Home

Krycí pletiva druhy

Krycí pletiva (pokožková) chrání povrch rostlinných orgánů před nepříznivými vnějšími vlivy. Primárním krycím pletivem na stonku a listech je pokožka - epidermis. Je obvykle složena z jedné vrstvy buněk dlaždicovitého nebo deskovitého tvaru bez intercelulár. Okraje buněk jsou buď rovné nebo mohou být zvlněné 1. Pletiva krycí 2. Pletiva vodivá 3. Pletiva základní Krycí pletiva tvoří povrch rostlinných orgánů, chrání je a zprostředkovávají komunikaci s prostředím. Vodivá pletiva tvořívzájemněpropojený systém specili ýializovaný na tttransport lát klátek na dl hédlouhé vzdál tidálenosti, kt ýkterý prochá íhází. Rostlinné pletivo je soubor buněk společného původu, stejné stavby a funkce (podobně jako u živočichů tkáně).V biologii však neexistují ostré hranice a mnohá pletiva se svou stavbou nachází na hranici: proto je lepší definovat pletivo jako soubor buněk společného původu, které mohou mít odlišnou stavbu či funkci, ale společně plní určitou komplexní roli v. Pletiva krycí. Zajišťují ochranu rostlin před nadměrnou transpirací, radiací, přehřátím, před průnikem infekcí a před okusem (herbivoři, fytofágové). Dále zprostředkovávají výměnu vody, minerálních látek a plynů mezi rostlinou a prostředím. Typy cévních svazků. Krycí pletiva tvoří pokožku (epidermis a rhizodermis) z deskovitých nezelených buněk bez mezibuněčných prostor uspořádaných v jediné vrstvě

Pletiva krycí - MENDEL

Pletiva podle fyziologického stáří: rozdělujeme na meristémy (dělivá pletiva) a trvalá pletiva (soustavy pletiv krycí, vodivá a základní) Meristémy - mají trvalou schopnost dělení (mitóza), vznikají z nich nová pletiva - jsou tvořeny buňkami, které mají většinou tvar krychle, mají velká jádra a proplastid KRYCÍ PLETIVA: Epidermis - Epidermis nadzemních částí rostlin je kryta kutikulou. Ta chrání rostlinu před vysýcháním a infekcí - Kutikula je vodě-odolná vrstva obsahující komplexní látky voskové povahy, jako kutin, které jsou sekretované epidermálními buňkami Peridermis (druhotná kůra) je sekundární krycí pletivo produkované felogenem sestávající z felodermu, felogenu a vrstvy felemu. Feloderm tvoří nejčastěji 1-2 vrstvy parenchymatických buněk s chloroplasty (dobře patrný u mladých větví dřevin po odloupnutí korku). V kořenech a starších dřevnatých stoncích a větvích.

pletiva krycÍ o Fce: kryjí povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu (kutikula - chrání před vodou, vosky - chrání přd nadměrným výparem, chlupy - chrání před výparem, oslněním, prachem a býložravci Rozdělení pletiv (pravých) podle dělivé schopnosti pletiva dělivá (meristémy) pletiva trvalá (krycí, vodivá, základní) podle tvaru a stavby parenchym prosenchym kolenchym sklerenchym buňky kulovité příp. mírně protáhlé BS neztlustlé interceluláry = mezibuněčné prostory aerenchym parenchym s velkými intercelulárami. Rostlinná pletiva Základní typy rostlinného t Z d ělivých pletiv postupným zv ětšováním a p řem ěnou bun ěk vznikají pletiva trvalá (krycí, vodivá, zpev ňovací ap.), jejichž bu ňky už nemají schopnost se dále množit. Tím se rostl iny výrazn ě liší o Jeden druh pletiva, pletivo krycí si nyní prozkoumáme. Tvoří ho pokožka - epidermis a chlupy - trichomy. Nás bude zajímat pouze pokožka. Ve většině případů je tvořena tenkoblanným parenchymem bez mezibuněčných prostor, s povrchovou voskovou vrstvičkou kutikulou

prozenchym - tenkostěnné pletivo, tvořen protáhlými buňkami, zvláštní druh parenchymu, typické pro cibuli Podle funkce: krycí - pokrývají povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům prostřed Pletiva 2 Pletiva - soubory buněk se stejnou stavbou i funkcí Histologie - nauka o rostlinných pletivech Pletiva 2 Rostlinná pletiva se dělí podle různých kritérií: podle schopnosti dělení dělivá trvalá podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn parenchym prosenchym kolenchym sklerenchym podle původu a.

 1. Mezi krycí pletiva patří pokožka (epidermis), průduchy, trichomy (chlupy), hydatody, a další
 2. 3.2.1.Dělivá pletiva = meristémy S dělivými pletivy se na rostlině setkáme všude tam, kde rostlina roste - vrcholky kořenů a stonků/větví a listy. 3.2.2.Trvalá pletiva Krycí pletiva Mezi krycí pletiva patří pokožka (epidermis), průduchy, trichomy (chlupy), hydatody, a další
 3. Krycí pletiva listu: (p růduchy, pokožkové buňky, trichomy) Mezofyl Cévní svazky, žilnatina Rozdíly dvouděložné x jednoděložné: žilnatina, řez Vliv environmentálních faktorů na anatomickou stavbu listu Tělo rostlin 3 typy pletiv: krycí, základní, vodivá.

Rostlinné pletivo - Wikipedi

Meristémy Druhotná dělivá pletiva - sekundární meristém Druhotné dřevo a lýko: KAMBIUM Druhotná kůra: FELOGEN Umožňují druhotné tloustnutí stonku dvouděložných rostlin (letokruhy dřevin). Kambium - druhotné dřevo Kambium Felogen Pletiva krycí Pokožka (epidermis), buňky ploché, k sobě přimknuté, bez chlorofylu vodivé pletivo Druhy rostlin. 1) mechorosty (dříve dosahovali i stromového vzrůstu) (vytvořily zásobu černého uhlí) 2) nachosemenné rostliny (jehličnany) 3) krytosemenné rostliny (semena jsou kryta plodem) vytváří pokožku, která chrání rostlinu před vyschnutím list Rostlinná Pletiva - vodivé pletiv 24. října 2010 Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27 17 3. Pletiva základní • tvořena parenchymatickými buňkami, vyplňujícími prostory mezi pletivy krycími a vodivými • buňky těchto pletiv jsou přizpůsobeny různým funkcím - pletivo asimilační - obsahují velké množství chloroplast Druhotná krycí pletiva vznikající činností felogenu, vytvářejí u druhotně tloustnoucích rostlin druhotnou kůru. Většina rostlin pod prvním felogenem zakládá felogeny další a všechna pletiva ležící vně odumírají, tloustnutím a vysycháním se trhají a vytvářejí tzv. borku periferní zóna -pletiva krycí Typy borky -rhytidomy prstencový typ odlupčivost:v pruzích podélných, příčných lamelový typ odlupčivost:v šupinách. Prstencový typ borky Lamelový typ borky. Systém vodivých pletiv cévní svazky -vodivá soustava na dlouhé vzdálenost

Krycí pletiva Povrch rostlinného těla tvoří krycí pletiva. Rostlinné tělo vyšších rostlin je kryto pokožkou - epidermis, je většinou jednovrstevná, tvořená těsně k sobě přiléhajícími buňkami. Pokožka tak chrání rostlinu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí pletiva krycÍ o Fce: kryjí povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu (kutikula - chrání před vodou, vosky - chrání přd nadměrným výparem, chlupy - chrání před výparem, oslněním, prachem a býložravci Druhotná krycí pletiva, vznikající činností felogénu, vytvářejí na povrchu druhotně tloustnoucích orgánů druhotnou kůru. Většina dřevin pod prvním felogénem zakládá další felogény, přičemž všechna pletiva ležící vně odumírají, tloustnutím a vysychhaním se trhají a vytvářejí tzv SYSTÉM PLETIV KRYCÍCH primární rostlinné tělo je kryto rhizodermis/epidermis vznikající z primárního meristému, který je vytvářen apikálním meristémem kořene nebo prýtu - primární krycí pletiva kořene jsou reprezentována rhizodermis - krycí pletiva listu a primární krycí pletiva stonku jsou reprezentována epidermis při sekundárním tloustnutí je pokožka dříve.

38 položek celkem. Stínící tkanina, zastínění 60%, výška 100 cm. Skladem (440 m) 27,27 Kč bez DPH. 33 Kč. Detail. Kód: 299. Stínící tkanina, zastínění 90%, výška 100 cm, zelená. Skladem (> 1000 m 27. 2. 2014 - Vycházíme vstříc našim spokojeným zákazníkům, a zahajujeme prodej klasického pletiva i po metrech. 5. 8. 2013 - Výprodej vybraných druhů pletiva a sloupků - pro velký zájem je akce prodloužena až do vyprodání zásob! 11. 7 Pletiva vytvářejí výše organizované funkční celky, v nichž kooperují různé typy buněk, tzv. systémy pletiv. Nejčastěji jsou rozlišovány systémy pletiv krycích, vodivých a zpevňovacích a základních. • Systémy pletiv krycích: •primární krycí pletiva (vznikají z primárních meristémů) - epidermis (pokožk

ELU

Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings Calibri Courier New Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Rostlinná pletiva Pletiva Parenchym Mezenchym Aerenchym Prozenchym Kolenchym Sklerenchym Poznej druhy základních pletiv Dělivá pletiva Dělivá pletiva Trvalá pletiva Krycí pletiva Pokožka nadzemních. Kořenová pletiva neobsahují chlorofyl, a proto v nich neprobíhá fotosyntéza a nemají zelenou barvu. (krycí pletivo) primární kůra vodivá pletiva: pericykl nediferencované prokambium primární floém kambium druhy rostlin a druhy bez exodermis vytvářejí korkové kambium (felogen), přičemž u nich vrstv rostlinná pletiva Rostlinná pletiva:soubory buněk stejného tvaru a funkce,nauka o rostlinách je hystologie,dělení pletiv a)dle schopnosti se dělit(meristémy)na dělivá a nedělivá b) dle tvaru buněk a tluostnutí buněčných stěn -parenchym,kolenchym,sklerenchym c) dle původu a funkce-dělivá, krycí, vodivá,z ásobní,vyměšovací meristémy: mají schopnost se ddělit po.

Rostlinná pletiva - Biologi

 1. felogen → sekundární krycí pletiva (feloderma, felem, lenticely) Typy meristémů podle umístění: apikální - vrcholové meristémy (vzrostné vrcholy) laterální - boční, postranní (vrcholy postranních větví, kambium) interkalární - vmezeřené, umístěné mezi trvalá pletiva (stébla trav
 2. Pletiva - oplocení Plotové pletivo Poplastované pletivo Pozinkované pletivo Kované lístky, druh hrozno, kované, květy, lisované, tloušťka materiálu do 5mm. Rozeta krycí 80x80mm s otvorem 27x27mm, výška 30mm, tloušťka mat. 1mm. Vhodná pro překrytí otvoru na kotvení zábradlí, plotu
 3. Pletivo je obvykle dobře nastavitelné a na dočasné využití uplatníte i spojované části různých druhů a velikosti oček. Postup: pomocí provázku a kolíků vytyčte pozemek; připravte díry pro sloupky (max. 3 m od sebe) vytyčený provázek by měl být ve středu vyhloubených děr a ve výšce, kde chcete mít spodní drát.
 4. - Základní typy pletiv - Strukturní a funkční dělení na pletiva krycí, vodivá a základní - Parenchymatické, kolenchymatické a sklerenchymatické pletivo . Pletivo: uspořádání buněk podobných (nebo i nepodobných) tvarů ve vzájemné asociaci, kter
 5. Krycí pletiva (pokožková) chrání povrch rostlinných orgánů před. Název materiálu - ROSTLINNÁ PLETIVA. Klíčová slova - rostlinné pletivo, parenchym, sklerenchym, kolenchym, základní, krycí , dělivé a vodivé pletivo Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - aktivita Stupeň a ty
 6. Cévní svazek jednoděložné rostliny Rozdíly mezi dvouděložnými a jednoděložnými Morfologie rostlin Rostlina je tvořena třemi typy pletiv: Krycí, vodivá a základní pletiva Krycí pletiva Vodivá pletiva Základní pletiva Rostlinná pletiva (užitečné termíny) Rostlinné pletivo = soubor buněk společného původu, struktury.

Pletiva - zsmsstoky

Pletiva -buňky stejného tvaru a funkce: 1. Dělivá pletiva -buňky se intenzivně dělí (kolénka trav, špičky listů) 2. Krycí pletiva - chrání rostlinu před vnějšími vlivy (pokožka, kutikula, chlupy -trichomy, korek) 3. Pletiva provětrávací -slouží k výměně plynů mezi rostlinou a prostředím (mezibuněčn Tchynin jazyk, nenáročná pokojovka. 02. 01. 2010 | Doba čtení 4 minuty. Tchynin jazyk čili tenura (Sansevieria) je velmi skromná pokojová rostlina. Málokterá jiná vydrží tolik omylů nezkušených pěstitelů. Má také mnohem více podob, nežli ony špičaté a ostré listy, díky nimž dostala své přívisko a všechny jsou. druhotné krycí pletivo, u většiny zdřevnatělých stonků Druhy stonků bylin -lodyha (olistěný bylinný stonek)-stvol (bezlistý stonek)-stéblo (dutý stonek, rozdělený kolénky) Druhy stonků dřevin-strom-keře-polokeře. Modifikace stonků.

Pletiva rostlinné orgány se skládají z pletiv krycích, základních a vodivých; pletivo: soubor buněk společného původu, jehož buňky slouží určité hlavní funkci nebo souboru funkcí; pletiva dle stadia vývoje: dělivá = meristematická trvalá (! i trvalá pletiva se mohou opět začít dělit, např. při hojen Otázka: Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva Předmět: Biologie Přidal(a): JD A) VÝVOJOVÉ TYPY ROSTLINNÉHO TĚLA, ROSTLINNÁ PLETIVA Thallus · Stélka, která může být jedno i mnohobuněčná · Nejsložitější je stélka mechorostů- pletivná · Nemá vodivá pletiva ani tělo rozlišeno na orgány · Je tvořena především z parenchymu a mezenchymu Cormus. Otázka: Histologie pletiva a tkáně Předmět: Biologie Přidal(a): chichi78 =studium tkání a pletiv Rostlinná pletiva =soubor buněk o stejném původu, fci a vzhledu dělení dle původu: 1) PRAVÁ -většina -- vznikají dělením buněk na buňky dceřiné, které zůstávají navzájem spojené, tvoří těla vyšších rostlin 2) NEPRAVÁ -některé.

Dělivé pletivo - Wikipedi

Terminologie. Soubor buněk tvořících rostlinné orgány se nazývá pletivo, poslední dobou se však stále častěji používá i slovo tkáň, což je zapříčiněno jednak vlivem angličtiny, která má pro pletiva i tkáně jediný pojem: tissues, jednak tím, že rozdělení na tkáně a pletiva je do jisté míry umělé, založené na odděleném vývoji (a tudíž i odlišné. Krycí pletiva, soustava pletiv krycích Vznik z dermatogénu (protodermu, tuniky) • Pokrývají povrch rostlin (list, stonek, kořen, plod,..) • Chrání před škodlivými vlivy vnějšího prostředí • Regulují vypařování vody, výměna látek mezi rostlinou a prostředím • U kořenů, umožňují příjem vody a živi Hypodermis (podpokožka) je krycí pletivo, vytváří se z více vrstev dlaždicových, těsně přiléhajících buněk uložených pod epidermis vyšších rostlin periderm (druhotné krycí pletivo) vzniká činností druhotného dělivého pletiva felogenu 2) Soustava pletiv vodivých - zvláštní druh pletiva, které je umístěno mezi.

PPT - r ostlinná pletiva PowerPoint Presentation - ID:5693343

Pletiva cévnatých rostlin - NašeFlora

 1. Rostlinná pletiva. 1. Zopakuj si, co jsou pletiva a podle jakých hledisek je třídíme. 2. Podle tvaru buněk a přítomnosti či nepřítomnosti intercelulár rozlišujeme 4 druhy pletiv. Vytvoř správné dvojice: Vytvoř správné dvojice
 2. Cum
 3. Druhotné krycí pletivo (periderm)-soubor suberodermu, felogenu a felodermu-* činností druhotného dělivého pletiva - felogénu; * u vytrvalých rostlin na orgánech přetrvávajících nepříznivé obdob -v listech jsou 2 typy
 4. 1 Datum: Stavba rostlinného těla - základ rostlinného těla = rostlinná buňka -soubory specializovaných rostlinných buněk = pletiva- pletivo vodivé, krycí, podpůrné, zásobní - zopakovat z kapitoly Přechod rostlin na sou
 5. 180 g/m2. Výška: 180 cm. Stínící tkanina, zastínění 90%, výška 200 cm, zelená. Skladem ( > 1000 ks) 106,61 Kč bez DPH
 6. Krycí pletiva - pevná, na povrchu (pokožka, průduchy) břečťan a opora Vodivá pletiva - vedou vodu a látky, tvoří je cévní svazky fotosyntézas částí dřevní (xylém) a lýkovou (floém) Základní pletiva - zbytek těla, fotosyntéza, ukládání zásobních látek Druhy buněk Parenchym - tenkostěnn

Vodní skuliny. Korek ( druhotné krycí pletivo) - u většiny dřevnatých stonků nahrazují pokožku, která druhotným tloustnutím stonku popraská. Slouží k mechanické ochraně a obraně proti infekcím .Vzniká činností druhotného meristému felogénu. Je tvořen většinou odumřelými buňkami se ztloustlou buněčnou stěnou Vyvýšené záhony je možné vyzdít z cihel, z přírodního kamene nebo betonových tvárnic, jednodušší alternativou je pak plast, vlnitý plech, případně palety. Klasikou ale samozřejmě zůstává dřevo v nejrůznější podobě. Nejčastěji se k vybudování vyvýšených záhonů používají dřevěné desky nebo kulatina z. Stavba rostlin. rostliny tvořeny buňkami. PLETIVA - soubory buněk stejného tvaru, stavby a funkce. pletiva -> podle původu: a) pravá. vznikají dělivou schopností dělivých buněk. jsou primárně spojeny (komunikace pomocí plasmodesmů) b) nepravá. druhotné seskupení půovdně volných buněk 1. Pletiva krycí 2. Pletiva vodivá 3. Pletiva základní Krycí pletiva tvoří povrch rostlinných orgánů, chrání je a zprostředkovávají komunikaci s prostředím. Vodivá pletiva tvořívzájemněpropojený systém specili ýializovaný na tttransport lát klátek na dl hédlouhé vzdál tidálenosti, kt ýkterý prochá íhází Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce. Živočišné tkáně. Třídění, ontogenetický původ a mikroskopická anatomie tkání: epitely (krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové, zárodečné), pojiva.

speciace- úroveň biologické evoluce představovaná štěpením vývojových linií a vznikem nových, většinou geneticky se od sebe izolovaných druhů felogen- druhotné krycí pletivo (horkotvorné) skládá se z parenchymatických buněk blízko pod povrchem stonku vně odděluje vrstvy korku, složeného z buněk dlaždicovitého. SEKUNDÁRNÍ STAVBA. nahosemenné rostliny a většina dvouděložných vytváří po určité době druhotná pletiva = ty tvoří tzv. sekundární rostlinné tělo. u jednoděložných rostlin zpravidla k druhotnému růstu nedochází. sekundární pletiva se tvoří většinou v kořenech a stoncích, v listech jen velice vzácně. u bylin. hydatodami a trichomy (krycí pletiva), mezofylu (základní pletivo), cévních svazků a jejich pochev (pletiva vodivá a zpevňovací). Příčný řez listem citroníku (Citrus lemon). svrchní epidermis mezofyl: palisádový parenchym houbový parenchym cévní svazek spodní epidermi

PPT - MECHOROSTY PowerPoint Presentation, free download

DĚLIVÁ PLETIVA (MERISTÉMY) z parenchymatické buňky. buňky se neustále dělí - umožňují celoživotní růst. primární meristémy. nachází se na vrcholu stonku - kořenová špička. dále od vrcholu dělení ustává, mění tvar = pletiva trvalá. sekundární meristémy. získávají znovu schopnost dělení. kambium. Rostlinná anatomie a histologie. Typy rostlinných buněk a pletiv. Systém pletiv - meristémy, krycí pletiva, vodivá a základní, jejich struktura a funkce. Histologie živočišných tkání. Živočišné buňky a tkáně. Lidská genetika. Chromozomální aberace, genetická onemocnění Deuteroxylém - typy dřeva Deuterofloém Dendrochronologie Felogen Sekundární krycí pletiva: periderm, borka, čočinky 7. Přednáška: Jana Albrechtová List 1 List: anatomická stavba Krycí pletiva listu: (průduchy, pokožkové buňky, trichomy) Mezofyl Cévní svazky, žilnatin Krycí-pokožka s kutikulou, průduchy, chlupy, kůra, borka a čočinky. Pletiva vodivá=cévní svazky: část dřevní-cévice a cévy-minerální látky z kořenů, část lýková-sítkovice- asimiláty do zásobních orgánů. Pletiva zpevňovací. Pletiva základní- pletivo asimilační, zásobní, vodní, vyměšovací -- např. Pletiva základní - jsou to pletiva, která nepatří ani mezi pletiva vodivá, ani mezi pletiva krycí. Jsou tvořena parenchymatickýmibuňkami a tvoří výplň mezi dvěma výše uvedenými typy pletiv. Podle funkce se dělí na: Pletivo asimilační: Buňky tohoto pletiva obsahují chloroplasty, takže v nich probíhá fotosyntéza.

Praktický průvodce mikrosvětem I

•Rostlinná pletiva jsou soubory buněk které: - vykonávají stejné funkce - mají stejný tvar a velikost • Pletiva rozdělujeme podle: • 1) tloušťky buněčné stěny • parenchym • kolenchym • sklerenchym • 2) funkce • dělivá p. • krycí p. • vodivá p. • základní p Pletiva trvalá (pletiva definitivní) - jsou rostlinná pletiva složená z buněk, které se již dále nedělí. Trvalá pletiva vznikají dělením buněk meristému. Rozlišují se na: Pletiva krycí. Pletiva vodivá a zpevňující. Pletiva základní, tj. nepatřící ani do jedné z výše uvedených skupin. Předchozí. Následující

01_PL_Přechod rostlin na souš_text-výpisky - OrgPa

 1. Krycí pletiva. Pletiva krycí druhotná Svalová soustava - typy a funkce sval. tkáně, stavba, vlastnosti, dělení svalů.
 2. Krycí deska a zhlaví sloupku KD 7. PREFA ŽATEC s r.o. Plotové dílce možno využívat pro všechny druhy oplocení a to jak u průmyslových a hospodářských objektů, tak s ohledem na nabízené povrchové úpravy dílců také v občanské zástavbě. Objem : 0,005 m3 /ks Sloupky : P-průběžný, R-rohový ,K-koncov
 3. Pletivo na voliéry je velmi pevná svařovaná síť vhodná pro výrobu voliér či kotců. Díky širokému výběru velikostí ok je možné toto pletivo použít pro velmi malé druhy zvířat i pro ty větší (např. rod papoušků Ara). Zobrazit pletiva na voliéry

Kompozitní rošty GRP kryté. Všechny druhy a velikosti roštů mohou být dodány s krytým vrchem. Krycí deska je obvykle 3-6 mm silná a připevňuje se k panelu roštu již při výrobě. Tým vzniká silný, ale lehký panel. Všechny druhy krytých roštů jsou dostupné s pískovanou, nebo hladkou úpravou. Vhodný je na použití v. Author: Ing.Ivana Přikrylová Created Date: 03/14/2021 08:30:00 Title: Rostlinná pletiva Last modified by: Hilčerová Ev Pletiva zásobní: slouží k ukládání zásobních látek. Především sacharidů,tuků a bílkovin. Jsou tvořena parenchymem a sklerenchymem v jejiž bunkách se tyto zásobní látky všetně vody hromadí. Zásobní pletiva se nacházejí zejména v oddencích,hlízách a cibulích,v bulvách,v plodech Třída Phaeophyceae Celková charakteristika Stélky chaluh jsou buď mikroskopická vlákna, nebo až několik desítek metrů velké pletivné stélky. Skoro všechny jsou mořské, jen velice zřídka jsou sladkovodní. Existuje asi 250 rodů a 1500 druhů (NORTON et al. 1996). Název pochází z řeckého phaios

Druhotné krycí pletivo (periderm) Vzniká činností druhotného dělivého pletiva - felogénu. Tvořeno tenkostěnnými buňkami. Na vnější straně felogénu se oddělují korkové buňky, směrem dovnitř odděluje parenchymatické buňky. Tento soubor se nazývá periderm Histologie I. Krycí pletiva - epidermis, průduchy, rhizodermis, papily, trichomy Možnosti studia povrchu neprůhledných objektů konfokální mikroskopie mikroskopie v dopadajícím světle elektronová - SEM, kryo SEM (aquaSEM) optická (např. mikroskop Lug Zeiss) izolace povrchové vrstvy zhotovení otisku - mikroreliéfu Počet průduchů na jednotku listové plochy (cm-2) An.

-sekundární krycí pletivo, které 2. rokem nahrazuje primární krycí pletivo (pokožku a podpokožku) -vzniká činností felogenu, vně produkuje korkovou vrstvu, dovnitř zelenou kůru - korek obsahuje mrtvé buňky s vyztuženými buněčnými stěnami, chrání rostlinu před vnějšími vlivy (je nepropustný pro vodu i plyny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Primární stavba kořene. U kořene rozlišujeme tři základní pletivové celky - pokožku (krycí pletivo), primární kůru (základní pletivo) a střední válec (vodivé pletivo). Tato pletiva vznikají z iniciálních buněk vzrostného vrcholu

Třída Phaeophyceae | wwwPPT - MECHOROSTY PowerPoint Presentation - ID:5992245

Stavba kořene stavba kořene: - na povrchu se nachází pokožka -krycí pletivo - uprostřed cévní svazky -vodivé pletivo - mezi pokožkou a cévními svazky se nachází tzv Soubor spolu spojených (přes střední vrstvu buněčné stěny - střední lamelu) a vzájemně integrujících buněk, které mají společný původ a vytváří strukturní a funkční celky označujeme jako: pletiva. Meristémy je označení pro: dělivá pletiva. Apikální meristém se nachází: na vrcholech prýtu a kořene Rostlinná pletiva. = soubory buněk společného původu, funkce. Jednoduchá jsou tvořena jediným typem buněk (stejný tvar a velikost), ve složených pletivech jsou alespoň 2 typy buněk. Dělení pletiv podle vzniku: 1. pravá pletiva - vznikají opakovaným dělením buněk dělivých pletiv. vzniklé dceřinné buňky zůstávají. Ploty a plotové systémy. Různé druhy pletiva (plotové, hospodářské, bezpečnostní, okrasné, lesní, králičí, slepičí), mobilní oplocení, sloupky.