Home

Odevzdání přihlášek na střední školy 2021

Přihlášky na střední školu. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen Vyplnit přihlášku na vysněnou střední školu je pochopitelně, vedle splnění dalších stanovených podmínek, důležitým předpokladem pro přijetí. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek na obory bez talentových zkoušek je 1. března 2021. V tomto prvním kole může každý žák odevzdat až dvě přihlášky

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - časový harmonogram ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK - TISK PŘIHLÁŠEK - TISK ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ DALŠÍ INFORMACE 1. FORMULÁŘ - žák (rodiče) - odevzdání vyplněného formuláře do pátku 5.2.2021 (V případě přihlášek na školy s talentovou zkouškou = individuálně v průběhu listopadu. Do 30. 11. 2020 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou. Do 19. 2. 2021 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP). Do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou)

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března. Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2020. Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy - max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) - termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021 - 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě - vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy.

Přihlášky na SŠ Jednotná přijímací zkoušk

Termíny přijímacího řízení na SŠ · Do 30. 11. 2020 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou. · Do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou) Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, obdrží přihlášku v únoru 2021 po odevzdání dotazníku, který žáci vyplní nejpozději do konce listopadu. Na třídní schůzce byl zákonným zástupcům předán Dotazník, který slouží výchovné poradkyni pro vyplnění přihlášek na střední školy. Zápisový lístek bude. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře: obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30.11.2020, 1. kolo PZ 2.1.2021 - 15.2.2021 dle druhu střední školy, obory bez talentové zkoušky: odevzdání přihlášek do 1.3.2021, 1. kolo PZ 12.4.2021 - 22.4.2021 1. termí

Jak vyplnit přihlášku na střední školu - Škola Popul

Přijímací zkoušky na střední školu 2021: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje. Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 12 Odevzdání přihlášek na střední školy. datum 8.2.2021 Termíny pro odevzdání dle rozpisu na webu školy

2021 | Maturity | Foto Galerie | Galerie | Střední

Základní informace: termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2021 na zvolené střední školy ; žák může podat v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školy; zájemci o maturitní obory mají možnost vykonat jednou přijímací zkoušku /JPZ/ dvakrát (započítá se jim lepší výsledek); střední školy vyhlásí na svém webu kritéria pro přijetí. Pokud máte doma dítě na druhém stupni základní školy, pak asi ve vašem kalendáři svítí červeně datum 15. března, do kdy se odevzdávají přihlášky na víceletá gymnázia, lycea i střední školy. Poradíme vám, jak nejlépe školu vybrat i jak dítě na zkoušky připravit třídní učitelé odevzdají přihlášky k podpisu řediteli školy do 12. února. Kompletní vytištěné a potvrzené přihlášky dostanou žáci do 19. února 2021. Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to do 1. března 2021

3. 2021 - odevzdání přihlášek na příslušnou střední školu - březen 2021 - ZÁPISOVÝ LÍSTEK - zákonní zástupci si v naší škole vyzvednou zápisový lístek, který po obdržení výsledku přijímacího řízení odevzdají na vybranou střední školu - termíny jednotných přijímacích zkoušek Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce Čím budu?, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech: www.studujvpk.cz Termín odevzdání přihlášek na SŠ je 1. 3. 2021. vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč.

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky. - max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) - termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021. - 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě 01.03.2021 : Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ: DUBEN: 01.04.2021 : Velikonoční prázdniny: 12.04.2021 : První kolo jednotné přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu + školní přijímací zkouška (ověření talentu) pro školní rok 2021/2022 (1. termín) 13.04.2021

Jak vyplnit přihlášku na střední školu - Škola Populo

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

  1. Anketa Střední škola roku 2021. 29.6.2021 / v Aktuality / od Jiří Procházka. Hlasování Střední Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo. Podstatné kritérium je pohled studenta či absolventa na svoji školu
  2. zveřejnění informací o podmínkách přijímacího řízení na SŠ - do 31. 1. 2021 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) termín podání přihlášek na SŠ do 1. 3. 2021; Kritéria přijetí na SŠ. hodnocení známek z vysvědčení - střední školy si stanoví, která klasifikační období budou započítávat.
  3. Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2021. Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021. V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České.
  4. Datum, kdy mají být přihlášky již na středních školách také znáte: 1.březen 2021. Přeji vám všem hladký průběh poslední fáze rozhodovacího procesu a bezproblémové odevzdání přihlášek na střední školy! Mgr. Iva Mrózková. Podrobnosti Marcela Kraslová 10. únor 2021
  5. INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2021. Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy je do 1. března. Přihlášky jsou dvě a jsou stejné. Jedna se pošle na 1. školu, druhá na 2. školu
  6. Termíny odevzdání přihlášek: Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci, rád bych Vás informoval, že nejzazší termín pro odevzdání přihlášek na SŠ je 1. březen 2021. Do tohoto data musí být vyplněné přihlášky s přiloženými ověřenými kopiemi vysvědčení odevzdány na Vámi vybrané střední škole Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení 2021 na obory středního vzdělávání Podrobnosti organizace přijímacího řízení Termín podání (odevzdání) přihlášek: do 11. června 2021

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku (případně 5. a 7. ročníků - víceletá gymnázia), bohužel není možné převzít Vaše vyplněné přihlášky na SŠ klasickým způsobem, proto bude převzetí a následné vydávání přihlášek probíhat ve školní knihovně - boční vchod, viz obrázek obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí). Přihlášku na danou střední školu podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 1. března 2021. Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020 Po odevzdání přihlášek Vás budou střední školy kontaktovat. Dne 9. března 2021 dostanou všichni vycházející žáci Zápisový lístek. Je třeba jej uschovat. Odevzdává se na školu, na kterou se žáci po přijímacím řízení rozhodnou jít studovat

Termín odevzdání přihlášek na SŠ se blíží! aktuality ; Termín odevzdání přihlášek na SŠ se blíží! Představení školy. Upozorňujeme, že žáci, kteří se letos hlásí na střední školu, musí na příslušné škole odevzdat vyplněnou přihlášku do pátku 26. 2. 2021 Termíny odevzdání přihlášek na střední školu: do 30. listopadu 2020: do oborů s talentovou zkouškou, tzn.: - oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění - oborů konzervatoří - 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou: do 1. března 2021: do všech ostatních obor Termín odevzdání přihlášek na střední školy se blíží. Přestože měly být letošní přijímací zkoušky původně jednotné a zadávané státem, respektive státní institucí Cermat, z rozhodnutí ministerstva školství se uskuteční stejně jako loni pouze v pilotním režimu

4. výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 5. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče •2 přihlášky(na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) Termín podání přihlášek do 1. 3. 2021 Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení je do 26. 8. 2021. . Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity daného oboru podle níže uvedených kritérií. Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle: 1 Nejdůležitější termíny pro školní rok 2021/2022. termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské. přihlášky ke studiu na střední školy pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky musí být odevzdány zákonným zástupcem žáka do 1. března 2021 na vybrané střední školy, resp. do 2. března 2021; odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou přijímací zkouškou do 30. listopadu; Konání přijímacích. Přijímací řízení na střední školy s talentovou zkouškou ve školním roce 2020/2021 Publikováno: 10.11.2020 Autor(ka): Jana Hornychová Termín odevzdání přihlášky

Informace o přijímacích zkouškách na střední škol

Termín odevzdání přihlášek do 31. 3. 2021 Přihlášky zasílejte nebo osobně odevzdejte na ředitelství školy. Přijímací zkoušky vyhlašované ředitelem školy pro všechny uvedené obory, to je 23-45-L/01 Mechanik seřizovač se zaměřením CNC i CAD, 23-43-L/51 Provozní technika, 23 30.11. 2020 - odevzdání přihlášek s talentovou zkouškou; 1. března 2021 - odevzdání přihlášek na SŠ (zodpovídá zákonný zástupce) 12. a 13. duben 2021 - přijímací zkoušky _____ Škola se otevírá v 7:10 hodin (dojíždějící žáci mají možnost vstupu v 7.00 hod v období prosinec - únor, pouze při velkém. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022. Přijímáme přihlášky do všech oborů vzdělání. Kdy podat přihlášku. osobně bezpečným způsobem nebo poslat poštou na adresu školy. Počet přihlášek na 1. kolo přijímacího řízení. dvě (je možné podat dvě přihlášky na jednu školu na dva obory) Kam podat. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školy a gymnázia (nově k 15. 3. 2021) Vedení středních škol a gymnázií vyhlásí výsledky přijímacího řízení ve dnech 19. 5. - 21. 5. 2021.-----Přijímací řízení. Střední umělecké školy, gymnázia se sportovní přípravou. Odevzdání přihlášek.

Pokud se na střední školu přihlásí méně uchazečů než škola nabízí míst, může škola po odevzdání přihlášek, nejpozději však do 8. března, rozhodnout o zrušení přijímacích zkoušek (jednotných i školních). Všichni uchazeči budou v tomto případě přijati Termín odevzdání přihlášek na střední školy. Ve středu 10. března 2021 představil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga nové úpravy maturitních zkoušek pro... Mládež a EU, Občan a společnost, Vzdělání v ČR a zahrani. 10. 6. - 23. 6. 2021 - odevzdání zápisových lístků. VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. Ředitelka Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do nabízených oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022 ( u oborů jsou uvedeny maximální počty.

Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí nejdéle dne 24. 5. 2021. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na Střední škole řemesel a služeb nebo jej zaslat poštou na adresu: Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147/46, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín - doporučujeme zaslat doporučenou poštou Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Vyhlášení: 24. 5. 2021. Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 7. 6. 2021. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V 2. KOLE. 1. Průměr prospěchu na Z Termín odevzdání přihlášek na střední školy se blíží. Přestože měly být letošní přijímací zkoušky původně jednotné a zadávané státem, respektive státní institucí Cermat, z rozhodnutí ministerstva školství se uskuteční stejně jako loni pouze v pilotním režimu. Ve hře tak zůstávají všechny tři typy přijímaček - jednotné testy Cermatu. na SŠ, SOU a OU 2020/2021. TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK UMĚLECKÉ ŠKOLY A SPORTOVNÍ GYMNÁZIA •přihlášky do 30.listopadu 2020, přijímací řízení bude od 2.1. do 15.2. 2021. OSTATNÍ ŠKOLY •přihlášky do 1. března 2021, přijímací řízení bude v dubnu 2021. 2

Blíží se doba odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ. Doufám, že jste již zvážili volbu správného oboru a školy pro vaše dítě. Postup při jejich vyplňování bude následující. Jsou 2 možnosti: 1. Přihlášku ke stažení níže (v pdf nebo ods) stáhnete, vyplníte a vytisknete Na této přihlášce jsou napsány OBĚ střední školy, na které se uchazeč hlásí. Jejich pořadí neříká nic o tom, kterou školu by uchazeč upřednostnil. Určuje pouze, na kterou z obou škol jde uchazeč vykonat přijímací zkoušku v prvním a na kterou ve druhém termínu

Vysoké školy / Kalendář akcí / Termíny podání přihlášek. VYHLEDEJ... PŘEHLED ŠKOL. školu / fakultu / program. přípravný kurz. učebnici. seminárku. Tato stránka slouží jako přehled důležitých termínů spolu s odkazy na jednotlivé školy a fakulty. Srpen 2021: 19.08.2021, 20.08.2021, 22.08.2021,. V. kolo talentových zkoušek se uskuteční dne 27. srpna 2021, termín odevzdání přihlášek do 16. 8. 2021 Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT - 43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 a na základě vydaných kritérií přijímání ke studiu rozhodl ředitel školy, že u oboru vzdělávání Dopravní prostředky a oboru Provoz a ekonomika dopravy, u kterých je počet přijatých přihlášek nižší než předpokládaný počet. Výsledky přijímací řízení na SŠ 2021. viz: Výsledky přijímacího řízení na SŠ 2021 ***** Závěrečné zkoušky na Praktické škole dvouleté. zkouška proběhne ve dnech 21. 6. - 22. 6. 2021. škola: Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4; kód oboru: 78-62-C/02; zkoušku konají žáci. Termín podání přihlášky: 1. kolo do 1. března 2021. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce SZeŠ Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek. Součástí přihlášky je lékařský doklad o zdravotní způsobilosti. Součástí příjímacího řízení na SZeŠ Písek pro školní rok 2021/2022.

Přijímací Řízení Na Střední Školy 2020/202

Do 1.3.2021 odevzdání přihlášek na příslušné střední školy (zajišťují zákonní zástupci) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ČJ a literatura, M a její aplikace (www.cermat.cz) TERMÍN: 12. dubna 2021 2. TERMÍN: 13. dubna 2021; náhradní termíny: 12. a 13. května 2021 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2021 • Adresa pro doručení přihlášky: Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 Nová 1820 753 01 Hranice • Testy z ČJL a MAT budou uchazeči konat dle rozpisu na učebnách SZŠ Hranice, Nová 1820, 753 01 Hranic Termín odevzdání přihlášek - obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř - do 30. listopadu 2020; Termín odevzdání přihlášek na SŠ do oborů bez talentové zkoušky - do 1. března 2021; Dva tiskopisy přihlášek dostanou žáci zároveň s pololetním vysvědčením - 28. ledna 2021; Zápisový lístek

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy: 30. 11. 2021: Talentové zkoušky v oboru s talent. zkouškou: 2. 1. - 15. 1. 2022: Talentové zkoušky na. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2020 - 2021. Úvod Příspěvky. V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška. Odevzdání přihlášek na SŠ ke kontrole poradci pro volbu povolání: 16. února: Masopustní rej (1. stupeň) 17. února: Popeleční středa: 21. - 28. února: Projekt EDISON - návštěva zahra-ničních studentů: Březen 2021; 1. března: Poslední den pro odevzdání přihlášek na střední školy: 1. března: Zadání témat. II. Termíny podání přihlášek na střední školy: 1. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2021 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 . 2. Formulář přihlášky nekupujte ani nestahujte na internetu

Přijímací řízení na střední školy. Pro předškoláky. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÍSKÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. • Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ se uskuteční 12. a 13. 4. 2021 • Talentové zkoušky se mohou konat od 2. do 15. 1. 2021 Přihlašování ke vzdělávání. Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020

Informace k podávání přihlášek na střední školy - 2020/202

Termíny odevzdání přihlášek: Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020 Odevzdání vyplněných přihlášek a jejich potvrzení ve škole 1. Vyplněnou přihlášku (bez podpisu a potvrzení od lékaře) odevzdat do školy k potvrzení ve dnech. 9. 2. 2021 v ředitelně školy do 14.00 12. 2. 2021 v kabinetě výchovného poradce od 12.00 do 14.00 16. 2. 2021 v ředitelné školy do 14.00 19. 2 Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2021!!! na příslušnou střední školu a to včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZI Vzhledem k neustálým změnám v přijímacím řízení na SŠ prosím rodiče o pečlivé pročtení těchto pokynů. termín odevzdání přihlášky řediteli SŠ je 1. březen 2021 nejdříve je potřeba odevzdat výchovnému poradci na ZŠ žádost o vyplnění přihlášek - do 2.únor Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021 V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky (na každé přihlášce se uvádí obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí). Přihlášku na danou střední školu podává zákonný zástupce žáka do 1. března 2020

Potvrzování přihlášek k nástavbovému studiu. Odevzdání přihlášek k nástavbovému studiu je do 1. 3. 2021. Vzhledem k distanční výuce mají žáci možnost si vyzvednout, po předchozí domluvě se třídní učitelkou, předvyplněnou přihlášku na sekretariátu školy. Do přihlášky bude stačit doplnit školy, na které se. přijímací řízení ke studiu na střední škole Přijímací zkoušky ke studiu ve školním vzdělávacím programu. Polygrafie (obor 34-41-M/01 Polygrafie) Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. 3. 2021 Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021 Termíny přijímacího řízení na SŠ: Do 30.11.2020 (pondělí) odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou. Do 12.02.2021 (pátek) předají vyplněné přihlášky SŠ žáci ke kontrole Mgr. Tomáš Černému, kabinet číslo 248 v pavilonu tělocvičen Termín odevzdání přihlášek. do 14. května 2021 (1. kolo) do 31. května 2021 (2. kolo) prodlouženo do 11. 6. 2021; do 25. června 2021 (2.B kolo 28. června 2021) do 09. srpna 2021 (3. kolo) do 18. září 2021 (4. kolo) do 4. října 2021 (5. kolo) Přihlášku zašlete poštou na adresu školy nebo osobně předejte v kanceláři školy Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např.OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu. Počet stažení: 22506 Soubor publikován: 2019-11-12 11:16:3

8. 2021. Mezi novými studijními programy je například profesně zaměřený bakalářský a navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika nebo navazující magisterský obor Učitelství informatiky pro střední školy. Další informace na stránce věnované uchazečům o studium Pokud střední škola, na kterou se Vaše dítě hlásí, bude konat jednotnou přijímací zkoušku, tak platí, že na střední školu, kterou máte uvedenou na přihlášce jako první, bude Váš syn nebo dcera konat jednotnou přijímací zkoušku 3. 5. 2021

To se ovšem při systému dvou přihlášek stává opravdu výjimečně, navíc tuto informaci má škola až začátkem března, tedy po konci termínu pro odevzdání přihlášek (letos 1. března 2021). Naše škola bude i letos organizovat Jednotnou přijímací zkoušku, budeme postupovat v duchu minulých let TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU NA SŠ !!! Prosím sledujte webové stránky středních škol, kam si vaše děti podávají přihlášky a kde budou konat jednotnou či školní přijímací zkoušku!!! Od 26.4.2021 platí mimořádné opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. !!!Osobní přítomnost uchazečů na školní přijímací zkoušce nebo na jednotné. Přihlášku se všemi náležitostmi a s přílohami (kopie diplomů z olympiád a soutěží, popřípadě zprávu z PPP) zákonní zástupci buď osobně doručí na dané školy nebo zašlou poštou (nejlépe doporučeně). Nezapomeňte také na potvrzení od lékaře. Termín odevzdání přihlášek na školy je do konce února 2021

Přijímací řízení na střední škol

Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu. Některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení - v tomto kole již není omezen počet podaných přihlášek Uchazeč podá přihlášku ke vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do . 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášek do 30. listopadu 202 Po odevzdání přihlášek. pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez. Ředitel školy si vyhrazuje právo zrušit přijímací zkoušky v případě, že počet uchazečů (podaných přihlášek) bude nižší, než je předpokládaný počet přijímaných. Termín odevzdání přihlášek ke studiu. 1. 3. 2021. POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY A OTVÍRANÉ OBORY Studijní obor Aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy do oborů bez talentové zkoušky. Dne 5. ledna 2021 došlo k obecným úpravám podmínek přijímacího řízení. Nyní už je jasné, jak dané střední školy, zahrnuly tyto úpravy do svých kritérií přijímacího řízení, proto Vám můžu napsat relevantní.

střední škola – Základní škola a Střední škola Karla

Přijímací zkoušky na střední školu 2021: termíny, jak

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Vyhlášení: 26.5.2021 Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 8. 6. 2021 Počet přijímaných uchazečů: 10 Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Termín talentové zkoušky je stanoven na 25. srpna 2021 od 9.00 hodin na pracovišti Jiráskova 544. Počet volných míst a termíny odevzdání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Učební obory SOU (obory typu H Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021 - 2022. Důležité termíny pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022. 1. března 2021 odevzdání přihlášek. 3. května 2021 1. řádný termín přijímacích zkoušek. 4. května 2021 2. řádný termín přijímacích zkouše Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře: obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30.11.2020, 1. kolo PZ 2.1.2021 - 15.2..2021 dle druhu střední školy

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NA ŠKOLE, KAM UCHAZEČ NASTOUPÍ: Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia Na odvolání nebude ponecháno volné místo. Počet otevřených tříd: 2 třídy (60 žáků) Termín odevzdání přihlášek: do 01.03. 2021 řediteli střední školy První termín konání jednotné zkoušky: 12. 04. 2021 (škola je uvedena v 1. pořadí na přihlášce ke vzdělávání

Nový obor na Střední zdravotnické škole svaté Anežky České

Informace k podávání přihlášek na střední školy pro školní

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace. Bakaláři; Office 365; Jídelníček; Rozvrh; Přijímací řízení na střední školy; Pro rodiče. Bakaláři; Organizace školního roku; Zápis do 1. třídy; Školní poradenství. Žádáme rodiče, aby děti, které se hlásí na obory s požadovanou povinnou lékařskou prohlídkou, objednali u svého obvodního lékaře. Upozorňujeme, že vyplněnou a potvrzenou přihlášku je nutné odevzdat, nebo odeslat na střední školu, učiliště nejpozději do 1.3.2017

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková

Biskué gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100 417 42 Krupka. IČO: 70901619 tel GYM: +420 417 861 39 2021 do 31.1. Ředitel stŘednÍ Školy vyhlÁsÍ 1. kolo pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ na web. strÁnkÁch Únor 2021 do 5.2. vyzvednutÍ pŘihlÁŠek a zÁpisovÉho lÍstku v zÁkladnÍ Škole Únor 2021 do 28.2. vyplnĚnÍ pŘihlÁŠek ke vzdĚlÁvÁnÍ bŘezen 2021 do 1.3. doruČenÍ pŘihlÁŠek na stŘednÍ Školy (osobnĚ, doporuČenĚ poŠtou ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ, podepsané uchazečem i zákonným zástupcem: Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 ZDE Upozorňuji na termín odevzdání přihlášek na SŠ. Přihlášky musí být doručeny na vybrané střední školy do 1.3.2021. Přihlášky můžete doručovat na střední školy osobně nebo zasílat poštou (doporučeně) Plán školního roku 2020 - 2021. 24.8. nástup správní zaměstnanci. v 17. 00 hod. třídní schůzky SŠ. Do 30. 11. odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ. Prosinec. do 1. 12. odevzdání přihlášek k maturitní opravné, nebo náhradní zkoušce (jarní termín) řediteli školy.