Home

Tětiva kružnice

Tětiva kružnice VLASTNOSTI TĚTIVY k Tětiva kružnice je úsečka, jejíž krajní B body leží na kružnici. A + S x r Vzdálenost tětivy od středu kružnice S P označíme x. Vznikne nám pravoúhlý trojúhelník SPB. Vzdálenost bodu Pod bodu Boznačíme y. y Platí že, bod Pje střed tětivy AB. V pravoúhlém trojúhelníku platí. Tětiva - úsečka spojující libovolné dva body kruhu. Průměr kružnice je největší tětiva. L - tětiva. R - poloměr kružnice. O - střed kružnice. α - středový úhe About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Tětiva (chorda) v geom. jest úsečka spojující dva body nějaké křivky.Prodloužením tětivy povstane sečna. Každá tětiva kružnice půlena jest průměrem k ní kolmým. Bodem uvnitř kružnice daným lze sestrojiti libovolný počet tětiv; nejdelší z nich jest příslušný průměr, nejkratší jest k tomuto průměru kolmá Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Na obrázku se jedná o úsečku AS. Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva. Na obrázku úsečka FG. Tětiva, která prochází středem S se nazývá průměr kružnice a označuje se d

Kruh, kružnice, sečna, tečna, tětiva. Kružnice se středem. S . a poloměrem . r. je množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu. S . vzdálenost. Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost.; Kruh obsahuje i body uvnitř (mezi kružnicí a jejím středem).; Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici. Když prochází středem, je tato tětiva zároveň průměrem kružnice (kruhu). Tečna je přímka, která se kruhu / kružnice na jednom místě dotýká je tětiva kružnice k Osa tětivy prochází vždy středem kružnice Dva společné body. p JE TEČNA KRUŽNICE k p k = {T} resp. T p k T je bod dotyku Jeden společný bod. p JE VNĚJŠÍ PŘÍMKA KRUŽNICE k p k = { } Žádný společný bod. PS G8_5/1-9 KONSTRUKCE TEČN

Oblouk kružnice je část kružnice, která je ohraničena dvěma body na kružnici. Dva body na kružnici dělí kružnici na dva oblouky kružnice, které v našem případě jsme označili k 1, k 2. Můžeme také říci, že tětiva rozdělí kružnici na dva kruhové oblouky. Délka kruhového oblouku O = . 360 2 . 0 Vo videu vysvetlím, čo je TETIVA KRUŽNICE a rozoberieme detailne teóriu o nej samotnej. Poznáš najdlhšiu tetivu kružnice? A čo najkratšiu? Check it! Dĺžka kr.. Bod A má od středu kružnice o poloměru 5 cm vzdálenost 13 cm. Jakou délku bude mít tětiva spojující body dotyku této kružnice s tečnami z bodu A

PPT - Vzájemná poloha přímky a kružnice (kruhu) PowerPoint

Délka tětivy kružnic

  1. Thaletova kružnice. Na obrázku máme kružnici k se středem v bodě S. Tato kružnice je opsaná trojúhelníku ABC, tj. prochází přes všechny vrcholy trojúhelníku. Důležitou vlastností je, že přepona prochází středem kružnice, prochází bodem S
  2. Tětiva kružnice je úsečka spojující dva různé body kružnice. Průměr kružnice d je tětiva, která obsahuje střed kružnice S. Kruhová úseč Kruhovou úsečí nazýváme průnik kruhu a poloroviny, jejíž hraniční přímka má od středu kruhu S vzdálenost menší než jeho poloměr
  3. Kružnice (Kružnice ;)je množina všech bodů roviny, které mají od zadaného bodu , vzdálenost . Bod je střed, je poloměr kružnice. Délka spojnice dvou bodů kružnice, která prochází středem je průměr kružnice . Platí: =
  4. Tětiva 3 Jaký poloměr má kružnice, jestliže její tětiva je vzdálená od středu o 2/3 poloměru a má délku 10cm? Tětiva Je dána kružnice k (S, 5cm). Vypočítejte délku tětivy kružnice k, jestliže je od středu S vzdálena 3cm. Tětiva 16 Je dána kružnice k(S, r=6cm) a na ní body A, B tak, že /AB/ = 8cm
  5. Najít výšku úseče kruhu. Kruhová úseč - část kruhu ABC odříznutá tětivou AC. h - výška úseče ABC. L - tětiva AC. R - poloměr kružnice. O - střed kružnice
  6. Tetiva (lat. chorda) kružnice predstavlja duž čija oba kraja leže na toj kružnici. Generalnije, za tetivu se može reći da je ona bilo kakav linijski segment koji spaja dvije tačke na bilo kakvoj krivoj, kao što je na primjer elipsa.Tetiva koja prolazi kroz centar kružnice je u stvari prečnik te kružnice
  7. Tetiva je úsečka spájajúca dva body na kružnici.. Tetiva prechádzajúca stredom je zo všetkých možných tetív najdlhšia a nazýva sa priemerom kružnice.Tetiva delí kruh na dva kruhové odseky.Je príslušná konvexnému stredovému uhlu α.. Dĺžka tetivy. Dĺžka tetivy je ⁡ kde r je polomer kružnice . resp

Tětiva kružnice, délka tětivy, vzdálenost tětivy od středu kružnice, Pythagorova věta: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Sečna kružnice. Sečna kružnice je přímka, protínající kružnici právě ve dvou různých bodech . Pro kružnici s poloměrem R platí: sečna - je libovolná přímka, jejíž vzdálenost od středu kružnice je menší než poloměr R. Pokud by se přímka dotýkala křivky pouze v jednom bodě, jednalo by se o tečnu Délku kružnice lze odvodit pomocí pravidelného mnohoúhelníku s n vrcholy a poloměru kružnice opsané r.Mnohoúhelník je tvořen n rovnoramennými trojúhelníky.Obvod pravidelného mnohoúhelníku je dán jako n-násobek jeho strany (označíme a).Tu vypočítáme snadno pomocí funkce sinus v pravoúhlém trojúhelníku (poloviny rovnoramenného), kde přeponou je poloměr opsané.

Tětiva kružnice, kruhová úseč 1. Opakování: kružnice - pojmy, definice Kružnicí rozumíme všechny body (množinu bodů) v rovině, které mají od daného pevného bodu (středu) S stejnou vzdálenost. k r Kružnici k se středem S a poloměrem r = 4 cm budeme zapisovat: k(S, r = 4 cm) Vzdálenost bodů na kružnici ke středu. c) Každá tětiva kružnice prochází středem kružnice. d) Vnější přímka má s kružnicí společný aspoň jeden bod. e) Má - li přímka s kružnicí společný právě jeden bod, pak je její tečna. f) Tečna je osou souměrnosti kružnice. g) P růměr kružnice leží na její ose souměrnosti. 6. 6 Kružnice a tětiva daným bodem. Objevujte materiály. Kvádr základní; Výšky (volné body) Lineární perspektiva - příklad Tětiva, která prochází středem S se nazývá průměr kružnice a označuje se d. Platí, že 2r = d. Dále mluvíme o vnitřní a vnější oblasti kružnice. Vnitřní oblast je množina všech bodů, která mají vzdálenost od středu menší než poloměr kružnice Vzdálenost tětivy AB od středu kružnice k je 5 cm. Příklady na procvičení: Příklad 1: Je dána kružnice k (S; 5 cm). Vypočítejte délku tětivy kružnice k, jestliže je od středu S vzdálena 3 cm. Příklad 2: V kružnici k je tětiva AB délky 5 cm vzdálená od středu kružnice 3 cm. Vypočítejte poloměr této kružnice

Tětiva a kružnice - YouTub

Tětiva kružnice - Encyklopedi

Určete poloměr kružnice, tětiva. Původní název otázky: Budu rád za každou odpověď. Od: ondrejp včera 20:26 odpovědí: 8 změna: dnes 10:19. Příklad: Tětiva má od středu kružnice vzdálenost 8 cm a její délka je o 2 cm větší než poloměr kružnice. Určete poloměr kružnice Jsou-li A, B dva různé body kružnice k, pak úsečka AB (část sečny) se jmenuje tětiva kružnice. Jestliže střed S kružnice leží na úsečce AB, pak je tato tětiva nejdelší možná a nazýváme ji průměr. Krajní body průměru nazýváme protějšími body kružnice. Velikost průměru značíme zpravidla d a platí d = 2r

úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici: tečna: přímka, která se kružnice dotýká právě v jednom bodě: sečna: přímka, která kružnici protíná ve dvou bodech: vnější přímka: přímka, která kružnici neprotíná: tětiva: úsečka spojující dva body na kružnici. Příklad 4 : Tětiva /AB/ = 10 cm kružnice k je vzdálena os jejího st ředu 2 cm. a) Vypo čítejte velikost t ětivy CD, jestliže je vzdálena od st ředu kružnice 2,5 cm. b) Má na výsledek vliv skute čnost, že dané dv ě t ětivy budou rovnob ěžné. c) Kolik existuje rovnob ěžných t ětiv , které mají stejnou velikost Oblouk kružnice je část kružnice, která je ohraničena dvěma body na kružnici. Dva body na kružnici dělí kružnici na dva oblouky kružnice, které v našem případě jsme označili k 1, k 2. Můžeme také říci, že tětiva rozdělí kružnici na dva kruhové oblouky. Délka kruhového oblouku O = . 360 2 . 0 Co se myslí pojmem kolmý průměr kružnice? To slyším poprvé v životě.... Wolfram ani jiný chemický prvek matematiku nenaučí. Offline #3 19. 06. 2013 07:28 MRoxy Příspěvky: 126 Reputace: 0 . Re: tětiva v kružnici.

Tětiva a kružnice -% Tětiva a kruh -% Poloměry a kruh -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (0 hodnotící) 0%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa Dominik Chládek. Obtížnost: SŠ . Komentáře leží tětiva kružnice, kterou bod A půlí. 15. Napište rovnici tečny kružnice ð(x yð+ ð+ ð- ð=2 1 25ð)2 2ð(ð) v jejím bodě T ð=ð[2; 4ð]. 16. Napište rovnici kružnice, jejíž střed leží na přímce p: x yð- ð- ð=3 2 0 a která se dotýká přímky q: 4 3 17 0x yð- ð+ ð=v bodě T yð=ð-ð[2; T ð]. 17 Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Kružnice k je množina všech bodů v rovině, které mají od daného budu S stejnou vzdálenost r

Kružnice — Matematika polopat

1 KRUŽNICE A KRUH Již ve starém Egyptě kolem roku 1500 př. n. l. se lidé snažili vypočítat obsahy a obvody kruhu a kružnice, aby zjistili výměru svých pozemků. nazývá tětiva kružnice. Osa každé tětivy prochází středem kružnice Dopočítej online snadno a rychle poloměr, průměr, obvod, obsah, uhlel, výšku, délku tětivy kruhové úseče, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Obraz kružnice ve středové kolineaci Na úběžnici si proto libovolně zvolíme úběžník U 1, kterým bude procházet tětiva p 1. Dále sestrojíme tečny t 1, r 1 ke kružnici k z úběžníku U 1. Dotykovými body T 1, R 1 je určena druhá tětiva p 2

Kružnice a kruh, obsah a obvod, mezikruží, tečna, tětiva

TETIVA KRUŽNICE - definícia - YouTub

1. Kruh a kružnice 606 Narýsuj kružnici k(S; r = 2 cm). Bodem X, který leží ve vzdálenosti 5,5 cm od bodu S, veď tečnu ke kružnici k.Označ tečnu t a bod dotyku T. 607 Tětiva CD kružnice m měří 10 cm. Vzdálenost středu S kružnice m od sečny, na níž tětiva CD leží, je 12 cm. Načrtni obrázek a vypočítej poloměr kružnice m. Střed Thaletovy kružnice h je označen P c) Tětiva a kružnice mají společný jeden bod. d) Tečna a kružnice nemají společné body. e) Tětiva a kruh mají společnou přímku. f) Sečna a kruh mají společné 2 body. g) Tětiva a kruh mají společné dva body a ­ sečna CD ­ tětiva t ­ tečna m ­ sečna AB ­ tětiva, průměr c ­ vnější přímka kružnice 0° 118 Je dána kružnice (k) zadaná středovou rovnicí: (x-3) na2+ (y+12)na2=100 a vnější bod y = a(x −5)+2 =ax−5a +2 y = a ( x − 5) + 2 = a x − 5 a + 2, v obecném tvaru t: ax−y−5a +2 = 0 t: a x − y − 5 a + 2 = 0 (*) Střed kružnice je S[3;−12] S [ 3; − 12] a poloměr r = 10 r = 10. Dnes budeme pokračovat v učivu Thaletova kružnice. Vše si napište do sešitu: Tuto stranu si můžete buď vytisknout a vyplnit nebo vše přepsat a doplnit. 1) Urči velikosti všech vnitřních úhlů trojúhelníku A z následujících obrázků? 2) Urči velikosti zbývajících úhlů v trojúhelníku: a

Dopočítej online snadno a rychle poloměr, průměr, délku, výšku, úhlu tětivu kruhového oblouku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Hovoríme, že úsečka AB je tetiva kružnice k.. Príklad 2: Narysuj k(S, r = 2,5 cm). Vyznač na nej tetivu AB tak, aby prechádzala bodom S Přímka p a kružnice k mají dva společné body. Úkol č. 3: Sestrojte kružnici k se středem v bodě S a poloměrem 2,5 cm. Sestrojte přímku p tak, aby procházela kružnicí k. Přímka p se nazývá sečna. Úsečka AB se nazývá tětiva. Maximální délka tětivy je rovna délce průměru kružnice (lABl = d) Kruh, kružnice, válec O= 2 .r . 360 0 4 7. ročník - 7. Kruh, kružnice, válec 7.1.5. Kruhová úseč Kruhová úseč je část kruhu ohraničená tětivou a obloukem kružnice. Největší kruhová úseč je polokruh ( tětiva je průměr ) 7.1.6. Kruhová výseč Kruhová výseč je část kruhu ohraničená dvěma poloměry kruhu a.

Tětiva kružnic

Tětiva kružnice má stejnou délku jako poloměr kružnice. Příklad 2: Změňte věty tak, aby byly pravdivé: Sečna a kružnice mají jeden společný bod. Kruh a tečna mají společnou úsečku. Tětiva a kružnice mají společný jeden bod. Tečna a kružnice nemají společné body Úhly v kružnici . Tětiva je úsečka, jejíž oba koncové body leží na kružnici (CD). Tětiva procházející středem O je ze všech nejdelší a nazývá se průměr kružnice.. Tečna je přímka, která se dotýká kružnice pouze v jednom bodě (A, B). Úhel, který svírá s poloměrem kruhu (úsečkou spojující střed O s daným bodem doteku), je vždy kolmý (90°) - tětiva kružnice - pata kolmice Pracovní list 1) Do školního sešitu si napiš nadpis Dvě kružnice. 2) Sestroj si na tvrdý papír (kartón krabice apod.), popř. do sešitu šest kružnic s poloměrem 5cm a vybarvi je zelenou pastelkou, pak šest kružnic s poloměrem 3cm a vybarvi je červeno Kruh a kružnice 606 Narýsuj kružnici k(S; r = 2 cm). Bodem X, který leží ve vzdálenosti 5,5 cm od bodu S, veď tečnu ke kružnici k.Označ tečnu t a bod dotyku T. 607 Tětiva CD kružnice m měří 10 cm. Vzdálenost středu S kružnice m od sečny, na níž tětiva CD leží, je 12 cm. Načrtni obrázek a vypočítej poloměr kružnice m

kružnice. 16. V kružnici o poloměru r = 13 cm je vedena tětiva délky d = 10 cm. a) Určete její vzdálenost x od středu kružnice. b) Určete, v jaké vzdálenosti y od středu kružnice se protnou tečny vedené v krajních bodech tětivy k dané kružnici. 17 Kruhy a kružnice. Po shlédnutí tohoto bloku budete vědět, jak počítat délku a úhel oblouku, převádět mezi radiány a stupni, dopočítávat úhly různých charakteristických přímek či úseček (poloměr, tečna, tětiva,...), či pracovat se středovou rovnicí kružnice

Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici. Když prochází středem, je tato tětiva zároveň průměrem kružnice (kruhu). Tečna je přímka, která se kruhu / kružnice na jednom místě dotýká. Obvod kružnice je vždy zhruba 3,14x větší než její průměr. Přesnou hodnotu udává Ludolfovo Kružnice. Z Multimediaexpo.cz. Základní atributy kružnice. V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed. Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek. S.

Příklad: Tětiva kružnice - slovní úloha z matematiky čislo

8.kruznice, kruh - Základní škola Břes Body A a B jsou průsečíky přímky p a kružnice k. Úsečka AB se nazývá tětiva kružnice k. Vzdálenost přímky p od středu kružnice je menší než poloměr. |Sp|< r. r. Přímka p má s kružnicí k společné dva body. * 16. 7. 1996 * # Tětiva AB kružnice k (S; r) má délku r. Určete velikost úhlu ASB. 86/5 Sestrojte libovolný rovnoramenný lichoběžník a opište mu kružnici. 87/13 Narýsujte libovolnou kružnici k a její tětivu AB. Každým z bodů A, B veďte ke kružnici k tečnu ST je rovna poloměru kružnice k Sečna - sečna (přímka p) protíná kružnici k ve dvou bodech Tětiva - tětiva je úsečka, jejíž krajní body leží na kružnici Průměr - průměr je nejdelší tětiva, kterou je možno v dané kružnici sestrojit - průměr prochází středem kružnice - průměr se rovná dvojnásobku poloměru. Geometrie (kružnice,tětiva) Od: gore* 21.04.12 11:09 odpovědí: 8 změna: 21.04.12 14:08 Dobrý den, potřeboval bych poradit jak na postup tohoto příkladu, jelikož mám přijímačky v pondělí a úterý , nemám na to moc času

Tetiva kružnice - goblmat

Tětiva je základnou rovnoramenného trojúhelníku ABS, kde délky stran AS a BS jsou rovny poloměru kružnice. Pomocí Pythagorovy věty lze z poloměru kružnice vypočítat délku tětivy, z délky tětivy lze vypočítat poloměr kružnice a lze určit také vzdálenost tětivy od středu kružnice Kružnice s tětivou. V kružnici o průměru d = 10 cm má tětiva KL obvodový úhel alfa=45 stupnů. Jaká je její délka? Témata:. Sama přímka s se nazývá sečna kružnice k. Tětiva, která prochází středem kružnice se nazývá průměr kružnice. Průměr kružnice: je tětivou s největší možnou délkou, jeho délka je 2 * r. Přímka t, která se dotýká kružnice v. 1.2 VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KRUŽNICE vnější přímka v průměr není tětiva!!! o S B S P p r k S v S s r k A B . Author: compuiter Created Date: 7/26/2012 7:51:43 PM. Tětiva AB rozd ělí kruh na dv ě části - kruhové úse če S k A B Je-li AB pr ůměr kružnice, rozd ělí kruh na dva p ůlkruhy. Vzájemná poloha p římky a kružnice tři možnosti: 1. se čna S k p B A P v Přímka, která má s kružnicí spole čné dva body - pr ůse číky A, B, je se čnou kružnice

kružnice(vizObr.28,vlevo),tečna kružnice(vizObr.28,uprostřed;tečna t s bodem dotyku T), sečna kružnice Obrázek 28: Vzájemná poloha přímky a kružnice Úsečku spojující dva různé body kružnice nazýváme tětiva kružnice. Na Obr. 28, vpravo, je tětiva KL, která je částí sečny m, tj. KL ⊂ m. 2 c) úsečku LM, tětiva d) přímku RM, sečna e) přímku a, tečna f) přímku b. vnější přímka 6 bodů 3. Zapiš, jakou délku musí mít středná S 1 S 2, aby kružnice k 1 (S 1, 15 mm) a k 2 (S 2, 40 mm) a) měly vnější dotyk, 15 + 40 = 55 mm b) měly vnitřní dotyk. 40 - 15 = 25 mm 2 body 4. Napiš znění Thaletovy věty

Tětiva kružnice - Ontol

Thaletova kružnice. je množina pravých úhlů všech pravoúhlých trojúhelníků sestrojených nad průměrem kružnice. tětiva L. úsečka, která spojuje dva body na kružnici. obsah pravoúhlého trojúhelníku: S = a.b/2. úlohy: 1. sestroj tečny ke kružnici k(S, 6 cm)z bodu M, vzdálenost SM = 10 cm, vypočti vzdálenost M Je poloměr nejdelší tětiva kružnice? ano. ne. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama 1. Analytická geometrie - kružnice. 1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem . A =− [4; 5].1.2 Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed v bodě. S =− [3; 2] a má poloměr 4. 1.3. Napište obecnou rovnici kruž nice, která prochází bodem . K = Kuželosečky. 1. Co víte o kuželosečkách: Kružnice je množina bodů roviny, které mají od pevného bodu roviny S stejnou vzdálenost r. S [m, n] je střed ar poloměr kružnice. Elipsa je množina bodů roviny, jejichž součet vzdáleností od bodů F 1 ,F 2 roviny je roven 2a. Body F 1 [-e;0] ,F 2 [e;0] jsou ohniska, excentricita e 2. Tětiva je úsečka jejíž krajní body leží na kružnici. Nejdelší tětivou je průměr kružnice. 1. Je dána kružnice k (S, 2cm). Narýsuj a) přímku a, b) přímku b, c) přímku c, Přímky pojmenuj. 2. Je dána kružnice k (S, 2,5cm). Narýsuj přímku p, . Přímku pojmenuj. 3. Je dána kružnice k (S, 4cm)

Thaletova kružnice — Matematika polopat

Kružnice Pojmy: • Kružnice je čára, uzavřená křivka. Úsečka AB se nazývá tětiva. • Tečna je přímka, která má s kružnicí jeden společný bod, který nazýváme bod dotyku, v obrázku je označen jako bod T. Tečna je kolmá na poloměr. Příklad. Jsou dány body A[0; -2], B[6; 6] a přímka . p: x - 7y +36= 0. Určete všechny body přímky p, ze kterých je vidět úsečka AB v zorném úhlu a = 90°.. Řešení. Množina všech bodů, ze kterých je vidět úsečka AB v zorném úhlu a = 90°, je Thaletova kružnice k nad průměrem AB s výjimkou bodů A, B.Máme tedy určit průsečík přímky p a Thaletovy kružnice k 2 Kružnice, Kruh Kružnice je množina všech bodů, které mají od daného bodu S (středu kružnice) stále stejnou vzdálenost r. Kruh je množina všech bodů, které mají od daného bodu S (středu kruhu) stále stejnou nebo menší vzdálenost než je r. Kruh je plošný útvar, zatímco kružnice je jeho obvodem Téma Kružnice, kruh Klíčová slova Kružnice, střed kružnice, poloměr kružnice, průměr kružnice, kruh, tětiva, oblouk kružnice, kruhová výseč, kruhová úseč Druh učebního materiálu Prezentace (Microsoft PowerPoint) Metodický pokyn Prezentace je určena pro žáky SOU 2. ročníku maturitního oboru mechani Kružnice Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od zadaného středu stejnou vzdálenost nazývanou poloměr. Středová rovnice kružnice: Obecná rovnice kružnice: Příklady: 1. Napište středovou rovnici kružnice, je dán střed a poloměr: a) b) c) 2

Kružnice, kruh - poloměr, průměr, tětiva - Matematika pro

Kružnice - Kruh - Planimetri

Je-li kružnice k určena středem S a poloměrem r , zapisujeme k = (S, r) . Kruhový oblouk:-dva body kružnice A∈ k; B ∈ k rozdělí tuto kružnici na dva kruhové oblouky (kruhový oblouk značíme AB) Tětiva kružnice k = (S,r) je libovolná úsečka AB , kde A,B ∈ k . Prochází-li středem kružnice, nazýváme ji průměrem. Pracovní list slouží k prověření znalostí učiva o vzájemné poloze kružnice a přímek. Při řešení úloh je třeba rozlišit následující pojmy : tečna, sečna, tětiva. Získané vědomosti jsou použity k řešení geometrických úloh Společná tětiva dvou kružnic a má délku 3,8 cm. Tato tětiva svírá s poloměrem kružnice úhel o velikosti a s poloměrem kružnice úhel o velikosti . Vypočtěte oba poloměry. Výsledky zaokrouhlete na jedno desetinné místo. 22 Urči vzdálenost tětivy OP od středu kružnice m(M; 27,5 mm), má-li tětiva délku 34mm. v2 = 27,52 - 172, v = 21,6 mm 2. Urči poloměr kružnice, jejíž tětiva délky 27 cm je vzdálena od středu 18 cm? r2 = 13,52 + 182, r = 22,5 cm 3. Je dána kružnice p(P; 19 cm). Jakou délku má tětiva AB, je-li její vzdálenost od středu.

Tětiva kružnice, kruhová úseč Vzdálenost bodů na kružnici ke středu nazýváme poloměr kružnice. Poloměr značíme . r. Kružnici . k. se středem . S. a poloměrem . r = 4 cm. budeme zapisovat: k(S,r = 4 cm) S. k. r. Vzdálenost dvou bodů na kružnici, jejichž spojnice prochází středem, se nazývá průměr kružnice. Vypo čtěte délku t ětivy kružnice o polom ěru 4 cm, je-li tato tětiva vzdálena od st ředu kružnice 3 cm. 16. Je dána kružnice o polom ěru 5 cm a bod A, který je od st ředu kružnice vzdálený 10 cm. Bodem A je vedená te čna k dané kružnici. Vypo čti vzdálenost bodu dotyku te čny s kružnicí a bodu A

Poloměr d — průměr kružnice je úsečka, která prochází

Tětiva se neotírá o tělo kuše díky zahnutí. Vypočítejte délku tětivy AB a k ní kolmé tětivy BC, pokud tětiva AB je od středu kružnice k vzdálená 4 cm a tětiva BC má vzdálenost 8 cm. Rovnoběžné tětivy V kružnici s r = 26 cm jsou narýsované 2 rovnoběžné tětivy Kružnice Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Nakreslím -li za sebou kružnice o stejném poloměru tak, že každá další protíná střed té předchozí, tak při příblížení zjistím že nedojde k protnutí. Mám nastaveno vyhlazení oblouku kružnic 1000, počet segmentů 1. Mám nastavenou přesnost výkresu a už mě opravdu nenapadá čím by to mohlo být

Tětiva kružnice dělená daným bodem v daném poměru: S: 465: Čtverec (otočení) Zpět na přehled témat. Autor: Tom Publikováno: 24. 1. 2014. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Téma: Vzájemná poloha kružnice a přímky Při posuzování vzájemné polohy kružnice a přímky v rovině nás bude zajímat počet společných bodů kružnice a přímky: > Jestliže má přímka od středu kružnice větší vzdálenost než poloměr kružnice, pak nemá tato přímka s kružnicí žádný společný bod Matematika - Kružnice a kruh - ZŠ2 8. ročník. Celkem 9 kurzů Skrýt / Zobrazit Délka kružnice - obvod kruhu. Matematika Kružnice, kruh - poloměr, průměr, tětiva. Matematika / ZŠ2 8. ročník. 1 3 Kružnice a kruh. 28,- CZK Detail Začít. Obsah kruhu a mezikruží.

kružnice opsaná: a circumscribed circle : kružnice vepsaná: an inscribed circle : kružnice vepsaná čtverci: a circle inscribed in a square : průměr kružnice: diameter of a circle : sečna kružnice: secant of a circle : tětiva kružnice: chord of a circle : soustředné kružnice: concentric circles : oblouk kružnice: an arch of a. Dvojice vyznačených úhlů α , β na obrázku, které jsou vyťaty příčkou p přímek a , b , se nazývají: úhly střídavé. úhly souhlasné. úhly vedlejší. úhly vrcholové. 1003059501. Level: B. Jsou dány dvě roviny α a β , které mají společné tři různé body A , B , C neležící v jedné přímce Nechť má kružnice n vnitřní dotyk s kružnicí m v bodě T a tětiva BC kružnice m se dotýká kružnice n v bodě Q (obr. 6). Je-li D 6= T průsečík kružnice m s přímkou TQ, pak platí.

PPT - Thaletova věta PowerPoint Presentation, freeEve&#39;s blog - Taháky - kružnice-tahák

607 Tětiva CD kružnice m měří 10 cm. Vzdálenost středu S kružnice m od sečny, na níž tětiva CD leží, je 12 cm. Načrtni obrázek a vypočítej poloměr kružnice m. Střed Thaletovy kružnice h je označen P. Úloha má dvě řešení - tečny t¹ a t². r = 13 cm k S T 2 P T 1 h X t 2 t tetiva kružnice. skraćeni oblik naziva . tetiva: definicija . dužina koja spaja dvije točke na kružnici. istovrijednice . engleski: chord of a circle. njemački: Kreissehne. razredba . polje: matematika grana: geometrija i topologija projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici - temeljni pojmovi tvrzení o tětivách dané kružnice. 1. Úvod Fascinující barvy křídel, napínavý přerod od vajíčka přes housenku, kuklu až k dospě-lému jedinci, chuťové pohárky umístěné na chodidlech, diapauza v době nepříznivých vnějších podmínek či schopnost migrujících druhů překonávat vzdálenost v řádu tisíc V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek.. S kružnicí úzce souvisí i termín kruh, což je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech. 1. Zvolíme osu afinity; o=ST. 2. Sestrojíme kružnici k', která je afinním obrazem hledané elipsy k. 3. Musíme dourčit směr afinity - afinním obrazem tečny t je tečna t', určíme afinní obraz bodu M (obrazem tětivy MN je tětiva kružnice M'N',M^' N^' ‖ t')