mezigenerační vztahy - náročné životní situace. Mezilidské vztahy, 4.0 vyučovací hodiny. výstupy učivo; dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot § Základní vývojové etapy lidského života, psychosociální adaptace rodiny po narození dítěte, péče matky o plod. § Období novorozenecké, kojenecké a batolecí, vývoj sociálních vztahů, význam mateřské potravy, deprivace, důležitost sociálních podnětů, problematika adopce Vývoj osobnosti je podle Eriksona vázán na biologické, společenské, kulturní a historické faktory ovlivňující vývoj člověka. Na každém stupni vývoje musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Po jeho vyřešení získává ctnost a pokračuje v rozvoji osobnosti. Etapy lidského života dle Erikson Dr. Maria Montessori, vědkyně a lékařka, založila svůj přístup na tisících hodinách pozorování dětí a jejich života plného experimentování a zpřesňování. Vyvinula tak vědecký model lidského vývoje a jemu odpovídající vzdělávací přístup, který umožňuje plně využít lidský potenciál. Vývojové etapy Teorie lidského vývoje: různé akcenty. Piaget, Freud, Maslow, Levine, Kohlberg, Erikson. Freud: cykly psychosexuálního vývoje. 1. Orální stadium : 0-1,5 roku Pokud konflikt vyřešen není, jedinec opouští fázi s pocitem méněcennosti a ten si nese do další životní etapy..

PPT - Vývoj lidského života PowerPoint Presentation, free

Materiály 1. ročník. 1.A [AUT] Automobily [Aj] Anglický jazyk [ČJ] český jazyk [OPA] Opravárenství [EL] Elektrotechnika [TK] Technické kreslen Etapy lidské evoluce. Vzdělání: Vývoj člověka má vždy zájem lidí. Studovali teorii původu života na Zemi po mnoho desetiletí a dokonce i stovek let. Existuje mnoho předpokladů o tom. Nejpopulárnější verze popisuje původ lidí z humanoidních opic a fází lidské evoluce. Historické stavy lidského vývoje. Popište proces rýhování lidského vajíčka. Které znáte zárodečné obaly? Z čeho vzniká placenta? Jaké jsou funkce pupečníku? Jak dlouho trvá zárodečný (embryonální) vývoj lidského zárodku? Stručně charakterizujte jednotlivé etapy postnatálního vývoje člověka. Ve kterém měsíci těhotenství

Ontogeneze člověka - Wikipedi

Faktory při vývoji člověka, vznik úzkostí u dětí, vývoj zdravého a falešného já - Sullivan, rodina, syndrom CAN, svědomí, výchova. Vývojové teorie. Etapy psychického vývoje. Řeší otázky . vývoje. psychiky je jejich . změn. v různých vývojových etapách lidského života. Vývoj člověka určují tři faktory. 1.1 Etapy lidského života Lidský život můžeme rozdělit do několika etap. Vývoj každého lidského jedince můžeme zachytit spolu se změnami v čase, které se uskutečňují kontinuálně i skokově. Hlavní předpoklady změny a vývoje psychické stánky života a chování člověka maj Embryologická schémata a jedinečné mikrofotografie pak zachycují nejvýznamnější etapy lidského vývoje, histogeneze a organogeneze. Věříme, že tento Atlas ozřejmí ultrastrukturu lidského těla i složitost jeho vývoje. This Atlas is intended for students of Faculty of Medicine and Faculty of Science of Masaryk University as a. Teorie morálního vývoje Kohlbergu je teorie o tom, jak rozvíjíme a vyvíjíme morální úsudek, když rosteme z dětí, abychom dosáhli našeho dospělého stádia.. Studoval morální úsudek, aby porozuměl lidskému myšlení, rozvoji soudu a smyslu pro spravedlnost lidí Jednotlivé etapy zrání vajíčka a vývoje embrya se dají sledovat na replice, která disponuje vaječníkem, vejcovodem a dělohou v životní velikosti. Navíc na podstavci naleznete zvětšené ilustrace lidského vajíčka, abyste mohli lépe porozumět tajům reprodukce lidského organismu

PPT - Etapy lidského života PowerPoint Presentation, free

Dospívání (puberta) představuje důležitou vývojovou etapu v životě každého člověka. Dlouho se mělo za to, že toto období vrcholí zhruba v 19 letech. Vědci ale v nejnovější studii tvrdí, že se prodlužuje až do 24 let Etapy lidského vývoje podle Ericksonovy teorie psychosociální krize . Přečtěte si Eriksonovu teorii etap lidského vývoje . Využití ukázky. k tématu vývojová psychologie. 1. Poslechněte si ukázku ještě jednou a zaměřte se na vyjádření, která odkazují k prožívání psychosociální krize jednotlivých období podle. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 23 2.1 Prenatální období 23 2.9 Časná a střední dospělost 166 2.9.1 Vývojové etapy dospělého člověka 167 2.9.2 Časná dospělost 169 2.9.3 Střední dospělost 172 2.10 Pozdní dospělost 18 Charakteristika Učební materiál je určen pro výklad nové látky, k opakování učiva či samostudiu. Seznamuje žáky s jednotlivými fázemi lidského života. Názornější a přehlednější způsob vysvětlení učiva Podle Eriksona je vývoj vázán na biologické, společenské, kulturní a historické faktory ovlivňující vývoj dítěte Na každém stupni vývoje se musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Po jeho vyřešení získává ctnost a pokračuje v rozvoji osobnosti. Etapy lidského života dle Eriksona 1

etapy vývoje osobnost

3. Psychopatologie, psychohygiena, etapy vývoje lidského života 4. Sociologie jako věda, socializace 5. Sociální stratifikace, sociální status a role, sociální skupiny 6. Politologie jako věda, stát 7. Demokracie a volby 8. Rozdělení státní moci, politické strany, ideologie 9. Základy právní vědy, Ústava ČR, ústavní. Etapy lidského vývoje-prenatální období, porod, novorozenecké období, rané d ětství. 2 Dr. Ocisková 7 24.12. 2021 Etapy lidského vývoje - věk předškolní a školní, adolescence. Člov ěk ve skupin ě a prost ředí, mezilidské vztahy STÁTNÍ SVÁTEK ZÁPO ČET, ZKOUŠK 4. Období lidského života Očekávané výstupy: - pojmenuje a charakterizuje jednotlivé etapy lidského života; - pojmenuje a charakterizuje jednotlivé etapy vývoje dítěte; - zná a uplatňuje zásady společenského chování vůči těhotným ženám a matkám s dětmi

Etap vývoje lidského plodu schematické vektoru — Stock

1 1) Etapy vývoje sociologie dějiny sociologického myšlení (dokončení) 2) Základy lidské společnosti. Vývoj rodiny - etapy vývoje člověka Erik Erikson (1902-1994) Osm věků člověka - etapy vývoje lidského života a jejich úkoly: 1. Základní důvěra vůči světu (do 1 roku) 2. Sebedůvěra, autonomie, vůle x pocit zahanbení, studu (1-3) 3. Iniciativa, ochota riskovat, účel x pocity viny (4-5) 4 Etapy lidského života a jejich charakteristické znaky V procesu vývoje jedince (ontogeneze) lze rozlišit tři hlavní stadia: • Dětství a mládí - zdokonalování po stránce rozumové, tělesné i sociální, převažující činností j 1.1 TEORIE PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝVOJE bytostí, ale pravidla lidského soužití mu nejsou vrozena, ale musí se jim teprve učit v integraci s ostatními.1 Počátek čtvrté etapy je spojen s nástupem dítěte do školy a trvá přibližně do 12 let, v tomt

Etapy psychického vývoje lidského života - Ústav práva a

Etapy vývoje psychiky. 29.06.2018. Když se mnozí z nás zabývají nějakou aktivní aktivitou, tj. Nehynou, takže nejen do svých životů přinášejí nové dovednosti, pocity, emoci atd., Ale také tvoří svůj vnitřní svět. Prostřednictvím práce, komunikace s lidmi kolem nás můžeme pozorovat vývojové stavy psychie. 2.1 Vývojové etapy Etapy lidského vývoje nebo také lidský věk se přesně nedá ohraniþit. Každé období je výsledkem přirozeného vývoje v období, které mu předcházelo. Rozdíly lze také vidět po stránce intersexuální, individuální a etnické. Veškeré údaje, ve kterých se autoři mnohd Chronologizace lidského vývoje. K dějinám je potřeba stanovit nějakou chronologii (založení Říma, první olympijské hry, objevení Ameriky, narození Krista - milníky). Badatelé dohodou dospěli k členění na etapy: pravěk: 600 000 - 5 000 let př.n.l., vznik despotických společností východníc D - Dějepis - Vývoj ve světě 2.pol.19.stol. a poč.20.stol. D - Dějepis - Vývoj českého státu za Jiřího z Poděbrad a vlády Jagelonců; LIT - Literatura - Rozhodující směry ve vývoji české literatury od 60. let 19. století do 90. let; LIT - Literatura - Vývoj evroé literatury v 17. a 18. stol. - klasicismus, osvícenství

OVO 24: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývo-ji dítěte před a po jeho narození. DV: uvědomuje si etapy života po na-rození: předškolák, školák, dospělost. Lidské tělo, vývoj lidského těla. OSV 6: odlišnosti různých věkových skupin. OVO 25: účelně plánuje svůj čas pro učení,. psychického a biologického vývoje, čímž jsou ohraničovány jednotlivé etapy lidského života. Zákon směřování ke struktuře druhu. Všechny vývojové fáze člověka jsou přímo zaměřeny v budoucí lidské podobě. Zákon vývojové nerovnoměrnosti. Duševní vývoj a tělesné ústrojí (procesy) se nevyvíjejí ve stejném. 26. 9. 2009 Vývojové etapy člověka . australopithecus. homo habilis = člověk zručný (podle jeskyně Cromagnon) - lovecká magie - jeho zbraně - luk, šíp, harpuny - naleziště v ČR - Dolní Věstonice na Moravě. Periodizace lidského vývoje (Sigmund Freud) - Wikisofi . Psychoanalýza - Sigmund Freud Psychoanalýza

Teorie a fáze lidského vývoje: popis, rys

DUMY.CZ Materiál Etapy lidského vývoj

Etapy lidského života - Digitální učební materiály RV

Vývoj plodu srdce, embryonální septace srdce; vývojEmbryonální Stock vektory, Royalty Free EmbryonálníTeorie stárnutí - teorie spotřebování telomerÉry vývoje Země