Home

DAMU dramaterapie

Dramaterapie - MAU

Odpovědí lze najít mnoho, držme se třeba M. Valenty : Dramaterapie je léčebně-výchovná (terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně sociálního růstu a integrace osobnosti.. místo : DAMU Téma: Respekt a dotek v 16,00 hod navážeme besedou příznačně nazvanou Quo Vadis dramaterapie a nezačneme jí ničím menším než premiérou dokumentu o Asociaci v režii Štěpána Smolíka! v 17,30 hod. přijde na řadu Drama Pecha Kucha,. Možnost praktického setkání s technikami divadla utlačovaných mají podobně studenti katedry výchov-né dramatiky DAMU, na katedře pedagogiky a sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně studenti se specializací dramatická výchova či studenti speciální pedagogiky se specializací dramaterapie na Univerzitě Palackého v. Předmět se zabývá lidskou schopností vytvářet vlastní chováním a jednáním neskutečnou skutečnost. Vychází z teorie oboru scénologie pěstovaného na DAMU a z výzkumů vyučujícího. Výrazně je zaměřen na tzv. nespecifickou scéničnost, tedy na mimodivadelní performativitu a teatralitu

ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY - aktualit

  1. Absolvoval: 1.LFUK obor ergoterpie; Specializační studium dramaterapie - Pdf UP; DAMU obor výchovná dramatika. Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie - PhD. Fay Prendergast, Dr. Sue Jennings, Dipl.KT. Beate Albrich (odborný garant pro ČR)
  2. Erika Merjavá. Vystudovala jsem v roce 2014 Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Dva roky jsem docházela na studium Dramaterapie na Akademii Alternativa Olomouc. Jsem absolventkou VŠE Praha. Divadlu se věnuji od roku 2001, kdy jsem byla obsazena do hlavní role Évi v Kočce na kolejích Josefa Topola pro.
  3. psychopedie, dramaterapie, dramika a personálně-sociálné výcvik, teorie tvorby učebnic. Edukace relevantní oboru, odborný růst: Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1979 - 1983. Diplom s vyznamenáním - titul PaedDr.)
  4. V letech 2000-2001 absolvovala ve sdružení FOKUS PRAHA kurz dramaterapie. Jako herečka účinkovala v divadle, televizi i filmu. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nejprve na Základní umělecké škole a v současné době učí jevištní řeč na DAMU, dramatickou výchovu na Pražské konzervatoři a divadelní kroužky na.
  5. Tvořivá dramatika je periodikum o dramatické výchově, její didaktice, historii, teorii a praxi.Věnuje se všem oblastem tohoto oboru: dramatické výchově jako samostatnému školnímu předmětu i dramatické výchově aplikované (dramatickovýchovné metody využívané na základních a středních školách v jiných předmětech, zejm. při výuce českému jazyku, literatuře.
  6. Divadlu se věnuje spolek Taška, dále soubor pod vedením V. Nováka a studentů DAMU. Tyto aktivity jsou naší velkou chloubou, více na odkazu Dramaterapie Rádi cestují a poznávají? Během roku pořádáme celou řadu výletů, tuzemských i zahraničních rekreací

Milan Valenta je profesorem Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také významnou osobností české dramaterapie. Je autorem četných odborných monografií i množství prozaických knih pro děti i dospělé, své obrazy vystavuje doma i v zahraničí Mezinárodní konference expresivních terapií Space for Art Therapies IV. se bude konat 28.6. a 29. 6. 2019 v Praze v prostorách DAMU.; Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a České asociace taneční.

Pod vedením Vladimíra Nováka, který působí jako profesor na DAMU, vedoucího katedry alternativního divadla, nacvičují naši klienti společně se studenty této školy divadelní představení. Reprezentují tak naše zařízení nejen na amatérských festivalech, ale zároveň pomáhají studentům získat potřebnou odbornost Osobnosti fakulty se představují: prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Milan Valenta je profesorem Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také významnou osobností české dramaterapie. Je autorem četných odborných monografií i množství prozaických knih pro děti i. Je jedním ze zakladatelů profesní Asociace Dramaterapeutů ČR, v součané době jejím výkonným místopředsedou.Současně je také ustavujícím členem a členem výboru Evroé Federace Dramaterapeutů. Vzdělání a praxe: 1.LFUK obor ergoterpie Pdf UP - Specializační studium dramaterapie DAMU obor výchovná dramatika. Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie. Prošel jsem řadou zaměstnání, absolvoval dramaturgii divadla na DAMU, psychologii na FF UFP, tři výcviky: v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a dva v systemických konstelacích u Jana Bílého a u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara. Sekci dramaterapie a muzikoterapie při ČLS s Blankou Kolínovou a Marcelou Litovovou /2003.

Mgr. Natálie Čačková - absolventka UP Olomouc, oboru speciální pedagogika-dramaterapie s praxí s drogově závislými osobami na psychiatrii, pracuje s lidmi s mentálním postižením jako dramaterapeutka a vychovatelka. Mgr. Lenka Šilarová - absolventka DAMU a UP Olomouc, speciální pedagožka a dramaterapeutka s praxí Dramaterapie v sobě zahrnuje charakterizaci oboru, definice od různých autorů, cíle DT, techniky a jejich moţnosti, strukturovaný výchovy na DAMU v Praze a JAMU v Brně, na řadě pedagogických fakult vznikla specializace pro dramatickou výchovu. V roce 1992 byl na JAMU v Brně vytvořen Atelié Životopis. Vzdělání: 2001 - 2002 Pedagogické minimum - Brno. 2002 - 2004 Arteterapie - PdF MU Brno. 2008 - 2011 Werbeck metoda - škola odhalení hlasu / 3 - letý cyklus. 2008 - 2010 Taneční centrum Praha - konzervatoř / 2 - letý cyklus. - zaměření: učitel tance, choreografie. 2008 - 2011 PedF MU Brno, získaný titul: Bc

studie DAM

Vlastimil Burda, Janáčkova Konzervatoř v Brně, potom DAMU, katedra alternativního a loutkového divadla. Pracuje také v ostravském divadle Aréna. Lucie Holmanová, Univetzita Palackého v Olomouci. a) Filosofická fakulta, obor Teorie divadla, b) Pedagogická fakulta, obor Dramaterapie Inscenační metoda je edukační metoda založená na tom, že žáci převezmou určené role v divadelním smyslu slova a pak sehrají situace, do kterých se postavy (charakterizované těmito rolemi) dostávají ŽIVOTOPIS Narodila se v roce 1975 v Uherském Hradišti, kde v letech 1989-1993 studovala na gymnáziu. V letech 1994-1999 studovala na JAMU v Brně obor divadelní dramaturgie pod pedagogickým vedením prof. Josefa Kovalčuka a v roce 1999 byla promována magistrem umění. V roce 2007 studovala na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze obor režie pod pedagogickým. Dramaterapie Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných..

Sémiotika a scénologie chován

  1. Dramaterapie, dramika - drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU a Centrem dětských aktivit v Artamě Praha, 2001, s. 98 - 99. ISBN 80-901660-4-
  2. Zdeněk Šimanovský. prošel jsem řadou zaměstnání, vystudoval dramaturgii divadla na DAMU, psychologii na FF UFP, absolvoval tři výcviky - v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a dva v systemických konstelacích u Jana Bílého a u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara. Rovněž dva déledobé kurzy v muzikoterapii a.
  3. Absolventka DAMU, obor kreativní pedagogika- pedagogická kondice a UP Olomouc, oboru Speciální pedagogika - dramaterapie, nyní interní doktorand na Ústavu speciálněpedagogických studií UP Olomouc. Dramaterapeutka s čtyřletou praxí na toxikorehabilitacnim oddělení v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, v současnosti.
  4. Od té doby se myšlenka úspěšně rozvíjela, Erika pokračovala ve studiu autorské tvorby na DAMU a dvouletého studia dramaterapie v Olomouci. Projektu se začalo dařit a dnes prochází tréninkem v hereckém studiu divadla Mana ročně kolem 60 účastníků! Za svoje snažení získala letos Erika ocenění v rámci pražského kola.

No, asi už o tom něco víte, když máte takový konkrétní záměr. Studuje se to na Pdf UPOL na oboru dramaterapie nebo na DAMU a JAMU - obor výchovná dramatika. Pokud nemáte žádné zkušenosti s inscenováním nebo s tvorbou scénáře tak doporučuji spojit se s nějakým odborníkem se ZUŠ či s odborníkem z Dramacentra v Olomouci Vystudovala DAMU a absolvovala výcvik v Logoterapii a existenciální analýze SLEA. Mgr. Adam Wojtovič Vystudoval UP Olomouc a Univerzitu v Ůmea (Švédsko) a v Daletu absolvoval Solution Focus - komplexní výcvik a poradenství a terapii zaměřené na řešení Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA je neziskové profesní sdružení muzikoterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o muzikoterapii. CZMTA vznikla v roce 2012 sloučením České muzikoterapeutické asociace a České asociace muzikoterapie a dramaterapie - ČAMAD, která fungovala od roku 2005 a v roce. Profesní cesta k psychoterapii. Vystudovala jsem sociální práci, teologii a tvořivou dramatiku (VOŠ Jabok, ETF UK, DAMU) Mám za sebou dlouholetou a pestrou praxi práce s lidmi ve skupinách i individuálně. práce s třídními kolektivy - primární prevence na gymnáziích (50 třídních kolektivů, Křesťanská pedagogicko.

Mám za sebou kurzy dramaterapie a dalších expresivních terapeutických metod. Působiště: V minulosti jsem působila v Pedagogicko-psychologické poradně, ve vysokoškolské poradně a jako asistentka na katedře Psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích, pracovala jsem též s drogově závislými v Terapeutické. Vystudovala ekonomii na Anglo-American University a autorské herectví a pedagogiku na DAMU v Praze, kde právě pod vedením prof. Ivana Vyskočila dopisuje disertační práci na téma alternativního vzdělávání. Vzdělávání dospělých se věnuje 13 let jako spoluzakladatelka firmy MaB Partners a nyní na volné noze Dramaterapie, muzikoterapie. Předtím pracoval(a) jako Moderator, režisér pro Český rozhlas. 1990 až 2012 · Praha. Vysoká škola. Studoval(a) obor Filosofie, hermeneutika na škole Univerzita Würzburg. Mgr. Studoval(a) na škole DAMU. Studoval(a) na škole Konzervatoř v Praze. hudebně-dramatické odd. Střední škola. Chodil(a) do. 2019 v Praze v prostorách DAMU. Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie s významnými zahraničními hosty a lektory Rukověť dramaterapie II., ISBN 978-80-244-2274-9 Univerzita Palackého v Olomouci, 182 stran, 7.1.2010, Olomouc, 160-172, 12 stran. SUDA, S., Dialo gické jednání v dramaterapii - kasuistika klient

Vzdělání a praxe: 1.LFUK obor ergoterpie Pdf UP - Specializační studium dramaterapie DAMU obor výchovná dramatika. Absolvoval dlohodobý výcvik v oboru dramaterapie. Divadelní představení 4. ročníku dramaterapeutů, vzešlé z kurzu o divadle utlačovaných dramaterapie na PdF UP v Olomouci • je nepostradatelný pro dobrovolníky Na cestě, superviduje jejich práci s dětmi z dětských domovů a výchovná dramatika na DAMU Praha • učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ V. Ambros Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři. Divadlo Disk na DAMU, v 18,30 hod Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a po ní jsem studovala činoherní herectví na DAMU. V následujících letech jsem se dostala přes různé životní peripetie až k propojení těchto dvou oborů, a tím se stala dramaterapie a práce psychiatrické sestry, kterou vykonávám nyní

Viktor Dočkal - ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIK

Valenta Milan | Knihy Grada. Prof. PaedDr. Valenta Milan, Ph.D. Odborník v oblasti speciální pedagogiky - psychopedie a dramaterapie, vedoucí oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci, garant studia dramaterapie na pedagogické a filozofické fakultě UP v. Vystudovala DAMU - loutkářskou fakultu, obor režie - dramaturgie. Hrála princeznu Růženku ve filmu Jak se budí princezny. Pracovala v divadle Minor, v divadle Lampion na Kladně, v Tešínském divadle Bajka či v loutkovém divadle v německém Ravensburgu

Dále absolvoval řadu kurzů (aplikovaná sociální psychologie; interaktivní divadlo; dramaterapie; outdoorové aktivity apod.). Přednáší na katedře pedagogiky FF UK, na katedře dramatické výchovy DAMU a na dalších vysokých školách. Odborně se zaměřuje na didaktiku osobnostního a sociálního rozvoje/výchovy, pedagogiku a. Je rovněž garantem studia dramaterapie na Pedagogické a Filozofické fakultě UP v Olomouci. Valenta napsal tři desítky odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii ale také řadu učebnic pro zvláštní, základní a střední školy. 94 vystudoval obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze. Po. Dramaterapie je sice pro toho, kdo ji vede velmi náročná, ale pro účastníky má velmi pozitivní vliv na jejich psychiku, protože prostřednictvím dramatu, předvádění různých scének a vžívání se do role někoho jiného, jde vyjádřit hodně věci, které sami za sebe neumíme Má vlastní terapeutickou praxi v poradně Santea v Praze, dále spolupracuje s organizací Rozum a Cit (terapie a dramaterapie pro rodiny s pěstounskou péčí). Působí jako umělecký pedagog na DAMU - asistent pro studium dialogického jednání /praxe17let/ a na taneční konzervatoři Duncan Centre jako pedagog herecké přípravy.

Erika Merjavá - TALENT drama studi

Milan VALENTA. * 3. 5. 1958, Šumperk. Středoškolská studia absolvoval na Střední průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži. V letech 1979-1983 vystudoval speciální pedagogiku na PdF UP. Během studia na něj svými přednáškami nejvíce zapůsobil docent Jaroslav Kysučan, který vyučoval psychopedii Průpravné hry a cvičení v DV, Historie DV u nás a v zahraničí, Dramaterapie a její využití, Amatérská divadla, Divadla pro děti, apod.) Rozsah: 10 stran wordu, příp. 23 - 25 s. powerpointu Termín odevzdání: do termínu navazujícího kurzu - Techniky DV II KH1/4655 a 4755 na email dana.novotna@ujep.cz Cíle semináře: 1 Je s poluzakladatelem pražského literárního klubu Gloret, Krizové centrum RIAPS na Praze 3 /1991/, Sekci dramaterapie a muzikoterapie při ČLS s Blankou Kolínovou a Marcelou Litovovou /2003/, Muzikoterapeutickou asociaci ČR /CZMTA/ a Českou asociaci systemických konstelací /ČASK/ a Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR

absolventy DAMU v profesionálních divadelních prostorech (napt. Divadlo Lampion, Studio ketízek). Aktivity AMU v této oblasti byly v minulosti uvádëny v odbomých reflexích a ëláncích, mj. v ublikacích Divadlo a interakce Il-VI, Umëní místa atd logo up katedra speciÁlnÍ pedagogiky pedagogickÉ fakulty univerzity palackÉho v olomouci program a anotace pŘednÁŠek ix. mezinÁrodnÍ konferenc Kolektivní publikace Divadelní tvorba ve specifických skupinách přibližuje dlouholeté zkušenosti profesionálních divadelníků, kteří se zaměřují na problematiku lidí s postižením, ať mentálním, fyzickým či s kombinovanými vadami, v kontextu divadelní tvorby s přesahem k výtvarnému umění, divadelní antropologii, muzikoterapii a terapii pohybem činoherní herectví na DAMU. V následujících letech jsem se dostala přes různé životní peripetie až k propojení těchto dvou oborů, a tím se stala dramaterapie a práce. Kdo jsme ? Nezisková organizace - občanské sdružení, existujeme a činnost vyvíjíme od roku 2000. Lektoři a zaměstnanci jsou většinou absolventi DAMU / JAMU / Pdf UP Vzděláváme děti, mládež i dospělé interaktivními vzdělávacími metodami - především metodami tvořivé dramatiky

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není. Jan Werich Vystudovala ekonomii na Anglo-American University a autorské herectví a pedagogiku na DAMU v Praze, kde právě pod vedením prof. Ivana Vyskočila dopisuje disertační práci na téma alternativního vzdělávání Občanské sdružení LOUTKY V NEMOCNICI se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Poslání: Loutky v nemocnici, to je divadlo, které usiluje o ulehčení studovala na DAMU, hrála se souborem Buchty a loutky, Autobus - Minor, hraje v divadle Bolka Polívky. Chová koně. Miluje. TC pořádá besedu o terapiích, které se budou nabízet (dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie), s tím, že muzikoterapie se stane naší pravidelnou akcí. 15.2. čtvrtek 14:00 - 16:00 Klub setkávání - Pojďme si hrát - to je název akce, při níž se společně vrátíme do dětských let Velkou měrou mě ovlivnil absolvovaný výcvik Dramaterapie a hodiny Dialogického jednání na DAMU. Později mi do této mozaiky psychoterapeutické sebezkušenosti zapadl i výcvik ve Voice Dialogue (Dialog hlasů). Momentálně se vzdělávám v Neurolingvistickém programování a Hypnóze podle Miltona Ericksona Prolegomena k metodologii výzkumu edukačního dramatu 1. První část výkladu několika základních úhlů pohledu na výzkum spjatý s dramatickou výchovou. Naše existence může být vyjádřena dvěma kruhy. Vnitřní kruh tvoří naše impulzy, náš tajný život, který nelze vidět ani sledovat. Vnější kruh představuje.

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Ústav ..

Literárně-dramatický obor. Práce v LDO ZUŠ má za cíl harmonicky rozvíjet osobnost člověka, jeho tvořivý a odpovědný přístupu k životu, ale také rozvíjení schopností osobitého a kultivovaného projevu. Základem a prostředkem je tvořivá dramatická hra, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a. Slovenská dramaterapie definuje tento obor jako uměleckou a léčebně-výchovnou metodu aplikovanou v rámci individuální i skupinové práce, která využívá dramatické struktury se speciálním cílem v určitých improvizovaných situacích tady a teď, evokuje k prožívání emocí, k získávání vnitřní motivace, vede k. Absolvent oboru Speciální pedagogika - dramaterapie na PdF UP v Olomouci. Lektor Sdružení D v programech pro 1. stupeň od roku 2008. Absolvent dvou cyklů literárně-dramatického oboru na ZUŠ Žerotín v Olomouci. Je autorem a spoluautorem dětské kreativní dílny Markéta Králová, rozená Zborníková, je spoluzakladatelkou spolku. Je absolventkou pražské DAMU (obor výchovná dramatika) a FF UP (obor divadelní a filmová studia). Studovala doktorát na Katedře divadelních a filmech studií, lektoruje divadelní a dramatické dílny, workshopy, studia anebo také kurzy šití

Video: Magdaléna Gracerová Chrzová AMEROPA MUSI

Dalším důvodem je, že když se řekne dramaterapie a lidé si mají představit nějaký její výstup, většinou si představí nějakou strašnou besídku. Mají pocit lítosti, je to taková znouzectnost a my takhle opravdu působit nechceme. Nechceme, aby naše výstupy byly vnímány v tomhle kontextu. Je tomu ale těžké uniknout Nová studentka dramaterapie a zároveň budoucí učitelka českého jazyka, která je ve volném čase zapálenou dobrovolnicí, milovnicí aperolu, knih a surikat. Předchozí článek POZVÁNKA: EGO míří rozhýbat Sklub! 03.11.2018 Další článek.

Pokud žena vyhledává vztahy s mladšími muži, kde je výrazný věkový rozdíl, může mít potřebu zvyšovat si sebevědomí. S přibývajícím věkem ale mohou přicházet potíže. Vztah, kde je velký věkový rozdíl mezi partnery se může s narůstajícím věkem ženy spíše jevit jako přátelství, nežli láska. Pokud. Spolek expresivních terapií. 473 likes · 3 talking about this. Expresivní terapie, taneční pohybová terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapi Vystudovala DAMU - loutkářskou fakultu, obor režie - dramaturgie. Hrála princeznu Růženku ve filmu Jak se budí princezny. Pracovala v divadle Minor, v divadle Lampion na Kladně, v Tešínském divadle Bajka či v loutkovém divadle v německém Ravensburgu. Pedagogicky spolupracuje také na výuce a inscenacích VOŠH a Pidivadla Klub seniorů probíhá každý týden vždy ve středu v kulturní místnosti. Klienti tvoří společně ve skupině různé upomínkové předměty a drobné výrobky, které se vztahují např. k ročnímu období - jaro, léto, podzim, zima nebo k svátkům - Velikonoce, Vánoce aj

Bc. Michaela Lynnete Torstenová | Hlavní město Praha, Česko | Tantra masáže Praha Ltd., CEO | Psychoterapeutické poradenství v oblasti mezilidských vztahů, poradenství v osobních i partnerských krizích, koučink, firemní analýza kvality služeb, výuka tantrické masáže, léčebné, relaxační i rehabilitační masáže, výuka relaxačních a meditačních technik, výuka. Všechny zdravím ! Při prohlížení regálů v místním knihkupectví jsem objevila docela využitelnou publikaci : Radek Marušák, Olga Králová, Veronika Rodriguezová: Dramatická výchova v kurikulu současné školy - využití metod a technik (Portál). Dívala jsem se na to a docela se mi líbí Reportáž Dana Kubíka, 31. 10. 2018, Theatroterapeutická konference, Univerzita Palackého v Olomouci / Skautský výjezd Adama a Dana do Olomouce se podařil. Zaznamenali jsme úspěšný vlom na půdu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kde se konala konference o dramaterapii a teatroterapii (dramaterapie využívá hraní rolí a skrze něj uvědomování si sám sebe. SPOLUPRÁCE S DAMU. Spolek LOUTKY V NEMOCNICI, který se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče a již deset let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách, vydává nové CD s pohádkami, které potěší děti v nemocnicích a léčebnách..

Tvořivá dramatika - Wikipedi

Mezinárodní konference expresivních terapií Space for Art Therapies IV. se bude konat 28.6. a 29. 6. 2019 v Praze v prostorách DAMU.. Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a České asociace taneční. Absolventka UP Olomouc, obor Speciální pedagogika - dramaterapie s dlouholetou praxí s dětmi a mladými dospělými s autismem v Klíči - CSS, p.o., neziskové organizaci Jdeme autistům naproti, Olomouc, spolutvůrkyně v Divadle MY - divadle herců s handicapem, spoluzakladatelkou Teatroterapeutické konference

Zahrada Kladno - poskytovatel sociálních služe

MgA.Martin Hak - absolvent DAMU, herec a vypravěč, vede kurzy a dílny zaměřené na práci s příběhem - storytelling. (www.vypravec.com) Přihlášky a bližší informace na slovoslet@seznam.cz nebo 606 513 234 (Michaela Sýkorová Dneska jsou proti muzikoterapii jenom někteří, řekněme ti nehudební, ale oni měli proti sobě značnou část společnosti zblblé socialismem a těmi, kdo nevědí, a raději proto vše zakážou. To byla tedy první sekce. S úctou k ní jsme potom my v roce 2003 založili svoji Sekci muzikoterapie a dramaterapie DAMU, prezentovala na mikulovském sympoziu svou disertační práci vůbec po-prvé. Vzhledem k tomu, že doktorandka je na počátku svého výzkumu, představi-la účastníkům hlavní teze své práce, v níž se chystá zpracovat proměny pojetí Stani O metodě. Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, která vychází z biosyntézy. Jejím autorem je David Boadella. Biosyntetická psychoterapie obohacuje metodu o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, neurověd a epigenetiky. Prohlubuje ji o poznatky z aktuálních výzkumů o fungování mozku atd

V r. 2003 ukončila studium na DAMU obor herectví alternativního a loutkového divadla. Během studia hrála ve filmech Ze života pubescentky a Oběti a vrazi. Jako herečka a autorka působila v divadlech Studio Ypsilon, Minor, Archa, Palác Akropolis a Husa na provázku Pomoc, mám nesnesitelné dítě | foto: Ondřej Košík, Archiv IKEA, MF DNES. Zažila jsem to mockrát. Vyrazila jsem se synem na nějakou dětskou akci a skoro vždycky to byl krach. Vůbec se neuměl zařadit mezi ostatní děti, nevěděl, jak s nimi mluvit, byl divoký, občas někomu ublížil a vůbec mě neposlouchal, líčí matka. PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. Jednatelka a majitelka vzdělávací společnosti ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.; 2017 - dosud - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Katedra pedagogiky, obor Učitelství pro mateřské školy, interní akademický pracovník, oponent kvalifikačních prací 2013 - 2016 - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE Zveme Vás na setkání do Hradce Králové. Setkání proběhne 23. 2. v prostorách VOŠ a SŠ zdravotnické.Začátek programu je ve 13:00. Lektorem tématu je Zdeněk Dlabola (o.s. Job). V rámci semináře účastníci získají náměty na využívání metody dramatizace ve školní praxi, získají a ověří si pravidla pro zadávání simulačních her a dramatizací, seznámí se s. Společně v rámci tak zvané dramaterapie děláme divadlo. Představení jsou připravena na základě osobních výpovědí členů sdružení. Na jevišti vypráví o svým pocitech, vzpomínkách na dětství i o tom, co se na ně během jejich života přilepilo, co je tíží, na co rádi vzpomínaj

Osobnosti fakulty se představují: prof

Jelikož si studenti musí utvořit celkový přehled o dění dramatické výchovy u nás, jsou seznámeni se všemi dostupnými formami dramatické výchovy: DV jako pedagogický princip ve vzdělávání (CVČ, neziskové organizace, o.s., ZUŠ), dramaterapie (o.s., neziskové organizace, apod.), DV jako učební předmět (ZŠ, SŠ. Sobota 27. září Dny zdraví jsou příjemnou a zábavnou propagací fyzické zdatnosti a taky způsobů, jak se k této harmonii duše i těla dopracovat. Slaví se pohybem a do sítě zdravých měst v České republice patří i Brno. Každoročně se pořádají LF UK a specializačního studia dramaterapie na PedF UP. Student oboru výchovná dramatika na DAMU. Výcvik v dramaterapii (F. Prendergast, S. Jennings, B. Albrich). Jeden ze zakladatelů.

nášek. Kontakt s pražskou DAMU mi pomohla vytvořit Zuzana Augustová. Vážím si jí jako velké znalkyně oboru a překladatelky současné české divadelní tvorby, současného českého dramatu. Kromě ní bych chtěla jmenovat divadelní historičku Alenu Jakub-covou z Institutu umění - Divadelního ústavu Literatura a periodika: MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova.Praha, DAMU 2004. PETRUŽELOVÁ, J. Rodinná výchova a dramatika.Několik poznámek k uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni základní školy Dramaterapie v Zahradě. Významnou aktivitou v Zahradě je dramaterapie. V rámci ní probíhá nastudování divadelních představení a natáčení filmů. Dramaterapii vede v Zahradě divadelní soubor Taška a pan Vladimír Novák, který vyučuje na DAMU obor alternativní divadlo

O řečnících - Space for Art Therapies 201

dramatiky DAMU a STD, Praha Zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce z tělesné výchovy (specializační část SZZ) 1. Lanové centra, kde se nacházejí, kontakty. 2. Bezpeþnostní pedpisy v lan. centrech. 3. Orientaþní bh, poteby pro ob, základy práce s mapou a buzolou. 4. Hry v pírod. 5. Rozdlení her v pírod a jejich. Jít odněkud někam. Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo získalo Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky a VOSTO5. Tato zpráva mne dílem zaskočila, dílem pobavila. Aby nebyla mýlka - Společenstvo vlastníků jsem viděl, velmi se mi líbilo, dokonce ho mám za jednu z nejlepších inscenací, jaká v Čechách. KNIHOVNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY. Sdružení pro tvořivou dramatiku díky dobrovolným dárcům a spolupracovníkům vybudovalo a dále rozšiřuje knihovnu, která obsahuje veškerou důležitou literaturu o dramatické výchově nebo jejích různých oblastech, jež byla vydána či rozmnožena v posledních desetiletích v českém jazyce; v současné době obsahuje víc než 1600 svazků a. Dramaterapie - George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET). PhDr. Václav Mertin Dětský psycholog s více než čtyřicetiletou praxí, absolvent FFUK v Praze. Vyučuje na katedře psychologie FFUK, vedle toho provádí praxi Neverbální techniky práce se skupinou. Používají se inscenační techniky: sociodrama, psychodrama, neverbální techniky, sdělování a vyjadřování vzájemných pocitů, relaxace, konfrontace zkušeností k určitému tématu, hraní rolí, modelování situací ze života Vedoucí je v roli moderátora, facilitátora, aktivizátora, kompenzátora, transformátora Techniky.

Pro studenty dramaterapie, speciální pedagogiky a pedagogických oborů DAMU a JAMU. View. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace / Article. Jan 2003; Milan Valenta Dramaterapie jako součást života, AT 8/2005, s. 35-37 • Dramaterapie a výcvik, AT 9/2005, s. 52-53 • [rec.]: J. J. Moreno: Rozehrát svou vnitřní hudbu, AT 9/2005, s. 57-59 • Z. Šimanovský a B. Kolínová: Setkání sekce muzikoterapie a dramaterapie ČPS, AT 9/2005, s. 59-60 153 číslo 40/2016bIbLIOgRAFIE ČASOPISU. Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na 45 veřejných fakultách a 5 soukromých školách. Kromě uměleckých škol je najdete na humanitních, technických a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů Drama patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že příběh vypráví příběh prostřednictvím dialogu a monologu. V minulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objeví v celovečerním filmu, v rozhlase a televizi a v dalších formách audiovizuálních děl. Slovo drama puvodně. Autor a interpret Jan Bárta letos uvede na festivalu KoresponDance, který se uskuteční 11. srpna v Praze a mezi 14. a 16. srpnem na Zámku Žďár nad Sázavou, dva své kusy

MgA. Viktor Dočkal - Creati

Dramaterapie - Wikipedi

Dramaterapie - Valenta Milan Knihy Grad

Space for Art Therapies 2019 – IV