Home

Klasicistní antikva

3. STATICKÁ ANTIKVA (KLASICISTNÍ ANTIKVA) Klasicistní antikvy z konce 18. a začátku 19. století a novodobé modiÉkace (např. Bodoni, Didot, Walbaum, ITC Zapf Book). - Kresba má statický konstruovaný charakter. - Šířková proporce znaků je téměř stejná. - Stínování je velmi kontrastní. - Osa stínování je svislá Statická (klasicistní) antikva Patří sem antikvy z přelomu 18. a 19. st a jejich novodobé modifikace. Písma již tvarově nevycházejí z charakteru psaného písma, jsou to písma kreslená. Znaky: Osa stínů oblých liter je přísně svislá a kolmá na účaří. Výrazné rozdíly mezi tenkými a hrubými tahy Tato tiskárna měla písma lomená3i antikvová. Vzhledem k rozsahu materiálu jsem se zaměřil hlavně na ta, která sloužila k sazbě dlouhých textů a jen částečně na písma pro sazbu titulků a akcidenčních tisků.4Práci jsem měl usnad- něnou tím, že jako v každé dobré tiskárně, tak i Landfrasů měli vzorníky písma

Určité vlastnosti písem jsou typické pro určité historické období (renesanční, přechodová, klasicistní antikva). V počítačovém světě existují klasifikace podle IBM (10 skupin, 3-8 podskupin), Panose (10 parametrů, min. 16 variant) a Windows (6 skupin dále tříděných podle metriky, znakových sad knih. První použil v sazbě titulků meziřádkový proklad a značně prostrkávané verzálky. Klasicistní typografie vyvrcholila v díle parmského tiskaře a typografa Giambattisty Bodoniho (Itálie). Dospěl k přísné typografii bez jakékoliv výzdoby. Vyvíjí se klasicistní (statická) antikva, která uzavírá vývo Jako u druhého vydání se při tisku užívalo jako základní písmo klasicistní antikva s vyznačovací polokurzivou a jako písmo titulkové a pro zvláštní vyznačení, např. heslových slov, výrazný grotesk. Jazyky: čeština, němčina: Primární literatura (digitální fotokopie

Barokní antikva a italika přechodného typu 6str. Počátky barokního písma 7str. Rozšíření písma 8str. Klasicismus 16str. Antikva a italika klasicistního typu 17str. Rozšíření písma 17str. Barokní a klasicistní kursiva 25str. Rozšíření písma 27str. Barokní a klasicistní písma ornamentální 29str Barokní a klasicistní antikva. 16. 02. 2015 v G14, Typografie. Typografie, knihovna: Ondřej Šmerda, Vývoj latinkového písma. VÝVOJ_LATINKOVÉHO_PÍSMA_Ondřej_Šmerda Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy tiskového písma. Můžeme říci, že vznik a vývoj písma sleduje věrně vývoj lidské. • Přechodová (barokní) antikva: John Baskerville (1754) • Statická (klasicistní) antikva: Firmin Didot (1783) • 19. století: písma pro plakát různé kvality. Stanley Morison: Times Roman • Bezserifová písma: statická (Helvetica, Univers), dynamická (Gill), geometricky konstruovaná (Futura)

a frekventované, digitalizovaná klasicistní antikva nese jeho jméno. VĚDCI A VYNÁLEZCI Johannes GensfleischGutenberg (1397-1468) vynálezce knihtisku (viz tiskaři). Jean Francois Champollion (1790-1832), francouzský badatel, studoval latinu, řečtinu, hebrejštinu přechodová, klasicistní antikva). V počítačovém světě existují klasifikace podle IBM (10 skupin, 3-8 podsku-pin), Panose (10 parametrů, min. 16 variant) a Win-dows (6 skupin dále tříděných podle metriky, znako-vých sad) patkové písmo (serif font) - patky vznikly jako přirozené zakončení tahu Barokní a klasicistní antikva. Soukromí & Cookies: Tento web používá cookies. Tím, že pokračujete s používáním webu s nimi souhlasíte Antikva ze III. skupiny je zde ve své vrcholné fázi popsána jako dynamická. Antikva, obdobně jako humanistické písmo kreslené, vycházela při formování tvarů minuskul z karolinské respektive okrouhlé minuskuly a pro tvary majuskul potom z kapitály. Jednotlivá minuskulní písmena nejsou kromě ligatur propojena

Antikva je nejběžnější typ latinkového tiskacího písma, které se vyznačuje proměnlivou sílou tahů a patkami a tím se odlišuje od dalšího běžného písma, grotesku. V češtině bylo také podle použití nazývané latinské písmo, zatímco pro němčinu byla do roku 1941 používána fraktura Týfova antikva má estetické kvality fundamentálního rázu. Jakoby inspirována architekturou vznosných konstrukcí z předpjatého betonu je oproštěna od všech dekorativních prvků. tak jako mnohé klasicistní antikvy. Nezvyklé jsou proporce jinak kresebně skvostných číslovek. Jejich princip leží někde mezi versálkovými.

2 přechodová antikva Do této skupiny jsou zařazeny barokní antikvy, přechodový typ písma z druhé poloviny 18. století, i jejich novodobé modifikace. 3 statická antikva Do této skupiny jsou zahrnuty klasicistní antikvy z druhé poloviny 18. století a začátku 19. století a jejich novodobé modifikace. a a a ← 1 Adobe Caslon Pr Protože antikva nezůstala v průběhu používání neměnná je dnes rozeznáváno několik druhů antik: renesanční, barokní, klasicistní a tučná. Teprve v 19. století se objevila vedle antikvy také tzv. egyptienka, tedy lineární (nestínované) serifové písmo a bezserifový lineární tzv. grotesk

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce načrtává problematiku podob a změn písma v obdobích renesance, baroka a klasicismu.Vystihuje nejprve vznik a definiční rysy jednotlivých směrů a následně charakterizuje užívané typy písma na pozadí obecných kulturních a historických znaků doby antikva přechodová (barokní) 3. STATICKÁ ANTIKVA (KLASICISTNÍ ANTIKVA) Klasicistní antikvy z konce 18. a začátku 19. století a novodobé modifikace (např. Bodoni, Didot, Walbaum, ITC Zapf Book). - Kresba má statický konstruovaný charakter. - Šířková proporce znaků je téměř stejná. - Stínování je velmi kontrastní Klasicistní - statická Antikva Klasicismus přelomu 18. a 19.století přinesl vrchol antikvového písma v dílech F. A. Didota, Giambattisty Bodoniho, J. E. Walbauma a Piera Didota. Jejich antikva má konstruovaný statický charakter. Charakteristika písma: - jemný rytecký až konstruovaný charakter písma - stínované písmo. 63/ Přechodová antikva (synonyma, charakteristika, hlavní zástupci) - zahrnuje barokní antikvy 2. poloviny 18. stol. a jejich moderní modifikace. Tvoří časový. i tvarový přechod mezi renezanční a klasicistní antikvou, přechod od písem z psaných předloh. k písmům konstruovaným. Jsou to univerzální knižní písma Statická (klasicistní) antikva Patří sem antikvy z přelomu 18. a 19. st a jejich novodobé modifikace. Písma již tvarově nevycházejí z charakteru psaného písma, jsou to písma kreslená. Znaky antikva: stojaté písmo na 7 písmen: antika: tiskové stojaté písmo na 6 písmen:.

Základní typografické pojmy: Co byste měli vědět o písmu

Antikva byla v knihtisku využívána již krátce po jeho objevení a rozšíření. U jejího Baskervilla a klasicistní antikvou Firmina Didota či Giambattisty Bodoniho, ale i etapy jejího kvalitativního propadu. Ty jsou zastoupeny např. skupinou úpadkových píse ONDŘEJ KOUPIL. Nachází ‑ li se tato zmínka o dalším svazku kritické edice spisů J. A. Komenského — Dílo Jana Amose Komenského 15/IV: Eruditionis scholasticae pars I, Vestibulum; Eruditionis scholasticae pars II, Janua.Praha, Academia 2011. — na stránkách časopisu Česká literatura, je to především proto, aby se zdůraznil samotný fakt, že edice pokračuje

Brus jazyka českého, kter

Vývoj barokního a klasicistního písma / Seminární práce

 1. Typografie g14poo
 2. Typografie: Caslon, Baskerville, Fournier, Didot, Bodoni
 3. Klasifikace řezů tiskových píse
 4. Antikva - Wikiwan
 5. Tyfa ITC a Tyfa Text - Leg

Gotické písmo Historie Litvínovsk

Nová stránka

 1. Pepone Gallery Storm Type Foundr
 2. Typografie 4 - Blog iDNES
 3. Tiskaři a písmaři Vědci a vynálezci Vydavatelé
 4. EO
 5. Tbilisi, katedrála Сиони | სიონის საკათედრო ტაძარი
 6. Výslovnost klasicistní | Definice Classicist

10 maiores Igrejas do mundo

 1. Sioni Cathedral Church | სიონის საკათედრო ტაძარი
 2. თბილისის სიონი - სდასუს ჟურნალისტები
 3. The Georgian Military Road: Kazbegi-Gergeti-Tsminda Sameba
 4. Divadlo loutek Резо Габриадзе | რეზო გაბრიაძის მარიონეტების თეატრი
 5. Search options

YouTube TV

Subtitles and closed captions