Home

ÚSES mapa Středočeský kraj

Další geoportály - Národní geoportál INSPIR

Veřejně prospěšné stavby - silniční doprava, Veřejně prospěšné stavby - ostatní (železniční doprava, letecká doprava, elektroenergetika, plynárenství, dálkovody, vodovody, protipovodňová ochrana, Veřejně prospěšná opatření - nadregionální biocentra ÚSES, nadregionální biokoridory ÚSES, regionální biocentra. 18. Mapa Stabilního katastru 1 : 2880 19. Odvozená mapa radonového rizika ČR 1 : 200 000, list Praha, kraj středočeský 20. OG ÚSES okresu Mělník - sever, Ing. Milena Morávková, 1 998 21. OG ÚSES okresu Mělník - jih, Ing. Milena Morávková, 1 999 22. ÚTP NR ÚSES ČR 23 Registrované významné krajinné prvky ve Středočeském kraji. Významné krajinné prvky (VKP) jsou často opomíjeným nástrojem ochrany přírody a krajiny. Pro větší poznání jeho využívání byla provedena analýza registrovaných významných krajinných prvků na příkladu území Středočeského kraje, který je v rámci.

 1. Evidence památných stromů. Památné stromy (vyhlášené i smluvně chráněné) jsou evidovány v Ústředním se­znamu ochrany přírody (dále jen ústřední seznam), který vede AOPK ČR.. Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci památných stromů včetně jejich ochranných pásem a smluvně chráněných.
 2. ÚTP ÚSES; Monitoring mikroregionů Středočeský kraj (02-potencialCR-stredocesky.pdf, 4 943 kB.) Jihočeský kraj (03-potencialCR-jihocesky.pdf, 3 068 kB.) Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti. Poslední aktualizace stránky 24. 7. 2014.
 3. Externí odkazy. Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF nebo DOC. K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout: pro formát PDF: Adobe Reader. pro formát DOC: Prohlížeč Word Viewer
 4. Kraj: Středočeský. Okres: Kladno (kód 3203) Obec: Unhošť (kód 533017) (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky.

STŘEDOČESKÝ KRAJ - OKR. MĚLNÍK. Ing.Václav Konopásek, CSc Špačkova 1005/17 165 00 Praha 6 Podrobněji viz část C.3.2. oznámení, vyjádření SÚ města Mělníka a mapy v části F.1. ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES. únor 2014 Minimální standard pro digitální zpracování územních plán ů v GIS v prost ředí zákona č.183/2006 Sb. verze 2.3 St ředo český kraj Upozorn ění : V tomto vydání jsou pro p řehlednost červen ě vyzna čen Praha a Středočeský kraj připravují společnou strategii, která umožní koordinovat čerpání peněz z evroých fondů v rámci tzv. Integrovaných územních investic. Čerpání financí v období 2014 - 2020 bude díky společné strategii účelnější a sníží se také administrativní zátěž

Drobné publikace vydané Středočeským krajem Životní

Památné stromy. Památný strom (jednotlivé stromy, jejich skupiny i stromořadí) je od doby platnosti zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody (viz § 46 zák. 114/1992 Sb.) označení pro dřeviny, které požívají zákonné ochrany na základě svých výjimečných vlastností Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk vybudoval na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sibřina polní cestu VPCS4 s přilehlým biokoridorem LBK 10. Realizace probíhala od podzimu 2014 do února 2015. Následná péče o vysazený biokoridor bude probíhat do konce roku 2017... Středočeský kraj v centrální poloze České kotliny leží na dolních úsecích významných vod-ních toků (Labe, Vltava, Berounka, Sázava) s vyrovnanými odtoky v průběhu roku. Výrazné navýšení přírodních průtoků je pouze na Vltavě. Povodňové průtoky velkých vod jsou vyvo Číslo autorizace. 02265. Typ autorizace. ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) Typ členství. Aktivní člen. Kontakt. Jihomoravský kraj a krajské město Brno patří k oblíbeným místům České republiky v rámci turismu. Nejznámější je zde Lednicko-valtický areál, oblast Slavkov pro svoji historii nebo také samotné město Brno, které je druhé největší město v České republice. V kraji protékají řeky Dyje, Svratka, Morava nebo Svitava.

Portál územního plánování ÚPD a ÚPP obc

WMS služby v ČR. 19.10. 2016, FYI, štítky: WMS. Aktuální seznam dostupných WMS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů. Nemůžeme však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů . Za funkčnost služeb odpovídá provozovatel dané. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy Digitální technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.

Obec Středokluky - Středočeský kraj - okres Praha - západ. Aglomerační okruh, obchvat Kralup a přeložka komunikace II/240. Již několik desítek let probíhá diskuze o vybudování vnějšího okruhu kolem Prahy, který by odváděl tranzitní dopravu z centra města 485 226 470. rene.havlik@kraj-lbc.cz. telefon: 485 226 470. Ustanovení a výkon funkce ředitele krajského úřadu jsou upraveny zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jmenován a odvoláván hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a. Krajský úřad Středočeského kraje. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a. STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 POŘIZOVATEL: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení tvorby projektů a územního plánování 11/201

Číslo autorizace. 01129. Typ autorizace. KA: obor krajinářská architektura (A.3) ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1 Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%) zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%) Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.) podpora opatření zamezujících vodní erozi (75% Národní geoportál INSPIRE. Adresy Metadata Dokumenty. Hleda Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj) č. 2 Podrobná specifikace evroy významných lokalit č. 3 Model přirozené druhové skladby dřevin lesních porostů Mapové přílohy č. 1. Přehledová mapa č. 2. Zonace č. 3. MZCHÚ, památné stromy č. 4. Natura 2000 č. 5. ÚSES č. 6. Vlastnictví lesů č. 7. Honitby č. 8. kraj (NUTS 3) CZ020 - Středočeský kraj okres (NUTS 4) CZ0208 - Nymburk obec s rozšířenou působností Nymburk obec s pověřeným obecním úřadem Nymburk 3.1 Postavení obce v sídelní struktuře ÚSES) se schválenou či vydanou územně plánovací dokumentací sousedních obcí

Mapa České republiky. Aktuálně: Tornádo Hodonín Břeclav Mapa České republiky / Rozloha ČR Rozloha České republiky. Rozloha České republiky je 78 866 km², což znamená 116. místo na světě podle velikosti států.Podle tohoto žebříčku jsou Česku velikostí nejbližší Spojené Arabské Emiráty na 115. pozici a Srbsko na 117. místě (pokud není zahrnuto Kosovo) Kraj: Středočeský (kód 32) Okres: Kladno (kód 3213) náhon a niva Loděnice s břehovými porosty s významem pro lokální ÚSES. Situace zmíněných chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení Protierozní opatření a realizace ÚSES v OPŽP a PRV. Rubriky: Ostatní. V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních.

Středočeský kraj (Kraj) • Mapy

 1. Příroda a krajina. V rámci ochrany přírody a krajiny rozlišujeme podle stávající legislativy, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecnou ochranu územní a druhů a zvláštní ochranu územní a druhů. Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody.
 2. SK Středočeský kraj ÚP územní plán ÚSES územní systém ekologické stability VKP významný krajinný prvek VKP-Z významné krajinné prvky ze zákona VOC těkavé organické látky ZPF zemědělský půdní fond ZÚR Zásady územního rozvoje ŽP Životní prostředí SEZNAM OBRÁZKŮ
 3. Jako dotčené samosprávní celky uvádí Středočeský kraj, město Žebrák a obec Chlustinu. V Oznámení vypracovaném zpracovatelem oznámení (odst. B. I. 8) jsou ovšem ve výčtu dotčených územně samosprávných celků uvedeny pouze Středočeský kraj a obec Chlustina. 2
 4. 30. listopadu 201
 5. Územní plán obce Mirošovice - z roku 2000. textová část. grafická část. situace širších vztahů. funkční využití území. komplexní urbanistické řešení. dopravní řešení. vyhodnocení záborů ZPF a LPF, ÚSES. zásobování vodou
 6. Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj) č. 2 Podrobná specifikace evroy významných lokalit č. 3 Model přirozené druhové skladby lesních porostů 8.2. Mapové přílohy č.1. Přehledová mapa č.2. Zonac

PURU - textová část ÚAP Středočeského kraje

 1. SčK - Středočeský kraj SOB - specifická oblast ÚAP - územně analytické podklady ÚP - územní plán ÚPD - územně plánovací dokumentace ÚS - územní studie ÚSES - územní systém ekologické kvality VKP - významný krajinný prvek VN - vysoké napět
 2. Oficiální stránky města Benátky nad Jizerou. Městský úřad Zámek 49 294 71 Benátky nad Jizerou. IČ: 00237442 Tel.: 326 316 10
 3. Objednatel: SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Mapa průzkumu G2 1 : 5 000 L-ÚSES lokální územní systé ekologické stability LBC lokální biocentrum LBK lokální biokoridor NATURA 2000 soustava chráněných územ
 4. Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem tel.: +420 475 657 111 e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156, je plátce DPH Datová schránka: t9zbsva. Podrobný kontak
 5. Středočeský kraj, odbor územního a stavebního řízení vydal stanovisko pod č.j. ÚSŘ/3026/05/Kro ze dne 30.6.2005. Zpracovatel: IKP Consulting Engineers s.r.o. Jirsíkova 538/5, 186 00 Praha 8, Česká republik

Rychlý kontakt. Zlínský kraj. třída Tomáše Bati 21. 761 90 Zlín. +420 577 043 111. podatelna@kr-zlinsky.cz. telefonní seznam Zlínského kraje Kraj Typ autorizace Vyberte autorizaci VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) A: obor architektura (A.1) UP: obor územní plánování (A.2) KA: obor krajinářská architektura (A.3) ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) IT: obor interiérová tvorba SC: obor scénické stavb Bratislava (slovenská výslovnosť, maď. Pozsony, nem. Pressburg, gr. Istropolis - Mesto na Dunaji) do roku 1919 Prešporok/Prešporek iné názvy pozri nižšie) je hlavné a rozlohou i počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska.Podľa Štatistického úradu tu na konci roka 2017 žilo približne 430-tisíc obyvateľov, iný zdroj však hovorí, že tu reálne žije až približne.

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (B0731P370001) Cílem bakalářského stupně studijního oboru je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi pro jejich uplatnění ve sféře pozemkových úprav resp. projektování krajiny za současného vypořádání majetkoprávních vztahů a ve sféře oceňování a správy majetku. Kód KÚ název KÚ výměra kód obce název obce název kraje 709719 Okrouhlo 831 ha 539511 Okrouhlo Středočeský kraj A.2 Okrouhlo je obcí ve Středočeském kraji, okrese Praha-západ, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřade SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník . Název akce: Lokální biokoridor 81 k.ú. Hostín u Mělníka. Anotace: U LBK 81 se jednalo převážně o založení nové zeleně na orné půdě v blízkosti polních cest VC1 a HC 2, které již byly rovněž realizovány Kraj: Středočeský Objednatel: Město Březnice Zastoupené: Jiřím Štěrbou, starostou města (ZÚR SK - zásady územního rozvoje Středoeského kraje) ÚSES územní systém ekologické stability MÚSES místní územní systém ekologické stability Zastavěné území bylo vymezeno na základě katastrální mapy (podle.

Kraj. Typ autorizace. Nalezeno 5314 profilů. Řadit podle. čísla autorizace abecedně M. 02991 Rostislav Maňák 01135 Zdenka Maňáková 01830 Karel Manda 02545 Alexander Mandic 04814 Alexandra Mandulová 03427 Mária Maninová 01990 Pavel Mansfeld 00918 Alena Mansfeldová. wms služby V ČR (zdroj www.gepro.cz) TopoCR - HSRS: reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice, atd. https://bnhelp.netart.cz/cgi. Kraj. Typ autorizace. Nalezeno 5314 profilů. Řadit podle. čísla autorizace abecedně P. 02643 Svatopluk Pavelka 02094 Jaroslav Pavelka 01633 Dana Pavelková 02080 Radek Pavlačka 02398 Hana Pavlacká 00375 Radko Pavlacký 04148 Marek Pavlas 03663 Tomáš Pavlas. Místo plnění: Středočeský kraj, hl. m. Praha, Ústecký kraj Popis veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání. Zakládání a údržba zeleně NOS. Náš spolek nabízí služby v oblasti komplexní péče o zeleň. Od návrhů zahrad a parků až po jejich realizaci, zakládání prvků ÚSES, biokoridorů, alejí. Výsadba stromů a keřů, zakládání a údržba trávníků a květinových záhonů, prodej sazenic keřů a stromů všech druhů a.

Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti., region Středočeský kraj, (záznamy 26/50 z 333) ; strana 2 / 1 OBEC Sivice. Zadejte poptávku nebo dotaz. Váš e-mail: Vyberte e-mail příjemce: sivice@sivice.cz starosta@sivice.cz. Kontrolní otázka: ŠEST + ČTYŘI = doplňte číslo, např.: 12. Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami Trasa vede jinudy, než jak byla dohodnuta a zapracována do územního plánu. Co je však dále neuvěřitelné, že cyklostezka zasahuje ve velké míře do posledních prvků ochrany přírody, a tou jsou prvky ÚSES (územní systémy ekologické stability) a VKP (významné krajinné prvky). Cyklostezka tyto prvky zcela ignoruje a tady. Site map About TED Help — osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování ÚSES a pro obor Dopravní stavby a Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

ZÚR - Aplikace ÚAP Středočeského kraje - vyhodnocení

2. Územně plánovací dokumentace kraje. Změna č.1 nenaruší územně plánovací dokumentaci kraje. ZÚR pro Středočeský kraj - Podolanka se nachází v rozvojové oblasti OB1, sídelní krajina S23. Územní plán Podolanka a změna č.1 je s touto dokumentací v souladu. B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁN Dovolujeme si Vám nabídnout krásné slunné pozemky o celkové výměře 3.305 m2 situované ve velmi klidné lokalitě, uprostřed lesů a luk, vzdálené jen 8 km od Slaé přehrady v obci Křečovice, v katastru obce Vlkonice u Neveklova. Pozemky jsou rovinaté, okrajem pozemků protéká Vlkonický potok, kdy oba břehy potoka jsou též ve vlastnictví prodávajícího a jsou. jako představitelé města Klecany se obracíme na vaše odborné pracoviště, tj. organizaci v rezortu Ministerstva životního prostředí s dotazem, v jakém někdejším právním stavu a současně stavu jednotlivých složek přírodního prostředí se nacházela SPR Klecanský háj (město a k.ú. Klecany, Středočeský kraj, okr

> Plzeňský kraj > Klatovy > Prodej a obchody > Dům, byt, • ÚSES a pozemkové úpravy • Ošetřování stromů a alejí • Poradenství a vzdělávání. Galerie. Mapa. K provozování webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k. Kraj: Středočeský kraj a Hlavní město Praha Katastrální území: Říčany u Prahy (745456) Nedvězí u Říčan (702323) Pacov u Říčan (717207) Křenice u Prahy (675814) 2. Podklady 2.1. Průzkumy ruční detekce intenzit dopravy (říjen 2018 Středočeský a hl.m. Praha Komplexní řešení intenzivní zemědělské krajiny po pozemkové úpravě Komplexní pozemkové úpravy řeší ve většině případů dané katastrální území uceleně a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí, zabezpečuje se jejich přístupnost.

Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T

5. STŘEDOČESKÝ KRAJ Ve svém vyjádření ze dne 25.8.2014, pod č.j. 127975/2014/KUSK, vyřizuje PhDr.Bc. Semerád, MBA, uvádí - Středočeský kraj souhlasí za podmínek dodržení technologií, které škodlivé emise NH3 budou snižovat a to map outputs were created. Map outputs were created by using the software AutoCAD 2007. The results of this study should serve primarily to communities of interest (Limuzy, Tismice). Thanks to data from maps from a large inventory municipalities gain a complete overview of the green, so manucipalities can plan th ZPRÁVA O UPLAT OVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV NÁVRH za období 2016-2020 Zpracováno v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpis (dále jen stavební zákon) a § 1 Boj se suchem v obci Vraclav. Obec Vraclav jednoznačně podporuje trend výsadby stromů. V roce 2016 byl na jednom ze scelených lánů v rámci komplexních pozemkových úprav založen cca 680 metrů dlouhý, 9 metrů široký zelený pás a na něm osázeno 74 ovocných stromů. Na podzim roku 2017 dala obec vysadit novou alej stromů.

Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina (Plán R-ÚSES) je odborným podkladem orgánu ochrany přírody, ve kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní. SČK Středočeský kraj SEA Strategic Environmental Assessment SK Středočeský kraj Vymezení krajinných okrsků zobrazuje mapa níže. ÚSES ano KES je 0,19 území nadprůměrně exploatované, přírodní struktur Relativně nejméně SRD má zpracován Středočeský kraj, následovaný kraji Královéhradeckým a Ústeckým (40 % resp. 42,9 %). Nejvíce se úplnému pokrytí území zpracovanými SRD přiblížily kraje Olomoucký a Ostravský (oba z 80 %) a nejblíže úplnému pokrytí je kraj Budějovický (85,7 %) ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, ÚSES 4.1. Informace o obci Obec Soutice se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský, nedaleko soutoku řek Sázavy a Želivky. Obec leží asi třináct kilometrů východně od města Vlašim na 56 km dálnice D1, která rozděluje katastr na dvě poloviny Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky

Registrované významné krajinné prvky ve Středočeském kraj

Středočeský kraj: nemá připomínky a doporučuje vydat integrované povolení za podmínek uvedených v žádosti. Obec Tišice: veřejnost ani obec nevznesly námitek proti vydání integrovaného povolení s tím, že žádají o dodržování stanovené doby pro zapravení kejdy na pozemky určené ke hnojení Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Čechtice K.ú.: Nakvasovice Obr.1. Orientační mapa lokality Smrčiny. Podkladová mapa: ZABAGED, wms.cuzk.cz 1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích Situace pozemků v katastrální mapě je uvedena v příloze č.1 číslo parcely katastrální území typ evidence číslo Listu vlastnictví. SC - Pivovary Středočeského kraje. Dění v kraji. Bakalář kvůli covidu zastavil některé investice. Divadelní restauraci ale udrž

Kopec Tlustec, velkolepý vrchol se tyčí 15 km severovýchodně od města Česká Lípa. Tak pohnutý osud, kterému byl v posledních několika desítkách let vystaven tento kopec, neprožil v jeho okolí žádný jiný. Stejně jako jeho sousedé je vytvořen vulkanickou činností. Svou výškou 300 m. je v krajině značnou dominantou. A přes to. V minulosti bylo usilováno o jeho. Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) Databáze SPI KN Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu www.mapy.cz Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000) Základní mapa 1 : 50 000 Letecké snímky a ortofotomap 2 Středočeský kraj však uvádí, že pro své území nemá plány území s archeologickými nálezy vymezeny, ale že za ně považuje celé území kraje, vyjma míst vytěžených, případně rekultivovaných po těžbě. Středočeský kraj: Ochrana archeologického dědictví [online] 7.1.4. Limity krajiny a ÚSES 32 7.1.5. Ochrana ovzduší 32 7.1.6. Hygienická ochranná pásma 32 7.2. Výstupní limity 33 7.2.1. Ochranná pásma dopravy a inženýrských sítí, ÚSES 33 7.2.2. Výpočet pásem hygienické ochrany zemědělských objektů 33 8. Přehled vybraných ploch zastavitelného území 40 8.1

Evidence památných strom

- základní mapa ČR M 1 : 25 000, - základní mapa ČR M 1 : 10 000, - mapy KN M 1 : 2 880, Z hlediska vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES sleduje ÚP VÚC v území: - nadregionální biocentrum NRBC č. 6 (Žehuňská obora) Středočeský kraj - POÚ/ORP obec katastrální území. Nejnižší teploty 18 až 15 °C. Mírný severozápadní 2 až 5 m/s. Počasí přes den (07-24): Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Odpoledne a večer ustávání srážek a přechodné protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 °C

- Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do r. 2065 (ČSÚ) pro Středočeský kraj 1.2. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Předchozí platnou územně plánovací dokumentací města je územní plán - právní stav po změně č. 2 ÚPO 2006 a změně č. 3 ÚPO 2014 Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000) Základní mapa 1 : 50 000 Letecké snímky Konzultace na OÚ Jeviněves Vlastní průzkum v terén

ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES 1 : 50 000 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, spol. s r.o., Ing. arch. Milan Körner, 12/2011) - zákres nadregionálních a regionálních prvků Zákres územního systému ekologické stability do ÚPO Svinaře Zemědělský půdní fon 5. Dotace od Středočeského kraje - stav čerpání, příspěvky do KS MAS (Pošmurný) 6. Změny v organizaci výboru KS MAS 7. Konference VENKOV v Dříteči (Oliva, Hlavatý, Tvrdík) 8. Informace o zapojení OPŽP do SCLLD 9. Realizace výzev SCLLD 10. MAP 2 - stav přípravy žádostí 11 Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) Mapa pozemkového katastru Hranice zastavěného území vymezená dle § 59 stavebního zákona (MěÚ Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, 2006) Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000 Pro Středočeský kraj byly vypracovány územně analytické podklady (dne 10.9.2008 byly schváleny Zastupitelstvem Středočeského kraje, první aktualizace byla projednána Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 11.11.2011). Pro obec Vykáň bylo vypracováno Zadání územního plánu obce v říjnu 201