Home

MEŘO vlastnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - vutbr

 1. Vlastnosti Prostorový model molekuly methanolu Geometrie molekuly methanolu je zobrazena na obrázku modelu vlevo. Vzhledem k volné otáčivosti částí molekuly kolem σ-vazby mezi uhlíkovým a kyslíkovým atomem se sice může vodík MEŘO) • přísada do nemrznoucích směsí.
 2. generace 100% MEŘO. [1] 2.2 Bionafta 2. Generace Bionafta druhé generace - směsná nafta, jedná se o směsné palivo metylesteru s ropnými uhlovodíky. [2] Jednu ze tří složek tvoří metylester. Druhou složku tvoří lehké nebo těžké alkany. Mají vynikající palivové vlastnosti, naopak problém je nízká mazivost
 3. Již zmíněné nepříznivé vlastnosti bioetanolu, nízkou vznětlivost a malou mazací schopnost, ale i korozní agresivitu, lze úspěšně ovlivnit přísadami na bázi organických dusičnanů a dusitanů, které se do bioetanolu přidávají podle doporučení výrobce v množství 4 až 10 %. (MEŘO), bionafta vyrobená s použitím.
 4. Porovnání typických vlastností řepkového oleje, MEŘO a motorové nafty: Vlastnosti Měrné jednotky, Řepkový olej, MEŘO, Mot. nafta Hustota při 15°C kg.m-3 915, 880, 840 Kinematická viskozita při 20°C mm2.s-1 98, 7,5, 6,5 Bod vzplanutí °C 300, 130, 75 Cetanové číslo 40, 52, 50 Filtrovatelnost °C +15, -10, -2
 5. SEZNAM OBRÁZK #, TABULEK A GRAF Tabulka 1 Vlastnosti motorové nafty a MEŘO Tabulka 2 Vlastnosti metylesterů mastných kyselin rostlinných olejů a nafty Tabulka 3 Přehled typických skupin a sloučenin charakteristických pro motorové olej
 6. stavu. Tato vytvrzená (ztuhlá) hmota má dobré elektrické vlastnosti, je odolná vůi rozpouštědlům a neměkne při zahřátí. Nevysychavé rostlinné oleje Patří sem olej olivový, řepkový, slunenicový a ricinový. Jsou to oleje, které zachovávají své tekuté vlastnosti. Používají se jako kapalné izolanty a k napouštěn

Uplatnění motorových biopaliv v dopravě v ČR - TZB-inf

Bionafta (FAME - fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace.Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy ve vznětovém motoru (dieselu). Význam a spotřeba bionafty v Evroé unii neustálé stoupá Pomocný prostředek lze použít v tank-mix směsi s přípravky Atlantis OD, Attribut SG 70, Grodyl 75 WG, Husar Star, MaisTer, Mix Double, Sekator OD, Stemat Super, Sencor Liquid, Laudis WG, Tandem Stefes FL, Serenade ASO, Decis Protech, Decis Forte, Capreno, Conviso One Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150-370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Motorová nafta. Bionafta v baňce MEŘO. Všeobecná charakteristika. Jednotlivé parametry jsou při výrobě MEŘO - FAME dány ČSN EN 14214+A1. Tato norma je českou verzí evroé normy EN 14214:2008+A1:2009 a stanovuje všeobecné požadavky na methylestery mastných kyselin pro vznětové motory, mezní hodnoty pro uvedené vlastnosti a uvádí metody zkoušení 5-MeO-DMT (5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin) je velmi silné psychedelikum.Přírodně se vyskytuje v malé míře v některých rostlinách, a v poměrně velké míře je obsažen v jedu některých druhů ropuch a v dalších organismech, které obsahují příbuznou látku - bufotenin.Je možné ho vyrobit i synteticky. Účinky jsou srovnatelné s účinky DMT, ale produkuje méně.

Tabulka 3 - Identifikace a fyzikálně-chemické vlastnosti látek - pokračování Číslo CAS 67762-38-3 Číslo EC 267-015-4 Název FAME, Metylestery mastných kyselin C16-18 a C18-nenasycených; MEŘO Chemické složení Biopalivo na bázi rostlinných olej, které se vyrábí chemickou reakcí rostlinného oleje s metanolem Bionafta. Bionafta je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů ­ nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným esterifikace, při kterém se mísí metanol s hydroxidem sodným a pak s olejem vylisovaným ze semen řepky olejné nebo ze sojových bobů. Vedlejším produktem při tomto procesu je glycerín, který lze. Aditiva a přísady do paliva zlepšující vlastnosti paliva. Které složky by neměly chybět v aditivech pro naftové motory? Antioxidanty - zajišťují zpomalení stárnutí a zlepšují stabilitu nafty (zejména při dnes používané naftě smíchané s určitým procentem bionafty MEŘO - metylester řepky olejné Depresanty ,zvyšující protimrazové vlastnosti MEŘO a bionafty PD 571 a Lubo Flow 3111, zajišťující C.F.P.P až do -22 st.C . Depresant Bishop´s Original Formula PD-565 je v prvé řadě určen k úpravě bodu tuhnutí a zlepšení tekutosti středně destilovaných paliv

Oleje.cz • Zobrazit téma - Mazací schopnost rostlinného olej

Benzina začala přidávat do své dražší nafty hydrogenovaný rostlinný olej HVO, který na rozdíl od biosložek MEŘO motorům prospívá. Nechlubí se tím proto, že takovou Vervu Diesel má jen na některých čerpacích stanicích. Umíme zjistit, které to jsou 3. Fyzikálně-chemické a palivové vlastnosti methylesterů živočišných tuků Odlišnost vlastností rostlinných olejů a živočišných tuků, resp. z nich připravených methylesterů je dána roz-Obr. 2. Koncepce přípravy methylesteru z živočišného tuku Parametr EN 14214 MEŘO AFME Obsah methylesterů, hm.% min. 96,5 98 > 99, Navíc: motorářské vlastnosti se zřejmě tolik neliší (jde o předpoklad vyplývající z příbuzného chemického složení a několika málo pokusů). Tyto úvahy (tj. uplatnění EEŘO jako alternativy MEŘO) proběhly odbornou literaturou i v zahraničí Tabulka . 4: Vlastnosti metylesterů různých olejů 23 Tabulka . 5: Fyzikálně-chemické vlastnosti paliva HVO 25 Tabulka . 6: Porovnání vlastností běžné nafty a bionafty třetí generace 31 Tabulka . 7: Obs ažnost oleje u různých plodin 32 Tabulka . 8: Výsledné hodnoty parametrů nafty a řepkového oleje 3 2 3. pr`vn˝ podklady pro vyuit˝ kvasnÉho lihu jako motorovÉho paliva 15 souČasn` podpora st`tu pro vyuit˝ kvasnÉho lihu 17 dotace pro vÝrobu etbe z bezvodÉho kvasnÉho lihu 17 4. bionafta jako palivo pro pohon vzn ĚtovÝch motor Ů 17 4.1 kvalita meŘo a jej˝ stanoven˝ 18 4.2 porovn`n˝ vÝkonovÝch a provozn˝ch parametrŮ vznĚtovÝch motorŮ s meŘo a motorovou naftou 2

Bionafta - Wikipedi

Bezpečnostní list podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a Nařízení komise 453/2010/ES Tento bezpečnostní list není vyžadován podle článku 31 nařízení 1907/2006, protože látka není klasifikována jako nebezpečná, ale v souladu se článkem 32 nařízení poskytuje zákazníkům relevantní informace o látce v Sungrow Residential SG17.0RT. S třífázovým střídačem uvádí společnost Sungrow na trh novou generaci stringových střídačů. Funkce obnovy PID snižuje depolarizaci panelů v noci. 17kW verze má celkovou hmotnost 21 kg, což je o 3 kg méně než předchozí verze

Vlastnosti alternativních paliv ze zemědělské produkce jsou velmi podobné v porovnání s ostatními motorovými palivy ropného původu. Ropná paliva mají jiné složení. Fyzikální a chemické vlastnosti rostlinných olejů a jejich esterů jsou však velmi podobné motorové naftě a fyzikální a chemické vlastnosti alkoholů a. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliv Držák nabíjecího kabelu. Praktický organizér pro nabíjecí kabel, který se hodí k wallboxu Easee. Je vyroben z nerezové oceli a je k dispozici ve dvou různých barvách s práškovým nástřikem odolným proti poškrábání Vlastnosti. MeoBright 5501 . Všechny optické členy jsou opatřeny antireflexními vrstvami MeoBright 5501 (MB-5501) aplikovanými pomocí špičkových technologií v oboru - depozice vrstev za pomoci iontů. Vrstvy zajišťují mimořádné hodnoty světelné propustnosti dalekohledů (99,8% na čočku, 92-95% u celého přístroje podle. MEŘO má některé negativní dopady na vlastnosti olejů používaných pro mazání, začala se připravovat bionafta II. generace, kde MEŘO tvoří jen 30 % a zbytek jsou nearomatické uhlovodíky

Samotné MEŘO je bezpečné, biologicky odbouratelné. Má dobré mazací vlastnosti. Má ale nižší výhřevnost než ropné uhlovodíky, je agresivní vůči gumě, snáze oxidovatelný s následnou tvorbou sedimentů a kyselých produktů. Je snáze napadnutelný bakteriemi, než standardní diesel Metylester řepkového oleje - MEŘO se používá jako základní a stěžejní složka současné bionafty (2. generace) - má podobné vlastnosti a výhřevnost jako motorová nafta. V té je ho obsaženo minimálně 30 procent (maximálně 36 procent) a je z velké části zodpovědný za její příznivé ekologické vlastnosti chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory pomocného prostředku pro tento účel zajistí vlastník pomocného prostředku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pomocného prostředku. Hlavním důvodem jeho použití jsou příznivé vlastnosti získaného MEŘO (hustota, viskozita). Rovněž lze použít etanol, ale jeho výrobní cena je mnohem vyšší než u metanolu. Neutralizace; Důsledek nevyhnutelné vedlejší reakce mastné kyseliny a katalyzátoru (nejčastěji Hydroxid draselný nebo sodný) za vzniku mýdla o vody

MERO 33528 - Přípravky - Agromanuál

 1. imálně 31% MEŘO, zbytek tvoří běžná motorová nafta. Vyrábí se transesterifikací, při níž dochází k výměně glycerolu za methanol. Vlastnosti tuků a olejů. Tuky a oleje jsou kapaliny nebo pevné látky bez barvy a zápachu. Většinou se vyskytují ve směsích, které nemají ostře dané teploty tání
 2. Prvý vyvinutý technologický postup umožňuje převod prakticky 100% energie rostlinného oleje do MEŘO tím, že v MEŘO zůstávají volné mastné kyseliny, které mají obdobné palivářské vlastnosti jako metylestery těchto kyselin. Mohou však způsobovat korozi některých kovů (Zn, Pb, Cd) a zvyšují číslo kyselosti MEŘO na.
 3. Vlastnosti digestátu Použití digestátu Podle druhu zpracovávaných materiálů se BPS dělí na zemědělské a ostatní (někdy též G-fáze vznikající při výrobě MEŘO, gastroodpady, lihovarnické výpalky, lanolin, atd. Výstupem z ostatních BPS jsou vždy netypové digestáty
 4. MEŘO se přidává do motorové nafty, přičemž jeho přidáním se vlastnosti motorové nafty nezmění. Nebezpečné chemické látky a přípravky, které se vyskytují v objektech areálu provozovatele, nevyvinou při vzájemném nežádoucím kontaktu nebezpečnou chemickou reakci. Při mimořádných provozníc
 5. Zajímavost je, že biosložka v naftě (MEŘO) má jedinou dobrou vlastnost a to, že podstatně zlepšuje mazivost nafty. Ostatní vlastnosti MEŘO jsou na pendrek, Strana 4 z

MEŘO Je varianta bionafty představující směsi s ropnými uhlovodíky, která do určité koncentrace (20%) lze použít v běžných vozidlech. Samotné MEŘO je bezpečné, biologicky odbouratelné. Má dobré mazací vlastnosti, lepší než klasická nafta. Má ale nižší výhřevnost než ropné uhlovodíky, je agresivní vůč Již zmíněné nepříznivé vlastnosti bioetanolu, nízkou vznětlivost a malou mazací schopnost, ale i korozní agresivitu lze úspěšně ovlivnit přísadami na bázi organických dusičnanů a dusitanů, které se do bioetanolu přidávají podle doporučení výrobce v množství 4 až 10 %. (MEŘO), bionafta vyrobená s použitím. Klíčová slova: motorová nafta, MEŘO, aditiva, nízkoteplotní vlastnosti, CFPP 3/2016 - stránky 84 - 89 DOI: 10.35933/paliva.2016.03.02 Posuzování energetických zařízení z hlediska aplikovatelnosti karbonátové smyčk Ukazuje se, že v důsledku stanoviska automobilového průmyslu zůstane asi maximální obsah FAME/MEŘO v naftě na hranici max. 7 % objem. Může se stát, že s ohledem na tlak na zvýšení jakostních ukazatelů (nízkoteplotní vlastnosti) bude požadován přídavek cca 2 % tzv Tabulka č. 3 - Fyzikálně-chemické vlastnosti vybraných oxigenátů Dle výše uvedených kalkulací je zřejmé, e v případě, e výroba a spotřeba MEŘO zůstane na 100 000 t ročně, a výroba a spotřeba biolihu bude přesně kopírovat procenta uvedená ve směrnici, pak v roce 2010 ČR nemů e dostát svým závazkům..

padě MEŘO se jednalo o antioxidační přísadu BHT (di-terc-butylhydroxytoluen) v koncentraci 500 mg∙kg-1. Aplikace BHT byla uskutečněna v průběhu výroby FAME. Testovací vzorky motorové nafty s různým obsa-hem MEŘO byly ošetřeny komerčním aditivem upravu-jící nízkoteplotní vlastnosti typu WAFI (dále označe MEŘO tak má horší výhřevnost než nafta, dále kratší oxidační stabilitu, sklony k tvorbám různých polymerních úsad, zanáší vstřikovače obsaženými kovy a v mrazech mrzne, čímž ještě zhoršuje špatné zimní vlastnosti české nafty. Pohádka o obnovitelnosti

Motorová nafta - Wikipedi

Další vlastnosti řepkového oleje Šešule (plody) a semena řepky olejky (MEŘO - methylestery řepkového oleje), které jsou dle požadavků legislativy přimíchávány do motorové nafty v množství 5,75 %. Část spotřebitelů má řepkový olej zafixován jako surovinu pro technické účely a nezná složení řepkového. vlastnosti, výrobu, použití a dopad na životní prostředí. Poté jsou charakterizovány vznikající emise cyklu výroby a distribuce biopaliv. V poslední þásti jsou biopaliva srovnána z různých hledisek a jsou zde doporuþeny alternativy pro výrobu plynných a kapalných paliv z obnovitelných zdrojů. Klíčová slov - obdobné vlastnosti a pokyny pro první pomoc jako NM Metylestery mastných kyselin (FAME/MEŘO) - není klasifikována jako nebezpená (hořl. kapalina IV. třídy nebezpenosti) , ve velkém množství působí škodlivě na vodu a půdu - první pomoc: při nadýchání vyvést na erstvý vzduch, při styku s kůží omýt mýdlem špatné vlastnosti (vysoká viskozita, špatná stabilita a nízké cetanové číslo). Proto se olej pro pohon v motorech chemicky upravuje na bionaftu. V českých podmínkách je na výrobu 1 t bionafty zapotřebí zhruba 2,5 t řepky. Směsná motorová nafta je speciální český produkt, který tvoří minimálně 30% bionafty

Aditiva do paliv lze rozdělit stejně jako u maziv na Aditiva výrobní - což jsou chemikálie přidávané do paliv již při výrobě. Výrobci se tak snaží palivu zajistit takové parametry, které bude splňovat nezbytné technické normy, bez nichž by nebylo možné palivo prodávat v souladu se zákonem • Potřebné vlastnosti z hlediska průběhu hoření směsi ve válci motoru: rozdílné požadavky na paliva pro ZM a VM. - Pro ZM požadavek na průběh hoření s postupem čela plamene do nespálené směsi, vysoká odolnost homogenní směsi paliva a vzduchu proti samovznícení (tzv. klepání - detonacím) v podmínkách válce motoru

MEŘO - TERMINAL OIL a

separátorů na jejich vlastnosti Vybrané separátory Referenční separátor - nafta - vzorek č.1 Tři rozpouštědlové separátory -Modifikovaný řepkový olej metylesterem - vzorek č. 2 -Separátor je frakce surového MEŘO - vzorek č. 3 -Separátor na bázi minerálního oleje - vzorek č. Porovnání vybraných vlastností motorové nafty a MEŘO vyplývá z tabulky 1, ve které jsou uvedeny vlastnosti nafty převzaté z publikace Steinleitnera [13], a údaje o MEŘO z bezpečnostního listu jednoho z výrobců této látky [14, 15]. Tabulka 1: Vlastnosti motorové nafty a MEŘO

5-MeO-DMT - Wikipedi

Alternativou ke klasické motorové naftě je v ČR bionafta a směsná motorová nafta. Je to umožněno právními předpisy, zejména zákonem o spotřební dani. Předmětem daně jsou metylestery mastných kyselin (FAME), metylestery mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) a směsná motorová nafta s nejméně 30 % MEŘO (SMN B30) MEŘO je látka, která má obdobné vlastnosti jako motorová nafta a sama PRIMAGRA uváděla, že již v té době měla dlouhodobé zkušenosti s lisováním řepkového oleje a výrobou FAME. PRIMAGRA byla finančním úřadem přistižena, že v říjnu, listopadu a prosinci 2007 prodala určité množství MEŘA, za více než za 8,5 mil Lahutová, D. Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. VŠB - TUO, 2010Cílem bakalářská práce je zjistit, jaký vliv bude mít přídavek MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. První část je věnována základním pojmům, legislativě a význam slova bionafta Zdroj: Euro.cz. Babišův Preol chce vrátit na výsluní naftu smíchanou s řepkovým olejem. Jedni státní úředníci píší novelu zákona, aby vše bylo legislativně čisté

zcela správně rovněž zkratka MEŘO (methylestery řepko-vého oleje). Oproti běžné motorové naftě vyráběné z ropy má bionafta řadu nevýhod vyplývajících z její chemické pova-hy. Mírně nižší výhřevnost tohoto paliva je přitom nedo- mnohem lepší než vlastnosti čistě ropné motorové nafty. 2 Tato práce je věnována experimentálnímu porovnání vlivu obsahu asfaltenů v ropách na reologické a usazovací vlastnosti. Struktura asfaltenů není dodnes dobře prozkoumaná. v určitých intervalech (0, 14, 30, 60, 90, 120 dní). V motorové naftě byly sledovány obsahy n-alkanů, biosložky MEŘO (methylester řepkového oleje.

MEŘO, které s přídavkem aditivů může být po stránce zimních vlastností relativně vyhovující, povoluje i řadu jiných biosložek ze skupiny FAME, které mají zimní vlastnosti mnohem problematič-tější. Program určený na podporu evroých zemědělců v praxi přinesl třeba extrémní nárůst sojo-vých olejů z USA MEŘO v tomto produktu dosahuje minimálně 30% z celkového objemu. B30 má srovnatelné provozní vlastnosti s běžnou motorovou naftou a vykazuje v porovnání cena/výkon mnohem lepší parametry. B 30 je protiběžné motorové naftě výrazně levnější a to 1,50 až 2 Kč/l. 2 Stávající domácí kapacity na výrobu MEŘO činí zhruba 100 000 tun ročně, domácí trh by byl ale schopen absorbovat tohoto produktu ještě o 20 až 30 000 tun více. To však za předpokladu zásadní změny současného systému využití MEŘO v pohonných hmotách. V řadě zemí EU je totiž běžné přidávat MEŘO do klasické.

Nízkoteplotní vlastnosti motorových naft obsahujících MEŘO: Chmelíř Pavel: Oxidační stabilita motorových naft s obsahem MEŘO: Kapasný Ondřej: Fázová stabilita směsí LCO s vodou: Kovalev Andrej: Metody stanovení parafinických látek v ropných vzorcích: Mamgbi Robert: Životnost a vlastnosti motorových olej MEŘO do motorové nafty pro výrobu směsné nafty. Výraznou ekonomickou podporou výroby MEŘO (dotace ceny řepkového semene cca 4688 Kč za tunu, osvobození MEŘO od spotřební dan a do konce roku 2003 sazba DPě H 5 %) se od roku 1999 dařilo v ČR vyrábět a prodávat cca 170 až 260 tis. tun směsné motorové nafty ročně, co Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady. Základní kvalitativní parametry ČSN EN 228. Základní bezpečnostní údaj

Dále část práce charakterizuje fyzikálně chemické vlastnosti a požárně bezpečnostní parametry pro MEŘO a motorovou. Tady se spíše ale jedná o teplotu vznícení - tedy bez zápalného zdroje. Takže podle shora uvedeného výsledek je, že by se ke vzplanutí nafty mohlo dojít, pokud by teplota nafty v důsledku kontaktu s. Combustion of renewable liquid fuel Některé základní vlastnosti motorových olejů definují specifikace nových olejů ACEA. Jenže při provozu se tyto hodnoty mohou měnit anebo v jiných případech s délkou provozu a s degradací oleje vůbec nemusejí souviset. Vyhodnocení výsledků rozboru motorového oleje potom záleží na zkušenosti hodnotitele

Methanol vzniká v malém množství rozkladem organických látek působením některých mikroorganismů (např. oxidací methanu bakteriemi rodu Methylococcus), velice brzy však ve vzduchu působením slunečního záření oxiduje na oxid uhličitý a vodu.. Methanol se tvoří na prachových zrnkách mezihvězdné látky v prachoplynných mračnech v blízkosti mladých hvězd VÝRAZNĚ OMEZUJE NEGATIVNÍ VLASTNOSTI BIOSLOŽKY V NAFTĚ! Byla vyvinuta speciálně pro naftu typu F, vyráběnou v ČR a SR. Testy filtrovatelnosti za nízkých teplot byly provedeny Ústavem paliv a maziv v Praze, Prof. Ing. Jiřím Kovářem Csc. - katedra chemie, sekce paliv a maziv ČTU v Praze. Snižuje bod tuhnutí MEŘO pŘÍzemnÍ ozÓn - nepŘÍznivÝ pro dÝchÁnÍ, oČi, rostlinstvo a materiÁly (koroze) kontrolujÍ se emise: nox + co + polÉtavÝ prach chemickÉ vlastnosti alkanŮ radikÁlovÁ substituce - chlorace methanu iniciace: cl2 → 2 cl. iniciace uv zářením (vysoký obsah energie) propagace: ch4 + cl. → ch3 Binokulár Meopta MeoPro HD 8x42 - perfektní pro jakékoliv dobrodružství v přírodě. V USA montované MeoPro HD 42mm představuje kvalitní optiku s výkonem HD, která může soupeřit s dražšími konkurenčními modely. Skladem v Expert na dalekohledy. Odborné poradenství zdarma, možnost osobního vyzkoušení, záruční a pozáruční servis, garance rychlého dodání Funkční vlastnosti paliva Palivo Ekodiesel má většinu jakostních parametrů shodných s motorovou naftou, ale vzhledem k obsahu MEŘO se od čistě ropné nafty v některých vlastnostech liší. - Z ekologického hlediska má palivo Ekodiesel příznivější vliv na životní prostředí

MEŘO je látka, která má téměř shodné vlastnosti s motorovou naftou, může být tedy používána buď jako plnohod-notná náhrada nafty nebo je možné ji do nafty přimíchat. Kvalita je zaručena Palivo Ekodiesel je vyrobeno za podmínek certifikovaného systému kvalit Vlastnosti bílkovin pevné látky citlivé na oteplo (při 60C se srážejí) nastává denaturace bílkovin ozařování silné kyseliny, alkoholy, formaldehyd silné hydroxidy roztoky těžkých solí (Cu, Hg, Pb, ) Denaturace = srážení bílkovin (změna prostorového uspořádání - změna funkce Samotné MEŘO (methylester řepkového oleje), čili biosložka přimíchávaná v současnosti do motorové nafty je bezpečné, biologicky odbouratelné. Má relativně dobré mazací vlastnosti, poněkud nižší výhřevnost než ropné uhlovodíky, je agresívní vůči gumě, snáze oxiduje s následnou tvorbou sedimentů a kyselých. 4 Zás. A4 - Meřo 22 500 5 Zás. A5 - NM 42 250 6 Zás. A5 - Meřo 36 000 Nadzemní skladovací jednoplášťové nádrže 7 Zás. B1 - Meřo 95 400 8 Zás. B2 - Meřo 95 400 9 Zás. B3 - Meřo 95 400 Nadzemní skladovací dvouplášťové nádrže 10 Zás. C1 - BA98N 122 450 11 Zás. C2 - BA98N 122 450 12 Zás