Home

Stejnosměrný proud v kovech

 1. Arial Calibri Wingdings Výchozí návrh Motiv sady Office FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý el. proud Anotace: Stejnosměrný elektrický proud Zdroj stejnosměrného proudu Použití stejnosměrného proudu Směr elektrického proudu Střídavý elektrický proud Průběh střídavého proudu Výroba.
 2. Stejnosměrný a střídavý elektrický proud FY_080_ Elektrický proud v kovech_Stejnosměrný a střídavý elektrický proud Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizac
 3. STEJNOSMĚRNÝ ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje a vyjadřuje množství el. náboje prošlého vodičem za jednotku času. V kovech je elektrický proud vyvolán pohybem elektronů, v kapalinách a plynech je elektrický proud tvořen uspořádaným pohybem iontů

V případě, že proud je stálý a nemění se ani převládající směr pohybu nosičů náboje, jde o tzv. stejnosměrný elektrický proud. Jednotkou proudu je ampér (A) pojmenovaný po André Ampérovi. Ampér je základní jednotka SI Stejnosměrný elektrický proud v kovech Elektrický proud jako děj a jako veličina, elektrický zdroj, elektrický odpor kovového vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu, závislost odporu kovového vodiče na teplotě, rezistory, model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči, spojování rezistorů, Ohmův zákon pr

Elektrický proud v kovech Eduportál Techmani

Elektrický proud v kovech a polovodi čích - v krystalové m řížce kov ů - valen ční elektrony - jsou spole čné všem atom ům kovu a mohou se v něm voln ě pohybovat → volné elektrony Elektronová vodivost kov ů Teorie elektronové vodivosti: el. proud v kovech vytvá ří jen volné el. s energií blízkou tzv Elektrický proud v kovech a polovodičích May 26, 2020. Proud tedy v jednoduchém obvodu vychází z kladného pólu zdroje a směřuje k zápornému pólu. Přeměna střídavého proudu na stejnosměrný; Fotodiody a thermodiody jako sensory; Druhy elektrických diod

Elektrický proud v kovech a polovodičích Black Blo

Elektrický proud - Wikipedi

Gravitační pole a pohyby v něm. 7. Elektrický náboj a elektrické pole. 8. Stejnosměrný elektrický proud v kovech. 15. Elektrický proud v polovodičích. 16. Elektrický proud v kapalinách a plynech. 17. Obvody střídavého proudu. 18 Elektrický proud vkovech Stejnosměrný elektrický proudje usměrněný pohyb částic selektrickým nábojem. Pro vznik proudu v látce je nutná: přítomnost nabitých částic(elektrony, ionty) přítomnost elektrického napětí Napětí ve vodiči vznikne mezi jeho konci při vytvoření rozdílu elektrických potenciálů Navigace: Domů » Úvodní stránka » Elektřina a magnetismus » Elektrický proud (stejnosměrný) Elektrický proud (stejnosměrný) Elektrický proud v kovech

elektrický proud = uspořádaný usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem a) v kovech -voln elektrony b) v kapalinách -voln ionty c) v plynech -voln ionty a elektrony •procházíuzavřenýmobvodem •směr el. proudu v obvodu chápeme jako směr od kladnho pólu zdroje napětí k zápornmu (dohodnutý směr Stejnosměrný elektrický proud v kovech a polovodičích vznik a podmínky elektrického proudu, směr elektrického proudu, elektrický zdroj - druhy Ohmův zákon, elektrický odpor vodiče, spojování odpor ; Elektrický proud. Elektrický proud § jako fyzikální děj : uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem ( díry v.

• Elektrický proud je pohyb volných částic s elektrickým nábojem (elektrony v kovech, kationty a anionty v roztocích) • Velikost elektrického proudu závisí na množství celkového náboje ve vodiči. Čím větší náboj, tím větší proud. Směr elektrického proudu • Dohodnutý směr elektrického proudu je od kladného. Elektrický proud v kovech . 1. Průřezem vodiče projde za 30 min elektrický náboj 900 C. Jaký stejnosměrný proud vodiče protéká? Výsledky: 1) 0,5 A. Odpor vodiče. 1. Jak se změní odpor vodiče, zvětšíme-li a) jeho délku na dvojnásobek, b) obsah jeho průřezu na dvojnásobek? 2 Zde najdete pouze část našich kapitol a v nich vybraná videa volně ke shlédnutí Elektrický proud v kovech. Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon pro část obvodu závislost proudu na napětí - voltampérová charakteristi­ka vodiče pokud je teplota vodiče stálá, proud procházející obvodem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče

Je-li proud tvo řen uspo řádaným pohybem volných částic se záporným nábojem, je jeho sm ěr podle této dohody opa čný než sm ěr uspo řádaného pohybu záporn ě nabitých částic. Účinky el. proudu - zvýšení teploty vodiče zm ěna chem.složení (proud v elektrolytech) sv ětelné efekty (proud v plynech Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod Charakteristika: Práce je stručná, jasná, barevná.Zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický proud v kovech, ale může sloužit i jako normální podklad ke studiu V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš, jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. Dále probereme témata, která se nejčastěji u přijímacích pohovorů vyskytují a. Výkon střídavého proudu v rezistoru. Úloha číslo: 162. Odvoďte, jak velký stejnosměrný proud musí procházet rezistorem, aby měl stejný tepelný výkon jako střídavý proud s maximální hodnotou 3,5 A může být stejnosměrný nebo střídavý, může pulsovat. Aby elektrický obvod vedl elektrický proud, musí být uzavřený

Téma č. 1 - Elektrický proud, Ohmův zákon Elektrický proud - značka: I - elektrický proud je uspořádaný (usměrněný) pohyb nabitých částic - nabité částice jsou v každé látce (protony, elektrony), ne vždy se ale mohou pohybovat - jen v některých látkách, hlavně v kovech, jsou některé elektrony volné - nejsou. Vedení elektrického proudu v kovech - v kovech zajišťují vedení elektrického proudu volné elektrony. Mezi velmi dobré vodiče patří zlato, stříbro, měď, že dokáže usměrnit elektrický proud (převést proud střídavý na proud stejnosměrný). Polovodiče se staly základem tranzistorů a jejich nástupnických. Stejnosměrný proud - proud v obvodu prochází stále stejným směrem Střídavý proud - směr proudu v obvodu se stále mění V elektrárnách se vyrábí... Transformátor 14.02.2013 13:5 16.Stejnosměrný proud v kovech 17.Polovodiče 18.Elektrický proud v elektrolytech, plynech a vakuu 19.Stacionární magnetické pole 20.Nestacionární magnetické pole 21.Střídavý proud 22.Elektromagnetický oscilátor, elektromagnetické vlnění 23.Vlnové vlastnosti světla 24.Optické zobrazování lomem a odrazem, optické. Stejnosměrný proud Stejnosměrný elektrický proud v kovech je uspořádaný pohyb volných elektronů - je to jev - je to fyzikální veličina - značka: I - jednotka: 1A - výpočet: Q (C) I(A) . t(s) Elektrické napětí - je to FV - značka: U - jednotka: 1V - definice:.

Ve vodivém materiálu se pohybující se nabité částice, které tvoří elektrický proud, nazývají nosiče náboje.V kovech, které tvoří dráty a další vodiče ve většině elektrických obvodů, jsou kladně nabitá atomová jádra atomů držena ve pevné poloze a záporně nabité elektrony jsou nosiči náboje, volně se pohybující v kovu V oblasti distribuce se ale stejnosměrný proud výjimečně používá také, a sice pro masivní dálkové vedení 750 kV odlehlými a nepřístupnými oblastmi divočiny, případně i pod hladinou moře, kde je pak potřeba jen jediný vodič, který může být i v supravodivém provedení

FYZIKA - 2. ROČNÍK Elektrický proud v kovech a ..

 1. Elektrický proud v kovech II 1. Jaké teplo dodá elektrický vaři s výkonem 1 200 W za jednu hodinu? a) 3 000 J b) 4,32 kJ c) 4,32 MJ d) není uvedeno 2. Jakým jistiem musí být jištěno přívodní vedení elektrických akumulaþních kamen, která mají při napětí 230 V příkon 2 kW? a) 2 A b) 6 A c) 10 A d) 16 A 3
 2. elektrický proud - stejnosměrný a jejich základní charakteristiky, tepelné účinky elektrického proudu Ohmův zákon pro kovy, odpor vodiče a jeho jednotka, souvislost odporu vodiče s délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče, podstata vedení elektrického proudu v kovech (usměrněný pohyb volných elektronů
 3. ustálený stejnosměrný proud v kovech a elektrolytech: a) elektrickým napětím, elektrickým proudem, elektrickým odporem b) indukovaným napětím, indukovaným proudem, elektrickým odporem c) napětím v elektrorozvodné síti 230V/ 50 Hz, elektrickým proudem, elektrickým odporem 50Ω. 2. Hodnota výstupního napětí napěťového.
 4. dohodnutý směr proudu je od kladného pólu k zápornému pólu → od + k -(stejnosměrný proud) Které částice tvoří elektrický proud v kovech se pohybují volné elektrony; ve vodných roztocích se pohybují kationty a anionty. Značka a jednotk

16. Stejnosměrný proud v kovech 17. Polovodiče 18. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a vakuu 19. Stacionární magnetické pole 20. Nestacionární magnetické pole 21. Střídavý proud 22. Elektromagnetický oscilátor, elektromagnetické vlnění 23. Vlnové vlastnosti světla 24. Optické zobrazování lomem a odrazem, optické. Title 21-elektericky-proud-v-kovech Author: Petr Husar Created Date: 2/13/2009 3:54:44 P ; Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je mezi nimi napětí U. Díky elektrické in.. Elektrický proud v kovech Eduportál Techman rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí rozliší vodič, izolant a polovodič na základě v kovech Elektrický proud a elektrické napětí a izolanty Zásady správného užívání elektrických spotřebičů El. vodič a izolan

oakostelec.c

•Elektrické pole, Coulombův zákon, intenzita a potenciál, elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech, odpor vodiče, skládání rezistorů. Stejnosměrný a střídavý proud a jejich vlastnosti. •Magnetické pole a jeho vlastnosti, magnetická indukce, elektromagnetická indukce a její využití Stejnosměrný proud - Wikipedi . Zdroje elektrického napětí FY_078_Elektrický proud v kovech_Zdroje elektrického napětí přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Dynamo se skládá ze statoru tvořeného magnetem nebo elektromagnetem a rotoru. Elektrický proud v kovech - FYZIKA 007 . Když oprášíte školní vzorečky, tak si jistě snadno spočítáte, že 6,9 mikrofaradů. Zkuste přemýšlet, jak se k tomu dojde Ale s vysokou pravděpodobnos tí se v okamžiku připojení trefíte mimo průchod sinusovky 230V~ nulou, takže tu žárovku odpravíte proudovým nárazem el. Proud, vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech 2 Stejnosměrný elektromotor 2 Elektromagnetická indukce 2 6) Stídavý elektrický proud celkem 8 Vznik střídavého, alternátor 2 březen Parametry střídavého proudu (perioda, kmitočet) 16. Elektrický proud v kovech a polovodičích: energie elektrického pole, stejnosměrný elektrický proud, elektrická vodivost, práce a výkon elektrického proudu, potenciometr, závislost odporu R na geometrických rozměrech vodiče, supravodivost, polovodiče typu N a P, tranzistor. 17

Ohmuv zákon v integrálním tvaru pro izotropní lineární vodič: napětí U na vodici je úměrné protékajícímu proudu I, kde konstantou úměrnosti je elektrický odpor R tohoto vodiče, U=R.I. Tento tvar Ohmova zákona platí pro ustálený stejnosměrný proud v kovech a elektrolytech Vzhledem k vlastnostem diody (v jednom směru propouští a ve druhém ne) ji využíváme k usměrňování střídavého proudu. - tzn. přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný tepavý proud. Poznámka: Zdroj stejnosměrného napětí potřebujeme pro napájení prakticky veškeré elektroniky Elektrický proud je pohyb volných částic s elektrickým nábojem (elektrony v kovech, kationty a anionty v roztocích) Velikost elektrického proudu závisí na množství celkového náboje ve vodiči. ˇVím větší náboj, tím větší proud. Směr elektrického proudu Dohodnutý směr elektrického proudu je od kladného pólu k.

Témata k maturitní zkoušce z fyzik

Maturitní témata z fyziky 2019-202

Elektrický proud v plynech Fyzika ø 53.8% / 762 × vyzkoušeno; Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon Fyzika ø 69.9% / 13932 × vyzkoušeno; fyzika - značky veličin Fyzika ø 72.4% / 1960 × vyzkoušeno; Fyzika - test pro 9. ročník základní školy Fyzika ø 60.9% / 13141 × vyzkoušeno; El. proud v kovech Fyzika ø 51.5%. Obvod s odporem. Pro výkon P stejnosměrného proudu platí vztah .Vzhledem k tomu, že v obvodu střídavého proudu se napětí i proud stále mění, bude se měnit i výkon. Jeho okamžitá hodnota je .V obvodu, který má vlastnost pouze odporu, platí. Tento vztah tedy platí pro jednoduchý obvod s rezistorem nebo pro složený RLC obvod, který je v rezonanci Proud v běžných elektrických rozvodech může být stejnosměrný a střídavý. Dohodnutý směr toku stejnosměrného proudu je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje . 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2 Elektrický proud v kovech - vyřešené příklad . English Tests Online Free Multiple Choice Grammar and Vocabulary Tests English Level Tests A1 A2 B1 B2 C1 C2 Beginner - Advanced 19.V homogenním kovovém vodiči dlouhém l = 5m a průměrem d = 1,2 mm, jehož konce jsou připojeny k elektrickému napětí U = 4,5 V je stálý proud I = 5A. stejnosměrný elektrický proud v kovech, kapalinách, plynech a polovodičích. Ohmův zákon (pro část obvodu, pro uzavřený obvod) Kirchhoffovy zákony. tepelné účinky elektrického proudu. magnetické účinky proudu. Lenzův zákon (elektromagnetická indukce) střídavý proud

Elektrický proud (stejnosměrný) Fyzika - Jana Klapkov

Vysvětli mechanismus vodivosti v kovech, rozeber a z mikroskopického hlediska vysvětli na jakých veličinách závisí elektrický odpor. Srovnej s elektrickým odporem v polovodičích. Pomocí základních charakteristik porovnej obvod s rezistorem pro stejnosměrný a střídavý proud a napětí Střídavý proud najdete v zásuvce 230V, a stejnosměrný proud třeba v baterce, se kterou si večer svítíte na cestu . Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklady . Stejnosměrný proud. Nese označení DC (z angličtiny Direct Current). Elektrický proud u něhož se v elektrickém obvodu nemění směr Elektrický proud. V kovech se kromě elektronů . v atomech. vyskytují ještě tzv. volné elektrony. Ty se v kovu pohybují . náhodně. Připojíme-li však ke kovu zdroj elektrického napětí (baterii), situace se změní - záporné elektrony jsou přitahovány ke kladné elektrodě (protože kladný a záporný náboj se přitahují)

Elektrický proud v kovech — elektrický proud v kovec

rozliší střídavý a stejnosměrný proud (napětí), změří obě veličiny. graficky znázorní časový průběh proudu (napětí) a určí periodu, frekvenci. popíše transformátor, určí transformační poměr, uvede příklady využití Vedení elektrického proudu v kovech 2. ročník - téma Elektrický proud v látkách - konkrétně stejnosměrný proud v kovech 3. ročník - Střídavý proud: Časová dotace. 4 hod. (2 hod. geografie, 2 hod. fyzika) Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, ) Třída 3. G, počet studentů 29, předpokládá se znalost učiva druhého. Stejnosměrný elektrický proud 9. Optické zobrazování 10. Mechanika tuhého tělesa 11. Elektrický proud v kovech a polovodičích 12. Vlnové vlastnosti světla 13. Mechanika kapalin a plynů 14. Elektrický proud v kapalinách a plynech 15. Základní principy speciální teorie relativity 16. Kvantové vlastnosti záření 17. 5. 2021, PÁTEK 17:00 - 18:00 - ŽIVĚ. ZÁZNAMY všech lekcí k dispozici. Nejzásadnější kapitoly k přijímačkám na lékařské fakulty. Budeme taky hodně počítat a procházet modelovky. Zaměříme se na nejčastější chyby a záludnosti. Možnost ptát se a diskutovat s lektory. Hodnota online kurzu je 3.670 Kč (147 € Elektrický proud v kovech n Valenční elektrony atomů v kovu jsou k atomovým jádrům vázány jen slabými silami =>volně a chaoticky se pohybují n Připojíme-li vodič ke svorkám stejnosměrného zdroje, vznikne v celém vodiči el. pole => elektrony se začnou pohybovat unášivým pohybem proti směru intenzity pole (což je.

Videa zdarma - Lekarska FakultaLekarska Fakult

 1. § proud nelze vnímat smysly,lze pozorovat jeho účinky: 1) tepelné = při zapnutí ponorného vařiče . 2) chemické = elektrolýza, při pokovování , výroba hliníku . 3) magnetické = výroba střídavého proudu · systematické značky: nelze sem vložit , ale najdete to v tabulkác
 2. Zdroje elektrického proudu Elektrický zdroj - Wikipedi . ika Benešová, Miroslava Breburdová Účel dodávka elektrické energie pro pohon elektrických strojů a zařízení Historie Mezopotámie -galvanické zdroje staré tisíce let v podobě podivných nádob Historie Allesandro Volta - 1. funkční zdroj elektrického napětí Teorie stálý rozdíl el. potenciálů mezi svorkami.
 3. Dielektrické a magnetické vlastnosti láte 13) Elektrické pole nabitého tělesa, kondenzátor. 14) Elektrický proud (stejnosměrný) v kovech. 15) Elektrický proud v kapalinách, plynech, ve vakuu a v polovodičích. 16) Stacionární magnetické pole, magnetické látky. 17) Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce.
 4. ELEKTŘINA 1 - stejnosměrný elektrický proud, ampér, napětí, zdroje napětí, Voltův článek, odpor, rezistor, elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický obvod, vedení proudu v kovech, vedení produ v polovodičích, vedení proudu v plynech, obloukový výboj, bles

Stejnosměrný elektrický proud v kovech. Fyzika, 3. ročník. Alena Luňáčková, lunackova@gymjev.cz. Stejnosměrný elektrický proud v kovech - materiál pro přípravu na profilovou část maturitní zkoušky z fyziky Inovace: mezipředmětové vztahy s matematikou, využití ICT, mediální techniky. 1 Stejnosměrný proud Škola definuje veličiny vyskytující se v oblasti stejnosměrného proudu a závislosti a vztahy mezi nimi využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu, výkonu a účinnosti elektrospotřebiče, při zjišťování ztrát ve vedení. Stejnosměrný elektrický proud v kovech. Elektrický proud. Směr. Stejnosměrný proud. ampérmetr. Elektrický zdroj napětí. 15. Stejnosměrný proud v kovech . Elektrický proud, elektronová vodivost kovů, Ohmův zákon, odpor vodiče v závislosti na délce a teplotě, spojování rezistorů, práce a výkon elektrického proudu. 16. Polovodiče. vlastní polovodiče, termistor, fotorezistor, polovodiče typu N a P, dioda, tranzistor. 17. Elektrický proud v. − proud, napětí, odpor, vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech − stejnosměrný a střídavý proud − elektrické stroje (alternátory, dynama, elektromotory) − transformátory − způsoby výroby elektrické energie (jaderná, tepelná, vodní elektrárna) − elektrotechnika a vznik tepelné energi

Elektrický stejnosměrný proudový obvod . Elektrický stejnosměrný proudový obvod . Vodivost • Experiment . Grafické značky pro schémata . El. proud v kovech . Měření elektrického proudu . Účinky elektrického proudu . Pocínování . Přijatelné, Nevyhovující pocínování Elektrický proud v kovech 011, Elektrický potenciál na vodiči, kterým protéká el. proud, napětí, proud, odpor, voltmetr, pasco, vodič, drát, 2 Odpor vodiče (drátu) - závislost na délc Elektrický proud v kovech Eduportál Techmani . Zákon č. 261/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi V vodivý materiál , pohybující se nabité částice, které tvoří elektrický proud, se nazývají nosiče náboje .V kovech, které tvoří dráty a další vodiče ve většině elektrických obvodů , jsou kladně nabitá atomová jádra atomů držena ve pevné poloze a záporně nabitá elektrony jsou nosiči náboje, volně se pohybující v kovu

Fyzika - Maturitní otázk

 1. 14. Stejnosměrný elektrický proud v kovech 15. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu 16. Vedení elektrického proudu v polovodiþích 17. Magnetické pole 18. Střídavý proud 19. Elektromagnetické kmitání a vlnění 20. Geometrická optika 21. Vlnová optika 22. Kvantová fyzika 23. Fyzika elektronového obalu 24
 2. Platí pro ustálený stejnosměrný proud v kovech a elektrolytech. 7) Charles Robert Darwin (1809-1882), brit. přírodovědec, zakladatel evoluční teorie. Za hlavní příčinu přeměny organizmů během generací pokládal přírodní výběr. Knihy: O vzniku druhů přírodním výběrem aj
 3. utu prošel jeho průřezem náboj a) 300 C, b) 15 C. Nápověda 1) t = 1
 4. Vedení el. proudu ve vakuu : Vedení el. proudu v plynech : Vedení el. proudu v kapalinách : Vedení el. proudu v kovech : Vedení el. proudu v polovodičích : Vedení el. proudu v supravodičích : Stejnosměrný proud - Napětí, proud a odpor : Veličiny a jejich jednotky, převody, schem. značky a katalog IO
 5. Elektrický proud v kovech. Elektrický proud = usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. v kovech = usměrněný pohyb volných elektronů. ve vodivých kapalinách a ionizovaných plynech = usměrněný pohyb kladných a záporných iont Pro ni však v souladu s pravidlem pro paralelní spojování rezistorů platí vzorec

Ustálený stejnosměrný elektrický proud. Elektrický proud a hustota proudu. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor a vodivost vodičů. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony, elektrický obvod. Práce a výkon elektrického proudu. Vedení ustáleného elektrického proudu v kovech, v V kovech se volné elektrony pohybují ve směru opačném a v kapalinách a plynech se můžou pohybovat jak ve směru, tak ve směru opačném. Stejnosměrný proud je elektrický proud, jehož směr se s časem nemění Elektrický proud v kovech. Demonstrační souprava z elektřiny (2.1) Jednoduchý elektrický obvod . POMŮCKY. 1 propojovací deska 2 modul baterie 1,5 V 1 modul vypínač 5 modul přímé vedení 4 modul vedení L 1 modul s objímkou E10 zdroj stejnosměrného napětí 2,5 V stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 300 m stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí Elektrický proud Elektrický náboj 1 ZPŽ - energetické zdroje, suroviny LA - průmysl VČP - spotřeba věcí, náš životní styl,globální oteplování Čsp- domácnost, spotřeba, zapojení Ch - šíření elektrického proudu v kovech Reformace a protireformace v Evropě Stejnosměrný elektrický proud v kovech. 12. Polovodiče. 13. Elektrický proud v kapalinách a plynech. 14. Stacionární magnetické pole. 15. Nestacionární magnetické pole. 16. Střídavý proud. 17. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Kompletní elektrický proud v kovech - maturitní otázka

 1. Multimetr kleštový pro stejnosměrný a střídavý proud Speciálně určený pro servis elektroinstalace vozidel. Zobrazení: 3 ¾ místný LCD display, max. zobrazená hodnota 3999. Měřící rozsahy: Napětí střídavého a stejnosměrného proudu: 400,0 mV-4.000V, 40,00V,400V, 600V Odpor: 400 Ohm-4 KOhm-40 KOhm-400 KOhm-4 MOhm-40MOhm.
 2. Difuze v kovech Digitální knihovna VUT v Brn . Elektřina I - stejnosměrný elektrický proud, ampér, napětí, zdroje napětí, Voltův článek, odpor, rezistor, elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický obvod, vedení proudu v kovech, vedení produ v polovodičích, vedení proudu v plynech, obloukový.
 3. 7) Elektrický proud celkem 11 el. Proud, vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech 3 květen měření elektrického proudu 1 elektrické napětí a jeho měření 1 zdroje elektrického napětí 2 Ohmův zákon, elektrický odpor 3 červen laboratorní práce 1 8) Závrené opakování celkem 2 UEBNICE - FYZIKA PRO 8
 4. 12.Elektrický proud v kovech. stejnosměrný a střídavý elektrický proud, vznik střídavého proudu, efektivní hodnota, zdroje, elektrický odpor prvků, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, obvody RLC 13.Elektrický proud v polovodičích. vlastní a příměsový polovodič, děrová a elektronová vodivost, dioda, tranzistor a jejich.
 5. · elektrický proud - stejnosměrný a jejich základní charakteristiky, tepelné účinky elektrického proudu · Ohmův zákon pro kovy, odpor vodiče a jeho jednotka, souvislost odporu vodiče s délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče, podstata vedení elektrického proudu v kovech (usměrněný pohyb volných elektronů
 6. 3. Ustálený stejnosměrný elektrický proud. Elektrický proud a hustota proudu. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor a vodivost vodičů. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony, elektrický obvod. 4. Práce a výkon elektrického proudu. Vedení ustáleného elektrického proudu v kovech, v

16. Stejnosměrný elektrický proud 17. Elektrický proud v kovech a polovodičích 18. Obvod střídavého proudu 19. Stacionární magnetické pole 20. Elektromagnetická indukce 21. Kvantové vlastnosti záření 22. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce 23. Pohyby těles v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli 24 1. Charakterizujte elektrický proud v elektrolytech! Elektrolyty jsou látky, jejichž roztoky nebo taveniny vedou elektrický proud pomocí iontů. Elektrický proud v elektrolytech je uspořádaným pohybem kationtů (+) a aniontů (-). Kationty se pohybují na katodu (-), anionty na anodu (+). Elektrolytická disociace je proces, při. ELEKTŘINA 1 - stejnosměrný elektrický proud, ampér, napětí, zdroje napětí, Voltův článek, odpor, rezistor, elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický obvod, vedení proudu v kovech, vedení produ v polovodičích, vedení proudu v plynech, obloukový výboj, bles 6/173 Rozvětvený elektrický obvod. (co drží pohromadě jádro - v 9. třídě) kolik je v atomu protonů a neutronů ionty elektrické pole elektrický proud a napětí: * 6.1 Elektrický proud a napětí VI. ELEKTRICKÝ OBVOD Elektrický proud je usměrněný pohyb nosičů elektrického náboje. Nejčastěji budeme uvažovat elektrický proud v kovech, kde jsou nosičem. 14. Co je podstatou elektrického proudu v kovech? 15. Co je to odpor vodiče? 16. Vede elektrický proud destilovaná voda?Proč? 17. Jak se nazývá vodivý roztok, který vede elektrický proud? 18. Co musíme udělat, aby destilovaná voda vedla elektrický proud? 19. Co musí v elektrolytu vzniknout, aby roztok vedl elektrický proud? 20

elektrického obvodu, ve kterém teče stejnosměrný elektrický proud. Zkratový elektrický proud může dosahovat od několika A u elektronických obvodů až po stovky A v domovních elektroinstalací. V průmyslu, kde je pro napájení některých elektromotorů napětí vyšší (400/690 V) Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon Fyzika ø 69.9% / 13175 × vyzkoušeno; El. proud v kovech Fyzika ø 51.4% / 381 × vyzkoušeno; Fyzika - test pro 9. ročník základní školy Fyzika ø 60.9% / 12948 × vyzkoušeno; sériové a paralelní zapojení v obvodu Fyzika ø 70.3% / 1033 × vyzkoušen Elektrický proud v plynech. Elektrický proud v kovech 2 1. Na halogenové žárovce diaprojektoru, která je připojena ke zdroji napětí 24 V, jsou údaje 24 V, 150 W. Jak velký proud žárovkou prochází, jaký je odpor svítícího vlákna? 2. K baterii o elektromotorickém napětí 4,80 V a vnitřním odporu 1,3 Ω je připojena žárovka, ktero Vedení elektrického proudu v kovech - co víme o elektrickém proudu - vznik elektrického proudu - elektrický zdroj - elektrické napětí, jednotka, měření elektrického napětí - elektrický proud, jednotka, měření elektrického napětí - m echanismus vedení proudu, směr proudu, stejnosměrný proud

Lov pstruhů a lipanů | Říční muškaření | CzechNymphProud v paralelním obvodu — Sbírka úlohPPT - Elektrický náboj PowerPoint Presentation, freePPT - Střídavý proud PowerPoint Presentation, freeGenerátor střídavého proudu - YouTubeProud: V halsjeOptická trasa a její součásti

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.. V úvahách se často používá dohodnutý směr toku proudu, který je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu. 1 0 JEDNOTKY Násobné jednotky E exa 1018 P peta 1015 T tera 1012 G giga 109 M mega 106 k kilo 103 Dílčí jednotky m mili 10-3 μ mikro 10-6 n nano 10-9 p piko 10-12 f femto 10-15 a atto 10-18 0.1 JEDNOTKY SI veličina jednotka měřítko označení délka 1 m metr s hmotnost 1 kg kilogram m čas 1 s sekunda t (τ) elektrický proud 1 A ampér I. Termoemise se využívá v elektronkách nebo častěji v obrazovkách. Nejjednodušší elektronkou je dioda, jejíž vzduchoprázdná baňka obsahuje jen katodu a anodu. Používá se jako usměrňovače střídavého proudu na stejnosměrný Tesla v USA. V roce 1884 odjel Nikola Tesla do USA, kde spolupracoval s T. A. Edisonem. Spolupráci ukončil v roce 1886; s Edisonem měli názorové rozdíly na využití střídavého proudu. Edison tehdy prosazoval proud stejnosměrný ; Elektrický proud jako děj a jako veličina - zápis do sešitu. A) Elektrický proud jako děj Na webových stránkách Techmanie je sekce Web Edutorium s podsekcí Fyzika v pozadí.. V této podsekci jsou encyklopedickým způsobem zpracovány a doplňovány informace o různých oblastech fyziky. Oblasti fyziky zahrnují: Měření • Úvod do fyziky - jednotky • Mechaniku • Molekulovou fyziku • Akustiku • Elektřinu a magnetismus • Optiku • Moderní fyziku a Histori Velikost proudu, hustota proudu, el. proud v kovech. Rovnice kontinuity pro stacionární a nestacionární elektrické pole, I. Kirchhoffův zákon, Ohmův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru. Stejnosměrný zdroj EMN, vnitřní odpor zdroje, zatěžovací charakteristika zdroje, stanovení vnitřního odporu zdroje, náhradní.