Home

Podslizniční vazivo

Podslizniční vazivo. Řídké vazivo bohaté na krevní a mízní cévy i na nervové pleteně. Plexus submucosus Meissneri je nervová pleteň v tomto vazivu. Svalovina. Vrstva složená z hladkého svalstva. Utváří dvě základní vrstvy: stratum circulare - vnitřní cirkulární vrstva; stratum longitudinale - vnější podélná. Druhou vrstvu tvoří podslizniční vazivo (submukosa). Jde o vrstvu řídkého vaziva, které připevňuje sliznici ke svalovině trávicí trubice. V tomto vazivu jsou nahromaděny uzlíky mízní tkáně představující pro trávicí trubici ochrannou tkáň, která brání průniku škodlivin do krevního oběhu Podslizniční vazivo je spíše řídké s elastickými vlákny, tukovými buňkami, cévními a nervovými pletenci. Mimoto je ve stěně také hladká svalovina, která je nejsilnější v pyloru. Žaludeční stěna se tedy skládá ze čtyř částí Řídké kolagenní vazivo. Je nejrozšířenějším typem vazivové tkáně, která jako intersticiální vazivo pojí jednotlivé části orgánů, vytváří vazivovou vrstvu většiny sliznic a podslizniční vazivo nebo výplň mezi orgány a tím umožňuje jejich posun

PPT - ANATOMIE A FYZIOLOGIE GIT PowerPoint Presentation

podslizniční vazivo. řídké; nacházejí se v něm hrubší kmeny cévní; připevňuje sliznici ke svalové vrstvě; svalová vrstva. začátek t. trubice a dolní konec konečníku- příčně pruhovaná, jinak hladká svalovin Tunica submucosa (podslizniční vazivo) Podslizniční vazivo je tvořeno řídkým kolagenním vazivem. Tato vrstva je vysoce vaskularizována a obsahuje nervové pleteně - plexus submucosus Meissneri, který je součástí autonomního systému a je důležitý pro kontrolu sekrece trávicí trubice. V některých oddílech jsou v submukóze uloženy žlázy (jícen, duodenum) 2) Podslizniční vazivo: •kraniální části zesíleno do silné membrány (fascia pharyngobasilaris) k bazi lební •probíhající od synostosis sphenooccipitalis do stran podél fissura petrooccipitalis k apertura externa canalis carotic

Sliznice a podslizniční vazivo jsou prostoupeny lymfatickou tkání. Proto se často appendix označuje jako tzv. tonsilla abdominalis. Svalovina vytváří souvislý plášť podélných snopců • Vnitřně - podslizniční vazivo, drobné slinné žlázy (glandulae labiales), mnohovrstevným dlaždicovým epitelem • ve střední rovině slizniční řasa - uzdička (frenulum labii superioris et inferioris), která přechází do dásní • přechod kůže ve sliznici podslizniční vazivo- řídké s cévními kmeny- připojuje sliznici ke svalové vrstvě. ad 3. svalová vrstva- tvořena hladkou svalovinou - výjimka začátek trávicí trubice (až po střední část jícnu) a dolní konec konečníku- 2 vrstvy: - vnitřní - uspořádána kruhovit mucosae, lamina muscularis mucosae, podslizniční vazivo, podslizniční nervová (Meissnerova) pleteň, svalová vrstva trávicí trubice, vnitřní cirkulární vrstva svaloviny, myenterická nervová (Auerbachova) pleteň, vnější podélná vrstva svaloviny, adventicie, subserózní vazivo, seróza Mohutné podslizniční vazivo umožňuje rozšiřování a zpětné skládání sliznice v řasy. Svalovina má vnitřní cirkulární a zevní longitudinální vrstvu. Horní třetina jícnu je tvořena příčně pruhovanou svalovinou, střední část smíšenou a dolní třetina je z hladké svaloviny

Tenké střevo - WikiSkript

Na podslizniční vazivo navazuje hladká svalovina, nejmohutnější část žaludeční stěny. Ta se skládá z vrstvy šikmé, cirkulární a longitudinální. Šikmá hladká svalovina naléhá na podslizniční vazivo a na ní navazuje vrstva cirkulární, která je zbytnělá v místě vstupu jícnu do žaludku a tvoří tak. Zánět postihuje celou střevní stěnu, sliznici, podslizniční vazivo, svalovinu a povrchový kryt trávicí trubice označovaný jako seroza. Nemoc se vyznačuje stálými nebo kolikovitými bolestmi břicha, hubnutím a teplotami. Špatné trávení se projevuje nedostatkem živin, železa, vitaminu B12, kyseliny listové apod propria (řídké vazivo obsahující roztroušené buňky hladké svaloviny) Lamina muscularis mucosae - vrstva hladké svaloviny Submukóza - řídké podslizniční vazivo s krevními a lymfatickými cévami Lamina muscularis externa - tři vrstvy hladkého svalstva Sliznice a podslizniční vazivo tvoří na vyprázdněném žaludk Stěnu tlustého střeva tvoří 4 vrstvy, sliznice, podslizniční vazivo, svalovina a seróza. Svrchní vrstva sliznice je skládaná a protkaná krevními a lymfatickými cévami a nervovými ukončeními. Tlusté střevo má hrubší povrch. Vstřebávají se v něm zbylé vitamíny a voda 2. podslizniční vazivo (tela submucosa) - řídké kolagenní vazivo se smíšenými seromucinózními žlázkami - gll. labiales. D. Červeň rtu (přechodní zóna) 6.14 - 4 : 1. tlustý vícevrstevný dlaždicovitý epitel, 2. řídké kolagenní vazivo - je členěno do vysokých papil, může obsahovat velké mazové žlázky

Základy Funkční Anatomie Člověk

Žaludek - Wikipedi

Řídké kolagenní vazivo. Je nejrozšířenějším typem vazivové tkáně, která jako intersticiální vazivo pojí jednotlivé části orgánů, vytváří vazivovou vrstvu většiny sliznic a podslizniční vazivo nebo výplň mezi orgány a tím umožňuje jejich posun Močovod nemá žádnou slizniční svalovinu, jen podslizniční vazivo (lamina propria mucosaea) s velkým podílem elastických vláken. Samotný epitel je přechodný, tvořený několika vrstvami buněk, a je pokračováním přechodného epitelu močového měchýře a přechází do epitelu ledvinné pánvičky podslizniční vazivo, podkožní vazivo aj. - tukové - obsahuje tukové buňky, mechanicky a tepelně izoluje, je energetickou rezervou - tuhé - převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty, tvoří hlavně šlachy, vazy a kloubní pouzdr podslizniční vazivo - připojení sliznice ke svalovině, prochází jím cévy krevní a mízní; svalová vrstva - na začátku a konci příčně pruhovaná, v úseku jícen-tlusté střevo hladká; hladká svalovina dvojí uspořádání: zevní vrstva - podélně uspořádána, vnitřní - kruhově - zajišťuje peristaltické pohyb podslizniční vazivo: stejné jako u konečníku, více žilních pletení svalovina: m. sphincter ani internus = vnitřní svěrač řitní: zesílený prstenec hladké svaloviny cirkulární svalové vrstvy při řiti, výška: 1 - 2 cm, inervace: autonomn

Následuje podslizniční vazivo, které je zásobeno krevními a lymfatickými cévami. Hladká svalovina přechází v příčně pruhovanou ve vnějším svěrači a jejich nervová pleteň ovlivňuje hybnost střeva. Poslední vrstvou je seróza, kterou tvoří jednovrstevný epitel. Pohyblivost a sekrece hlenu usnadňuje průchod stolice. podslizniční vazivo: řídké, kolagenní, obsahuje cévy + nervy + lymf. uzlíky svalovina: 2-vrstevná, ve vazivu mezi oběma vrstvami je uložena nerv. pleteň - plexus myentericus; vrstvy Podslizniční vazivo je spíše řídké s elastickými vlákny, tukovými buňkami, cévními a nervovými pletenci. Mimoto je ve stěně také hladká svalovina, která je nejsilnější v pyloru. Žaludeční stěna se tedy skládá ze čtyř částí: sliznice - s množstvím žaludečních žlázek; podslizniční vazivo; svalová vrstv podslizniční vazivo (submukóza) s muscu-laris mucosae, podslizniční nervová pleteň (submukózní Meissnerova pleteň), kruhová (cirkulární) svalovina, svalová nervová pleteň (myenterická pleteň Auerbachova) a podélná svalovina. Povrch střeva je pak kryt jemnou blánou (serózou) - obrázek 2

Střevní stěna má několik vrstev, a to sliznici, podslizniční vazivo, vrstvu hladké svaloviny a adventicii, která obsahuje cévy a řídké vazivo, které střevo spojuje se závěsy a okolím Podslizniční vazivo je hojné zvláště v hrtanu, kde jeho prosáknutí při zánětu vyvolává zúžení dýchací trubice až její uzávěr. Ve vazivu celé dýchací trubice jsou rozptýleny drobné uzlíky složené z lymfatických buněk, které tvoří ochrannou bariéru proti infekci Slizniční vazivo obsahuje lymfatickou tkáň, podslizniční vazivo je řídké s krevními a nervovými pleteněmi. Svalovina je z hladkého svalstva a umožňuje peristaltické pohyby. Pobřišnice je peritoneální průsvitný povlak střeva. První částí tenkého střeva je duodenum, je 20-28 cm dlouhé a navazuje.

(podslizniční vazivo) - cévy, nervy - tunica muscularis externa 7 (zevní svalová vrstva) - podélná, cirkulární - tunica serosa (seróza) x adventitia 14 . 7.4.2017 2 Obličej = Facies • labia oris (sup.+inf.) -frenulum • angulus oris • philtrum • sulcus -mentolabiali Následuje podslizniční vazivo a sliznice. Ta má odlišnou strukturu od sliznice tenkého střeva. Není zvrásněná v klky, ale naopak se v ní nachází mnoho jamek, krypt, které obsahují dva důležité typy buněk. Jednak buňky sekreční, které vylučují hlen a napomáhají tak snadnému průchodu obsahu střevem, jednak tzv.

5.4.2 Typy vazivové tkáně - Masaryk Universit

Trávicí soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

1. Funkční morfologie trávicí trubice • Funkce buněk a ..

Uvnitř je vystlán sliznicí - urotelem, jejíž kvalita je ovlivňována ženskými hormony - estrogeny, stejně tak jako podslizniční vazivo, tvořené převážně elastickými vlákny a podporující roztažlivost měchýře, což zajišťuje jeho normální kapacitu cca 500 ml. Funkcí měchýře je moč sbírat, udržet do. Žaludek - kardie 1 - mnohovrstevný dlaždicovitý epitel 2 - kardiální mucinózní žlázky 3 - podslizniční vazivo . Originální velikost. Trávicí soustava: žaludek - pylorus . Žaludek - sliznice pyloru 1 - sliznice pyloru zbrázděná do jamkami a políčky, je krytá jednovrstevným cylindrickým epitelem, který. Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta Laryngitis acuta subglottica. Definice: těžší a nebezpečnější forma akutní laryngitidy, postihující podslizniční vazivo subglotického prostoru hrtanu. Etiologie: virová (influenza, parainfluenza) s možnou bakteriální superinfekcí. Patogeneze: jedná se o zánět s podslizniční infiltrací Mezi žaludeční sliznicí a svalovinou leží podslizniční vazivo, které je tvořeno bohatým pletencem cév a nervů. Mezi nimi jsou uloženy i elastická vlákna nebo tukové buňky. Jak vlastně vypadá žaludek? Víte, že ptáci mají dva žaludky? Býložravci mají žaludky dokonce čtyři, předžaludky se nazývají bachor, čepec. Obecná struktura trávicí trubice P. L. Williams et al.: Gray´s Anatomy. Churchill Livigstone, New York, 1995 Sliznice Podslizniční vazivo

Nejvnitřněji najdeme sliznici (tunica mucosa), na kterou nasedá podslizniční vazivo (tela submucosa). Dále je zde svalovina (tunica muscularis), která má vnitřní vrstvu cirkulární (stratum circulare) a vnější vrstvu longitudinální (stratum longitudinale) Podslizniční vazivo (tunica submucosa) vytváří na vnitřním povrchu sliznice hlenovou vrstvu (Hanzlová, 2007). Průdušky (Bronchi), je část dýchacích cest zahrnující systém rozvětvených trubic vedoucích vzduch z průdušnice do konečných oddílů plic (plicní alveoly). Dělí se n a podslizniční vazivo jsou protkány lymfatickou tkání se zárodečnými centry připomínající tonsilu. Sliznice obsahuje hojně lymfocyty. V epitelu apendixu je velké množství M-buněk (membránové buňky), které jsou ve spojení s lymfocyty. Endotelové buňky mají na povrchu povla Stěna trávicí trubice se skládá ze 4 vrstev. Vnitřní stěnu tvoří sliznice, na ní je podslizniční vazivo, další vrstvou je hladká svalovina a na povrchu se nachází pobřišnice. Jinak trávicí soustavu tvoří: Dutina ústní. je přizpůsobena k uchopení, rozmělnění a proslinění potravy lumen, vnitřní sliznice, podslizniční vazivo, svalová vrstva, sérovitá vrstva. stavba trávicí trubice. endokrinní žláz

PPT - Trávicí systém (apparatus digestorius) PowerPoint

II. podslizniční vazivo řídké obsahuje uzlíky lymfatická tkáně - ochrana proti infekci III. chrupavčitý nebo kostěný skelet zajišťuje stálou průchodnost dýchacích cest IV. hladká svalovina vyvolává drobné peristaltické (posuvné) pohyb Vnitřní stěnu tvoří sliznice, na ní je podslizniční vazivo, další vrstvou je hladká svalovina a na povrchu se nachází pobřišnice. Jinak trávicí soustavu tvoří: Dutina ústní. je přizpůsobena k uchopení, rozmělnění a proslinění potravy

Vazivo - je složeno z vazivových buněk a mezibuněčné hmoty, která má složku vláknitou (kolagení nebo elastická vlákna) a morfní (rosolovitá až polotekutá hmota), rozlišujeme např. vazivo: je nejrozšířenější, tvoří obaly orgánů, slizniční a podslizniční vazivo, podkožní vazivo atd. • tukové - obsahuje. K tomuto zákorku se používá vlákno diodového laseru, kterým se ošetří podslizniční vazivo, které se zjizví a stáhne a tím se zmenší objem sliznice blokující nosní průchod. Při extrémním zbytnění sliznice je laserem přebytečná tkáň přímo odpařena · Podslizniční vazivo (Tela submucosa) o chybí na hřbetu jazyka a ve žlučníku. o posunlivost sliznice vůči svalovině. o klinický význam: jícen - bohaté žilní pleteně (součást portokaválních anastomóz), dvanáctník - glandulae duodenales (Brunneri) · Svalovina (Tunica muscularis

Tomuto ději říkáme dýchání - _____ Zevní dýchání - _____ výměna plynů mezi atmosférou a krví k této výměně dochází výhradně v plících děje se: dýchacími cestami - systém trubic plícemi - vlastní dýchací ústrojí (výměna plynů mezi plícními sklípky a krví) činností dýchacích svalů - pohybem. Zánět může u Crohnovy nemoci prostupovat všechny vrstvy střevní stěny (vnitřní část je sliznice, pod ní je podslizniční vazivo, dále svalovina a na povrchu střeva seróza). Na zanícených úsecích se mohou vyskytovat vředy, které pronikají hluboko do střevní stěny a někdy pronikají i přes ni Podslizniční. vazivo je druhou vrstvou stěny trávicí trubice. Je tvořené velmi řídkou vazivovou tkání, která též obsahuje lymfatickou tkáň. Podslizniční vazivo má za funkci především bránit průniku škodlivin z trávicí dutiny do krevního oběhu. Svalovina. jedná se převážně o hladkou svalovinu Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 SŠHL Frýdlant.moderní škol TRÁVICÍ SYSTÉM SCHÉMATA, OBRÁZKY Přehled GIT - popiš česky 1 - dutina ústní 2 - hltan 3 - jícen 4 - játra 5 - žaludek 6 - tlusté střevo 7 - tenké střevo Zub - popiš česky 1 - zubní sklovina 2 - zubovina 3 - zubní dřeň 4 - zubní cement Žaludek - popiš česky 1 česlo 2 klenba 3 tělo 4 vrátník 5 malé zakřivení 6 velké zakřivení.

Tlusté střevo - WikiSkript

Radomír Čihák. ANATOMIE 2 Třetí, upravené a doplněné vydání Upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc Podslizniční vazivo je druhou vrstvou stěny trávicí trubice. Je tvořené velmi řídkou vazivovou tkání, která též obsahuje lymfatickou tkáň. Podslizniční vazivo má za funkci především bránit průniku škodlivin z trávicí dutiny do krevního oběhu Podslizniční vazivo má za funkci především bránit průniku škodlivin z trávicí dutiny do krevního oběhu. Třetí vrstvou trávicí trubice je svalovina, a to převážně hladká svalovina. Výjimku tvoří jícen, hltan a část tračníku, jež obsahují příčně pruhované svalstvo (ovladatelné vůlí) a s tím související. podslizniční vazivo - řídké - nacházejí se v něm hrubší kmeny cévní - připevňuje sliznici ke svalové vrstvě. svalová vrstva - začátek t. trubice a dolní konec konečníku- příčně pruhovaná, jinak hladká svalovin

Biologi

Podslizniční vazivo - připojuje sliznici ke svalovině; Svalovina - převážně hladká, jen část tvoří pruhovaná; Peritoneum - hladká, lesklá blána, zevní obal - Součástí je dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, trávicí žlázy, konečník . TRÁVICÍ ŽLÁZY Podslizniční vazivo, nacházející se v řitním kanále má velmi řídkou konzistenci, má závěsný aparát hemeroidů tendenci se uvolňovat. To je příčinou vyhřeznutí hemorhoidálních uzlů, při tlačení stolice. Vyhřeznutí se v dalších stádiích může spouštět, například při chůzi, či kýchnutí.. Lze takto označit adenokarcinom postihující pouze sliznici či podslizniční vazivo (tj. stádium Tis a T1), který nedosahuje do svalové vrstvy muscularis propria bez ohledu na přítomnost metastáz. Celkové 5leté přežití je asi 90%. Ostatní tumory hodnotíme jako pokročilé Podslizniční vazivo jazyka (Kongo červeň) Podslizniční vazivo jazyka (hematoxylin-eozin) Bílá birefringence vaziva + zelenooranžová birefringence amyloidu v myokardu. Výskyt amyloidu ve tkáníc Podslizniční vazivo v análním kanále nad linea dentata je velmi řídké, závěsný aparát hemoro-idů se uvolňuje, a proto naplněné hemoroidální uzle při defekaci vyhřeznou. Zprvu se prolaps spontánně reponuje, později si jej pacient musí sám zasunout prsty zpět do análního kanálu

Výživa při Crohnově nemoci Vím, co jí

  1. Sliznice má obvyklé složení-na povrchu je epitel, pod ním se nachází podslizniční vazivo. Samotný epitel je ve vstupu do dutiny nosní vrstevnatý dlaždicovitý nerohovějící, přecházející v typický víceřadý řasinkový epitel dýchacích cest s pohárkovými buňkami. Stejný epitel se vyskytuje i jako výstelka sinusů
  2. aludeční vředy a vředy dvanáctníku (první díl tenkého střeva u žaludku) jsou slizniční defekty pronikající nejméně na podslizniční vazivo. Vznik vředů je důsledkem poruchy souhry mezi agresivní žaludeční šťávou (obsahuje kyselinu chlorovodíkovou) a ochrannou funkcí žaludečního hlenu - mucinu
  3. Tela submucosa (podslizniční vazivo) V podslizničním vazivu duodena se nachází speciální tuboalveolární žlázky, produkující mucin (hlen), kterým se říká Brunnerovy žlázy, které se vyskytují pouze v duodenu. Kromě toho se zde nachází také nervová pleteň plexus submucosus Meissneri. Vrstva svalová (tunica muscularis

2. řídké kolagenní vazivo - vytváří obaly orgánů (obaly nervů - Schwannova pochva, na svalech, podslizniční vazivo) 3. tukové vazivo - v podkoží kolem některých orgánů (ledviny, srdce) 2. husté (tuhé) - obsahuje hodně vláken (kolagen, elastin) 1. neuspořádané - pouzdro ledvi Je tvořeno tračníkem, slepým střevem a konečníkem. Stěnu tlustého střeva pak tvoří sliznice, podslizniční vazivo, svalovina a seróza tlustého střeva. Vzhledem k nezdravému životnímu stylu roste v posledních letech počet onemocnění tlustého střeva. Životní styl a tlusté střev Vazivo - je složeno z vazivových buněk a mezibuněčné hmoty, která má složku vláknitou (kolagení nebo elastická vlákna) a morfní (rosolovitá až polotekutá hmota), rozlišujeme např. vazivo: slizniční a podslizniční vazivo, podkožní vazivo atd. tukov.

Podslizniční vazivo. Podsliznicové vazivo je řídké a umožňuje posouvání sliznice při změnách náplně a pohybech žaludku. Obsahuje sítě cév a nervové pleteně. Svalovina žaludku. Svalovina žaludku svým napětím udržuje tvar žaludku. Mezi její další funkce patří peristolická a peristaltická činnost podslizniční vazivo - řídké s cévními kmeny - připojuje sliznici ke svalové vrstvě. ad 3. svalová vrstva - tvořena hladkou svalovinou - výjimka začátek trávicí trubice (až po střední část jícnu) a dolní konec konečníku - 2 vrstvy: - vnitřní - uspořádána kruhovitě - vnější - uspořádána podéln Mnohé z nás občas trápí bolesti ozývající se různě v těle, ale málokdo si ještě ze školy pamatuje uložení a funkce jednotlivých orgánů. Abychom svému tělu mohli lépe porozumět a vyléčit ho, měli bychom ho znát. Zde nabízím podrobný přehled trávicí soustavy i s duchovními pohledy na jednotlivé orgány a léčivými afirmacemi. Funkcí trávic

Tlusté střevo – WikiSkriptaŽaludek – WikipedieZáklady otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty

řídké podslizniční vazivo bez charakteristického uspořádání a obsahuje mnoho elastických vláken, je možné ji snadno zřasit a posouvat po alveolu. Alveolární sliznice je také více citlivá na termické, dotykové a bolestivé podněty Jedná se o pigmentovou změnu a pokud hmatáte bouličku, tak je to podslizniční vazivo (můžete si to představit jako drobounkovou vnitřní jizvu, která vzniká po dráždění). Stav se nedá medicínsky ovlivnit. Zkuste používat ochranný jelení lůj s UV faktorem, vyvarovat se jakýmkoliv dráždivým faktorům a vyčkejte, stav. Podslizniční vazivo hrtanu tvoří řídké vazivo s množstvím cév, které při zánětu lehce prosakuje, a tím vzniká otok, který zužuje průsvit hrtanu a hrozí dušení (Dylevský, b ` a c). Průdušnice je trubice dlouhá - cm a navazuje na prstencovou chrupavku hrtanu. V distální části se větví na pravý a levý bronchus