Home

Zjišťování vlastnosti látek

CH8 - Zjišťování vlastností látek Výuka chemie, fyziky a

 1. Zjišťování vlastností látek (výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu) látky se liší svými vlastnostmi; k odlišení látek je potřeba zjistit několik vlastností . Poznatky o vlastnostech látek získáváme: pozorováním (pomocí smyslů) měřením (pomocí měřidel a přístrojů
 2. Zjišťování vlastností látek. potřebujeme znát více vlastností 3. pokus . 1. POZOROVÁNÍ VLASTNOSTI LÁTEK. pomocí 4 smyslů.
 3. Vyhláška č. 85/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků - zrušeno k 01.05.2004(164/2004 Sb.

Zjišťování vlastností látek :: 8

Zjišťování vlastností látek. Vlastnosti látek zjišťujeme třemi základními způsoby: 1) pozorováním - pomocí našich smyslů 2) měřením - prostřednictvím měřidel a měřících přístrojů 3) pokusy - s použitím pomůcek a aparatu Měření je zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a měřících přístrojů. Vlastnosti látek, které měříme a vyjadřujeme v příslušných jednotkách, nazýváme kvantitativní. 1. hustota - ρ = m / V kg/m3 g /cm 3. Výpočty a příklad

Metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností

Měřeníje zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a měřících přístrojů. Vlastnosti látek, kteréměřímea vyjadřujemev příslušných jednotkách, nazývámekvantitativní. 1. hustota - ρ = m / V kg/m3 g /cm3 Výpočty a příklady Hustota látek Vlastnosti a rozdělení látek Zjišťujeme: •pozorováním = pomocí smyslů •měřením = pomocí měřících přístrojů a měřidel •pokusy = pomocí opakovatelného cílevědomého zjišťování vlastností látek a jejich chování Nejčastější rozdělení podle skupenství: •Pevné (s) •Kapalné (l) •Plynné (g Chemie. Úvod do chemie. Látky a tělesa. Zjišťování vlastností látek. Výstražné symboly. Měření vlastností látek. Chemický pokus (experiment) Směsi. Oddělování složek směsi Nebezpečné vlastnosti látek; Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty, dříve R-věty) Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty, dříve S-věty; Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek. Co je to chemie, význam a vznik chemie; Říjen. Metody zjišťování vlastností látek

(2) Zjišťování vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí, se provádí postupy uvedenými v příloze č. 2. § vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek; možnosti využití digitálních měřicích přístrojů při zjišťování vlastností látek, zaznamenání, vyhodnocení a interpretace naměřených da VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra. ze dne 16. dubna 1999, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek. a chemických přípravků. Ministerstvo vnitra stanoví podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně.

Chemické látky - Hajduc

 1. Látky a tělesa; Zjišťování vlastností látek (1.) Pozorování vlastností látek; Nebezpečnost chemických látek; Laboratorní řád a bezpečnost práce; První pomoc (2.) Měření vlastností látek (3.) Chemický pokus (experiment) Vlastnosti, význam a využití.
 2. Porovnání vlastností látek Látka Vlastnosti Barva Zápach Rozpustnost Při zahřívání ve vodě v benzínu sůl cukr naftalen . Změny skupenství pevné kapalné plynné. evroý sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. OP fond VCR EVROPSKÁ UNIE A INVESTICE DO ROZVOJE VZDËLÁVÁNÍ . Title: Zjišťování vlastností látek
 3. Tyto fyzikální vlastnosti mají význam pro bojové použití otravných látek, pro jejich průkaz v terénu, protichemickou ochranu a podobně. Skupenství Otravné látky mohou být za normálních podmínek (teplota asi 20°C, tlak 760 mm Hg) skupenství plynného, kapalného, nebo pevného
 4. (2) Zjišťování vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí, které po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí, se provádí postupy uvedenými v příloze č. 2.. . . Obsah předpisu:.

3 3_ Nebezpečné vlastnosti látek Na obalech látek a přípravků (směsí) se nebezpečné vlastnosti látek označují: výstražnými symboly (viz tabulka) větami H - standardní věty označující nebezpečnost větami P - pokyny pro bezpečné zacházení. Na obalech jsou věty uvedeny také slovně Chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti látek a jejich přeměny využívá pozorování, měření a pokus (experiment) Pozorování - zjišťování vlastností látek pomocí smyslů Pokus - cílené zjišťování vlastností látek za podmínek, které předem určím

Fyzikální vlastnosti. Přístroje pro zjišťování fyzikálních vlastností látek Vlastnosti látek. Látky jsou tvořeny částicemi-charakter těchto částic určuje vlastnosti látek. Vlastnosti látek dělíme na: Fyzikální . můžeme je změřit nebo popsat vlastními smysly. např. hustota, teplota tání, barva, zápach, pevnost, tvrdost. Chemické - reaktivita látek - např. hořlavost, kyselost, zásaditos a) Zjišťování vlastností látek: - pozorování vlastností látek (smysly, bezpečnost v chemii, první pomoc), - měření vlastností látek (teplota tání, teplota varu, hustota). b) Didaktika chemie jako věda, její srovnání s přírodovědnými a jinými obory. Chemická část: a) Charakteristika podskupiny zinku a) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, b) podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd, c) podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů 1a)

§ 16zrušeno § 17. Přechodná ustanovení (1) Hnojiva a pomocné látky schválené podle dosavadních předpisů lze uvádět do oběhu nejdéle do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. (2) Agrochemické zkoušení zemědělských půd se do 31. prosince 1998 provádí podle dosavadních předpisů. 19) (3) Na hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky, agrochemické zkoušení. 4. Zjišťování vlastností odpadních vod. Rozbor odpadních vod je důležitým podkladem pro navrhování rozsahu a způsobu čištění městských odpadních vod (Štícha, 1959).. Rozbory odpadních vod. Při rozborech se zjišťují fyzikální, chemické a bakteriologické vlastnosti odpadních vod.. Fyzikální rozbor odpadních vod. Při tomto druhu rozboru se určuje zjišťování vlastnosti látek. 1) pozorování - pomocí smyslů, neobjektivní . 2) pokus (experiment) - potvrzuje či vyvrací předpoklad (hypotézu) 3) měření - zjišťování fyzikálních veličin (např. délka, teplota, hustota, ) - objektivn Zjišťování vašich povinností. Podle nařízení REACH můžete mít pro každou jednotlivou látku, kterou vyrábíte, dovážíte nebo používáte, specifické povinnosti. Vaše povinnosti závisejí na vaší roli v dodavatelském řetězci pro konkrétní látku. Dokonce i u směsí či předmětů se většina povinností podle.

látky řadí do jedné ze skupin (paramagnetické, feromagnetické, diamagnetické). Tato kapitola byla převzata z literárního zdroje [1]. 2. Magnetické vlastnosti látek a materiálů Pro porozumění magnetickým vlastnostem látek je účelné vytvořit nejprve představu o podstatě magnetismu Prvním krokem při určování klasifikace a zjišťování vlastností chemických látek je jejich co nejpřesnější identifikace. K tomu slouží nejlépe systém identifikace látek americké Chemical Abstracts Service, a přidělování tzv. CAS Numbers, registračních čísel CAS, která jsou běžn V praktické þásti bylo hlavním úkolem zjišťování vlastností výbušných látek - střelných prachů, za vyuţití dvou spektroskopických přístrojů. Vzorky pro měření byly vytvořeny z několika druhů střelného prachu tak, aby bylo moţné vzájemně porovnat získané výsledky v závislosti na druhu pouţité látky Separační metody nebo též dělící metody jsou fyzikálně-chemické metody spočívající v oddělení (separování, izolování) složek směsí.Obvykle spočívají na principu rozdílné distribuce dělených látek mezi různé nemísitelné fáze. Jsou využívány mj. pro kvalitativní i kvantitativní (chemickou i fyzikální) analýzu vlastnosti látek ♦ magnetické vlastnosti látek ♦ různá pole v praxi (gravitační, elektrické a magnetické) pozorování žáka - práce v lavici, při práci ve skupině, při samostatné práci apod. • rozhovor se žáky písemné práce - ověření, jak žák zvládl zkoumání základních vlastností látek, vyvozován

Chemie :: 8.

Při zjišťování vlastností chemických látek nikdy nepoužíváme chuť. Označ křížkem vlastnosti látek, které jsi pozoroval(a). práškovitý krystalický šupinkovitý bílý bez zápachu nepříjemný zápach rozpustnost ve vodě rozpustnost v benzínu cukr oxid hlinitý naftale Únik nebezpečných látek. V současné době je základní právní normou zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy . Předmětem zákona je stanovení práv a povinností podnikajících právnických i fyzických osob při zjišťování. Zjišťování vlastností látek - napiš název hodiny do sešitu: 1. Měření vlastností látek ( učebnice strana 6-8), přečti a zapiš, jak měříme a vyjadřujeme: teplotu tání teplotu varu hustotu 2. Zjišťování vlastností látek pozorováním a pokusem - do sešitu si připra Zjišťování vlastností látek 1. pozorováním (barvu, skupenství, lesk, vůni, chuť) neznámé látky neochutnáváme!!! 2. pokusem (experiment) používáme laboratorní pomůcky (viz příloha) dodržujeme pravidla bezpečnosti práce. 6_Vlastnosti látek kvalitativn. Základní metodou pro zjišťování obsahu změkčovadel v hmotě hydroizolační fólie z měkčeného PVC je extrakce nízkomolekulárních látek z hmoty fólie pomocí nízkovroucího rozpouštědla (diethyletheru) a analýza tohoto extraktu pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Zpracovali: Jiří Samsonek, ITC Zlín. Ing

Ch_8 - Webzdarm

Pevnost (fyzika) fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám. Jazyk. Sledovat. Editovat. Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Pevnost je fyzikální. Zjišťování vlastností látek 2. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Předmětem zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích je stanovení práv a povinností právnických a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu. Tento. -chemie studuje vlastnosti látek, jejich složení a přeměny VLASTNOSTI LÁTEK-látky tvoří tělesa různých velikostí a tvarů Pracovní list č. 2 seřaď pojmy do dvou sloupců -tělesa a látky ocel, porcelán, propiska, náušnice, měď, sklo, hliník, hřebík, drát, plast, umyvadlo, zlato, plechovka, okno-některé vlastnosti

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, ktero epravo

vlastnosti HP 14 Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce. (5) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky odpadu i za využití koncentrací nebezpečných látek, mají přednost výsledky zkoušek odpadu - vlastnosti vody - druhy vod podle místa, kde se voda nachází - druhy vod podle obsahu rozpuštěných látek - druhy vod podle místa použití (23. 10.) online hodina. STÁLE JSEM NEDOSTALA REFERÁTY: Herman (Ozon), Ammar (Skleníkový efekt) POKUD DO STŘEDY 21.10. REFERÁTY NEPOŠLETE, OHODNOTÍM VÁS ZNÁMKOU A ZADÁM NĚKOMU JINÉMU!! (1) Agrochemické zkoušení zemědělských půd je pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti v důsledku používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek s cílem usměrňovat jejich používání; provádí se v šestiletých intervalech a zahrnuje odběr vzorků půd, jejich chemický rozbor a.

Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek. Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, hodnocení zjištěných vlastností a následné zařazení takové látky nebo přípravku do jednotlivých skupin nebezpečnosti Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě. Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně. Čistotu vody je nutno posuzovat individuálně v závislosti na tom, k jakému účelu je voda využívána. Například pitná voda je díky svému obsahu minerálních látek vhodná pro. (5) Distributor je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která látky nebo přípravky prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným způsobem je poskytuje dalším osobám, i když svou činností vlastnosti látek nebo přípravků přímo neovlivňuje 6 Nebezpečné látky a přípravky jsou takové látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, a pro tyto své vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. jako výbušné, oxidující

1a) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evroé agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67. Při zjišťování vlastností kovů si všímej např. barvy, hmotnosti, vzhledu, povrchu, Ze zjištěných vlastností se dají vyvodit i vlastnosti další, např. hustota, tepelná vodivost a další. Co budeme hodnotit: Vyplnění pracovní ho listu. Schopnost spolupráce ve skupině. Dodržení pracovního postupu při zapojován Látky a tělesa - rozpozná látkové složení těles kolem nás 6.2.1. - rozdělí látky podle původu a skupenství 6.2.2. - vysvětlí ekonomickou a ekologickou prospěšnost recyklace odpadu - vyjmenuje postupy ke zjištění vlastností látek Zjišťování vlastností látek - vyjmenuje vlastnosti látek, které lze zjistit pozorování

Senzory a převodníky zákalu pro všechna průmyslová odvětví

Derogace aktivní: 299/1998: ruší: Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostřed Fyzikální vlastnosti: K fyzikálním vlastnostem patří barva, zápach, skupenství, hustota par, napětí par, rozpustnost, bod varu, bod tuhnutí, index lomu, viskozita, povrchové napětí látek atd. Tyto fyzikální vlastnosti mají význam pro bojové použití OL, pro jejich průkaznost v terénu, protichemickou ochranu apod • zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích • zjišťování podmínek, za kterých tyto děje probíhají a souvislosti těchto podmínek s vlast-nostmi látek • zkoumání vnitřní stavby látek • hledání možností, jak zjištěné informace prakticky využívat (ve výrobě, v lékařství, potra Tato akreditovaná metodika slouží ke kvalitativní analýze vzorků s neznámým obsahem vybraných vysoce toxických látek pomocí techniky GC-MS. Skupinu sledovaných analytů tvoří vybrané látky Seznamu 1, prováděcí Vyhlášky č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. v platném znění, které jsou klasifikovány jako vysoce.

Chemie revize ICT RVP v Z

NOVINKA - Elektrické a magnetické vlastnosti látek. Tento program pomůže žákům pochopit základy elektrostatiky a magnetismu. Zdaleka nepůjde jen o tření ebonitové tyče liščím ohonem a o zjišťování, k čemu se přitahuje permanentní magnet. Vedle toho máme připravenu řadu dalších aktivit, které žákům pomohou. Nebezpečné látky a přípravky jsou takové látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, a pro tyto své vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. jako výbušné, oxidující Chemické látky, které mají zdraví a životu ohrožující vlastnosti pro osoby nebo mohou způsobit ohrožení životního prostředí (ŽP), nazýváme nebezpeþné chemické látky (NCHL). Jde o jedy, kyseliny, zásady, vybrané anorganické sloueniny a další látky s nebezpeþnými vlastnostmi

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 16

Zjišťování vlastností látek a jejich přeměn je jeden z hlavních úkolů chemie. Úkol 5: Doplňte údaje podle tabulek: Řešení úkolu 5 Rozpustnost - pozorně si přečtěte text Rozpustnost látky nám udává, kolik g látky je rozpuštěno při určité teplotě ve 100g rozpouštědla Záv ěr: U p ředložených látek žáci ur čovali jejich vlastnosti - skupenství, barvu, zápach a lesk. Tyto vlastnosti ur čujeme bezpe čně s využitím těchto lidských smysl ů - zraku a čichu. Chu ť pro zjiš ťování vlastností látek v chemii nepoužíváme. N ěkteré látky totiž mohou být jedovaté LABORATORNÍ POSTUPY P I ZJIŠŤOVÁNÍ PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ - ANALÝZY PROVÁD NÉ Stanovení obsahu humusových látek ztrátou žíháním dle ČSN 721110 (1959) _____ 20 Biochemické vlastnosti _____ 21 IV.1. Aktivita půdní katalázy podle KÁŠE (1954).

Chemie 8. ročník - prezentace Výuka chemie, fyziky a ..

 1. Vlastnosti látek Očekávaný výstup Rozliší rozdíl mezi tělesem a jeho vlastnostmi. Vysvětlí, jak se zjišťují vlastnosti látek. Návaznost na učebnice: Základy chemie 1, Fortuna Cílová skupina žáci 8. ročníku Z
 2. Ch 8 - Otázky a odpovědi - Zkoumání látek. Jakými 2 základními způsoby lze zkoumat vlastnosti látek? smysly, pomocí pomůcek. Jakými smysly můžeme zkoumat vlastnosti látek? 4 př. zrak, hmat, čich, chuť. Jaké vlastnosti látek můžeme zkoumat prostřednictvím zraku? (2 př.) barva, skupenství (pevné, kapalné, plynné
 3. laboratorní postupy při zjišťování půdních vlastností - analýzy prováděné v rámci pedologického praktika V rámci pedologických praktik posluchači provádí analýzy půdních vlastností jejichž postupy jsou níže pospány dle skript Rejšek, 1999: Lesnická pedologie - cvičení : Biochemické vlastnosti: 1
 4. neustálého objevování nových nebezpečných látek nebo zjišťování jejich nových vlastností a zlepšování a sjednocování označování těchto látek a směsí. 12. 2.1.1 ADR V Evroé unii je nejvíce používaná a dodržovaná evroá dohoda o mezinárodn

Při výrobě léků, k oddělování látek obsažených v rostlinách (př.:barvivo chlorofyl), při zjišťování obsahu jedovatých plynů v ovzduší. Při výrobě jaké látky se využívá metoda krystalizace? Při výrobě cukru Pokyny. Vypracovat dokumentaci - IUCLID. Předložit dokumentaci - R4BP 3. Odvolání. PIC Nařízení o postupu předchozího souhlasu. Nařízení o předchozím souhlasu (PIC) upravuje vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti podnikům, které tyto chemické látky chtějí vyvážet do třetích.

Otravné látky - http://kattarit

 1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR nebo Ústav) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
 2. Vlastnosti hornin a nerostů Popis aktivity: Zamyslete se společně se žáky nad významem zjišťování vlastností látek, v tomto případě hornin. Vyzvěte žáky, aby kladli výzkumné otázky k danému tématu. Žáci by měli dospě
 3. U anorganických látek můžeme tyto vlastnosti pozorovat u mnohých komplexních sloučenin. Nejčastěji se však setkáváme s optickou aktivitou u organických látek. u organických látek souvisí optická aktivita s tzv. asymetrickým uhlíkem. Asymetrický uhlík: Uhlí je schopen vytvářet čtyři kovalentní vazby
 4. Chemie jako věda, vlastnosti látek Téma -klíčová slova Chemie, látka, těleso, vlastnosti látek, pokus, R-věta, S-věta Anotace Žák si pomocí pracovního listu procvičí jaký je význam chemie, v jakém skupenství se látky vyskytují a jaká je míra nebezpečnosti látek a jejich značení
 5. Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti (1) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel, který uvádí na trh látku nebo směs, ji v závislosti na intenzitě jejích nebezpečných vlastností při klasifikaci zařazuje do jedné nebo víc
 6. i dělostřeleckých raket. Obecně se chemická munice skládá z náplně otravné látky.
 7. Pro zjišťování koncentrace látek rozpuštěných v kapalném médiu se využívá několika typů optických snímačů. V cukrovar­ nické technologii se jedná zejména o refraktometry a polarimetry, dále pak o snímače zákalu - turbidimetry a nefelometry. Tato první část je věnována refraktometrickým snímačům, které jso

Kriminalistická chemie se zabývá zkoumáním vlastností, složení, vnitřní stavby a přeměny nejrůznějších látek, které se vyskytují v kriminalistické praxi.Jde například o zjišťování technických příčin požárů, zkoumání nátěrových hmot, toxikologická zkoumání, zkoumání léčiv a drog, zkoumání pohonných hmot a mazadel, zkoumání ochranných. − vyjmenuje fyzikální a chemické vlastnosti látek − rozlišuje známé látky na základě jejich různých vlastností − popíše možné způsoby zjišťování vlastností látek − rozpozná skupenství látek a jejich změny − vyhledá v tabulkách hodnoty hustoty, teploty tání vybraných látek a orientuje. Beton, jeho struktura a vlastnosti, vliv vnitřních a vnějších faktorů na vlastnosti a chování betonu, speciální typy betonů a degradační vlivy. Kompozitní materiály, jejich struktura, chování a typy. Degradace stavebních materiálů a metody zjišťování struktury a složení stavebních materiálů Do sekce chemická bezpečnost budou umisťovány materiály a informace týkající se chemických látek, přípravků i předmětů je obsahujících v nejširším slova smyslu. To jest materiály vyplývající z českých i evroých předpisů, informace o metodách zjišťování a hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků včetně postupů jak jim. Popíše způsoby zjišťování vlastností - podle pokusů-uvede vždy příklady Rozlišuje výstražné symboly, H věty a P věty - popíše a vysvětlí 8 výstražných symbolů Porovnává stejné a rozdílné vlastnosti látek Odvodí, které látky jsou vodiče a izolanty Popíše štítky vybraných látek

Video: 299/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního Esipa.c

- zjišťování přítomnosti určité látky v kontrolovaném prostoru nebo vzorku; závěrem detekce je zjištění, zda látka ve vzorku je nebo není přítomna minimálně v množství větším než je mez detekce. Pro své toxické vlastnosti mohou být využity jako bojové prostředky. Podle účinků na lidský organis-mus se. Jejím cílem je zjišťování nebezpečných vlastností chemických látek a stanovení preventivních opatření pro ochranu před jejich účinky. Chemickou škodlivinou (noxou) se rozumí látka schopná zapříčinit poškození zdraví. Účinkem se rozumí biologická změna, vyvolaná nebo související s působením škodliviny Reaktivita pevných látek, kinetika, termodynamika, mechanismus 8. Tepelné rozklady, oxidace kovů, interkalace, výměnné reakce 9. Chemická vazba v pevných látkách, iontové krystaly, kovy 10.Kovalentní krystaly, molekulární krystaly, vodíková vazba 11.Kvantová teorie pevných látek, pásový model 12.Elektrické vlastnosti.

Fyzikální vlastnosti - Technopark Kralup

8. Chlazení, chladicí směsi Typ pokusu: chemický, frontální žákovský Časová náročnost:15 min. Ročník,Učivo: 3. ročník, prvouka (člověk a jeho svět), téma teplota (skupenství vody) Cíl: Změny vlastností látek - zjišťování teploty tání (tuhnutí) ledu před a po přidání kuchyňské soli Pomůcky: digitální (lihový) teploměr, kádinka (100 cm3. Látky a tělesa. Zjišťování vlastností látek . Žák určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost. Žák posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.

Použití chemických látek a přípravků ve výuce pro žákovský experiment vychází z věkových omezení žáků, klasifikace používaných látek a z vyhlášky č.288/2003 Sb. Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů atd zničit rostliny. Pro své toxické vlastnosti mohou být využity jako bojové prostředky. Podle účinků na lidský organismus se dělí na dusivé, všeobecně jedovaté, zpuchýřující, nervově paralytické, dráždivé, psychoaktivní. Infekční látky 5) jsou látky schopné vyvolat nákazu. Pro účely ADR/RID jso

Nebezpečné vlastnosti se zjišťují celou řadou metod ať již fyzikálně chemických nebo biologických. Vzhledem k závažnosti těchto údajů je Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků. V současné době probíhá revize postupů, je vyvíjena snah zaměřených na používání zakázaných látek v mase; (3) vzhledem k tomu, že prostřednictvím směrnice 85/358/EHS (5)přijala Rada určitá pravidla o zjišťování a kontrole látek s hormonálními nebo thyreostatickými účinky; že je namístě rozší řit tato pravidla na další látky Metody syntézy pevných látek. Vazebné síly v pevných látkách, mřížková energie. Kvantová teorie pevných látek, pásový model. Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich souvislost s vnitřní strukturou. Dynamika struktury pevných látek, teplotní modely, tepelná vodivost a roztažnost popsat vlastnosti a použití oxidy - názvosloví, hoření síry - vznik. vybraných prakticky využitelných vlastností oxidu siřičitého. oxidů, kyselin, hydroxidů a solí kyseliny a hydroxidy reakce oxidu. a znát vliv těchto látek na životní vápenatého s vodou. prostřed Význam chemie; bezpečnost práce. Zjišťování vlastností látek; pozorování, měření, pokus. Základní veličiny k rozlišení látek; výpočet hustoty, objemu. viz ŠVP 6 ŘÍJEN ZÁSADY PRÁCE V CHEMICKÉ LABORATOŘI Chemické nádobí a práce s ním Vlastnosti látek VODA Koloběh vody. Úprava pitné vody, čištění odpadní.

Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, sekce

 1. Žák se seznámí s odlišnými vlastnostmi látek zejména látek kapalných na základě navržených pokusů. Ověří si vlastnosti látek prakticky pomocí pokusů, které navrhnou žáci sami ve třídě. Cíle lekce - tematické: Žák vyjmenuje 4 vlastnosti kapalných látek. Žák vymyslí příklady látek, které běžně používá
 2. s únikem nebezpečných látek, v případě požáru, zná důležitá telefonní čísla ÚVOD DO CHEMIE -chemie a její obory, dějiny chemie, význam chemie pro společnost -základní pojmy v chemii -těleso a látka, vlastnosti látek a jejich zjišťování a měření -vlastnosti látek: skupenství, hustota, teplota tání, teplot
 3. ated as a result of accidents. The method is designed to dissolve oil leaks co
 4. 2. Interakce látek a prostředí. Vzniklé změny a jejich sledování 3. Význam a hlavní způsoby získávání materiálových parametrů látek 4. Způsoby ověřování elektrických parametrů látek vodivých a izolačních 5. Metody zjišťování neelektrických parametrů vodivých a izolačních materiálů 6
 5. charakteristické vlastnosti látky, z níž se skládají, zkoumá děje, při kterých se vlastnosti látky trvale mění, a formuluje zákony, které tyto přeměny charakterizují. Hlavní úlohou chemie je zkoumání jevů, při kterých látky vznikají nebo se rozkládají (a to po stránce kvalitativní i kvantitativní), zjišťování.
 6. Amorfní látky, struktura, vlastnosti. Koordinační chemie Koordinační polyedry. Typy isomerie. Metody zjišťování absolutní konfigurace. Teorie krystalového a ligandového pole. CFSE a vliv na reaktivitu. MO v oktaedru, vliv -interakce. Vysvětlení spektrochemické řady ligandů
 7. Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě. Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně. Čistotu vody je nutno posuzovat individuálně v závislosti na tom, k jakému účelu je voda využívána
Analýza kapalin pro všechny aplikace | Endress+HauserMěřicí přístroj – WikipedieTepelný lom skla | tepelný lomRT-50 | Georadis sPPT - RTG záření PowerPoint Presentation - ID:5038561Elektromagnetické spektrum – WikiSkripta