Home

Podíl osobních aut na znečištění ovzduší

Podíl osobních aut na emisích částic PM10 je jen asi 5 % Rozhodující pro kvalitu ovzduší je zejména počasí Vždy, když se vytvoří podmínky pro smogovou situaci, začnou se média předhánět články o špatném vzduchu, na ilustračních fotkách se objevují výfuky aut a komunální politici nabádají lidi, aby autem nejezdili Podíl osobních automobilů s dieselovým motorem v ČR vzrostl z 6,4 % (185 783 vozů) v roce 1994 na 36,8 % (1 954 086 vozů) v roce 2016. Jedná se tak o více než desetinásobek, zatímco počet benzínových osobních aut vzrostl pouze o 20 % Počet registrovaných vozidel na tisíc obyvatel, jejích průměrné stáří, podíl aut na alternativní paliva a znečištění ovzduší: to byla čtyři kritéria, jejichž celkový výsledek přisoudil v britské studii českým řidičům nelichotivé první místo Největší podíl na zvýšení emisí má právě automobilová doprava, za dobu existence samostatné České republiky se počet osobních aut zdvojnásobil a každý Čech ujede 7000 km/rok. V roce 1993 to bylo jen 4700 km/rok

Stále přísnější standardy na objem emisí u osobních aut a jiných vozů započaly výrazné snížení znečištění ovzduší na ujetý kilometr. Od roku 1993 se limity určené evroými. Nesporně ve městech je podíl na znečištění ovzduší osobních aut a především dieselů výrazně vyšší, ale mluvit o jediném a hlavním viníkovi o dieselech není na místě. Třetí položkou znečištění ovzduší, jsou oxidy dusíku

Auta za smog nemohou

Celkový podíl dopravy na produkci skleníkových plynů je ve světovém měřítku zhruba 22%. V dopravním sektoru jsou největšími producenty CO2 osobní automobily (zhruba 40%), následované nákladními automobily (kolem 30%). Letecká a lodní doprava produkuje lehce přes 10% a vlaky kolem 4%. Procentuální odhady se lehce liší. Znečištění ovzduší je chemicko-fyzikálně-biologický stav v zemské atmosféře vyvolaný přírůstkem znečišťujících látek v původní atmosféře (znečišťováním atmosféry), na nějž mohou navazovat a navazují procesy a reakce v zemské atmosféře, v jejichž důsledku se mění vlastnosti zemské atmosféry tak, že negativně působí na lidské zdraví nebo na. Svou vinu na znečištění ovzduší ve městech může mít nejen doprava a průmysl ale i použití asfaltových povrchů. za které mohla doprava postupem času klesají díky modernizaci běžně používaných osobních i nákladních vozidel. že s poklesem těchto emisí bude stále větší podíl na znečišťujících. ovzduší a dále také snížit hlučnost a nehodovost. Podle studie Německého spolkového úřadu pro životní prostředí (1999) by snížení rychlosti aut na 120 km/h došlo ke snížení emisí oxidu dusíku o 16 %. Nizozemí V roce 2002 byla na dálnici A13 Overschie u Rotterdamu (140 tisíc vozidel denně, z toho asi 10 % nákladních

i její podíl na znečištění ovzduší. Snížení tohoto podílu je možné zejména uskutečnit rychlejší obměnou zastaralého vozového parku (vozidla nespl-ňující předpisy EURO), za nové automobily, splňující nejnovější předpisy EURO. Počet vozidel vybavených katalyzátory v roce 2003 činil 1 759 tis Prodej osobních automobilů s naftovým motorem v zemích Evroé unie v pololetí klesl o 16 procent na 3,12 milionu vozů. Motoristé se obávají problémů spojených se znečišťováním ovzduší i poklesu prodejní hodnoty svých starších vozů. Uvedla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA) A to může být pro naše ovzduší daleko škodlivější, řekl ministr Brabec. Dnes se nám podařilo prosadit do návrhu i mechanismus, díky kterému bude automobilový průmysl motivován prodávat více elektromobilů i v zemích, kde je jejich podíl na trhu doposud nízký

Nákladních vozů včetně autobusů i zemědělské a lesní techniky s dieselovými motory je u nás přibližně desetkrát méně než osobních aut, přesto se na emisích CO 2 podílejí téměř z jedné třetiny. Jen zemědělství a lesnictví přispívá k celkovým emisím suspendovaných částic PM10 téměř 22 % • Až čtvrtina znečištění ovzduší v ČR pochází z dopravy, roste (2000 - 3,4 mil. aut, 2016 - 5,3 mil. aut) Zdroj: AutoSAP . Podíl znečištění NO x z dopravy ve velkých městech 6% 20% 5% 56% 13% Veřejná energetika Pilotní výzva MŽP na nákup vozidel na alternativní pohon v obcích a krajích • Snížení.

Nádech, výdech! Česko v datec

Toxičtí řidiči: Vzduch nad Evropou nejvíce znečišťují Češi

 1. Doprava má v České republice zhruba 15procentní podíl na znečištění ovzduší skleníkovými plyny. Na globální emise má ale celoevroá doprava zanedbatelný vliv. Automobily v Evropě produkují jedno až dvě procenta z celé uhlíkové stopy planety, řekl Petr Knap
 2. aci dalších složek životního prostředí jako jsou např. podzemní a povrchové vody, půda, biota
 3. Podíl automobilové dopravy na produkci co2 rozpracovává . Obr. 2.9 Produkce CO2 jednotlivými druhy dopravy Obr. 2.10 Podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší Na grafu obr. 2.10 je zřejmé, že za posledních 10 let výrazně poklesla produkce olova, je to důsledkem omezování vozidel se spalovacími motory s olověným palivem
 4. oritní a nejvyšší podíl emisí pochází z dopravy. Vzhledem k tomu, že významné zdroje mají zpravidla vysoké komíny, projevuje se jejich podíl na.
 5. Jako zvláště nebezpečné pak byly vyhodnoceny prachové částice unikající z dieselových motorů47,48, což je velice významné z praktického hlediska, neboť v Evropě i v České republice roste podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší, zejména v hustě obývaných oblastech

Znečištění ovzduší - ROZUMNADOPRAVA

 1. Re: Znečištění ovzduší automobilovou dopravou 2. Cituji z motta tohoto tématu: Tvrzení A: Podle zprávy Státního zdravotního ústavu z roku 2013 mělo v České republice vdechování prachových částic na svědomí asi 5200 úmrtí a 1900 pacientů muselo být hospitalizováno pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže
 2. Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. Výsledkem budou doporučení, jak v tomto komplikovaném území v budoucnu při ochraně ovzduší postupovat. Výzkumné činnosti byly zahájeny 14. 1
 3. Na znečištění ovzduší se také více podepisuje silniční doprava, zejména ta nákladní. Nejhorší situace zůstává tradičně v Moravskoslezském kraji, kde je zejména způsobena průmyslovou činností celé Ostravsko-katovické pánve, tedy včetně přeshraničních vlivů z Polska

Ekologická auta - EURACTIV

Na dětském astmatu má velký podíl znečištěné ovzduší z dopravy. 12.04.2019 06:10 Původní zpráva . že politická iniciativa na zmírnění znečištění ovzduší, které souvisí s dopravou, opravdu může vést ke zlepšení zdraví dětí a také samozřejmě ke snížení emisí skleníkových plynů, uvedl hlavní autor. Podíl vozů bez katalyzátoru na celkovém znečištění ovzduší se odhaduje na 40 %. Otázka emisí se u osobních aut v praxi výrazněji řeší od devadesátých let, tedy alespoň v Evropě. Už auta vyrobená v roce 1995, plnící předpisy Euro 1 a Euro 2, produkují zhruba 15 % škodlivin oproti starým vozům bez katalyzátorů Chtějí tak upozornit na velkou koncentraci aut ve městech, která mají významný podíl nejen na znečištění ovzduší. Záměrem je dostat lidi do MHD, aby si vyzkoušeli, že je to spolehlivá přeprava, která vyjde časově stejně jako použití osobních aut. Druhá věc je přivést do MHD co nejvíce dětí

Poplach nejen kvůli dieselům

Auta versus Lodě - Kdo je větší špína? Wakeston

Znečištění ovzduší - Wikipedi

Podíl osobních aut na motorovou naftu se zvyšoval. Nižší sazba spotřební daně na motorovou naftu proti sazbě za automobilové benzíny zde působí zjevně škodlivě. Emise z nákladní silniční dopravy (NSD) přes určitou obměnu vozidel rostly prakticky přímo úměrně růstu výkonů NSD, s výjimkou emisí SO 2 v r. 2005 A tak podíl dieselů na celkovém vozovém parku u nás roste. Za letošní první půlrok o více než 34 tisíc na 2,36 milionu aut. Z celkového počtu více než 6 milionů všech registrovaných osobních vozidel u nás se podíl dieselů zvýšil na víc než 39 procent OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Dokument také v souladu s politikou Evroé unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na alternativní pohon a snižovat emise v dopravě, Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy Trvat na splnění nových evroých limitů pro znečištění ovzduší z velkých spalovacích zdrojů16 bez poskytování výjimek (minimálně u velkých kondenzačních uhelných elektráren), které buď musí tyto zdroje splňovat od srpna 2021, nebo přejít do omezeného režimu (provoz maximálně 60 dnů v roce)

Znečištění ovzduší v letních dnech může přispět i ohřívání

 1. V oblasti CNG plnících stanic pro osobní vozidla je na tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž plnění vozidel nákladní dopravy. Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy. Za stát memorandum o.
 2. V posledních dnech nás trápí smogová situace ve většině krajů a především ve velkých městech. Pocítil to pravděpodobně každý z nás. Vzhledem k tomu, že emise z dopravy se na znečištění ovzduší podílí 20 % a ve velkých městech překračuje tento podíl až 50 %, a vzhledem k rostoucímu počtu automobilů, je na místě přemýšlet o řešení, které napomůže.
 3. podíl vozidel s účelem jízdy do zaměstnání a škol v ranní špičce mezi 7 a 9 h. •Bude stanoven počet vozidel, které projíždějí hodnocenými úseky v režimu studený start. •Pomocí modelu COPERT bude stanoven poměr emisí OA v běžném provozu a emisí v režimu studený start
 4. Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší . 22. 05. 201

 1. Další tradiční zdroje znečištění jsou naopak na ústupu. Emise z dopravy mírně klesají díky postupné náhradě starých osobních i nákladních aut. Nejvýrazněji emise prachu snižují uhelné elektrárny a teplárny - díky postupné ekologizaci provozu. Není to ovšem zadarmo
 2. Znečištěné ovzduší ohrožuje stále více lidí. Překročené koncentrace prachu ohrožovaly v roce 2010 již polovinu obyvatel České republiky, rozšířilo se i území, kde byly limity překročeny. Ukazuje to Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2010, kterou ve středu schválila vláda
 3. Memorandum podpoří rozvoj vozidel na CNG, Dokument také v souladu s politikou Evroé unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na alternativní pohon a snižovat emise v dopravě, Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy
 4. Největší podíl na této zátěži má doprava silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především produkcí emisí znečišťujících ovzduší, mající negativní vliv na lidské zdraví, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy
 5. Soustředění se na to, jak předcházet znečištění životního prostředí ve všech jeho formách, by mělo být jednou z hlavních priorit lidstva. Zdroje planety Země jsou omezené; Špatná péče o ovzduší, půdu a vodu může mít dlouhodobé katastrofické následky, které se v krátkodobém horizontu obtížně identifikují
 6. Vliv starých aut na kvalitu ovzduší ve městě je proto nízký, navrhovaná opatření jsou neověřená a neúčinná (nízko-emisní zóny). Současný stav ŽP (str. 8) Teze o prohlubování extremity klimatu je spekulativní a nebyla prokázána ani ve zprávách IPCC, ani na národní úrovni
 7. Studie EEA monitorující (ne)efektivitu integrace strategií v oblasti dopravy a životního prostředí mimo jiné konstatuje, že železniční doprava produkuje méně znečištění než silniční nebo letecká, ale její podíl na přepravě osob i nákladů klesá - dosahuje jen 5,8%, respektive 10%

Vláda v Dillí chce kvůli enormnímu znečištění půdy, řek i ovzduší zvednout investice do zelených technologií. Jen na obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl se má zvýšit na 40 procent, půjde v příští dekádě 330 miliard dolarů. O projekty hydroelektráren se zajímají i čeští dodavatelé Rekordní podíl 73 procent z roku 2012 je již historií, uvádí server Autonews.com s odkazem na data asociace CCFA. Motory bez budoucnosti Diesel nemá budoucnost, přinejmenším v sektoru osobních aut, říká analytik automobilového průmyslu Ferdinand Dudenhöffer z Center Automotive Research (CAR) Bulharské ministerstvo životního prostředí ve svém prohlášení za hlavní důvody zvýšeného znečištění ovzduší označilo využívání uhlí a dřeva k vytápění a velký podíl starých vozů na bulharských silnicích. Ministerstvo zároveň prohlásilo, že pracuje s institucemi na zlepšení situace

Obsah - CD

Čína sníží dotace na nové elektromobily. Čína je největším automobilovým trhem světa. Země si stanovila za cíl zvýšit do roku 2025 podíl NEV na prodeji nových aut na 20 procent z nynějších pěti procent. Čína podporuje NEV, protože doufá, že se jí tak podaří snížit znečištění ovzduší a vytvořit domácí. Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností a sdružení dnes podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší. Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí hranici 290 korun za. Praha o doplnění části - Program zlepšování kvality ovzduší - kapitole 6.4 Hodnocení emisních bilancí je zmíněno, že zóna Severovýchod - vývoj emisí VO je částečně ovlivněn rozvojem výroby Z 05. Jedná se o vznikající průmyslovou oblast, která je zaměřena na výrobu osobních aut ŠKODA AUTO a.s. sídlo Kvasiny Kromě emisí CO2 mají naftové motory zásadní dopad na zdraví lidí produkcí pevných polétavých částic. Znečištění vzduchu vede mnoho vyspělých měst k plánům omezit nebo úplně zakázat vjezd dieselovým motorům do center, a v dlouhodobém měřítku pak k ukončení výroby osobních aut s dieselovým motorem vůbec K omezení znečištění ovzduší má pomoci i zavedení nízkoemisních zón ve městech. Vláda předpokládá, že současný vozový park veřejné správy v roce 2017 obmění automobily s alternativním pohonem a tudíž nižšími emisemi. Stanovila též závazný podíl vozidel s alternativním pohonem

Prodeje osobních aut s dieselovým motorem v EU prudce

Znečištění ovzduší NOx a prachové částice obsažen 2018 podíl naftových vozidel na trhu klesl na 34 %, zatímco počet nově registrovaných na silnicích 250 mil. osobních vozidel, která mají průměrnou životnost 11 let, resp. až 17 let ve východn I když jde o poměrně malou skupinu vozidel, bylo prokázáno, že vozidla s nejvyššími emisemi částic mají až třípětinový podíl na celkovém znečištění ovzduší ve městě. Osobní automobily vyráběné v Evroé unii od roku 2030 budou vypouštět o 35 procent méně CO2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně Zatímco v letech 2015 a 2016 podíl dieselů na všech nových osobních autech činil 48 a 46 procent, loni už klesl na 38,8 procenta. Naopak podíl vozů s benzinovým motorem stoupl z 50 a 52 procent na 57,7 procenta. V posledních měsících je pokles stále znatelnější Pomaleji než by státy chtěly, ale jdou dolu. Jedině emise z dopravy každý rok rostou. Doprava se podílí na cca 30% emisí CO2 v Evropě a osobní auta mají na svědomí 70% z toho. Navíc průměrné úrovně znečištění u nově vyrobených aut také rok od roku rostou (stále větší, těžší a také výkonnější auta)

Čím dál větší podíl na znečištění ovzduší má vířený prach a otěr pneumatik, což jsou věci, které zůstanou i u čistých aut i u elektromob­ilů,vysvětluje Filler. Podle Vojtíška je velký potenciál elektromob­ility ve vozidlech pro rozvoz zboží v centru a lehkých vozítkách, jako jsou elektrokol­a nebo. Na přelomu let 1999 a 2000, došlo poprvé od roku 1990 k poklesu počtů registrovaných osobních vozidel u většiny kategorií. Ovšem, výsledky celostátního dopravního sčítání v roce 2000 potvrdily růst intenzity dopravy, a to na více než 20 % intenzit z doby předchozího sčítání, v roce 1995

Evroá osmadvacítka se dohodla na společné pozici k

Zdroje znečištění. Výstupy rozptylové studie umožňují také určit podíl hlavních skupin zdrojů na celkovém znečištění ovzduší. V případě oxidu dusičitého a prachových částic je jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem znečištění automobilová doprava Podíl elektrických vozidel (včetně plug-in hybridů) tak na celkových registracích činil loni jen necelá 0,4 %. Zahrneme-li do statistik dovezená ojetá vozidla, přibylo v loňském roce na českých silnicích zhruba 725 čistě elektrických osobních aut Auta Street View budou měřit znečištění. Amsterdam měří úroveň znečištění vzduchu na několika místech stacionárními stanicemi. Měření pomocí vozidel, jejichž úkolem je projet všechny ulice nizozemského hlavního města, má přinést podstatně podrobnější obraz o kvalitě ovzduší

Z modelů je například možné vyčíst, jaký podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem či oxidy dusíku a síry měly v uplynulých letech průmyslové zdroje, lokální topeniště či automobilová doprava. Současně jsou zde dostupné aktuální hodnoty Jejich podíl se tedy dá odhadnout na méně než 20 % znečištění ovzduší. Naopak za emisí asi 84 % je třeba vidět kromě jiného pouliční prach, který vozidla rozvíří, tak nanočástice z pneumatik, brzdových kotoučů a dalších částí automobilů, ale i velké i malé spalovací zdroje Postupně se například zpřísnila emisní regulační opatření, což přineslo významné výsledky. Účinné bylo zejména zavedení limitů pro znečištění ovzduší z výfukových plynů osobních automobilů, dodávek a nákladních vozidel a stanovení cílových hodnot CO2 pro osobní automobily a dodávky v roce 2019 byl podíl tuzemských dopravců na předpisu mýtného právě 48,5 %. neboť výpočet nákladů na znečištění ovzduší a nákladů na hluk z provozu podle studie Handbook on the External Costs of Transport vozidla je přirovnáván k několika set až tisícům přejezdů osobních vozidel. Pro určení vliv Na znečištění ovzduší má největší podíl doprava; na celkových emisích PM 10 z dopravy se rozhodujícím způsobem podílí tzv. sekundární prašnost (přes 90 %). Množství zvířeného prachu roste s hmotností projíždějících vozidel, co

Jak účinně bojovat za lepší ovzduší Zemní ply

Znečištění ovzduší v Praze je vysoké. Dánský expert byl zděšenýStejné jako v Bratislavě, ale mnohem větší než v Berlíně či Kodani, je znečištění pražského ovzduší. Dánský expert Kare Press-Kristensen se zaměřil na ultrajemné částice a výsledk Zpráva ale zároveň zdůrazňuje, že zásadní problémy, na něž upozornily již předchozí zprávy o životním prostředí ČR, nejen přetrvávají, ale jsou stále naléhavější. Narůstají negativní dopady rostoucí automobilové dopravy, rostou emise skleníkových plynů a nedaří se snižovat znečištění ovzduší z. Znečištění ovzduší je jednou z hlavních složek životní prostředí, která negativně určitý podíl na nepříznivém stavu kvality ovzduší silniční doprava, v chladných se individuální přeprava v roce 2007 podílela 73% na osobní přepravě v zemích EU. (2007). Kromě hlavních polutantů, jimiž jsou oxidy. Vedení hlavního města si zlepšování kvality ovzduší vytyčilo jako jeden z důležitých bodů programu. Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v republice, přičemž až 80 procent znečištění produkuje doprava Automobilový průmysl je strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel.Jmenovitě do tohoto odvětví patří všechny automobilky, ale také jejich subdodavatelé.Největší světovou automobilkou je Toyota (podle tržeb i počtu prodaných vozů), která na pomyslném trůnu vystřídala General Motors v roce 2008.

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol ← → Vydáno 22. 5. 2018 17:0 Je zřejmé, že znečišťování ovzduší neprobíhá pouze uhelnými elektrárnami, ale jejich podíl na celkovém znečištění je značný. Dle průzkumu ekologického Hnutí Duha vyprodukuje česká elektrárna v Prunéřově u Kadaně za rok více plynu CO 2 , než všechna česká osobní auta dohromady snižování produkce znečištění ovzduší zdopravy; dosahují u vozidel na plynný pohon výrazně (řádově) nižší emise než původní naftové motory. Konverze naftových autobusových motorů na plynovou zážehovou verzi vedou k významnému snížení emisí látek znečišťujících ovzduší. podíl dopravy na emisích.

Zvyšující se podíl benzínových aut je problém: Pomoci mají

Na znečištění ovzduší se nejvíce podílí silniční doprava, která produkuje 83 - 94 % škodlivých emisí z dopravy [1]. 1.1.1. OXID UHLIČITÝ - CO2 Nemá vliv na lidské zdraví, ale jde o nejdůležitější skleníkový plyn. Spálením jednoho litru benzínu vznikne 2,4 kg CO2, zatímco spálením litru nafty vznikne 2,7 kg CO2 Největší podíl na znečištění ovzduší má nadále lokální vytápění v domácnostech, v některých regionech průmysl a ve větších městech především doprava. Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší v Česku je i přeshraniční přenos škodlivých látek, který je v některých oblastech hlavním zdrojem. Podíl plochy města s nadlimitní úrovní znečištění ovzduší je nejvíce ovlivňován koncentracemi polycyklických aromatických uhlovodíků, reprezentovaných benzo(a)pyrenem (BaP). Jeho koncentrace jsou stále ještě na většině plochy města nad imisním limitem, je však možno zaznamenat pozitivní posun ve výši. Nejen individuální, ale i veřejná doprava je příčinou znečištění ovzduší, její podíl na něm je ale malý. Je to jednak z důvodu nízké měrné spotřeby energie na 1 oskm, a také z důvodu počtu vozidel veřejné hromadné dopravy (dále VHD), který je mnohem nižší ne

Prodej osobních aut s naftovým motorem v EU prudce kles

Znečištění ovzduší: naše zdraví stále není dostatečně chráněno. O zprávě Znečištění ovzduší výrazně poškozuje zdraví evroých občanů. Každoročně na následky nadměrného množství látek znečišťujících ovzduší (jako jsou prachové částice, oxid dusičitý a ozon) předčasně umírá přibližně 400 000 osob Nejmenší pokles byl pozorován v případě osobních vozů, u kterých byl průměrný týdenní počet vozidel přibližně 80 % průměru roku 2019. U dalších typů vozidel je pokles až na přibližně 60 %. Poměr počtu vozidel v roce 2020/2019 pro jednotlivé týdny v roce podle typu vozidla v pracovní dny osobních nebo užitkových vozidel. Zaevidováno je celkem 14 skutků. znečištění ovzduší pochází z velké části z vytápění ukázalo, že celkový podíl vytápě-ní domácností na průměrné kon-centraci částic dosahuje na celé Ochrana osobních údajů (GDPR) Dokument také v souladu s politikou Evroé unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na alternativní pohon a snižovat emise v dopravě, říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy Vzala v potaz počet registrovaných vozidel na tisíc obyvatel, průměrný věk aut (v ČR 14,5 let), podíl těch na alternativní paliva (u nás pouze 0,7 %) a míru znečištění ovzduší (v Čechách třetí nejvyšší v EU)

Největší znečišťovatel ovzduší v EU jako příklad úspěšného . Jedna obří nákladní loď zatíží životní prostředí více než 50 milionů osobních automobilů. Pouhých patnáct největších lodí tak vyprodukuje více nežádoucích látek než všech 760 milionů aut na svět Auta jezdit nebudou! Osobní automobily Číňané rozdělili podle koncovky SPZ - na majitele se sudými a lichými čísly. Jeden den tak mohou na silnici vyjet sudá čísla, druhý den lichá. V ulicích tak ubude asi třetina aut z celkových 3 milionů. Někteří Číňané však mají značky dvě a každý den je mění, aby mohli vyjet

Miliony ojetých osobních automobilů, užitkových vozidel a minibusů vyvážených z Evropy, Japonska a USA do rozvojových zemí významně přispívají ke znečištění ovzduší a brání snahám o zmírnění dopadu dopravy na změny klimatu, uvádí zpráva UNEP Podíl znečištění ze silniční dopravy je výrazně vyšší zejména ve velkých městech a přispívají k němu právě vozidla s konvenčním pohonem, tedy na benzín a naftu. Tato auta se třeba v Praze podílí na celkových emisích jemných prachových částic PM 2,5 více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %. Čtvrtina vozů produkuje 90 % všech emisí. 7. 5. 2015. 7. 5. 2015. Oddělení výzkumu kanadského Ministerstva životního prostředí, konkrétně sekce, která se zabývá kvalitou ovzduší, přišla s unikátním přístupem k vyhodnocení míry znečištění. V rámci rozsáhlého průzkumu otestovali výfukové zplodiny 100 000. Snižující se podíl energetiky na znečištění ovzduší se dá dobře ilustrovat na porovnání historických a současných dat konkrétního zařízení a celého českého území. Jinak řečeno stačí vedle sebe položit vývoj ročních emisí jednoho zdroje a vývoj národních emisí podle Českého hydrometeorologického ústavu

Svůj velký podíl mají i osobní auta s dieslovým motorem a odstraněným filtrem částic z výfuku. Po otevření mostu generála Fábery se zmíněné ulice staly pro nákladní auta tranzitní komunikací přes město 2.) zimní posyp jemně drceným kamenem , který zůstáva po zimním období ležet na okrajích komunikací a ve. obyvatel, je znečištění ovzduší. V roce 2010 se kraje Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský podílely ze 49 % na celkových emisích základních znečišťujících látek (SO x, NO x). Většina emisí v Ústeckém kraji pochází z výroby elektrické energie. V roce 2010 se na území kraje vyprodukovalo 28 % elektřin Ovzduší v hlavním městě ničí zejména automobilová doprava. Podle údajů emisní inventury z roku 2011 zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem byl v Praze podíl silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68 procent, na emisích benzenu 63 procent a na emisích benzo(a)pyrenu 71 procent