Home

Nejstarší knihovna v ČR

Národní knihovna České republiky (zkráceně Národní knihovna ČR, NK ČR) je největší knihovnou v Česku a zároveň jednou z nejstarších českých veřejných knihoven. Je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury a ústřední knihovnou systému knihoven v Česku. Sídlí v historické budově bývalé jezuitské koleje Klementinum v Praze na Starém Městě Nejstarší památka českého knihtisku je dochována pouze ve třech exemplářích na světě. Jeden vlastní knihovna Metropolitní kapituly v Praze, druhý knihovna Kongresu ve Washingtonu a poslední má Národní knihovna ČR (sign. 39 F 31). Tisk Statut Arnošta z Pardubic dokončený v Plzni 26. dubna 1476. Fond NK ČR. Foto: Ivan Krá Nejstarší funkční knihovna, vybudovaná již jako jako veřejná knihovna Text dotazu. Dobrý den, uvádí se, že knihovna v Chebu je nejstarší knihovnou na našem území, která byla již jako veřejná knihovna postavena (1909-1910) a v Knihovna Strahovského kláštera - druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály - klasicistní filosofický a barokní teologický

Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou na území České republiky, která již byla vystavěna jako veřejná a ve svých původních prostorách nadále působí. Její budova je kulturní památka, významný doklad chebské secesní architektury V Chebu stojí nejstarší veřejná knihovna na našem území, která byla k tomuto účelu postavena a stále mu slouží. Když se secesní budova stala majetkem města, dočkala se potřebné rekonstrukce Incunabule, nejstarší tištěné knihy a slavná Trojánská kronika. Incunabule (prvotisk) jsou nejstarší tištěné knihy a definují se jako knihy vytištěná před r. 1500 nebo přesněji do konce roku 1500. Vlastní pojem incunabula, inkunábule je odvozen z lat. slova cunabula=kolébka, (Knihy, které se nově zrodily na svět) Největší a nejdůležitější je bezesporu Národní knihovna České republiky, sídlící na pražském Starém městě. Funguje od roku 1777 a shromažďuje všemožnou literaturu, jejíž číslo se blíží 7,5 milionům. V současnosti probíhá rekonstrukce za účelem rozšíření skladovacích prostor

Národní knihovna České republiky - Wikipedi

  1. Další nejstarší. Marie Buzková (17. října 1902 - 26. června 2009) byla nejstarší občankou ČR v letech 2008 - 2009. V roce 2011 byla nejstarším občanem ČR narozeným na území dnešní ČR Marie Fišerová z Hořic (28. listopadu 1904 - 17. prosince 2011). K 31. březnu 2017 žily v ČR dvě důchodkyně 108 let staré. K prosinci 2020 žijí v České republice dvě.
  2. další knihovny: knihovna v Pergamonu (2. st. př. n. l.), knihovna Euripida, knihovna Aristotelova, knihovna při škole Pythagora (nejstarší) Knihovny ve starém Římě; 1. knihovny dovezeny z Řecka jako válečná kořist; řecké (početnější) a římské oddělení knihove
  3. Historie. Nejstarší knihovna Nejvyššího soudu v Brně vznikla již v roce 1919 spolu se založením soudu. V pořadí druhou nejstarší knihovnou je knihovna Krajského soudu v Hradci Králové, založena v roce 1960. Zbylé popisované knihovny byly vybudovány až po roce 1990
  4. Nejstarší nálezy jsou z oblastí chrámů ve starém Sumeru, kde byly uloženy hliněné destičky s klínovým písmem. Mezi nejznámější starověké knihovny patří knihovna v Alexandrii, založená na sklonku antiky ve 4. století. Ve středověku knihovnickou funkci nejdříve převzaly křesťanské kláštery

Pojmem knihovna se označuje sbírka knih určená studentům a vědcům ke studiu a široké veřejnosti k uspokojení jejich informačních, rekreačních a vzdělávacích potřeb. Nejstarší knihovny po dlouhá staletí shromažďují a uchovávají knihy a další cenné dokumenty za účelem uchování informací a šíření dosaženého poznání Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna Za svého života (v únoru 1983 zemřel) se mu však nepodařilo tyto Dodatky ke Knihopisu vydat. K jejich zveřejnění přistoupila Národní knihovna ČR až o pár let později. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl I., Prvotisky (do r. 1500). Editor Emma Urbánková. Praha. Nejmenší počet svazků (dvanáct) vlastní knihovna v Lesné u Tachova; největší sbírku má roudnická lobkovická knihovna, více než 65 000. Z jazyků jsou zastoupeny především latina, němčina, angličtina, francouzština, čeština a italština

Nejstarší domácí tisk — Národní knihovna České republik

V oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR jsou uloženy historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 s některými časovými přesahy. Rukopisná sbírka čítá okolo 14.800 knihovních jednotek Vědecká knihovna v Olomouci je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou svého typu v ČR. Založena byla již v roce 1566 při jezuitské akademii. Velkou ztrátu utrpěla v roce 1647, kdy byla většina knih odvezena do Švédska jako válečná kořist knihovny. V téže době bylo vybudováno mnoho veřejných knihoven jako např. veřejná knihovna v Chu-nan nebo Chu-pej. V roce 1910 Čching oznámil založení Metropolit-ní knihovny (dříve Národní knihovny Číny) a po-tom i ostatní provincie postupně zakládaly veřej-né knihovny. Moderní systém čínských knihove Dobrý den, mohu se zeptat, jestli existuje nějaký dochovaný pramen, který svědčí o tom, že knihovna v Chebu je nejstarší veřejnou knihovnou v Čechách postavenou jako knihovna a stále fungující do dneška? Jsem knihovnice právě z Chebu, ale nějaký dokument, který by jasně nasvědčoval uvedené historické skutečnosti, se nám nepodařilo najít - navíc v. Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v 2. pol. 16. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, místokancléřem českého krále a římského císaře Ferdinanda I. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558

Nejstarší funkční knihovna, vybudovaná již jako jako

Po malé procházce byl pro zájemce v knihovně připraven teplý čaj, káva a občerstvení. V nově upravených prostorách opět všechny přivítal starosta města a vedoucí knihovny. Poté byla zahájena výstava mapující historii knihovny jako nejstarší knihovny na Náchodsku Nejstarší časopis. Nejstarším stále vycházejícím společenským časopisem je Týdeník Květy, který byl založen roku 1834 Kajetánem Tylem a vychází tedy již 181 let. Nejkrásnější knihovna v Praze. Strahovská knihovna je jednou ze stylově nejzachovalejších evroých knihoven. Nachází se v ní přes 130 000 knih. V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se Národní pedagogická knihovna Komenského k 1. 7. 2011 začlenila do Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Název instituce se změnil na Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Tato změna zvýšila efektivitu práce s informacemi. 20 LET / NEJSTARŠÍ WEB O KNIHÁCH V ČR. Městská knihovna v Praze se ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu, Společnosti bratří Čapků a Památníku Karla Čapka ve Strži rozhodla zpřístupnit kompletní dílo Karla Čapka v elektronické podobě ke stažení

Nejstarší muzeum u nás je Slezské zemské muzeum v Opavě. Založeno bylo už roku 1814. Po Národním muzeu v Praze a Moravském zemském muzeu v Brně se jedná o třetí největší instituci svého druhu v České republice. Muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, včetně živých rostlin a živočichů Barokní Joanina knihovna (Biblioteca Joanina) na nejstarší portugalské univerzitě v Coimbře byla postavená v roce 1720 králem Janem V. Najdeme zde tři pozlacené a jak se na baroko sluší vyzdobené místnosti, kde se nachází asi 300 000 knih Městská knihovna v Praze Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. kde vznikla nejstarší muzea u nás. Nejstarší muzeum u nás vzniklo v roce 1814 ve městě, které leží ve Slezsku. Sídlí zde Slezská univerzita a narodil se tady básník Petr Bezruč. Nejstarší českou rozhlednou je minaret v půvabném Lednicko-valtickém areálu. Jedná se o jediný minaret na území České republiky, je 62 metrů vysoký a na jihu Moravy byl vystavěn už v roce 1802. Českou obdobou šikmé věže v Pizze je pak ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jeseníky mají nejstarší českou turistickou mapu i průvodce. Zjistili to odborníci z olomoucké Vědecké knihovny. Mapa od Johana Rippera vyšla už v roce 1881 a obsahuje kolem stovky kilometrů značených tras. Turistickou mapu Johana Rippera vydal Moravskoslezský sudetský horský spolek před bezmála sto třiceti lety Historie Městské knihovny v Hodoníně 1921 - 2021. Městská knihovna v Hodoníně byla zřízena na základě zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919, který nařizoval založit knihovnu v každé obci. K oficiálnímu otevření Obecní knihovny města Hodonína došlo 1. července 1921. Dobová fotografie hodonínské. Arcibiskuá knihovna (dnes Zámecká knihovna v Kroměříţi) Knihovna olomouckých biskupů a arcibiskupů byla sice zaloţena aţ v 2. polovině 17. století, ale postupně získávala i starší knihy včetně středověkých rukopisů (nejstarší pochází z 9. století). Tomášek, V.: Rukopisy knihovny Uměleckohistorického muzea

Knihovna Strahovského kláštera - druhá nejstarší církevní

Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou na území České republiky. | Foto: Mária Cibová Její budova je kulturní památka, významný doklad chebské secesní architektury. Kapacita historické budovy, přes existenci druhého objektu knihovny v nedalekém sousedství (ulice Obrněné brigády 572/18), již. Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou v České republice, která již byla vystavěna jako veřejná a ve svých původních prostorách nadále působí. Funguje od roku 1911. Budovu, která patří mezi významné památky secesní architektury v Chebu, navrhl architekt Max Loos Nejstarší knihovna vznikla ve městě již v roce 1847 při hlavní škole a pravidelně odebírala knihy vydávané Maticí českou. První spolková knihovna byla založena počátkem 60. let 19. st. při Měšťanské besedě. V následujících desetiletích vznikaly další spolkové a školní knihovny

Druhá nejstarší veřejná knihovna v ČR, s pestrou paletou služeb a několika pobočkami, založená roku 182 Národní technická knihovna, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., spojují své fondy a služby. V Národní technické knihovně tak vznikne nejrozsáhlejší veřejně dostupná chemická knihovna v České republice

Městská knihovna v Chebu - Wikipedi

Historie knihovny. Knihovna byla v klášteře již od jeho vzniku v roce 1143. Nelze však říci, že by se knihovna vyvíjela kontinuálně, protože klášter v průběhu historie postihla řada pohrom, které se nevyhnuly ani knihám. Nejstarší knihou v knihovně je Strahovský evangeliář, který vznikl zhruba roku 860 v Tours (v l Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Díl 1, Prvotisky (do r. 1500) (1925) Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Díl 2, tisky z let 1501-1800. Část 1-5. (1936-1950) Dějiny československého knihtisku v době nejstarší (1930

Kvůli problémům se statikou musela být knihovna v roce 1973 vystěhována. Zpět se knihy vrátily v roce 2004, kdy v září došlo ke slavnostnímu otevření obnovené knihovny. Od roku 2005 je návštěva knihovny zařazena do prohlídkové trasy Památníku písemnictví Sborník textů k výstavě, kterou ve dnech 2.12.2002 až 17.1.2003 uspořádala Knihovna Akademie věd ČR a Tiskový odbor AV ČR v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Praha, Knihovna AV ČR 2002. 80 s Muzea se rozlišují na všeobecná (národní, vlastivědná) muzea a specializovaná muzea (v rámci jednoho oboru) Nejstarší muzeum v českých zemích bylo Šeršníkovo muzeum v Těšíně - založeno roku 1802 - dnes je v Polsku Slezské zemní muzeum v Opavě Založeno 1814- nyní nejstarší muzeum v ČR Obr. č. 1 - Historická. Nejstarší zmínka o knihovně byla nalezena v archivním fondu Zemského výboru v Čechách a pochází z r. 1858, kdy stavovský sekretář Carl Knauer, odcházející na odpočinek, nabízí pro zakládanou knihovnu své starší právnické knihy. Vzhledem k tomu, že Zemský výbor v Čechách byl výkonným orgánem Českého zemského. Na nejstarší generaci se občas díváme jako na ty, co potřebují pomoci, co jsou ztraceni v záplavě informací, zkrátka ty, s nimiž se už tak trochu nepočítá. Knihovna Dr. E. Bořického v Milíně se snaží dokázat pravý opak a to tak, že s tamními seniory mluví o jejich životech, který může být leckdy zdrojem mnoha.

Knihovní softwary v ČR Níže najdete přehled knihovních softwarů aktuálně používaných v ČR s odkazy na jejich webové prezentace, kde je možné získat další informace a reference 1) , a s příklady katalogů knihoven, které je používají 2) Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2418171 obálek a 662587 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR Níže najdete přehled knihovních softwarů aktuálně používaných v ČR s odkazy na jejich webové prezentace, kde je možné získat další informace a reference 1) , a s příklady katalogů knihoven, které j Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2419739 obálek a 663072 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR

Knihovnická K2 v roce 2019 - Knihovna Moravskoslezského kraje. Čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek za projekty celoměstského významu Můj svět, Festival čtení a Ulice známých osobností, dále Městská knihovna Nový Jičín za poskytování nadstandardních knihovnických a informačních služeb, úzkou. Digitální knihovna Akademie věd ČR - zpřístupnila svůj kompletní obsah Digitální knihovny AV ČR. K dispozici je více než 200 titulů časopisů a 5 500 knih. Vstup do databáze najdete v uvedeném odkazu. Přihlášení probíhá přes službu eduID Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze. Jediná specializovaná knihovna v ČR tematicky zaměřená na oblast zemědělství, potravinářství a související obory. Jedná se o největší knihovnu svého druhu v ČR a třetí největší na světě co se týče do počtu položek, kterých obsahuje okolo 1,2 milionu

roku Vědecká knihovna v Olomouci. Při příležitosti oslav svého kulatého jubilea uvede výstavu Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, která veřejnosti představí to nejcennější, co druhá nejstarší knihovna v českých zemích ve svých fondech uchovává Knihovna Psychiatrické nemocnice v Bohnicích Současná knihovna v Psychiatrické nemocnici Bohnice má více než stoletou tradici. Od roku 1910 měl Královský český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích také odbornou knihovnu a knihovnu pro pacienty

Nejstarší grafika — Národní knihovna České republiky

Kudy z nudy - #světovéČesko a knihovna Strahovského

Vědecká knihovna v Olomouci, 2011 Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL), příspěvková organizace Olomouckého kraje, je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou v ČR. Je to knihovna s právem povinného výtisku, která plní funkci krajské knihovny. Její poslání a činnost je vymezena knihovním zákonem a zřizovací listinou Bruntál, který byl dle historických pramenů založen kolem roku 1213, je dle písemných zmínek z institucionálního hlediska nejstarším městem České republiky.Město Bruntál je zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. V této listině král povoluje Uničovu, aby se řídilo magdeburským městským právem a dodáva quas habent cives. společných činností AV ČR, v. v. i., 2015 E-mailový kontakt: vyvoj@ujc.cas.cz Obálku navrhl Robin Brichta s použitím obrázku ze Snáře Vavřince z Březové (polovina 15. století, Moravská zemská knihovna v Brně, signatura Mk 0000.0014, fol. 1r). Při tvorbě knihy bylo použito písmo FreeSerif Vědecká knihovna v Olomouci je univerzální veřejně přístupnou knihovnou. Je druhou nejstarší ( počátky 1566 ) a třetí největší knihovnou svého druhu v ČR. Její fond čítá 1 744 620 knihovních jednotek, historický fond obsahuje 1 451 rukopisů, 1 900 prvotisků a 65 000 starých tisků www.bibliohelp.cz - léčba knihou, podává záchranný kruh každému, kdo má nějaké trápení, kruh má v tomto případě podobu knihy, která pomůže, poradí; www.citarny.cz - nejstarší český portál o knihách, propaguje dobré knihy pro všechny věkové kategorie a informuje o dění kolem čtení a literatury

Geografické hledání v Souborném katalogu ČR. Nejstarší kodex břevnovské knihovny Názvosloví knižních písem v českých zemích I. 11.-13. století Názvosloví knižních písem v českých zemích II. 13.-15. století Komputistická skladba hymnografa Domaslava Z počátků humanistického písma v Čechách O původu svatovítské Apokalyps Vědecká knihovna v Olomouci, druhá nejstarší knihovna v zemi, slaví 450. let od svého založení. Při této příležitosti vystavuje skvosty, které od té doby nasbírala. Výstava potrvá do 12. června. Bible boskovická, asi polovina 20. let 15. století, Samson u timnatských. rabŠtejn nad stŘelou-nejmenŠÍ mĚsteČko v evropĚ,zÁmek,zbytky gotickÉho hradu,nejstarŠÍ most/postaven pŘed praŽskÝm karlovo mostem/stezka Řekou stŘely. vodopÁdy u rabŠtejna-ŠtichovickÉ vodopÁdy. kaceŘov-jeden z nejstarŠÍch zÁmkŮ v Čr/16.stol/ chyŠe-nÁdhernÝ zÁmek laŽanskÝch,soukromÝ pivovar s prohlÍdko

Strahovský klášter, nazývaný Královská kanonie premonstrátů na Strahově, je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách. Byl založen v roce 1143 knížetem Vladislavem II, jeho manželkou Gertrudou a pražským a olomouckým biskupem. Kromě kláštera je v objektu obrazárna, Strahovská knihovna a Památník národního. Knihovna v rámci oslav pokřtí publikaci s názvem 70 let vědecké knihovny v Ostravě, která vyšla v závěru roku 2020. Křtít se bude na ostravském Knižním festivalu, který se koná 28. a 29. května na Černé louce Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý

Nejstarší veřejná knihovna v Praze navazovala na činnost spolkových knihoven. Roku 1891 (1. července) pak zahájila činnost první veřejná knihovna v Praze, která byla zřízena vyhláškou městské rady jako Veřejná obecní knihovna královského města Prahy.Její fond tvořilo zpočátku přes 3000 knih, její první sídlo bylo v budově bývalé Svatováclavské trestnice v. Váš partner ve světě technických informací. Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků.Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných. Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou na území České republiky, která již byla vystavěna jako veřejná a ve svých původních prostorách nadále působí Městská knihovna v Jablonci nad Nisou se přihlásila k celostátní Výzvě na obranu knih, kterou podpořil i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Při té příležitosti a v rámci Března - měsíce čtenářů vyhlásí v úterý 20. března tři čtenáře roku

Mezi nejstarší barokní knihovny patří ta ze zámku na Buchlově. Co do stáří spisů je důležitá knihovna ve Slavkově. Mezi významné moravské knihovny se počítá např. knihovna v Rájci nad Svitavou, která je zaměřena technicky a přírodovědecky, či knihovna v Mikulově Kounicovská knihovna (V.A.Kounic +1794) 7. 9. 2010 -Česká nejstarší starý tisk: 1523 - Autores historiae ecclesiasticae česká literatura: 12 tisků ze 16. století v ČR ve světle rodové knihovny Kouniců. 2004 Šudomová, Miroslava: Knihy s muzejní. První veřejné knihovny, kam si lidé chodili knihy půjčovat měli staří Římané. Ve středověku se knihy shromažďovaly v klášterech. Nejstarší česká knihovna vznikla v 10. století v Břevnovském, později i ve Strahovském klášteře, kde je dnes Památník národního písemnictví

Secesní knihovna v Chebu je nejstarší v republice

Knihovna Národní galerie Praha má svou předchůdkyni v příruční knihovně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, založené v roce 1796. Základem současného fondu knihovny NGP se stal fond knihovny Obrazárny, budovaný systematicky od roku 1880, část fondu tzv. grafické knihovny, jež svým charakterem. existovaly zemské knihovny, z nichž nejstarší byla Královská knihovna v Mnichově a Královská knihovna v Berlíně . Roku 1912 byla v Liu založena Deutsche Bücherei jako archivní knihovna německého národního písemnictví; od roku 1913 uchovává povinný exemplář knih vydaných v Německu Novinky v naší knihovně. Budiž voda. Novinky v naší knihovně. Příručka k hodnocení stavu stromů. Jsme tu pro Vás již více než. 90. let! Mattioliho herbář z roku. 1562. je nejstarší kousek v naší. knihovna K dějinám knihoven a knihovnictví Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování Jindřich Marek Národní knihovna ČR - Oddělení rukopisů a starých tisků jindrich.marek@nkp.cz Historické fondy Národní knihovny České republiky sestávají z rukopisů, inkunábulí a sta- rých tisků.1 Jejich uchovávání, zpracování a. V největších knihovnách světa se dnes nacházejí desítky milionů knih a dalších položek, mimo jiné zvukových záznamů či filmů. Zvítězí v našem klání o titul nejvýznamnější strážkyně moudrosti Britská knihovna, nebo nejstarší kulturní instituce v USA - Knihovna Kongresu

Knihtisk a knihovnictví v Česku •1453 -Johannes Gutenberg, •Nejdůležitější objev v dějinách lidstva, •Rozšíření vzdělanosti mezi širší okruh lidí, •Nejstarší kniha Mohučský zlomek o posledním soudu, •Knihy vytištěné do roku 1500 tzv. inkunábule, •Rozšíření knihtisku do západních zemí Formát pro autority vydaného Národní knihovnou ČR v roce 2004. Národní knihovna ČR, Praha 2010, 1. české vydání, 212 s., cena 180 Kč. ISBN 978-80-7050-585-4 Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraj PhDr. Eva Svobodová - Národní knihovna ČR (od nejstarší doby do roku 1964) záznamy českých seriálů převzatá data z báze NK ČR elektronicky dodané záznamy z vybraných českých knihoven záznamy vzniklé v OSK na základě hlášení knihoven na aktualizaci odběrů seriálů spolupracuje cca 500 institucí ročně.

Výlety do okolí | Město zážitků - Karlovy Vary

Incunabule, nejstarší tištěné knihy a slavná Trojánská kronik

Knihovny v BMI 2004 SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků Zlata Houšková Praha, 7. dubna 2004 Několik čísel 300 českých knihoven 2500 akcí více než 45 000 obyvatel Co se dělo obvyklé akce Noc s Andersenem Moje kniha Webík Obvyklé akce související s Internetem vážící k březnu jako měsíci knihy Akce související s Internetem zlevněný či bezplatný. Nejstarší kodex knihovny, evangeliář z počátku 11. století i Bible olomoucká budou k vidění na výstavě Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, která ve čtvrtek začne ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Expozice přibližující historii Vědecké knihovny v Olomouci, jejíž počátky sahají do roku 1566, budou až do 12. června také v jejím sídle a v.

Největší či nejstarší knihovna na světě

V roce 1624 přinesl Jan Placentius do knihovny několik svazků z knihovny Jana staršího Hodějovského z Hodějova, které obsahovaly nejstarší česká exlibris (malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris, dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu. (Národní knihovna ČR v Praze, XXIII C 124, fol. 187 v) - ilustrace Nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny , u níž se předpokládá staroslověnský původ, zaujala ve druhé polovině 14. století klášterního vzdělance natolik, že ji věnoval učené pojednání Celkem vyšlo pět vydání, první v roce 1549, poslední až v roce 1577, přičemž každé vydání je trochu jiné. Po Pražské bibli z roku 1488 je tzv. Melantriška jak se bibli zkráceně říká, druhou nejstarší biblí ve fondech Městské knihovny v Praze. Naše vydání je v pořadí čtvrté z roku 1570 Jeden vlastní knihovna Metropolitní kapituly v Praze, druhý knihovna Kongresu ve Washingtonu a poslední má Národní knihovna ČR (sign. 39 F 31) Pokud by vás zajímala nejstarší knihovna na světě, pak se musíte vrátit do Egypta, do roku 300, kde byla založena knihovna s názvem Royal Library of Alexandria

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí Moravskoslezského kraje. Byla založena v roce 1951 jako Státní studijní knihovna v Ostravě. Od svého počátku je umístěna v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, tedy v samotném centru Ostravy Vděčíme mu také za nejstarší údaje o počasí v Praze, které se. dvorní knihovny: většinou bezcenné knihy, nebyly otevřeny veřejnosti; Pruská královská knihovna, Vévodská knihovna ve Wolfenbüttelu,.. městské knihovny: první kořeny v 16. st., v 18. st. nabývaly na významu, z čtenářské nespokojenosti s nimi vznikaly.

Seznam nejstarších obyvatel Česka - Wikipedi

Nejstarší bulharské tisky z 1. poloviny 19. století jsou uloženy v knihovně Národního muzea, zejména v pozůstalosti P. J. Šafaříka a V. Hanky. Přestože začala Slovanská knihovna shromažďovat bulharské publikace až ve 20. letech 20. století, podařilo se jí opatřit vzácnější bulharské tituly tištěné v Rusku. Městská knihovna v Milevsku [5], tábory [6] Region: 03 Jihočeský region [7] Městská knihovna v Milevsku [8] pořádá od roku 2016 příměstské tábory pro děti od první třídy. Vše je plně v režii knihovny, tábory jsou beznadějně obsazeny již v únoru a za pět let vychovaly partu knihovnických dětí

Ve veřejné dražbě pak Královská knihovna koupila dalších 60 000 svazků, nicméně české knihy ze Strängnäs pocházejí pouze z té nejstarší části. V současné době víme o více než 50 prvotiscích z českých zemí, které Otto Thott ve Stockholmu v roce 1765 koupil; téměř výhradně šlo o svazky v původních vazbách. podle počtu zdigitaliz. stran(v závorce loňské pořadí, červeně značeny DK, u nichž aspoň 80 % zdigitaliz. stran je v České digitální knihovně) * část digitalizo-vala NK ČR a část MZK Digitální knihovna stav 14.11.2020 stav 14.11.2019 Nárůst 1. NK ČR-NDK (1.) 64 222 187 58 251 350 5 970 837* 2 Využití mapy v atlasu. Vydání mapy na desce otiskované do nizozemských atlasů rodiny Blaeů. Užití v atlase dokládá nejen vertikální přehyb a poškození uprostřed mapového obrazu, ale i latinský text na jeho rubu. Umístění: Moravská zemská knihovna v Brně, sign. Moll-0001.783

Knihovna strahovského kláštera [Pamětní medaile a ražby zeVýstava: Vzácné historické mapy v Galerii Klementinum (27Kontakty a instituce - Mobilní RozhlasVýznamné stromy a aleje Libereckého krajeStudium humanitní vzdělanostiČR: Renesanční zámek Březnice (wwwKnihovna České akademie věd a umění – Knihovna Akademie věd ČR

produkce od nejstarší doby do současnosti • Nabízí 185 knihoven -uzavření smlouvy s NK • Zpřístupněné digitální knihovny v režimu OVID: • Národní knihovna ČR • Moravská zemská knihovna • Knihovna AV ČR • Národní technická knihovna • Univerzita Karlova • (Městská knihovna v Praze) 250 000; 100 Od pondělí 14. prosince 2020 bude možné si u nás v knihovně koupit fotoknihu Nýřany v proměnách času. Kniha Vás prostřednictvím pohlednic a fotografií provede více než jedním stoletím - od konce 19. století do současnosti. Nejstarší snímek je z roku 1895, nejnovější z roku 2020 Lio - Sinajský kodex, vůbec nejstarší dochovaný ucelený fragment Bible, má být od čtvrtka přístupný na internetu. Naskenované pergameny s komentovaným přepisem a překladem do němčiny a angličtiny připravili pro unikátní webovou edici pracovníci lié univerzitní knihovny, která vlastní 43 listů egyptského manuskriptu vzniklého kolem roku 350