Home

Společnost národů prezentace

OSN Občankáři - obcankari

Společnost národ

Společnost národů, mezinárodní organizace založená v roce 1919 s cílem zajistit mír a spolupráci mezi národy. Sídlem byla Ženeva.Iniciátorem vzniku Společnosti národů byl americký prezident W. Wilson.Základní listinou byl Pakt Společnosti národů. Úkolem Společnosti národů bylo prosazování principů kolektivní bezpečnosti, smírčího řešení mezinárodních. Iniciátory a zakládajícími zeměmi Společnosti národů byly vítězné státy Dohody (např. Spojené království, Francie) a jejich spojenci (např. Československo), původními členy z roku 1919 tedy bylo 26 států, dále čtyři britská dominia a Britská Indie (v rámci Commonwealthu).Za sídlo Společnosti byla zvolena švýcarská Ženeva, mezinárodní smírčí soud byl. ) Odpor fašistické strany Falanga - generál Francisco Franco ( fašisté, šp. nacionalisté, royalisté, křesť.dem ) Dvě strany konfliktu : republikáni X frankisté Září 1936 - Společnost národů - politika nevměšování se do vnitřních záležitostí Španělska = demokratické španělské vládě nebyla poskytnuta.

Téma: Stěhování národů. Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se stěhování národů. Časová dotace: 20 min. Anotace: Žáci se informují kdy nastalo stěhování národů, jaké byly důvody, kdo to byl Attila Hunský, kdy probíhala druhá vlna stěhování národů Společnost národů hlavní iniciátor vzniku: americký prezident Woodrow Wilson. zakládající země: vítězné státy Dohody a jejich spojenci (i Československo) . Celkem 26 států. hlavní sídlo - neutrální švýcarská Ženeva. Základní úkol: udržení světového míru Organizace spojených národů byla založena 24. října 1945 v San Franciscu (Spojené státy americké) na základě přijetí Charty Spojených národů 51 státy včetně tehdejšího Československa a významné podpory Rockefellerova fondu. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála 9. ročník Novověk, moderní dějiny ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012 Mírová konference v Paříži (1919-1920): Úkolem této konference bylo podepsat mírové smlouvy s poraženými státy společnost národů Obsah: Globální vládnutí - úvod Globální vládnutí - definice Globální vládnutí Historický exkurz forem vládnutí 5 000 př. n. l. - 2 500 př. n. l. 2 500 př. n. l. - 1250 př. n. l. Městské státy ŘÍŠE (IMPÉRIA) Evropa a počátek vzniku státu Moderní stát Moderní stát a jeho vývo

Společnost národů - Wikipedi

Stěhování národ

Společnost národů ukončila činnost poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé světové války. V roce 1945 se v San Francisku sešli zástupci 50 zemí na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání a vypracovali Chartu OSN. Delegáti tehdy rokovali o návrzích vypracovaných zástupci Číny. • Anotace: prezentace seznamuje s obsahem pojmů národ, národnost a vlastenectví (patriotismus) s důrazem na reálie českých zemí. Dále obsahuje informace o souvisejících problematikách - nacionalismu a šovinismu. Prezentace obsahuje motivační otázky pro žáky, vyžaduje jejich aktivní zapojení do probíraných témat Společnost národů 28. června 1919 byla podepsána Versailleská mírová smlouva, čímž došlo k faktickému vytvoření Společnosti národů. Úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického. stěhování národů Feudální systém Středověká společnost Prezentace aplikace PowerPoint Celé uspořádání bylo tedy založeno na věrnosti, na slibech. Panovník propůjčil půdu leníkovi, ten slíbil panovníkovi věrnost a vojenskou pomoc. Poddaní byli součástí léna, půdu obdělávali a odevzdávali dávky (část z. Arial Calibri Symbol Palatino Linotype Výchozí návrh Pařížská mírová konference Konec 1. svět. války Snímek 3 Snímek 4 Versailleský mírový systém Snímek 6 W. Wilson s americkou mírovou komisí Mírová smlouva s Německem Snímek 9 Společnost národů Snímek 11 Snímek 12 Washingtonská konference Úkoly Řešení.

Video: Organizace spojených národů - Wikipedi

9. roční

Prezentace přináší v bodech základní informace o Severoatlantické alianci týkající se její funkce, historie, utváření rozhodnutí či struktury. Organizace spojených národů - esej V úvodu autorka nabízí stručné pojednání o OSN, jeho vzniku, orgánech a hlavních úkolech Žák se formou prezentace seznámí s Organizací spojených národů Anotace VY_32_INOVACE_ICT 2. 5_3 - 54 Autor Mgr. Rita Sobková Jazyk Očekávaný výstup Čeština vyjmenuje cíle seskupení, lokalizuje a charakterizuje členské státy Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Druh učebního materiálu OSN, mezinárodní organizace, integrace Prezentace Druh. Edvard Beneš pomáhal zakládat Společnost národů, byl její místopředseda, člen Rady a předseda (1935). Prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. Od počátku se orientoval na poválečnou evroou velmoc Francii, s níž v roce 1924 Československo uzavřelo spojeneckou smlouvu, a na země Balkánu, Rumunsko a Jugoslávii, s.

Změny ve společnosti po první světové válce. Autor, revidující: Václav Němec, Petr Pravda USA nevstoupily, ač její vznik samy iniciovaly, do Společnosti národů. Politické zájmy směřovaly mimo Evropu. Od poloviny dvacátých let se zájem o Evropu obnovil (zasahováním do politiky) Obyvatelstvo Evropy prezentace Author: Mgr. Iva Roubalíková Last modified by: Jana Mikešová, Mgr. Created Date: 11/7/2007 3:04:43 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Home Other title Prezentace ve formátu PDF. Právní prameny › Atlantická charta ze 14. 8. 1941 › Briand-Kellogův pakt ze 27. 8. 1928 › Dohoda o stíhání a potrestání hl. válečných zločinců evroé osy - 8. 8. 1945 Zasedací sál Společnosti národů v Ženevě. ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ. Historie. předchůdkyní OSN byla Společnost národů - existovala mezi světovými válkami, kladla si podobné cíle, nezabránila však druhé světové válce. samotná OSN pak byla založena 24. 10. 1945 na společném zasedání padesáti zakládajících států v San Franciscu (USA) tyto státy zde. Žák se formou prezentace seznámí s Organizací spojených národů Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála Organizace spojených národů První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně. Generální tajemník: Pan Ki-mun (od roku 2007.

SPOLEČNOST NÁRODŮ. OSN NEMÁ PŘEDCHŮDCE. 9. CHARTU OSN V R.1945 PODEPSALO: 49 států a Československo. 51 států a Československo. 60 států a Československo. 10. NEJVYŠŠÍ VÝKONNÝ ORGÁN OSN JE: MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Společnost národů byla založena v r. 1919 (28.6.) Sídlem je Ženeva. ČSR byla členem po celou dobu její existence. Cíle: omezovat zbrojení a chránit členy před vnějším útokem, odvracet konflikty a rozvíjet sociální a humanitární spolupráci. Řešení V 14­15:54 Ženev Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1947 v Londýně. • Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce

Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník. Za domácí úkol si připravte prezentaci o této bitvě. VY_32_INOVACE_20_Evropa Napoleona Bonaparta. 1813 - Bitva národů u Lia. Bitva se odehrála ve dnech 16. - 19. 10. 1813 u německého Lia. Spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší. - Společnost národů - měla do budoucna zabránit válečným konfliktům. Evropa a svět přes určit problmy (rozvrat hospodářství, nezaměstnanost, radikalizace společnosti) hledaly cestu k míru. Obava před novou válkou donutila evro země vytvořit systm dalších smluv (např This entry was posted in Maturitní otázky ze zeměpisu, Referáty and tagged Africké integrace, Evroé organizace, maturita, maturita ze zeměpisu, maturitní otázka ze zeměpisu, OPEC - Organizace vyvážejících ropu, referát, referát ze zeměpisu, Společnost národů (SN), Světové integrace, ZEMĚ, zeměpis

Naplňovala Společnost národů naděje, které do ní byly vkládány? Byl vytvořen plánovaný systém záruk, který by zabránil možným válečným konfliktům? Proč byla v některých zemích demokratická vláda vypuzena autoritářskou či totalitní mocí? Na jakých principech funguje totalitní stát? Prezentace 20. LÉTA 20 Vztahy mezi lidmi a formy soužití multikulturní společnost zápis z učebnice, sociální vztahy Str. 62-65 vztahy ve skupině (ne) přátelské - sousedi, náboženství Problém současnosti: většinový vztah k minoritě (asimilace, diskriminace, segregace, genocida, apartheid) majorita = většina minorita = menšina multikulturní společ. je taková, kde bezproblémově spolu. Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuky. DĚJEPIS - UČEBNÍ DOKUMENTY PRO 7. ROČNÍK. Dějepisné texty zde uveřejněné mají žákovi sloužit jako zdroj základních informací, s nimiž je třeba dále pracovat. Svým zaměřením nemusí nutně korespondovat s obsahem ve výuce používané učebnice Třetí republiky v dějinách Francie Henry Pétain Díky svým schopnostem a úspěchům jmenován roku 1917 vrchním velitele francouzských vojsk Maršál od r.1918 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Woodrow Wilson Americký prezident ve funkci 1913-1921 Zasloužil se o vstup USA do války Inicioval založení Společnosti národů, ale USA.

Globální vládnutí - Global governance / Prezentace

 1. Prezentace z on-line hodiny zde. Proveďte zápis. 25.1. Dnešní úkoly: Začínáme kapitolu Vrcholný a pozdní středověk. Na str. 69 si přečtěte úvodní odstavec. Nastudujte, k jakým změnám došlo ve společnosti - kapitola Společnost - venkov str. 69 - 70
 2. Poválečný vývoj v čsr prezentace Poválečný vývoj v Československu, D - Dějepis - - unium v lednu 1920 zahájila v Ženevě činnost Společnost národů (SN) - ochrana světovho míru 2 POČÁTKY STÁTU:28.10.1918 - vznik 1. československé republiky (kapitulací Rakouska)30.10.1918 - (Meziválečné období 1918-1939 v.
 3. Třetí svět Situace mezi válkami právo na sebeurčení národů meziválečná emancipace: Čína (Sunjatsen, Čankajšek, Mao-Ce Tung) Indie (Mahátma Ghándhí, Jawaharlal Nehrú), republika v Turecku (Mustafa Kemal), Írán (Réza Páhlaví) arabské země: vesměs mandátní území Rozpad kolonialismu (1) první vlna (zejména ve 2.
 4. Společnost národů přijala za své mnohé chvályhodné myšlenky a zpočátku vykazovala i úspěchy. Mírovou cestou vyřešila např. spory mezi Finskem a Švédskem (1921), Německem a Polskem (1921), Itálií a Řeckem (1923), atd. Byla to však silně eurocentrická organizace, ovládaná vítěznými státy 1. světové války

Válka v Koreji (1950-1953) Bc. Jana Kouřilová Učo: 360313 Korea Leží ve východní Asii na Korejském poloostrově Sousedí s Čínou a přes moře s Japonskem V roce 1945 po osvobození z Japonské nadvlády se rozdělila na dva státy Severní Korea = Korejská lidově demokratická republika Jižní Korea = Korejská republika Korejská lidově demokratická republika Poloha: Leží. Stěhování národů velké stěhování národů změnilo osídlení Evropy začalo přesuny kmenů na území východní Evropy ve 2. století a skončilo usazením Maďarů v Podunajské nížině na přelomu 9. a 10. století Germáni byli nuceni opustit území, na kterých se zabydleli a ustupovali před nájezdy kočovných asijských. Materiál je určen k interaktivní výuce. Žáci inovativním způsobem vyhledávají a zpracovávají informace pomocí internetu, interaktivní tabule a powerpointové prezentace. Žáci interaktivně a inovativně pomocí hry Riskuj! opakují k písemce znalosti o stěhování národů a vrstvách středověké společnosti Středověká společnost. Ve chvíli, kdy se ve středověké společnosti začalo šířit křesťanství se společnost začala dělit na tři vrstvy: Panovník, šlechta a rytíři. Duchovenstvo. Pracující lidé (většinou zemědělci - řemeslníků a obchodníků bylo málo) Pro každou společenskou vrstvu platily jiné zákony Versailleská konference 11.11.1918 v 11:00 hod. Německo podepsalo v Compiegne smlouvu o příměří První světová válka skončila vítězstvím Dohody (díky ekonomické a vojenské převaze) Válka zasáhla do všech oblastí lidského života a způsobila hluboké změny společenské, ekonomické, politické,..

Východiskem z hospodářské krize po válce byla pro Rakousko půjčka od Společnosti národů, která pomohla stabilizovat situaci v zemi. Na oplátku se však Rakousko muselo zaručit, že zůstane po dvacet let nezávislé. Ve volbách zvítězila sociální demokracie (Karl Renner, Otto Bauer) 2. ETNICKÉ SKUPINY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI Evropa je rozmanitý a neklidný kontinent. Hranice států se mění už odedávna, nejčastěji v důsledku různých politických změn. Lidé však často zůstávají na jednom místě. To znamená, že hranice státu rozhodně nejsou stejné jako hranice rozmístění jednotlivých národů Společnost Hisense pokračuje v podpoře významných sportovních akcí po celém světě a nedávno oznámila partnerství s Mistrovstvím světa ve fotbale 2022, stejně jako spolupráci s UEFA EURO 2020 a finále Ligy národů UEFA Prezentace byla použita v dějepisném semináři. Je součástí tématického celku, který se věnuje některým otázkám moderních dějin. oblast pod správou Společnosti národů kibucy podpora rodiny Rotschildů odpor arabského obyvatelstva a arabských států vystěhovalectví podporují zpočátku i německé fašistické.

Obrození měšťanské společnosti. Habsburkové vládli z Vídně, kde se hovořilo německy. snaha o centralizaci a sjednocení. němčina. začala převládat (na úřadech, ve škole,) česky mluvili především lidé na venkově. vlastenci (národní buditelé) se snažili český jazyk zachránit. psali knihy v českém jazyc - organická společnost (společnost nás vychovává; nerodíme se jako anonymní individua, ale už od narození patříme do rodiny) - úcta k autoritě - úcta k majetku - doktríny konz.: - autoritativní konz. (absolutní úcta k autoritě, kterou je třeba poslouchat. Např. král, církev) - paternalistický konz

Prezentace EVROPA A SVĚT - 20. LÉTA 20. STOLETÍ - 1. ČÁST ke stažení . Prezentace EVROPA A SVĚT - 20. LÉTA 20. STOLETÍ - 2. ČÁST ke stažení. Prezentace EVROPA A SVĚT - 20. LÉTA 20. STOLETÍ - 3. ČÁST ke stažen Sada obsahuje prezentace, pracovní listy a motivační videa pokrývající učivo dějepisu základní školy, vhodné pro sedmý ročník. Látka se zaměřuje především na vznik prvních státních útvarů na našem území, rozsáhlém pohybu národů a kmenů Evropou, hlavní říše, dobyvatelé a Vikingská či Křižácká tažení 8 Pokud bychom hledali termín sebeurčení v Úmluvě o Společnosti národů, neuspě-jeme. Nicméně tento princip je v ní obsažen, jak to dokládá Wilsonova řeč ve Spo-lečnosti národů 25. září 1919, ve které Wilson interpretuje znění čl. 10 a 11 Úmluvy SPJS - Společnost Přátel Jižních Slovanů. Česko-jihoslovanské kulturní styky mají staletou tradici. Začínají počátkem 2. poloviny 9. století, kdy přišli na Moravu soluňští bratři Konstantin-Cyril a Metoděj a jejich žáci, aby zde rozvíjeli písemnictví a osvětu Společnost národů byla mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové konference. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Společnost národů

Organizace spojených národů: prezentace - Seminarky

 1. BUDETE NA ČESTNÉ TABULI Organizace spojených národů !!! Prezentace Vašeho osobního fota s textem HEALTHY PLANET (Zdravá planeta) na veřejně přístupné čestné tabuli Organizace spojených národů - UN Global Compact (Globální pakt OSN) v New Yorku s možností okamžitého sdílení fota do Vašich sociálních sítí a to do 7 dnů po skončení projektu
 2. společnosti, (iii) dalšísubjekty ovládané Společností. Kromětoho důrazněvyzýváme k tomu, aby tento Kodex chování nebo srovnatelné zásady adoptovaly a přijalyvšechnynížeuvedené osoby a subjekty: (iv) společnépodniky nebo sdružení,jichžje Společnostčlenem,(v) dočasníagenturní zaměstnanci,smluvn
 3. Josef Jungmann (* 16. červenec 1773 Hudlice u Berouna - † 14. listopad 1847 Praha) Český jazykovědec a literární historik, spisovatel a překladatel, jedna z vůdčích osobností národního obrození
 4. San Francisco/Paříž/Bangkok 11. srpna 2021 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnosti Velo Labs, TEMPO Payments a Bitazza Thailand otevřely koridor pro převody peněz mezi 27 zeměmi EU a Thajskem. Přeshraniční transakce využívají protokol, tokeny a digitální kredity Velo, které jsou jedním z nejtransparentnějších a nejstabilnějších virtuálních aktiv na světě
 5. Společnost přátel národů Sovětského svazu, okresní koordinační rada Přerov - předměty podnikání Prezentace. 09.08.2021.
 6. ŽIVOT J.A.KOMENSKÉHO * 28. března 1592 Morava - přesné místo není známo byl kazatelem Jednoty bratrské a učitelem po bitvě na Bílé hoře musel často měnit místa působení a v roce 1628 odchází z vlasti žil v Polsku, přechodně v Anglii, Švédsku, Uhrách, na konci života také v Nizozemí na cestách přednášel a propagoval své názory na výchovu
 7. isterstva obrany Tomáš Kopečný, společně s početnou podnikatelskou delegací, představili ve dnech 18

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) - publikace, konference - publikace, konference. světová síť chráněných území: prezentace Chráněná území světa - vybrané národní parky.pdf k prohlédnutí v přílohách (pokud by se. Interpretace a prezentace těžkých i kontroverzních témat v muzejní expozici s sebou nese mnoho rizik, která souvisejí nejen s osobností učícího se jedince a jeho psychickým a poznávacím systémem, ale i politickým smýšlením ve společnosti. Na tenký led se mohou při interpretaci takových témat muzea a galeri Dne 29.6.2009 podepsal papež Benedikt XVI. novou encykliku s názvem Caritas in veritate. Bude představena v úterý 7.7. Její vydání u nás připravuje Karmelitánské nakladatelství (KNA) Česko - ruská společnost, z.s., je pokračovatelem Společnosti přátel národů východu (změna názvu v lednu 2006, úprava názvu v červenci 2007 a prosinci 2013). Členem Společnosti se může stát každý občan Informační společnost umožní vznik nových cest a příležitostí pro podnikání, jako jsou např. marketing, elektronický obchod, výroba, bezskladové zásobování, elektronické publikování, šíření videoprogramů na vyžádání (video-on-demand), práci na dálku (teleworking) a práci ve virtuálních týmech, výzkumné.

OSN, NATO, EU - maturitní otázka Studijni-svet

 1. Českoslovenští prezidenti (1918-1945) Jan Jašek Jména čs prezidentů :Tomáš Garrigue Masaryk Edvard Beneš Emil Hácha Jozef Tiso Tomáš Garrigue Masaryk Narození - 7. března 1850 - Hodonín Úmrtí - 14. září 1937 - Lány Ve funkci prezidenta: od 14.listopadu 1918 do 14.prosince 1935 byl státník, politik, filozof, pedagog a první prezident Československé republiky
 2. Důležité prezentace; Je předsedkyní sekce interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Zabývá se možnostmi snižování předsudků a zlepšování vztahů mezi lidmi z různých skupin.Výsledky svých výzkumů publikuje v uznávaných mezinárodních časopisech. V našem výzkumu jsme zkoumaly.
 3. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Josef Herink, Václav Valenta - Současný svět, Česká geografická společnost Praha 2010. ISBN 978-80-86034-94-2. Mezinárodní politické organizace a seskupení. Doplň text, vyhledej správné odpovědi na otázky, které se týkají Organizace . národů
 4. Trvalé sídlo Organizace spojených národů je v New Yorku (USA). Vedle svého hlavního sídla ( The United Nations Headquarters ) udržuje OSN část svého sekretariátu v Evroé úřadovně OSN ( The United Nations European Headquarters ) v Ženevě (Švýcarsko) - v bývalém sídle Společnosti národů ( Palais des Nations )
 5. Větší část prezentace nabízí rozšiřující učivo k tématu. gymnázium » Člověk a společnost » Dějepis » Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti. Statistika. Materiál byl publikován 15. 01. 2014 a od té doby byl 4708× vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých společenských.
 6. Emancipace národů - nové učivo. Prezentace z hodiny zde. Tabulka potřebná pro zápis zde. Úkoly - prezentace snímek 7. 2.3. Online výuka v 9.00. Shrnutí online výuky: Opakování a shrnutí napoleonských válek - příprava na test. Prezentace z on-line hodiny zde. Rozbor přípravného testu v aplikaci FORMS, příprava na ostrý.

slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Jednotlivé strany prezentace lze použít jako zápis do sešitu. Na straně 12 je kontrolní, opakovací cvičení. Řešení není uvedeno, neboť vyplývá z prezentace. Metodický list - anotace Jde pouze o prezentaci mýchnázorů,kterénejsou právně závazné a mají sloužit pouze jako podklad (resp. informace) pro Vašičinnostv kyberprostoru. V ŽÁDNÉM případě neútočím na společnost Google Inc., čijinéspolečnosti(včetnějejich produktů). Smyslem je prezentovat EULA 5.12.2016 Secfest 201 Nato prezentace. Prezentace s názvem NATO, zahrnuje základní informace o Severoatlantické alianci jako takové. Dále se v prezentaci nachází napříkald 5. článek Severoatlantické smlouvy. Prezentace je kvalitně zpracována, ozdrojována a přehledně seřazena.Continue reading.. NATO is committed to the principle that an attack. Průmysl v 19. století v našich zemích Rozvoj průmyslu souvisí s objevením černého uhlí - dá se vyrábět železo, ze železa vznikají stroje - PARNÍ STRO

Moderní-Dějiny.cz Mezinárodní politika 1918-193

Společnost národů nezakročila (bezmocná, neexistence definice agresora) Slovníček . Árijská rasa - ve skutečnosti neexistující rasa reprezentovaná podle německých nacistů zejména Němci, nadřazená ostatním. Pogrom - hromadná násilná akce proti skupině osob. S Prezentace stručně pojednává o světových koloniích. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět / téma Dějepis/Novověk Očekávaný výstup Žák vysvětlí pojem kolonie, stručně je charakterizuje, vyjmenuje největší koloniální říše

Moderní-Dějiny.cz Versailleská (Pařížská) mírová ..

Milí osmáci,u všech úkolů najdete řešení. Můžete si tak zkompletovat všechny zápisy, pokud vám nějaké chybí. Popřípadě si opravit chyby.Přeji vám krásné prázdniny a budu se na vás těšit zase v září kultura pŘÍrodnÍch nÁrodŮ není založena na mytologii, proto se nedá přímo mluvit o náboženství týká se období paleolitu, mezolitu a neolitu (doba kamenná - starší, střední, mladší Nejvýznamnější migrační vlny ve středověké Evropě známe jako stěhování národů (3. až 6. století n. l.), vpád Arabů (7.a 8. století) a také západní výboje Čingischánovy Zlaté hordy ve 13. století. Do této fáze se řadí i průnik osmanských Turků do střední Evropy v průběhu 14. až 16. stolet

2. světová válka. Světová válka proběhla v letech 1939 - 1945. Válku zosnovaly fašistické země v čele s hitlerovským Německem. Za neustálého zdůrazňování o své mírumilovnosti prohlásil Adolf Hitler 14. října 1933, že konference o odzbrojení, zřízená Společností národů, ztroskotala. Učinil tak proto, aby mohl. Pokračovat ve čtení Wilsonových Čtrnáct bodů a Společnost národů Handout a prezentace na konci. Jaké proměny ve struktuře a řízení státu a ekonomiky nastaly po nástupu nacistů k moci? Nacismus vynesly k moci problémy jako hospodářská krize, nepopularita Výmarské republiky a demokratického zřízení obecně Arial Trebuchet MS Wingdings prezentace CZ BÉŽOVÁ TITL 1_prezentace CZ NORIMBERSKÝ PROCES Mezinárodní právo trestní v období I. a II. světové války Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Norimberský proces Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Samotný průběh procesu Obžalovaní v Norimberku čelí čtyřem okruhům zločinů: Snímek 12 Snímek. 2. 3. 2020: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24 12. 3. 2020: Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 konání prezentace v tomto termínu je ZRUŠENO 23. 3. 2020: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (zasedací místnost děkanátu, budova C, 2. patro), Arne Nováka 1, Brno konání prezentace v tomto termínu je ZRUŠEN Prezentace na téma: JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 - 1670) Učitel národů.— Transkript prezentace: 1 JAN ÁMOS KOMENSK Ý (1592 Jan Amos Komenský Učitel národů. JAN AMOS KOMENSKÝ. ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ JAN AMOS KOMENSKÝ. 11 Jan Amos Komenský Životopis Zápis do sešitu Jan Amos Komenský Životopis Narodil se asi v.

Historie - OSN Česká republik

 1. Edvard Beneš také pomáhal zakládat Společnost národů, byl její místopředseda, člen Rady a v roce 1935 předseda. Prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti. Od počátku se orientoval na poválečnou evroou velmoc Francii , s níž v roce 1924 Československo uzavřelo spojeneckou smlouvu, a na země Balkánu , Rumunsko a.
 2. Silný izolacionismus pokračoval i po ukončení války a vedl k odmítnutí USA vstoupit do Společnosti národů - mezinárodní organizace vytvořené pro ochranu územní integrity členských zemí. Přijetím Volsteadského zákona v r. 1920 byl zakázán prodej alkoholu. Období prohibice však podpořilo nebývalý vzrůst.
 3. Kap. 3: Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost Kap. 4: Rozvoj národů, práva a povinnosti, společenské klima Kap. 5: Spolupráce v rámci lidské rodiny Kap. 6: Rozvoj národů a technika Encyklika bude k dostání v prodejnách KNA: Caritas in veritate. Místo konání prezentace: ČBK, Thákurova 3, Praha
 4. Od roku 2016 kontinuálně připravuje jako hlavní organizátor Česko-Slovenského plesu společnost ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o.. Proč právě Obecní dům? Společná historie našich národů má velmi silné kořeny. Náhodný proto není ani výběr konání Česko-Slovenského plesu v Obecním domě
 5. Na obrázcích níže vidíte celý tým LibertaGia , rozhovor v kancelářských prostorách společnosti LibertaGia , ukázku karty na kterou dostáváme výplaty , posílání karet aktivním členem , odměňování jednoho z aktivních členů přímo ve firmě , odměňování postiženého chlapce s majitelem společnosti , logo - reklama na autě, výherci , členové na vyšších.
PPT - Evropa, Polsko – 8

Základy společenských věd - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky

Udržitelný způsob života (anglicky: Sustainable living) je komplexní lidskou životní strategií, která vychází z koncepce udržitelného rozvoje.Jeho ideje pak aplikuje na praktickou rovinu způsobu života společnosti i jednotlivce. Cílem takového způsobu života je umožnit přežít nám i dalším generacím v co nejpříznivějším životním prostředí Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů? To je název projektu, kterým se zabývala doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D a doc. Martina Hřebíčková, DSc. z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.. Doc. Sylvie Graf, Ph.D. působí jako vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu AV.

V Přerově už vystavili vzácnou Komenského Scholu ludus

k se formou prezentace seznm s Organizac spojenc

Causa Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze v dokumentech. VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, uspořádala 8. listopadu 2017 tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze v. Ve středu 27.5.2015 byla v Muzeu hlavního města Prahy otevřena výstava Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, na které se výrazně podílela i naše společnost. Výstava potrvá do 14.2.2016. Autory výstavy jsou Miroslava Šmolíková (Muzeum hl. m Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Charakter středověké společnosti Sociální struktura raně středověké společnosti Raný středověk Karel Veliký a rozpad franské říše Státní aparát v době raného středověku Územní správa Feudální politická rozdrobenost Stát doby krize středověké Vydal: Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové, 2006. Náklad 500 kusů, 304 stran. ISSN 1214-5211 ISBN 978-80-85031-72-.

V roce 1946 vznikla samostatná Československá společnost pracovního lékařství. Od roku 1949 vychází časopis Pracovní lékařství. V roce 1932 se ČSR připojila k Návrhu úmluvy týkající se odškodnění nemocí z povolání Všeobecné konference Mezinárodní organizace práce Společnosti národů Prague Pride 2017 - povyšování se menšin a zároveň prezentace úpadku Vyhlídky do budoucnosti. Pokud se pokusíme vše podstatné z výše popsaného shrnout do jedné věty, tak by zněla asi takto: Pokud v podstatném počtu ztratíme identitu pohlavní, tak ztratíme národní identitu, dále národní kulturu a posléze přestane existovat Česká republika

Česká metrologická společnost, z.s. pro druhé pololetí připravila v podstatě standardní nabídku programu, ale kdo ví, zda se problémy nevrátí ve druhé vlně. A i kdyby ano, myslím, že pro ty, kteří si opravdu potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti metrologie, mohou tak učinit prostřednictvím několika individuálních. 31.7. - Společnost Continental v Brandýse nad Labem, která vyrábí elektroniku pro přední světové automobilky, modernizovala a rozšířila své laboratoře pro testování produktů a jejich komponentů. Vzniklo tak rozsáhlé špičkově vybavené pracoviště, jehož kapacita umožňuje využití i ze strany externích zájemců Jako kluk se odmalička díval na Premier League a představoval si, že si ji jednou také zahraje. Teď v ní Tomáš Souček pravidelně nastupuje. Týden co týden. Před Vánoci i po nich. V neděli proti Brightonu, dva dny na to proti Southamptonu. A na Nový rok zase, protože jeho West Ham United čeká duel na stadionu Evertonu. V životě jsem podobné tempo nezažil Nejstarší nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii (6. - 7. století). Od 8. století dochází k upevnění gramatických pravidel. Stala se úředním a literárním jazykem na celém Araby dobytém území, používali ji i příslušníci jiných národů Plánovanou společnou prezentaci vozů pro novou sezónu některé týmy formule jedna odmítly. Ne všechny by totiž měly připravené monoposty koncem ledna, kdy se měla akce uskutečnit ve Valencii. Na tamním okruhu Cheste se objeví většina stájí na oficiálním testování

Popisuje život a společnost, politický vývoj Egypta, kulturu aj. Klíčová slova: Egypt, staroorientální stát, pyramidy. Druh učebního materiálu: prezentace. STAROVĚKÝ EGYPT. Přírodní podmínky - sucho, horko - nejúrodnější místo - údolí řeky . Egypt pod nadvládou cizích národů Společnost pro výživu, z.s. Opletalova 1417/25, Nové Město 110 00 Praha 1. tel. +420 267 311 280 fax +420 271 732 669. info@vyzivaspol.c Wojciech Sztuba, partner společnosti TPA Horwath Polsku, informoval publikum o aktualizaci schématu podpory větrné energie v Polsku. Ve své prezentaci Sztuba zmínil předpoklady pro aukční model a hlavní související problémy, které jsou s ním spojené Provozuje OUR MEDIA a.s., IČ: 28876890, DIČ: CZ28876890, společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 15201 74,925 % podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty Vztahy Čechů a Lužických Srbů zachycuje muzeum od doby Velkomoravské říše. Dokumenty z minulého století ukazují na těsné přátelství obou národů jak v dobách církevních nesvárů, tak mezi válkami i po nich. Významnou součástí sbírek je prezentace krojů a předmětů ze života venkovského lidu

Edvard Beneš OSOBNOSTI

OSN - OSN Česká republik

Společnost národů :: První světová válk

Mezinárodní organizace osn — státy původně zakládalyHzs olomouckého kraje facebook, hzs olomouckého kraje, olomouc