Home

Vysvetlenie evanjelia

Hlavnou koncepciou evanjelia je: podať, ako sa len dá, obsiahly a objektívny obraz o výnimočnom živote tejto výnimočnej osoby. Zodpovedajúc tomu o najpodstatnejších bodoch, píše s presnosťou historika, ale používa aj štýl rozprávania a taký spôsob opisu, ktorý zodpovedá zážitkom očitého svedka Z evanjelia priamo nevyplýva, kedy bolo napísané. Podľa kresťanskej tradície Evanjelium podľa Matúša napísal očitý svedok Ježišovho pôsobenia, apoštol Matúš, okolo roku 60. Pôvodne bolo napísané po aramejsky, rečou, ktorou sa hovorilo vo vtedajšej Palestíne. Asi o 20 rokov neskôr bolo preložené do gréčtiny Evanjelium podľa Jána (skratka Jn alebo J) je kniha Nového zákona.Zaraďuje sa medzi evanjeliá.Podľa tradície bolo napísané pre maloázijských kresťanov asi medzi rokmi 90 a 100 po Kr

Evanjeliá Logos Milost

Ukončenie Markovho evanjelia: Mk 16,9-20: Ukončenie Matúšovho evanjelia; Veľké poslanie: Mt 28,16-20: Ukončenie Lukášovho evanjelia; Ježišove posledné slová a nanebovstúpenie: Mk 16,15.19: Lk 24,44-53: Ukončenie Jánovho evanjelia: Jn 20,30-31: Prídavok k Jánovmu evanjeliu - Ježiš pri Tiberiadskom jazere: Jn 21,1-2 Tichý šelest evanjelia lubo batka st 22. augusta 2021 komentovať Amen 1 Kr 19, 7 - 12; 15 - 18: Nato sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: Vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou.(8) Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom, putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Chóréb Čo je Judášovo evanjelium? V APRÍLI 2006 noviny na celom svete priniesli prekvapujúcu správu. Tím učencov zverejnil obsah novoobjaveného starovekého rukopisu označeného ako Judášovo evanjelium! Novinové články sa odvolávali na tvrdenia vedcov, že tento spis poskytuje revolučný pohľad na Judáša, učeníka. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je luteránska cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku.Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu).V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 došlo k poklesu obyvateľov.

Evanjelium podľa Matúša - Wikipédi

Pri všetkej úcte, najväčšej úcte, ak chcete vedieť niečo viac z Kristovho života alebo väčšie vysvetlenie evanjelia tak nepozerajte tento film. Radšej odhalenia od sv. Valtorty, kto chce si nájde. Ale toto je fakt trápne až fanatické sci fi. (08.04.2021 synoptický z gr. syn = s, spolu opsis = videnie) a znamená prehľadný, porovnateľný (napr. tri synoptické evanjelia Matúš, Marek, Lukáš) Vysvetlenie pojmu synoptický: neregistrovaný: 22.03.2013 16:1 Zaujímavosťou je, že papyrusy Markovho evanjelia sú spomedzi štyroch evanjelií v najhoršom stave, čo výrazne zasahuje do života exegétov, ktorí skúmajú Písmo do hĺbky. Marek. Výnimočná kniha, v ktorej nájdeme podrobné vysvetlenie evanjelia podľa Marka. Ide o rozsiahle dielo plné skúmania Písma Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti. Spojka až (kým) tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt.

Musíme brať do úvahy aj teologické vysvetlenie. Tvrdiť však, že evanjeliá nemajú žiadne historické jadro, je nefér, hovorí v Postoj TV katolícky kňaz a biblista Jozef Jančovič. Matúšove kapitoly vnímať v rámci Matúšovho evanjelia a tiež Lukášove kapitoly v kontexte Lukášovho evanjelia. Každý svätopisec má. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi. - 18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty Pre mňa je hlavným posolstvom evanjelia Ježišovo oslobodzujúce konanie vo vzťahu k tým, ktorých vtedajšie náboženské prostredie označovalo za hriešnikov a vytláčalo ich na okraj spoločnosti. Komentáre k Bližšie vysvetlenie teplých slov. Vysvetlenie biblických veršov Pomôcky na štúdium Biblie Pokoj a šťastie Manželstvo a rodina Podobne keď chcete pochopiť význam slov z Jána 1:1, môžete sa pozrieť do Jánovho evanjelia, aby ste získali viac informácií o Ježišovom postavení. Keď sa dozviete ďalšie skutočnosti týkajúce sa tohto námetu, pomôže vám.

Jeho jazyk, hoci prevyšuje Markovo dielo, hemží sa hebreizmami. Z toho mnohí odvodzujú, že musel jestvovať hebrejský originál Evanjelia podľa Matúša a že autor evanjelia musel poznať Markovo evanjelium, ktoré iba rozšíril. Evanjelium podla Matúša bolo napísané približne v poslednej štvrtine 1. st. (L50;58) Čítanie z Evanjelia na 13. nedeľu. Mt 21, 33 - 42 (zač. 87) Počujte iné podobenstvo: Istý človek bol hospodár a vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal v nej lis, postavil vežu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu

Evanjelium podľa Jána - Wikipédi

Štvrtok 03

Slovo evanjelium je všeobecné podstatné meno (stredný rod). Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova evanjelium je podľa vzoru mesto. Význam slova evanjelium v slovníku (definícia a vysvetlenie slova evanjelium): radostná správa, zvesť. svedectvo o Kristovi alebo spisy o ňom. Hodnotenie slova: 3.25 (14 hlasov Stručný výklad základných pojmov a termínov byzantského obradu z oblasti liturgie, bohoslužieb, chrámu a jeho usporiadania, teológie a spirituality. Vysvetlenie, slovník liturgie, teológie, spirituality Jednoduchá a efektívna pomôcka na vysvetlenie evanjelia deťom. Každá ilustrovaná flashcardová lekcia sa zameriava na jednu farbu Knihy bez slov - zlatá strana (Božia láska a Nebo), tmavá strana (hriech a Boží trest), červená strana (Božia cesta spasenia skrze krv Ježiša Krista), čistá strana (prijatie Božieho daru nového života v Ježišovi), zelená strana (rast. - prvé 3 evanjelia (Matúš, Lukáš a Marek) obsahujú mnoho spoločných údajov a označujú sa ako synoptické evanjeliá (synoptický-z gr. Prehľadný, porovnateľný) - u týchto evanjelií to znamená, že sú si natoľko podobné svojou štruktúrou aj obsahu, že ich texty môžu byť umiestnené vedľa seba a.

Väčšina historikov sa zhoduje v tom, že evanjeliá boli napísané v 1. storočí n.l. Pred sto rokmi ich však mnohí učenci datovali do obdobia konca 2. storočia. Čo viedlo k tomuto veľkému posunu v datovaní? Boli to prevažne archeologické nálezy papyrusov z 2. storočia na ktorých boli napísané texty z evanjelií. Najstarší je Rylandský papyrus a tu je jeho história Z úvodu Lukášovho evanjelia je však jasné, že dielo nie je fikcia, ale píše o udalostiach po tom, ako všetko dôkladne preskúmal a povypytoval sa očitých svedkov. Lukáš totiž nebol učeníkom Ježiša, ale len spoločníkom Pavla na jeho misijných cestách. Preto je dôležité aj to, kedy evanjeliá napísali A to je kázanie evanjelia všetkým národom s legitímnym očakávaním žatvy. Pretože tam, kde sa seje a polieva, Boh dáva vzrast, ovocie a výsledky. To isté vidíme aj v slávnom veľkom poverení: Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. (Mark 16,9-20) Vplyvných posledných dvanásť veršov Evanjelia podľa Marka hovorí o Ježišovom zjavení jeho učeníkom. Ježiš im vysvetľuje, čo musia urobiť, aby boli spasení, sľubuje im taktiež moc liečiť. Takto znie celá pasáž Toto vysvetlenie sa teda nedá akceptovať. 12. Ježiš pohrozením utíšil búrku (Matúš 8;23-27, Marek 4;39). A. Išlo len o zhodu okolností. Ježiš vyrástol v danej oblasti a vedel rozpoznať, kedy sa blíži búrka a kedy ustupuje. Jednoducho vedel, čo má očakávať, počkal na správnu chvíľu a potom jej práve včas pohrozil. Lectio divina úryvku z Jánovho evanjelia pod názvom Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,1-7) z cyklu Ježiš sa predstavuje.. Prinášame plný text a audio záznam z Lectio divina, ktoré odznelo v Katedrále sv.Martina 4. mája 2016. Zvukový záznam predneseného Lectio divina

Moja Biblia - Paralelné porovnanie evanjeli

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 1,18 Lk 1,27.35 19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj. Cieľom autora nebolo urobiť úplný komentár tohto evanjelia, ale predstaviť problematiku autorstva, adresátov a jeho hlavných teologických tém, keďže v mnohých komentároch je týmto otázkam venovaný veľmi obmedzený priestor. Ďalej ponúka vysvetlenie literárnych prvkov, Ježišových zázrakov a podo.. Len na vysvetlenie: slovo evanjeliá som uviedla v úvodzovkách, pretože som sa o poslaní evanjelia dočítala, že je to príbeh o Duchu Svätom, ktorý túži premeniť každé ľudské srdce prúdom Božej lásky a milosti. Čo príbeh slovenského rodinného referenda z februára 2015 rozhodne ne­bol Tí, čo sa úprimne rozhodnú prijať jeho odpustenie, vstanú z mŕtvych a dostanú premenené, nesmrteľné a nezničiteľné telo, v ktorom budú žiť navždy s Bohom. 3 Smrť, bolesť a zlo utrpeli Ježišovou smrťou a vzkriesením rozhodujúcu porážku. Takže problém zla paradoxne existenciu dobrého a všemocného Boha nevylučuje

Podľa Jánovho evanjelia to teda vyznieva tak, že Ježiš zomrel 14. nisana, keď sa Židia ešte len chystali jesť veľkonočného baránka, a že Pascha (15. nisan) pripadla na sobotu. Tak to vyznieva aj z ďalšieho textu: Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby. Krátky kurz, kapitoly 5.1, 5.2. 5. Biblická koncepcia v jej podstate. 5.1. Riadenie v spoločnosti. V spoločnosti vždy nejakým spôsobom prebiehajú procesy riadenia. Ich opis je v kultúre spoločnosti vždy prítomný primerane jej vnútornému, historicky sa vyskladavšiemu rozvrstveniu podľa sociálnych skupín, vyčleňujúcich sa v. Naopak tieto dobrodenia dokazujú, že náš predchodca čerpal z evanjelia, totiž z prameňa, ktorý je stále živý a životodarný, náuku schopnú ak nie hneď urovnať, tak aspoň zmierniť ten zhubný a bytostný zápas, ktorý rozdeľuje ľudskú rodinu. A že časť tohto dobrého semena, tak bohato rozsiateho práve pred.

1. stigmy mal na nesprávnom mieste, Ježiš bol podľa všetkého ukrižovaný do zápästia - evanjeliá spôsob ukrižovania nešpecifikujú, no nálezy v kostniciach dokazujú, že obete sa bežne pribíjali o kríž cez zápästia, nie cez dlane. 2. väčšina informácií, ktoré o Piovi kolujú, pochádza z jeho biografii, a tie sú. formovaní osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov - prostredníctvom zvesti zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom. Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie a interiorizácie biblického posolstv evanjelia. Týmto spôsobom nám Duch umožňuje vnútorne rásť, dáva nám pozitívne rásť, umožňuje náš rozvoj v spoločenstve a pomáha nám, aby sme neupadli do područia egoizmu a svojho pohľadu na veci. Takto nám Duch pomáha vzrastať a aj žiť v spoločenstve. 2. Základnou podmienkou pre uchovanie tohto daru je modlitba

K dobrej správe evanjelia patrí ešte jedna - Ježiš, ktorý zomrel za naše hriechy, žije. Vďaka jeho zmŕtvychvstaniu oslavujeme, že hrob je prázdny. Bez zmŕtvychvstania by bola naša viera zbytočná (1. Korinťanom 15, 13-14, 17). Opäť môžeme vidieť, aký výnimočný je Ježiš. Nielenže o sebe tvrdil, že je Boh Dňa 3.2. 2003 vydala Pápežská rada pre kultúru a Pápežská rada pre dialóg medzi náboženstvami dokument pod názvom Ježiš Kristus, nositeľ živej vody. Tento dokument sa definuje ako kresťanské zamyslenie o New Age, hnutiu, ktoré nadobúda celosvetové rozmery a ktoré je nezlúčiteľné s náukou evanjelia Vysvetlenie Biblie :GENEZISBoh: V poriadku, vy dvaja, nerobte TO. Okrem toho sa bavte, ako chcete.Adam a Eva: Ok.Satan: Mali by ste to.

e-anjelik.sk - Stránka o živote evanjelikov na Slovensk

Píše, že tak urobil preto, lebo ak si pápež želá, aby kňazi evanjelizovali s radosťou a radosť evanjelia naplnila ich srdcia a celý život, tak radosť má byť aj prvým postojom, z ktorého sa rodí a vychádza homília. Každú kapitolu autor začína citátom z exhortácie Evangelii gaudium a potom nasleduje vysvetlenie a.. Dobré vysvetlenie dnešného evanjelia môžeme nájsť v prvom liste svätého Jána: Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Zachovávať Božie prikázania znamená milovať ho svojimi skutkami. Lebo láska nie je len cit, ale sú to aj skutky lásky k Bohu a ľuďom Z Evanjelia podľa Matúša (13,44-52): Ježiš povedal zástupom: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly

Čo je Judášovo evanjelium? - JW

žalmu, resp. jeho neskoršej podoby z Evanjelia podľa Lukáša ponúkame vysvetlenie formy aj významu doteraz neidentifikovaného nápisu na plakete č. 1 z náleziska v Bojnej. Ku konštatovaniu archeológov, že ide v euróych súvislostiach o veľmi vzácne a len zriedkavo dodnes zachované dielo s vysoko Na 13. jún pripadá spomienka na sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Ponúkame článok, ktorý vyšiel v časopise Slovo medzi nami. Svätý Anton Paduánsky je veľmi obľúbený svätec, avšak málokto z nás dobre pozná jeho život. Vieme, že je patrónom, ktorého prosíme o pomoc pri hľadaní stratených vecí Vysvetlenie je viac než potrebné. Toto učenie je pre človeka z cirkvi známe minimálne z kresťanských formulí, najmä z tej krstnej, čo je citát z evanjelia podľa Matúša: čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha [ Čo bude s týmto svetom? : vysvetlenie Božieho plánu spasenia / Autor: Langhammer, Joachim Vydané: (1997) O spáse v Kristovi. / Autor: Korec, Ján Chryzostom, 1924-2015 Vydané: (1995

Vysvetlenie Božieho plánu spasenia . Joachim Langhammer; Joachim Langhammer . 0,0 Vydavateľstvo Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista, 1997. Obsah tejto knihy vznikol preverením v evanjelizácii cez niekoľko desaťročí. Bohaté skúsenosti z ciest po Izraeli, rozhľadenosť v dejinách ale aj v súčasnom... Čítaj viac Nový zákon: Nový preklad a vysvetlenie Na základe najstarších rukopisov - Johannes Greber (1937): Hovorím pravdu, Ježiš odpovedal, som starší ako Abrahám. Doslovný preklad z verzie Syrskej Pešity, James Murdock, D.D., z rukopisov 5. storočia, (1896): . komentár [lat.] —. 1. sprievodné slovo alebo vysvetlenie aktuálne prebiehajúcej udalosti či situácie;. 2. výklad, bližšie vysvetlenie ťažko zrozumiteľných textov, spisov alebo výrokov formou poznámok, vysvetliviek alebo vedecky doložených faktov tupne pridávali vysvetlenie samotného evanjelia ako posolstva o živote, ktorý sa už nežije v strachu z prírody, cudzích ľudí a bohov, ale z lásky k Bohu, ľuďom a prírode. Kardinál T. Špidlík vysvetľuje rovno-váhu medzi duchovným a materiálnym v našom živote na príklade ľudského vývoja. Celkom malé dieťa sa domáh Radosť evanjelia - apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium Oficiálna stránku Vatikánu Motivačné video - pripravila Kongregácia pre evanjelizáciu národov Pieseň Logo Vysvetlenie LOGA Video pápež František o Pápežských misijných dielac

112 19 20. 21 22 *23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. 4 2 3 4a. Lukáš 3 - 4. U v ä z n e n i e J á n a . — Štvrťvladár Herodes, ktorého (Ján. Baránok a jeho vykúpenie. - 1 14, 1-5 Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. 2A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3A spievali čosi ako novú pieseň. Pripojené je dôkladné vysvetlenie niektorých článkov, ktoré sa zakladajú na slove Božom ako jedinom pravidle, a o ktoré povstali spory a hádky po blahoslavenej smrti Dr. Martina Luthera. milosti a milosrdenstva vyjaviť a rozsvietiť svetlo svojho svätého evanjelia a jedine spasiteľného slova. Preto z Božích prorockých a. Počas svätej omše počúvame slová evanjelia postojačky, lebo k nám ľudskými slovami hovorí sám Boh. Sväté písmo nepatrí do minulosti. Pán nehovorí v minulom čase, ale v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo, ukazuje nám cestu života, poskytuje nám svoje spoločenstvo a tým aj svoj pokoj

Bolo to možno to najjednoduchšie, ale zároveň asi aj to najlogickejšie vysvetlenie takejto odchýlky od väčšinového normálu. A tak aj apoštolom - deťom svojej doby - prišla na um otázka, s ktorou sa obrátili na Ježiša, o ktorom už vedeli, že vie viac ako oni: prečo resp. začo bol tento človek potrestaný slepotou Inžinier sa vracia späť do školy. Don Batten debatuje s geológom Dr. Tas Walker preložil Mojmír Marčaník ()Publikováno v časopise Creation 30: 45-47, Marec 2008 . Doktor Tas Walker pracoval počas 30 rokov ako inžinier pre energetické spoločnosti, ktoré prevádzkujú uhoľné elektrárne NAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej. Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti Ako príklad poslúžia 4 zásady Evanjelia spomenuté vo štvrtom článku viery: Viera, pokánie, krst, a vkladanie rúk pre dar Ducha Svätého. Zásady nám objasňujú čo. Viera a pokánie, napríklad, hovoria o tom, čomu podstupujeme skrze a vďaka uzmiereniu Ježiša Krista. Nie sú to presné činy ale skôr navigácia pre naše. Pôvod evanjelia. Podľa svedectiev Papiáša (asi r. 75-150), Antimarcionovského prológu (r. 160-180), Ireneja (= r. 202), Origena (= r. 254) a Euzébia (= okolo r. 202) apoštol Matúš napísal dnešné prvé kánonické evanjelium pre Židov v hebrejskej (t. j. aramejskej) reči. Vysvetlenie podobenstva o kúkoli. - 34 34 Toto.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Rajská zahrada (1998) ČSFD

synoptický - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. [2] Titul Boží Syn sa nachádza hneď v prvej vete Markovho evanjelia. Vo všetkých evanjeliách sa tento titul objavuje v rozličných situáciách, hoci nemáme priamu zmienku o tom, že by Ježiš povedal: som Boží Syn. Vyznanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania sa nachádza priamo v Skutkoch apoštolov v Petrovej reči (Sk 10.
 2. ktorý sa od samého začiatku svojho evanjelia snaží dokázať božstvo Ježiša Krista. Svoje evanjelium začína výrokom: Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. (Ján 1,1) Bolo by neuveriteľné, keby tento židovský pisateľ pripísal božstvo niekomu, koho považoval za stvorenú bytosť
 3. Jn 14, 13-14; 16, 23-24 ), ponorenie sa do neho. Tak Ježiš postupne môže preniknúť moje srdce a celého človeka. (1 Jn 4, 15) V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4, 12 ). Časom sa modlitba usídli v srdci človeka, stane sa neoddeliteľnou súčasťou jeho osoby, a ak.
 4. Otčenáš - súhrn celého evanjelia (recenzia) Druhá polovica knihy sa zameriava na vysvetlenie jednotlivých prosieb Pánovej modlitby. Hneď v úvode sa dozvedáme dôležitú vec - Boh je naším Otcom. Nie je to rozhodnutie alebo formulácia človeka. Ide o pomenovanie, ktoré dal Bohu sám Ježiš

Sv. Marek: Evanjelista, ktorý nám zanechal ohromné ..

Z Evanjelia podľa Matúša však vyplýva, že Ježiš sa narodil počas panovania Herodesa Veľkého, ktorý zomrel v roku 4 pred n. l. Rímske sčítania ľudu sa navyše netýkali celej populácie ríše, ale iba rímskych občanov, a nevyžadovali, aby sa ľudia vracali do miest, odkiaľ pochádzajú ich predkovia Z Anti-Evanjelia Gabriel zistí, že jeho počatie bolo súčasťou plánu na zničenie cirkvi. Podľa proroctva on je ten, ktorý ju má rozložiť zvnútra. Zdesený zistí , že aj vzťah medzi ním a Claudiou, je súčasťou plánu a že tajomstvo ukryté v dome, kde bol počatý a prežil detstvo, súvisí s utrpením otcovho ducha

Moja Biblia - Sväté písmo - Evanjelium podľa Matúša 1

Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) - sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37) Ale vysvetlenie pre Dávidovu neotrasiteľnosť nehľadajme v ňom, ale v jeho Bohu. Nie Dávid je neotrasiteľný, ale Boh, ku ktorému sa Dávid utieka, je neotrasiteľný. O Ňom Dávid vyznáva: Len on je moja skala Vysvetlenie nám dá obraz pastiera. Palestínsky pastier mával dve palice: jednu ako odznak pas­ tierstva a zasa druhú tvrdú a hrčovitú palicu ako zbraň proti nepriateľom alebo divej. V ostatných týždňoch vzbudila vo svetovej verejnosti pozornosť petícia konzervatívnych a tradicionalistických katolíkov adresovaná pápežovi Františkovi (nazvaná Synovské napomenutie), v ktorej ho varujú pred bludným učením a žiadajú ho o vysvetlenie textu v exhortácii Amoris Laetitia (zvlášť ohľadom rozvedených manželov)

Evanjeliá sa pri opise Ježišovho narodenia nezhodujú až v

Vysvetlenie podobenstva. - 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 12 Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac, v náručí s narodeným Synom - Kráľom Tisícročnej ríše. Labutia Panna poverená vychovať svoje potomstvo (duchovné) v súlade so Slovom Božím. Pani Natália de Lemeny-Makedonová, ktorá napísala knihy Večné zákony 1,2,3, vstúpila do života mnohých ľudí na Slovensku a tiež. Vysvetlenie jednotlivého blahoslavenstva, ako aj všetkých blahoslavenstiev spolu teda začína od samotného Pána Ježiša. Plnosť šťastia, o ktorom Kristus hovorí, je jeho vlastnou radosťou, o ktorej chce, aby ju mali aj jeho učeníci. Blahoslaven- evanjelia pre svoj život..

Prichádza

A Ján v závere evanjelia zhŕňa svoju správu o Ježišových skutkoch slovami: Tieto však boli napísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Ak tento druhý učiteľ potvrdí vysvetlenie toho prvého, pochybnosti väčšiny študentov sa zrejme rozplynú. Podobne ak máte ešte stále nejasnosti v tom, ako chápať. Nový pohľad na smrť Ježiša Krista. Autor: HNonline.sk. 560. Už tisíce rokov od zrady Ježiša Krista v záhrade až po smrť na kríži, vedci prinášajú nový pohľad na jadro kresťanstva -- Kristov život a učenie zachytené v evanjeliách. Umučenie a smrť Ježiša Krista, ktoré kresťania oslavujú tento týždeň, je s. Špecifikum sveta, kde pôsobil Ježiš z Nazaretu, nám môže priblížiť jedna scéna z Evanjelia podľa Jána. V rozprávaní o umučení Ježiša nám evanjelista Ján podáva nasledovnú informáciu o nápise, ktorý Pilát umiestnil na kríži: bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky Teologické vysvetlenie ťažkého a ľahkého hriechu preniká celou cirkevnou tradíciou a bolo... Viac informácií tu. ŽENA A OHLASOVANIE EVANJELIA V POKONCILOVÝCH PÁPEŽSKÝCH DOKUMENTOCH. Žena sa stala matkou Vykupiteľa. Ženy boli učeníčkami Pána Ježiša. V Cirkvi, v celých jej dejinách vykonávali rozličné služby Veľký týždeň, Pascha a Svetlý týždeň - vysvetlenie Napísal o.Pavol Pondelok, 21 Marec 2016 19:24 Začína sa začiatkom Jána - teda začína sa ohlasovať dobrá zvesť od začiatku, od prvej kapitoly evanjelia, ktorého vrcholom a hlavným obsahom je vzkriesenie - a vzkriesenie je začiatkom a hlavnou príčinou dobrej.

Spolok svätého Vojtecha - Biblia - Evanjelium podľa Matúš

 1. Vysvetlenie udalosti pri Damasku je v láske ku Kristovi: Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. (Flp 3,7) Po príchode do Damasku Pán poslal Ananiáša, aby Pavla pokrstil. Hoci zážitok pri Damasku a návšteva Ananiáša sú dve chronologicky oddelené udalosti, predsa sa vzájomne dopĺňajú
 2. Jeho vysvetlenie sa mi však zdalo príliš unáhlené. Akoby unikal pred ťažkosťami tejto pasáže. Ale vec je komplikovanejšia, ako hovoríte, namietol som. Mesto Geraza nebolo blízko Galilejského mora, a práve tam mali démoni zhodiť z útesu stádo sviň. Fajn, dobrá poznámka, odpovedal
 3. Iné vysvetlenie hovorí, že Onezimus prišiel k Pavlovi dobrovoľne s posolstvom alebo nejakým darom od Filemona a od veriacich v Kolosách, ktorí sa dozvedeli o Pavlovom uväznení. Pavol ho získava pre kresťanstvo a prosí Filemona, aby ho zbavil otroctva a mohol mu tak poslúžiť pri ohlasovaní evanjelia
 4. Toto svoje vysvetlenie si prádneho hrobu zopakuje Mária Magdaléna ešte dvakrát (20,13.15) a až po tom, čo sa jej zjaví sám zmŕtvychvstalý Pán (20,14-17), prináša posolstvo o zmŕtvychvstaní učeníkom (20,18)
 5. Keď sa ju niekto snaží pochopiť a hľadá zmysel jej existencie, jej náhodilosti a nestability zmiešanej so stabilitou, potrebuje vysvetlenie. Ja som si v mojom hľadaní čoraz viac uvedomoval, že radikálny empirizmus, ktorý za zdroj poznania pokladá len skúsenosť, narúša naše úsudky a zneschopňuje nás chápať skutočnú pravdu
 6. Záverečné verše Evanjelia podľa Marka prinášajú posledné Ježišove slová odovzdané učeníkom predtým, ako bol vzatý do neba a zasadol po pravici Boha. Ide o určitý druh syntézy Božieho plánu spásy, ktorý inicioval Ježiš a ktorý je pri jeho odchode zo sveta zverený učeníkom, aby v ňom pokračovali

4. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako svojho Spasiteľa a Pána. Biblia hovorí: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. 11 Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou V dnešný deň venovaný Biblii - mimoriadne vo veľkonočnom období - by sme radi sprostredkovali vysvetlenie k teologickej povahe Evanjelií, tak ako ich vydala Pápežská Biblická Komisia vo Vatikáne v dokumente Inšpirácia a pravdivosť Svätého Písma. Veríme, že i tento malý príspevok pomôže v hľadní odpovedí. A to je dôležité - nie vysvetlenie, ale premena mocou zmŕtvychvstania. Pokúsim sa to povedať ešte inak. Iste si spomeniete na príbeh s Ježišovým kamarátom Lazárom. Ježiš dostal odkaz, že Lazár je chorý. Ježiš vedel, že zomrie, napriek tomu zostal ešte štyri dni na svojom mieste. Keď potom išiel do Betánie, vyšla mu. Potom hovorí, ako Jozef toto vysvetlenie prijal. ( Mat. 1:19-25 ) Matúš sa zmieňuje aj o ďalšom Jozefovom sne, v ktorom ho anjel nabádal, aby s rodinou utiekol do Egypta. Ďalej spomína ich útek, Jozefov sen, v ktorom anjel povedal Jozefovi, aby sa vrátili do Izraela, ich návrat a rozhodnutie usadiť sa v Nazarete

Bližšie vysvetlenie „teplých slov - e-anjelik

 1. Oratko Sabinov, Sabinov. 643 Páči sa mi to · 2 o tomto hovoria · 5 tu boli. Facebook stránka Saleziánskeho Strediska Panny Márie Pomocnice v Sabinove. Nájdete tu informácie o oratkách, akciách a o..
 2. Naše poslanie. SPÁJAŤ ľudí s Ježišom v digitálnom svete, BUDOVAŤ ich vzťah s Bohom, učiť ich ZDIEĽAŤ svoju vieru s inými, a ZAPÁJAŤ ich do miestnej cirkvi. Ako to robíme. Využívame nástroje, zdroje a platformy, ktoré pomáhajú napredovaniu evanjelia vo svete 21. storočia. Prichádzame so stratégiami, ktoré sú relevantné
 3. V roku 2009 sa Róbert Bezák stal biskupom Trnavskej arcidiezézy, v júli 2012 bol z funkcie odvolaný. Hoci prešlo už takmer 10 rokov, dodnes je okolo tejto skutočnosti snaha vytvoriť hmlu a nejasno. Návšteva pápeža Františka však môže veľa zmeniť
 4. Tretia veľkonočná nedeľa - Spišské Hanušovce - 26. apríla 2020 EMAUZSKÍ UČENÍCI Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša /Lk 24,13 - 35/ V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo
 5. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok vyhlásili, že od vlád Dánska a Spojených štátov očakávajú dôkladné vysvetlenie obvinení z odpočúvania popredných euróych politikov, na ktorých sa mali podieľať americké a dánske tajné služby
UPeCe Bratislava :: Ako je možné, že učeníci Ježiša

Biblista Jozef Jančovič: Evanjeliá sa pri opise Ježišovho

 1. Je dobré takéto teologické vysvetlenie potvrdiť, ale je priam životodarné uvedomovať si ho uprostred nášho osobného utrpenia. Keď sa kvôli naším problémom cítime osamelo, Božie Slovo nás pozýva pozrieť sa na našu bolesť ako na súčasť väčšieho príbehu
 2. Tvoria Otec, Syn a Svätý Duch Svätú Trojicu? Čo učí Biblia
 3. Fd:Evanjelium podľa matúša - uniba
 4. Čítanie z Evanjelia na 13
 5. Podobenstvo o rozsievačovi - Pravdavlaske
 6. Farnosť Zlaté Moravce - Biblický komentár - Zjavenie Pána
 7. Podobenstvo o nerozumnom boháčov

Farnosť Zlaté Moravce - Home Faceboo

 1. skloňovanie evanjelium (podstatné meno) slovenčina na
 2. Slovníček - krátke vysvetlenie liturgických a teologických
 3. ESHOP Detská misi