Home

Kontrola moci výkonné

255/2012 Sb. Kontrolní řád - Zákony pro lid

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba) (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samo-správných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vy-konávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávnýc Spolu s mocí zákonodárnou a soudní tvoří systém tří složek moci ve státě, které jsou vzájemně odděleny za účelem snížení rizika jejího zneužití. Výkonná moc obvykle náleží vládě a čelnímu představiteli země. V České republice výkonnou moc obstarává především vláda a prezident. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné, vláda nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy - například vládní nařízení Kontrolní orgán = orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, jiné orgány a právnické nebo fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o správní orgán, který je oprávněn dle zvláštních zákonů provádět kontrolu - například ministerstva, obecní/krajské úřady, okresní správa sociálního zabezpečení

Metodické Doporučení K Činnosti Územních Samosprávných

Kontrola exekutivou. Jde o základní formu kontroly hierarchického typu, která zároveň zpravidla zajišťuje i koordinaci činnosti zpravodajských služeb. Zpravodajské služby jako specifická součást moci výkonné podléhají kontrole ze strany svých nadřízených v hierarchickém uspořádání Modely dělby moci a jejich fungování Dělba moci v ČR Historie vzniku princip dělby moci vzešel ze zápasů stavovských zastupitelských orgánů s panovníky Teoretické podchycení: John Locke - Dvě pojednání o vládě Charles de Montesquieu - O duchu zákonů Princip dělby moci snaha zabránit, aby veškerá moc byla koncentrována v rukou jednoho státního orgánu.

Výkonná moc - Wikipedi

 1. To je nezávislý úřad, který je vyčleněn svým způsobem z moci výkonné. Je obsazován specifickým způsobem, tak aby tam nebyla závislost na orgánech moci výkonné, zákonodárné. Je tam nějaké funkční období atd. Takže je to svým způsobem nezávislý tribunál, byť ne na úrovni toho soudního typu
 2. kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba ). (2) Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založenýc
 3. Ombudsman v demokratickém státě : občanská kontrola výkonné moci / Jedním ze základních principů demokratického státu je kontrola státních orgánů, především kontrola moci výkonné. Kontrolují nejen státní orgány (parlament, soudy, nejvyšší účetní dvory apod.), ale i občané se mohou do určité míry na kontrole.
 4. FILIP, Jan. Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR (Topical problems of executive power in the Czech Republic in terms of constitutional law). In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. p. 11-34. ISBN 80-210-3611-7
 5. Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územ-ních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kon-trolní orgán), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územ-ních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba)
 6. NKÚ představuje jeden z nezastupitelných pilířů demokratického státu. Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. NKÚ plní svou funkci samostatně a je nezávislý jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní
 7. (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků.

Kontrola veřejné správy vykonávaná soudy - Iurium Wik

Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR: Název anglicky: Topical problems of executive power in the Czech Republic in terms of constitutional law: Autoři: FILIP, Jan (203 Česká republika, garant). Vydání: 1. vyd. Brno, Výkonná moc v ústavním systému České republiky, od s. 11-34, 24 s. 2004. Nakladate Informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb. Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů. Rada jako zákonodárný orgán vymezující politické linie pro Komisi sestává ze zástupců výkonné moci, kteří nepodléhají žádné kontrole v rámci evroého modelu. Jsou odpovědní v rámci svého ústavního systému svému národnímu parlamentu - ovšem ve zcela jiných oblastech ÚVOD Jedním ze základních principů demokratického státu je kontrola státních orgánů a především kontrola výkonné moci. Kontrolují nejen státní orgány (parlament, soudy, nejvyšší účetní dvory), ale i občané se mohou do určité míry na kontrole moci výkonné podílet buď kolektivně (nezávislé komise, výbory, občanská sdružení apod.) nebo individuálně

Zákon o kontrole (kontrolní řád) (úplné znění) - Podnikatel

V širším pojetí jsou jako složky výkonné moci svou působností chápany i úřady, které se podílí na chodu státu, jako například Česká národní banka či Nejvyšší kontrolní úřad. Ty jsou ovšem v Ústavě zakotveny samostatně mimo oblast moci výkonné, protože vykonávají i dohled nad tradičními složkami exekutivy kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba ). (2) Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založenýc znamená striktní dělbu moci • pokud je míra disciplinovanosti nízká, d ělba je d ůsledn ější - viz USA • multipartismus zmírňuje účinky model ů dělby moci - napomáhá k posílení kontroly výkonné moci legislativou - vítězná strana nemá nadpolovi ční většinu v dolní komo ř Základní principy soudní kontroly moci výkonné (a tedy i kontroly veřejné správy a jejích aktů) tak nalezneme nejen v Ústavě ČR 1 (např. čl. 80, čl. 87), Listině základních práv a svobod 2 (zejména čl. 36), ale i v mezinárodních smlouvách o lidských právech

Kontrolní řád v aplikační praxi Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné Kontrola ústředního orgánu veřejné moci vládou, jak je navrhováno v § 3, je zcela iluzorní, neboť se jedná rovněž o orgán moci výkonné. b. potenciální časovou neomezeností nařízených opatření; svou intenzitou a šíří se moho

Boj za svobodu a právo je trvalý a demokratická kontrola zákonnosti činnosti výkonné moci, včetně policie a státního zastupitelství, je nutná. Náš režim vznikl v listopadu 1989 v boji za vládu volených, svobodu a právní stát. Tyto hodnoty musí být nadřazeny různým kampaním Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který bude účinný od začátku roku 2014, upravuje podle § 1 odst. 1 postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti. Kontrola Procesní postupy (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) § 1. Působnost zákona (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů. orgán moci výkonné - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Armáda se ale z područí kontroly výkonné moci nevymaní především proto, že ona sama je její složkou. Nejedná se tedy o kontrolu armády v pravém slova smyslu, ale o její řízení, kdy je prezident, velitel vrchních sil, a vláda vrcholným orgánem výkonné státní moci moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba). (2) Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněţ při kontrole výkonu státn

Moc výkonná - WikiKnihovn

 1. kontroly kontrolním orgánem Strana 1/2 6. dubna 2021, 9.00 - 15.00 Parametry kurzu Mgr. Lenka Piknová Podrobná anotace kurzu Nabízený kurs je určen pracovníkům orgánů výkonné moci, orgánů územních samosprávních celků (krajů a obcí), kteří v rámci veřejné správy vykonávají kontrolní činnost orgánů výkonné moci.
 2. Kontrola a odpovědnost. Parlamentní demokracie je založena na odpovědnosti vládní složky výkonné moci parlamentu. Naše ústava do vládní složky výkonné moci řadí státní zastupitelství. Z ústavy plyne, že vláda je za činnost státního zastupitelství odpovědna Poslanecké sněmovně
 3. Zákonodárná moc v ČR, orgány PS a senátu. Dalším úkolem Parlamentu je, kromě tvorby zákonů, také kontrola moci vládní a výkonné. Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna . Výbory, komise a delegace . Aktuální stav ke dni: 25. únor 2005 . Výbory
 4. projev výkonné moci ve stát . Pro výkonnou moc je charakteristické, že se jedná o veřejnou moc, kterou disponuje stát a jím pov řené subjekty povolané ke správ veřejných záležitostí. Veřejná správa tak v sob zahrnuje státní správu a samosprávu (Průcha, 2009, str.9)
 5. (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen správní orgán). (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od ..

a moci výkonné. V tomto směru je kontrolní činnost spojená s veřejnou správou jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě a efektivnosti právní regulace. Jen stěží si lze představit, že by stát stanovil povinnosti, aniž by svými orgány tyto povinnost Úplně znamení a funkce výkonné moci se projevují ve státě. Zde se spoléhá na daně, ozbrojené síly, aparát úředníků. Dříve na nejvyšší úrovni byla soustředěna v rukou monarchů. Pak se chovala jako jediná státní moc, která zároveň vykonávala spravedlnost, zákonodárství

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) §

V demokratických zemích je zavedený systém kontroly moci výkonné (policie) mocí soudní. To u nás pomalu přestává platit, napsal Bábek a doplnil stanovisko Podnikatelských odborů: Je to další krok k šikaně podnikatelů pod záminkou boje s kyberzločinem a terorismem, protože trestní řád nevymezuje okruh. STÁTOVĚDA - OTÁZKY. popište princip koncentrace a dekoncentrace výkonné moci. úplná koncentrace by byla uskutečněna, kdyby ve státě byla správa určitého oboru soustředěna v rukách jediného orgánu (to zpravidla ve větších státech nemožné, protože to vylučuje vzdálenost mezi orgánem a občanem, resp. místem, jehož se má správní úkon týkat

Setkání prezidentů komor s předsedou vlády – LKS časopis

Soudní kontrola veřejné správy z pohledu ústavního soudnictví. Veřejná správa je činnost, jejímž nositelem je stát, a která spočívá v plnění veřejných záleži-tostí ve veřejném zájmu, realizovaných jako projev výkonné moci ve státě. Veřejná správa je činností podzákonnou a nařizovací a jako taková musí. Politici a vysocí úředníci mají zájem zvyšovat moc státu. Pro veřejnost nenápadně, ale vytrvale omezují svobodu občanů. V demokratických zemích je zavedený systém kontroly moci výkonné (policie) mocí soudní. To u nás pomalu přestává platit. Úředníci mohou bez soudního povolení vstoupit do obydlí občanů, aby. To je nepochybně správně, stejně jako to, aby tato kontrola byla vedena orgánem, jenž není příliš závislý na výkonné moci. Daňový poplatník, jestliže odvádí své daně, požaduje kontrolu, která bude v zájmu peněz, jež odvádí Soudní moc byla totiž součástí moci výkonné a zákonodárnou moc držel v rukou panovník, takže moc výkonná v tradičním čínském smyslu slova zahrnovala i tyto složky. Dalšími dvěma mocemi se v tchangském pojetí staly moc kontrolní a moc zkušební. Moc kontrolní vykonával nezávislý kontrolní úřad zvaný cenzorát

Moc soudní. - je další složkou moci ve státě - její výkon je svěřen nezávislým soudům, které ji uskutečňují jménem republiky. - soudy jsou určeny k tomu, aby poskytovaly občanům právní ochranu - rozhodují o vině a také o trestu za trestné činy, ale i o spravedlnosti (nevině V současném systému se volí na každé úrovni jen zákonodárný orgán. Protože ten pak jmenuje výkonný orgán, a ten následně jmenuje soudce, nemůže být o vzájemné kontrole moci zákonodárné, výkonné a soudní ani řeči. Ústava musí zavést brzdy a vzájemné vyvažování, aby si žádný orgán neuzurpoval veškerou moc své místo má tam, kde ji nelze nahradit kontrolními činnostmi prováděnými v rámci moci výkonné nebo moci soudní. pramenem právní úpravy je vedle Ústavy zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon o jednacím řádu Senátu. Specifické prostředky parlamentní kontroly. a) otázka důvěry vlád Ústavní základy veřejné moci a její organizace Podklady pro konzultaci č. 1 a č. 2 Jan Filip Filip: Úst.základy veř. moci další teorie - moc kontrolní, moderační, municipální, finanční (ČNB?) Ústava ČNB výslovně do některé z mocí uvedených v čl. 2 odst. 1 Úst neřadí a upravuje ji v samostatné hlavě v jediném článku Nikdo nebude moci zabránit šíření prezidentovy moci, pokud zmizí parlamentní kontrola výkonné moci. To, že prezident bude mít možnost jmenovat klíčové soudce v zemi a bude moci zůstat ve své politické straně, posílí zásadně jeho formální i neformální vliv

Novinky při kontrole požární ochrany Bezpečnost práce

Výkonná moc. Výkonná moc je zodpovědná za provádění zákonů v zemi. Zahrnuje prezidenta, viceprezidenta, vládu a řadu dalších nezávislých výborů. V čele výkonné moci stojí prezident, jenž je povinen zajistit, aby byly zákony důsledně uváděny v platnost. Prezident musí zachovávat, chránit a bránit Ústavu Do moci výkonné je zařazená i vláda, která dle znění ústavy je vrcholným orgánem moci výkonné. Praxe je však komplikovanější. Z hlediska nadřízenosti a podřízenosti prezident vs. vláda nelze jednoznačně určit, kdo má hlavní slovo, někdy je to prezident jindy zase vláda Výkonnou moc podle Ústavy ČR tvoří: Vláda ČR, prezident republiky a správní úřady (např. ministerstva, krajské a obecní úřady). O výkonné moci správních úřadů bude pojednávat celek Správní právo. Nyní se budeme zabývat pouze výkonnou mocí vlády a prezidenta republiky státní kontroly byl 7. září 1951 zrušen nejvyšší úetní kontrolní úřad (a jemu odpovídající instituce na Slovensku - Nejvyšší kontrolní dvůr), a nahrazen ministerstvem státní kontroly. Nejvyšším orgánem kontroly se tedy stává ministerstvo, orgán moci výkonné, jehož pravomocí je vydáva

Kontrola moci a mocných aneb zákonná úprava klouzavého

7) jaké nástroje požívá parlament ke kontrole moci výkonné v systému s parlamentní formou vlády 8) jaké jsou modely většin. vol. systému ve více mandát. vol. obvodech, které teoreticky umožňují i zastoupení menšin 9) jaký je účel neslučitelnosti funkce poslance a člena vlády 10) jaké rozlišujeme kandidátní listin Současně vzrůstala moc p., jeho vliv na státní správu a kontrola výkonné moci, začal zasahovat do královy zákonodárné moci a postupně se ujímá i zákonodárné iniciativy. Postupně se prosazuje zásada, že královi ministři musí mít důvěru královské rady. Rýsují se zásady parlamentní vlády Exekutiva (výkonná moc) je složka státní moci pověřená každodenním řízením státu (státní správou).Ve své činnosti je podřízena moci zákonodárné.Není nadána pravomocí vydávat originární normativní právní akty (pouze podzákonné právní předpisy, které musejí být secundum et intra legem), a výkonnou mocí vydávané individuální právní akty (správní. veškerou státní moc vykonává lid prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní za pomocí REFERENDA - všelidové hlasování; dělí se na 8 hlav a každá má články . Moc zákonodárná. orgánem zákonodárné moci je Parlament České republiky, který je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senáte

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ČÁST PRVNÍ - KONTROLNÍ

Pirátská strana: Prosazujeme důslednou dělbu moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní moc a několik málo zvláštních nezávislých orgánů (Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Pirátská strana prosazuje důslednou dělbu moci ve státě, územních a profesních samosprávách, politických stranách i na vysokých školách Dělba moci Prosazujeme důslednou dělbu moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní moc a několik málo zvláštních nezávislých orgánů (Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Pirátská strana prosazuje důslednou dělbu moci ve státě, územních a profesních samosprávách, politických stranách i na vysokých školách Kontrola určená Ústavou je postavená kolem článků 43 a 63. Tato kontrola má právní rámec a určuje, že to bude Parlament ČR, který z mandátu, který získal přímo od voličů, rozhodne o vyhlášení válečného stavu (Čl. 43 odst. 1) nebo o vyslání jednotek do zahraničních misí (Čl. 43 odst. 3) Vyjádřil jsem v tiskové zprávě své znepokojení nad způsobem, kterým je v posledních týdnech hazardováno s důvěrou občanů ve fungování právního státu. Jeho samotná existence je založena na důvěře občanů v respektování kompetence moci výkonné, zákonodárné a soudní Extrémní pojetí tohoto principu demonstrovala ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, když prohlásila, že tohoto principu nutně odvozuje, že není možné odvolávat předsedy soudů ze strany moci výkonné, ale musí se tak dít v rámci moci soudní (ČT, 12. 9. 2006)

Ústavní pořádek České republik

- výkonná moc (exekutiva) - soudní moc (judikativa či justice) Jsou odděleny, a měli by být i vyváženy (kontrola), aby nemohlo dojít k jejich zneužití 2. Moc výkonná - prezident a vláda. Vláda - vrcholný orgán výkonné moci. Hlavní úkoly - správa státu, kontrola úřadů. Člen vlády nesmí podnikat. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny. Za výsledky své práce je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně Zpravodajský produkt 11074 Specifická analýza Zdroj: Agentura EXANPRO Produkt jako třetí díl navazuje na dokument 11072 (díl 1/2) a dokument 11073 (díl 2/3). První díl obsahuje úvodní objasnění ke spolčení výkonné a soudní moci s přehledem osob, jež se provinily, a se shrnutím bodů, proti nimž se provinily. Dále první díl v příslušné kauze rozebírá [

Veřejná kontrola soudnictví

Vídeň úspěšně bojuje proti hazardu - Chytrý regionNotebooky Toshiba E45T a E55T - představení | cdr

Co se na školení naučíte? Cílem semináře je představit úpravu procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle kontrolního řádu, který se od 1. ledna 2014 stal obecným kodexem pro kontrolu, která je součástí moci výkonné. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi, a to např. jak z pozice vedoucích pracovníků, tak těch. Kontrola (NKU) Dozor (dohlíží pouze na zákonnost) Výkonná Soudní Územní samospráva . 3-98 František Kučera 2. Státní správa, samospráva, správní řízení 2.1. Správní právo Protože je veřejná správa součástí výkonné moci, je třeba ji odlišit o

Ombudsman v demokratickém státě : občanská kontrola

Kontrolní řád v aplikační praxi. Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné Senát porušil ústavní rozdělení moci. 13. 9. 2020. Ústava ČR ve svých jednotlivých článcích stanoví způsob rozdělení tří mocí, a to moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní. Zároveň upravuje způsob spolupráce těchto mocí tak, aby nedošlo k narušení jejich rovnováhy. Senát, svojí návštěvou Tchaj-wanu. Argumentace dovolatelky by ve svých důsledcích vedla k tomu, že náprava protiprávního stavu by byla závislá na uvážení moci výkonné (zda se rozhodne soudce znovu do funkce jmenovat). Ze současného uspořádání dělby moci však vyplývá, že moc výkonná se podílí toliko na ustanovení do funkce (§ 61-63 zákona o. NKÚ je nezávislý ústavní orgán, který není součástí moci výkonné a nejedná se o správní úřad. Funkčně se někdy označuje jako parlamentní orgán, což souvisí s jeho úkolem posbírat informace pro Parlament, aby ten pak mohl reagovat ve formě zákona či jinou formou

Funkce Ústavního soudu. Mezi nejdůležitější funkce Ústavního soudu České republiky patří kontrola zákonů a jejich soulad s ústavními předpisy, přezkum postupů výkonné moci při projednávání ústavních stížností a přezkoumávání postupů soudů, které mají být v souladu s pravidly spravedlivého procesu Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných. kontrolní úřad vždy stál a bude stát na straně občanů. NKÚ má ve své činnosti pevnou pozici, která je dána nejen jeho nezávislostí na výkonné moci, ale zejména tím, že je spolehlivým, profesionálním a důvěryhodným partnerem a poskytovatele

PPT - Ústavní právo Moc zákonodárná PowerPointZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD maturitní otázky: 11

Nezvolené orgány výkonné moci nemohou přijímat právní předpisy a vyvlastňovat prostřednictvím doporučení a řízení ve věci hospodářské soutěže.. Nezvolené orgány výkonnej moci nemôžu prijímať právne predpisy a vyvlastňovať prostredníctvom odporúčaní a konaní vo veci hospodárskej súťaže -kontrola moci výkonné občany - kolektivně (členství v různých nezávislých komisí) nebo individuálně (ve formě petic)-ombudsman. jaké nástroje požívá parlament ke kontrole moci výkonné v systému s parlamentní formou vlád

kontrolní ú řady považovány vedle moci výkonné, zákonodárné a soudní jako potenciální čtvrtý pilí ř státní moci, nezávislý na ostatních t řech.1 Práv ě nezávislost nejvyšší auditní instituce je jedním ze st ěžejních témat této práce. Cílem mi bylo vystihnout vazby NKÚ na další orgány státní moci Federalismus a soudní kontrola ústavnosti autor: Jackson, V., S. publikováno v 02/1991 rubrika: Stati str. 113. Pojem soudní kontroly ústavnosti. Pojem federativní systém. Prosazování federálních zákonů a dohled nad činností výkonné moci. Pravomoc stanovit rozsah federální moci a vykonávat federální zákonodárství výkonná moc translation in Czech-Russian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen kontrolovaná osoba). Kontrolní řád tedy předpokládá, že kontrolu vykonávají tzv. kontrolní orgány, za ně Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné Moc výkonná •Vykonávána vládou, ministerstvy a jinými správními úřady •Součástí moci výkonné je prezident •Veřejná moc může být vykonávána pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon •Státní zastupitelství •Správní úřady, které jsou součástí moci výkonné Polit. kontrola je kritickým problémem parlamentní vlády. Jen pravému p. náleží, když oba nositelé moci, vláda a parlament, mají oprávnění ke kontrole, mají k dispozici možnost kontroly a mohou ji skutečně využívat. Účinným prostředkem parlamentu je stálá možnost popohnat vládu k polit. zodpovědnosti nadaných nezávislostí na ostatních složkách ve řejné moci, zejména moci výkonné, pop řípad ě jediným soudem, které vykonávají správní soudnictví ve funkcionálním smyslu. Správní soudnictví mohou vykonávat: 1 Srov. Čl. 1 odst. 1 Ústavy. 2 Srov. Čl. 36 Listiny, čl. 6 Úmluvy