Home

Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu

Euroskop.cz - Historie vnitřního trhu - Stručná historie ..

Pokroku při vytváření funkčního vnitřního trhu bránily tři hlavní bariéry, které poprvé identifikovala Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (1985): 1. Fyzické : na vnitřních hranicích mezi členskými státy se nadále udržovaly kontroly zboží i osob Pokroku při vytváření funkčního vnitřního trhu bránily tři hlavní bariéry, které poprvé identifikovala Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (1985): Fyzické: na vnitřních hranicích mezi členskými státy se nadále udržovaly kontroly zboží i osob

Vnitřní trh Evroé unie BusinessInfo

Nadále se sleduje naplňování Bílé knihy o vnitřním trhu a stejně tak postoje států k implementaci opatření. Dokončení společného trhu bylo zpomaleno mimo jiné i rozšířením EU v roce 2004 a stejně tak i skutečností, že integrační aktivity se nadále rozšiřují do čím dál tím více kontroverzních oblastí Dokument Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, jež přinesla důkladnou analýzu situace a ukázala, že na cestě ke skutečnému jednotnému trhu stojí tři skupiny překážek: 1. fyzické - překážky na hranicích mezi členskými státy, bránící skutečně volnému pohybu zboží a osob

Evroý jednotný trh - Wikipedi

Ve sledovaných obdobích jsou analyzovány strategické dokumenty -- Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu a Akty o jednotném trhu, na které je nahlíženo jako na spouštěče následného prohloubení politické integrace. Vývoj a stav aktérství ES/EU je pak analyzován teorii vycházející ze čtyř základních dimenzí. Dokončení budování společného trhu • 1985 - Komise v čele s Jacquesem Delorsem = > Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (vymezení existujících překážek + harmonogram jejich odstranění) Jednotný evroý akt (1987) • První smluvní revize zakládajících smlu Klíčová slova: Integrační fáze, Bílá kniha o dokončení jednotného vnitřního trhu, Cassis de Dijon, Princip vzájemného uznávání, Starý vs. nový přístup, TRIS, Transevroé sítě Osnova: 4. 1 Integrační fáze. 4. 2 Vývoj celní unie a společného trhu, Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu. 4. 3 Volný pohyb zbož -v pol 80 let vytvořena Bílá kniha a opatření k dokončení vnitřního trhu do r.1992 7.února 1992-podepsána smlouva o Evroé unii - Mastrichtská smlouva. V platnosti od 1.11.1993. Stalo se jednotným právním rámcem 3 Evroých společenstv Na zasedání Evroé rady v Miláně v roce 1985 byl přijat dokument Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, který analyzoval tehdejší situaci v této oblasti a sloužil jako podklad pro budoucí jednání o Jednotném evroém aktu. Evroý měnový systém (EMS), EC

Bílá kniha - která je o opatření k dokončení vnitřního trhu do roku 1992 a která přinesla důkladnou analýzu hospodářské situace 2. Jednotný evroý akt - který byl první významnou revizí Římských smluv o založení ES a upravil potřebný právní rámec pro realizaci Programu 1992 - zajištění volného pohybu. Vnitřní trh EU charakterizuje. V rámci jednotného trhu a jeho pozitivních účinků se věnuje problematice společného trhu, čtyřem základním ekonomickým svobodám, rozpracovává téma přijetí Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu z roku 1985, zmiňuje Cecchiniho zprávu, přijetí Jednotného evroého aktu (1987) jako.

Vývoj Evroé unie - Miras

DOKONČENÍ BUDOVÁNÍ SPOLEČNÉHO TRHU 1985 -Komise v čele s Jacquesem Delorsem = >Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (vymezení existujících překážek + harmonogram jejich odstranění) Jednotný evroý akt (1987) První smluvní revize zakládajících smluv Odstranění možnosti vetovat návrh v oblasti tzv. čty Idea jednotného vnitřního trhu se v roce 2012 dožije 27 let od vydání Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu 1 a 20 let od prvního stadia jejího uskutečnění. Přesto je tento trh stále ještě nedokončeným ideálem, jakkoli do něj byla podstatná část sektorů ekonomiky zahrnuta již v roce 1993

Rozvoj jednotného trhu jako motoru hlubší integrace a

  1. Bílá kniha o dok ončení Jednotného vnitřního trhu byla přija ta v roce 1986. NE. 12. Při podobnosti výrobků je podobnost určov ána obdobně jako v případě vymeze ní věcného trhu p ři aplikaci. kart elů. ANO. 27. Zdanění pr o účely čl. 110 SFEU nelze upla tnit vůči výro bkům,.
  2. Bílé knize, kterou v červnu 1985 vydala Evroá komise a předsedal jí Jacques Delors, • Bílá kniha 1) je dokument, který analyzoval situaci na spoleném trhu lenských států EU. 2) Bílá kniha konstatovala, že spolený trh po více než 15 letech od roku 1970 pouze vzdáleně připomíná skutečný trh vnitřní
  3. 1985 - červen - přijata BÍLÁ KNIHA - o dokončení vnitřního trhu => obsahuje Opatření k realizaci vnitřního trhu EHS - program kroků vedoucích . k vytvoření volného trhu (poprvé použit termín vnitřní trh) BÍLÁ KNIHA - o dokončení vnitřního trhu (přijetí r. červen 1985
  4. · Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, jež přinesla důkladnou analýzu situace a ukázala, že na cestě ke skutečnému jednotnému trhu stojí tři skupiny překážek: 1. fyzické - překážky na hranicích mezi členskými státy, bránící skutečně volnému pohybu zboží a osob
  5. Účelem vydání bílé knihy je zahájit diskuzi s veřejností, zainteresovanými stranami, Evroým parlamentem a Radou s cílem dosáhnout politické shody. Bílá kniha Komise z roku 1985 Dokončení vnitřního trhu je příkladem návrhu, který byl přijat Radou a vyústil v přijetí celé řady právních předpisů v této oblasti
  6. Také tehdy se začíná pochybovat o podstatě projektu evroé integrace. Podobná situace nastala na přelomu 70. a 80. let, kdy došlo ke stagnaci procesu budování vnitřního trhu a za této konstelace vychází bílá kniha o dokončení vnitřního trhu, poznamenává Jurek
  7. V týž den byla publikována Bílá kniha o vnitřním trhu Byla souhrnem všech stávajících bariér, které členské státy stále využívaly a stanovila datum dokončení společného trhu na 1. 1. 1993. 18. - 29. 6. 1985 - Zasedání Evroé rady v Miláně - přijetí Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu

1. Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, jež přinesla důkladnou analýzu situace a ukázala, že na cestě ke skutečnému jednotnému trhu stojí překážky. K odstranění těchto základních problémů byl zároveň vypracován podrobný program (tzv. Program 1992); 2 Švýcarsko se nepodílí ve Smlouvě o Evroém hospodářském prostoru. ANO. Smlouva o EHP byla uzavřena v roce 1992. ANO. Státy ESVO, které přistoupily k EHP, aplikují společný celní sazebník. NE. Bílá kniha o dokončení Jednotného vnitřního trhu byla přijata v roce 1986. NE. Jednotný evroý akt vstoupil v platnost v. Topics: jednotný trh, globální aktér, Akty o jednotném trhu, Montiho zpráva, Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu, politická unie, global actor, Single market act, Monti Report, The White Paper on Completing the Internal Market, political union, single marke 1.3 Celní unie a jednotný trh jako původní cíle evroé integrace 20 1.4 Stav evroé integrace na začátku 70. let 28 2. Bariéry na cestě ke společnému trhu 31 3. Počátky obratu k jednotné Evropě 37 3.1 Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (1985) a identifikace překážek vnitřního trhu 4 V roce 1985 byl přijat dokument Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, který analyzoval situaci jako podklad pro budoucí jednání o Jednotném evroém aktu. Ten spolu s Schengenskou dohodou o volném pohybu osob položil základ pro další integrační aktivity

C. Dokončení vnitřního trhu (1983-1992) V červnu 1985 zveřejnila Komise bílou knihu, v níž vytýčila přesný program a časový plán dokončení vnitřního trhu do konce roku 1992. Kniha obsahovala samostatný oddíl o finančních službách (body 101-107), který začínal následovně: liberalizace finančních služeb. Rozvoj jednotného trhu jako motoru hlubší integrace a posílení postavení Evroé unie The development of the Single Market as the trigger for deeper Integration and the strengthening of the European Union position. Anotace: Diplomová práce se zabývá procesem rozvoje a dokončování jednotného trhu EU. Hledá odpověď na otázku. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra ústavního a evroého práva Diplomová práce Uznávání kvalifikací a diplomů v Evro 1986 Jednotný evroý akt--- cílem dokončení jednotného vnitřního trhu • nedlouho poté přijeta tzv. Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992 - ukázala, že na cestě ke společnému jednotnému trhu stojí 3 skupiny překážek (fyzické,technické,daňové Bílá kniha - která je o opatření k dokončení vnitřního trhu do roku 1992 a která přinesla důkladnou analýzu hospodářské situace 2. září byla podepsána smlouva o obchodní a ekonomické spolupráci s Polskem • 18. prosince se SSSR. • založena Evroá banka pro obnovu a rozvoj, která měla za úkol poskytovat.

Bílá kniha (1985) o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, která především identifikovala tři skupiny překážek bránících vytvoření vnitřního trhu: fyzické- překážky bránící skutečně volnému pohybu zboží a oso Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, jež přinesla důkladnou analýzu situace a ukázala, že na cestě ke skutečnému jednotnému trhu stojí tři skupiny překážek: fyzické - překážky na hranicích mezi členskými státy, bránící skutečně volnému pohybu zboží a osob V roce 1985 byl přijat dokument Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992, který analyzoval situaci jako podklad pro budoucí jednání o Jednotném evroém aktu. Ten spolu s Schengenskou. dohodou o volném pohybu osob položil základ pro další integrační aktivity. Maastrichtská smlouv

Kurz: KMG/EUMO - EU a mezinárodní obchod (2020

Bílá kniha obsahovala přesný soubor opatření (více než 270), jejichž schválení a realizace byly nutné pro vytvoření fungujícího vnitřního trhu. Byla rozdělena do tří kapitol, které se dotýkaly tří základních překážek (fyzické, technické a daňové), jež dosud bránily volnému pohybu zboží, služeb, osob a. Tak se v polovině 80. let zrodila iniciativa, která dostala název Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992. Další významný dokument Jednotný evroý akt, který byl první významnou revizí Římských smluv o založení ES, upravil potřebný právní rámec pro realizaci Bílé knihy. Bílá kniha o jednotném vnitřním trhu. Dokument Evroé komise z roku 1985, analyzující stav vnitřního trhu mezi státy Společenství, označující nedostatky a navrhující jejich řešení. Nahor v podstatě šlo o kodifikaci Bílé knihy o opatření k dokončení vnitřního trhu. kde JVT je stálým cílem integrace. odstranění věcných (prohlídky, pasy na hranicích), technických (normy) a fiskálních (daně) překážek . 7/1989 PHARE . Záp. Evropa a Sev. Amerika podporují hospodářské reformy ve Stř. Evropě (P., M. Bílá kniha - harmonogram akční plány v 90. letech - daleko jasněji a hrozbou sankcí vést státy, aby urychleně udělaly to, co nestihly . sekundární legislativa: směrnice - o vnitřním trhu - Komise požádala 22 (z 27) států o provedení směrnice, kterou se upraví směrnice např. o kapitálových požadavcíc

Maturitní Otázky - Ekonomika - Evroá Úni

Pokroku při vytváření funkčního vnitřního trhu bránily tři hlavní bariéry, které poprvé identifikovala Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu (1985): 1. Fyzické: na vnitřních hranicích mezi členskými státy se nadále udržovaly kontroly zboží i osob, 2. Technické: značně rozsáhlý rejstřík odlišných národních. Téměř současně se vstupem Španělska a Portugalska v roce 1986 byly, především za účelem dokončení jednotného vnitřního trhu, přijaty dva významné dokumenty: Bílá kniha o opatřeních k dokončení vnitrného trhu do roku 1992 a jednotný evroý akt, který byl první významnou revizí Římských smluv o založení ES. 3.2 Bílá kniha o vnitřním trhu; 3.3 Jednotný evroý akt; 3.4 Cecchiniho zpráva; 3.5 Digitální jednotný trh; 4 Dokončování společného trhu a dnešní stav. 4.1 Sutherlandova zpráva; 4.2 Bílá kniha Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost; 4.3 Lisabonská strategie; 4.4 Kokova zpráva; 5 Seznam čtyř svobod. 5.1 Volný.

Dějiny Evroé unie - Wikipedi

2011: bílá kniha Plán jednotného evroého dopravního prostoru, která se zaměřila na to, jaké kroky ještě zbývá uskutečnit pro dotvoření vnitřního trhu v dopravě. Plán se soustředil mimo jiné na: • vybudování integrovaných dopravních sítí sdružujících různé druhy dopravy Bílou knihu,* která sumarizuje opatření, která Česká republika a ostatní země musejí usku­ tečnit, aby se vyrovnaly s požadavky vnitřního trhu. Bílá kniha je systematizována na sektorální bázi a pokrývá požadavky jak legislativní, tak i podmínky důležité pro praktic­ kou aplikaci Bílé knihy k dokončení vnitřního trhu, což předpokládalo zrušení vnitřních hranic členských států a zrušení všech kontrol. Vůle vytvořit společný trh byla dokonce koncipována ještě mnohem dříve v Římských smlouvách4 z roku 1957, které založil

Video: Evroá unie. - Zeměpis - Referáty Odmaturu

12. Od vydání bílé knihy o dopravě v roce 2001 bylo dosaženo značného pokroku. V oblasti letecké, silniční a částečně i železniční dopravy došlo k dalšímu otevírání trhů. Úspěšně byla zahájena iniciativa jednotné evroé nebe. Bezpečnost a ochrana u všech druhů dopravy vzrostla žádná jedna kniha z člověka neudělala hned investora nebo cokoliv jinačího o čem člověk čte ale důležité je že se člověk stále učí něco nového.Knihu se zatím nečetl ale chystám na ní a lidi kteří se pohybujou na akciovém trhu tak vím že jí četly na svých začátcích a bylo velice spokojeni.Ono je taky důležité vědět do čeho investujeme to znamená že. trh, který umožní volný pohyb služeb, a otevřít dopravní trhy. Tohoto cíle bylo z velké dokončení evroého vnitřního trhu, zrušení vnitřních hranic a snížení cen za dopravu, Bílá kniha o dopravě z roku 2011 s názvem Plán jednotného evroéh

to i Bílá kniha o Přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie: Začlenění do vnitřního trhu je třeba odlišit od vstupu do Unie, jehož součástí bude přijetí celého souboru acquis communautaire. Dohodneme-li se na tom, že Bílá kniha o budoucnosti Evropy představuje poměrně vhodnou platformu k oné potřebné inventuře i následné reflexi, podrobme ji truchu detailnějšímu analytickému rozboru. Možné vývojové scénáře. Inventura. Zvláště v čase zhoršující se bezpečnostní situace je možné si daleko.

Vnitřní trh EU - Seminarky

Bílá kniha vychází ze stávajících vývojových trendů v dopravě v EU a definuje hlavní východiska i současné problémy tohoto odvětví. Zdůrazňuje význam mobility pro evroou ekonomiku, vytváření vnitřního trhu EU a životní úroveň občanů EU Evroé dohody: Řešení politických otázek Podpora investic Zlepšení podmínek pro rozvoj managementu zabývajícího se přechodem od centrálního plánování k tržní ekonomice Podpora transparentnosti ekonomik Bílá kniha o začlenění do vnitřního trhu: Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost. V roce 1994 Bílá kniha nazvaná Výzvy a cesty vpřed do 21. století například konstatovala, že konkurenceschopnost Unie se ve vztahu k USA a Japonsku zhoršila, pokud jde o zaměstnanost, podíl na vývozních trzích, výzkum a vývoj a převádění jejich výsledků na trh a také o podíl vývoj nových výrobků Řízení o předběžné otázce podle SES (čl. 234 SES) - právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Mimosmluvní odpovědnost Společenství (čl. 235, 288 SES) - právní úprava, pravomoc, aktivní a pasivní legitimace, lhůty, právní důsledky rozhodnutí. Ústava pro Evropu. Zatímco Bílá kniha z roku 1992 otevřela dopravní trh a Bílá kniha z roku 2001 byla zaměřena na vyvážení jednotlivých dopravních módů, cílem posledního dokumentu s podtitulem Plán jednotného evroého dopravního prostoru - vytvoření konkurence- schopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje je.

Evropa 2 patnáctky 1-10 na voln ho obchodu je zalo ena

Bílá kniha z roku 1995 seznamuje s tím, co znamená jednotný trh a jak funguje, a stanovuje předpoklady pro přípravu zemí pro vstup do Unie. V 80. letech se členská základna Společenství rozrostla o další země: Portugalsko, Španělsko a Řecko Evroá unie byla vytvořena v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evroé unie, uvažují se i předchozí evroé integrační aktivity, jejichž počátek sahá do 50. let 20. století Česko vstoupilo do Evroé unie 1. května 2004. Tomuto kroku však předcházela dlouhá léta vyjednávání. Myšlenky na vstup do tehdy ještě Evroého společenství se objevily hned po sametové revoluci 1989. Na novou realitu však nebyli připraveni ani Češi, ani západoevropští politici. Nastala doba mnohdy bolestivých změn a reforem, ale i oddalování vstupu nových. Bílé knihy. o vnitřním trhu ohledně jeho náplně a dokončení. Záměr vybudovat . Hospodářskou a měnovou unii (HMU) Zakotvení . EPS ve smluvním rámci. Rozšíření mandátu. EHS o otázky týkající se sociální oblasti, ŽP, výzkumu a technologickém rozvoji. Zakotvení solidarity v rámci ES - podpora méně rozvinutých. ⓘ Dějiny Evroé unie. Evroá unie byla vytvořena v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evroé unie, uvažují se i předchozí evroé integrační aktivity, jejichž počátek sahá do 50. let 20. století

Evroá unie - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Cílem Evroého společenství je podle článku 2 Smlouvy o ES podpora harmonického, vyváženého a trvale udržitelného rozvoje hospodářského života, vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, rovného zacházení s muži a ženami, trvale udržitelného a neinflačního růstu, vysokého stupně konkurenceschopnosti a. Římské smlouvy o založení Evroého společenství atomové energie - ESAE, rovněž zvaného Euratom, a Evroého hospodářského společenství (EHS). - uzavřeny byly mezi státy, jež už byly členy ESUO. - úkol EHS: podporovat vytvoření společného trhu, postupné sbližování hospodářské politiky členských států Bílá kniha o budoucí dopravní politice. dokončení vnitřního trhu a řešení závislosti na ropě. Avšak podle mnoha delegací je cíl 60% snížení velice ambiciózní a měl by se považovat za orientační a nikoliv závazný cíl;.

Glosář shrnutí - EUR-Le

Na stole je pět scénářů Evroé unie

Vnitřní trh EU: vznik, vývoj, současný stav FSV UK, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor urban.ludek@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Prof. Ing. Luděk Urban, CSc Vnitřní trh EU Ad 2) Strategie vnitřního trhu na období 2003-2006 Tři výzvy : Začlenění. Tyto návrhy odrážejí diskusi, kterou odstartovala bílá kniha Komise o budoucnosti Evropy a projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2017. I tento pracovní program Komise klade důraz na výsledky a uvádí 66 prioritních projednávaných návrhů , které Komise v uplynulých dvou letech předložila a jejichž urychlené. 4 Posouzení dopadů otev ření trhu vnitrostátních služeb v p epravě cestujících po železnici. 5 Bílá kniha o dopravě z roku 2011. 6 SWD(2012) 246 v konečném znění/2 stanoven harmonogram pro dokončení JVT (potvrzuje závazky z Bílé knihy o překážkách vnitřního trhu) Amsterdam. 1997, v platnost 1999 novela Maastrichtské sml. připravit ES na vstup nových ČZ = zefektivnit instituce EU - Rada: posíleno rozhodování K Doprava a trendy ve vývoji (mezinárodní) dopravy - Proč právě doprava?Teoretická část,Evroá unie a úkoly v dopravě,Bílá kniha,Cestování letadlem,Technická část,Fiat Ecobasic,Airbus 3XX/Airbus 380,TGV-Vlak budoucnosti již dnes!Eurotunel, Návrh dopravní strategie české vlád

Zdůraznil, že prioritou České republiky je zachovat nedělitelnost svobod vnitřního trhu, ochranu zájmů českých občanů a českých firem a zajištění bezpečnosti v Evropě. Za dobrý krok směrem ke konkrétnějšímu postoji označil nedávnou publikaci Bílé knihy o budoucích vztazích Velké Británie a EU selhání trhu a nepříznivé investiční situace a překlenout investiční mezeru v cílových V posledních letech přijala Unie ambiciózní strategie pro dokončení vnitřního trhu a pro Evroá strategie pro data a bílá kniha O umělé inteligenci - evroý přístup k excelenci a důvěře ze dne 19. 2.2 Bílá kniha - Cesta k jednotnému evroému dopravnímu prostoru - ke konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému 7. 2.3 Politika transevroých dopravních sítí TEN-T (v návrhu) 8. 2.4 Další strategie jako východiska pro přípravu dopravní politiky 8. 2.5 Další východiska dopravní politiky Bílá kniha 3. Amsterodamská smlouva 8. Agenda 2000 9. 1999 - Dovršení hospodářské a měnové unie. V roce 1986 byly přijaty další dva významné dokumenty za účelem dokončení jednotného vnitřního trhu - Bílá kniha a Jednotný evroý akt. 1957 podepsány tzv. Římské smlouvy (výsledek činnosti výbor vedeného belgickým ministrem zahraničních. věcí Paulem Henrym Spaakem)------ Evroé společenství pro atomovou energii a Evroé hospodářské společenství (od roku 1993 přejmenována na Smlouvu o založení Evroého společenství) zřízena Komise na místo.

o daném problému se diskutuje a Komise pak navrhne řešení. Bílá kniha. traktát neboli vysvětlená koncepce filozofie přechodu na jednotnou měnu. už se tu nediskutuje, jsou to konkrétní opatření, strategie. pak už se jen porovnává skutečnost s Bílou knihou. pod Bílou knihu lze zařadit: Konkurenční schopnost. 130x200. ISBN. 978-80-87855-42-3. Román Bílý oceán čtenáře přivádí po šestnáctileté pauze zpět na severonorský skalnatý ostrůvek Barrø.,y, dějiště předcházející autorovy knihy Ostrov. Dramatické osudy Ingrid, jež na ostrově vyrůstala od malička, jsou v posledních měsících druhé světové války tak strhující. • Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem Informační zdroj přinášející pravidelné informace o práci horní parlamentní komory (Senátu Jelikož se Komise tolik ohání údajnými překážkami řádnému fungování vnitřního trhu, uvažuje snad o použití právního základu upraveného v článku 114 SFEU. Podle něj má Unie pravomoc přijímat opatření k harmonizaci vnitrostátního práva za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu

Rokem dokončení vnitřního trhu, kdy bylo přijato více než 90 % návrhů Bílé knihy, je označován rok: a) 1969, b) 1985, c) 1993, d) 2007. 9. Hlavním posláním Mezinárodního měnového fondu je dnes (rok 2019): a) dohled nad fungováním mezinárodního systému pevných měnových kurzů Ekonomická integrace EU‏ 1. - 4. Etapa Integrace ‏Etapa - 1945 - 1951‏-‏aktuální otázka po WW2 - zničení výrobních faktorů, nefungující měnové vztahy‏- otázka jak co nejrychleji oživit obchod‏ nevytvářet protekcionalizmus‏- idea spolupráce se do 48 týkala také stř.Evropy - příznivě vnímáno USA jak další trh‏- zkušenost z 30's ukázala.

V témže roce, tj. v roce 1992, zveřejnila Komise bílou knihu o společné dopravní politice, která byla v zásadě věnována otevírání trhu v souladu s tehdejšími prioritami. O téměř deset let později vyzdvihla bílá kniha z roku 2001 nutnost usměrňovat růs ČR chce dokončení vnitřního trhu EU, zajištění bezpečnosti. Česko považuje za klíčové úkoly pro budoucnost Evroé unie dokončení vnitřního trhu a zajištění vnitřní bezpečnosti kontinentu. Je třeba také nově nastavit rovnováhu mezi unijními institucemi, agendu EU by měla určovat Evroá rada a Evroá. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy navazuje na bílou knihu o budoucnosti Evropy, jež byla představena dne 1. března a nastínila hlavní úkoly a příležitosti pro Evropu v nadcházejícím desetiletí. Bílá kniha značí počátek procesu, v jehož rámci 27 členských států EU rozhodne o budoucnosti Unie dopravní sítě jsou nezbytnou podmínkou dokončení a správného fungování evroého jednotného trhu. 07 Efektivní dopravní služby a infrastruktura jsou nezbytné k využití silných ekonomických stránek všech regionů EU, k podpoře vnitřního trhu a růstu a k prosazování hospodářské, územní a sociální soudržnosti